ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ
2
Դիմում-հայտ/Job Application Form
3
4
Ազգանուն, Անուն, Հայրանուն
Name, Surname, Father's name
Լուսանկար
Photo

(Insert picture)
5
Ծննդյան ամսաթիվ
Date of birth
6
Քաղաքացիություն
Nationality
7
Գրանցման հասցե
Registered address
8
Բնակության հասցե
Place of residence
9
Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ
Passport details
Սերիան, համարը/ Passport number
10
Ում կողմից/ Issued by
11
Տրման ամսաթիվ/ Issued on
12
Կապի միջոցներ
Contact details
Հեռ. քաղաքային/ Home phone mumber
13
Հեռախոս. Բջջային/ Mobile number
14
Էլեկտրոնային փոստ/ e-mail
15
LinkedIn անձնական էջի հղում/LinkedIn Identifier
16
Խնդում ենք նշել այն աշխատատեղի անվանումը, որի համար դիմում եք:
Please specify the position you are applying for.
17
18
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ / PROFESSIONAL EXPERIENCE
19
Խնդրում ենք նշել Ձեր աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը` սկսած վերջինից:
Please list your employment history starting from the most recent job.
20
Կազմակերպության անվանումը
Company name
Զբաղեցրած պաշտոնը
Position
Աշխատանքի սկիզբ
Start Date
Աշխատանքի ավարտ
End Date
21
22
Աշխատանքային պարտականությունների հակիրճ նկարագրություն
Key responsibilities
23
24
25
Կազմակերպության անվանումը
Company name
Զբաղեցրած պաշտոնը
Position
Աշխատանքի սկիզբ
Start Date
Աշխատանքի ավարտ
End Date
26
27
Աշխատանքային պարտականությունների հակիրճ նկարագրություն
Key responsibilities
28
29
30
Կազմակերպության անվանումը
Company name
Զբաղեցրած պաշտոնը
Position
Աշխատանքի սկիզբ
Start Date
Աշխատանքի ավարտ
End Date
31
32
Աշխատանքային պարտականությունների հակիրճ նկարագրություն
Key responsibilities
33
34
35
ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ / VOLUNTARY EXPERIENCE
36
Կազմակերպության անվանումը
Company name
Զբաղեցրած պաշտոնը
Position
Սկիզբ
Start Date
Ավարտ
End Date
37
38
Պարտականությունների հակիրճ նկարագրություն
Key responsibilities
39
40
41
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ EDUCATION
42
Խնդրում ենք նշել բոլոր ուսումնական հաստատությունները, որտեղ Դուք սովորել եք (ԲՈՒՀ, դպրոց և այլն)` թվարկելով վերջին ուսումնական հաստատությունից:
Please indicate all educational institutions you attended (university, school, etc) in reverse order.
43
Հաստատության անվանումը
Institution Name
Ուսման տարեթվերը
Dates
Մասնագիտություն
Profession
Գիտական աստիճան
Degree
44
45
46
47
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ/ TRAININGS
48
Խնդրում ենք նշել դասընթացները կամ վերապատրաստման ծրագրերը, որոնց մասնակցել եք՝ թվարկելով վերջինից:
Please indicate courses and training you attended in reverse order.
49
Կազմակերպության անվանում
Training Provider
Ուսման տարեթվեր
Dates
Դասընթացի անվանում
Training topic
50
51
52
53
Խնդրում ենք նշել արդյոք ունեք որակավորման վկայականներ/լիցենզիաներ (ՀՀ ԿԲ, ACCA, Փաստաբանական գործունեության արտոնագիր և այլն): / Please indicate licences and other certificates, if any (CBA certificates, Legal, etc).
54
55
Օտար լեզուների իմացություն
Language skills
Գերազանց
Excellent
Լավ
Good
Բավարար
Fair
56
57
Անգլերեն/ English
58
Ռուսերեն/ Russian
59
Այլ /Other
60
Համակարգչային գիտելիքներ/ Computer skills
61
MS OfficeLsoftԱյլ, խնդրում ենք նշել`
Other, please specify:
62
63
64
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /PERSONAL INFORMATION
65
Ընտանեկան կարգավիճակը/ Marital status
66
Ամուսնացած
Married
Չամուսնացած
Single
Այլ, խնդրում ենք նշել`
Other, please specify:
67
Ընտանիքի կազմը. կին/ամուսին, երեխաներ, ծնողներ, քույր, եղբայր:
Family members: spouse, children, parents, brother, sister.
68
Փոխկապակցվածություն
Relationship
Անուն, ազգանուն, հայրանուն
First name, Last name, Father's name
Աշխատանքի վայրը
Employment place
Զբաղեցրած պաշտոն
Position
69
70
71
72
Վարոդական իրավունքի առկայություն
Driver's License
Այո/ YesԶորակոչում բանակ
Military service
Այո/ Yes
73
Ոչ/ NoՈչ/ No
74
Արդյո՞ք նախկինում աշխատել եք ԱյԴի Բանկ ՓԲԸ-ում կամ մասնակցել Բանկի կողմից թափուր հաստիքի համար հայտարարված որևէ արտաքին մրցույթի․եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել։
Have you worked at IDBank CJSC or applied for any vacant position announced by the Bank. If yes, please present details.
75
76
Բանկի այլ ո՞ր ստորաբաժանումում կնախընտրեիք աշխատել:
At what other subdivision would you like to work?
77
78
Խնդրում ենք նշել նվազագույն զուտ աշխատավարձի չափը, որի դեպքում կհամաձայնվեք աշխատել «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ում:
Please indicate the expected minimum net salary in case of which you will be interested to work at ID Bank CJSC.
79
80
Ունե՞ք արդյոք ծանոթներ կամ բարեկամներ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ում: Եթե այո, ապա խնդրում ենք նշել անունը և փոխկապակցվածությունը:
Do you have any friends or relatives in ID Bank CJSC? If yes please mention the name and relationship?
81
82
Հավաստիացնում եմ, որ դիմում-հայտում լրացված ամբողջ տեղեկությունը արժանահավատ է և համապատասխանում է իրականությանը և որ դիտավորյալ չեմ թաքցրել այնպիսի տեղեկություն, որ կարող էր բացասաբար անդրադառնալ իմ դիմումի վրա: Տեղեկացված եմ, որ նախքան որևէ պաշտոնում իմ թեկնածության համապատասխանության դիտարկումը, հնարավոր է մասնակցեմ թեսթավորման և/կամ հարցազրույց(ներ)ի` հիմնական գիտելիքներս և ունակություններս ստուգելու նպատակով:
83
Ես իրավասություն եմ տալիս «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ -ին ստուգել դիմումում լրացված տեղեկատվության իսկությունը, կատարել իրավապահ մարմինների հետ առնչության ստուգում, որոնք կարող են հաշվի առնվել ինձ հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ որոշում կայացնելիս: Սույնով տալիս եմ համաձայնություն իմ և իմ հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվական ռեսուրսներից համապատասխան հարցումներ կատարելու և տեղեկատվություն ստանալու վերաբերյալ։ Միաժամանակ հավաստում եմ, որ ունեմ իմ հետ փոխկապակցված անձանց համաձայնությունը վերոհիշյալ տեղեկատվությունը ինձ հետ աշխատանքային հարաբերությունների հաստատման նպատակով "ԱյԴի Բանկ" ՓԲԸ կողմից մշակելու համար։
84
I hereby certify the information filed in the application to be true and reliable, representing the facts; I haven’t intentionally concealed any details that could affect my application. I am duly notified that before being recruited on any position I may pass the knowledge and skills evaluation test and/or interview.
85
I authorize “ID Bank” CJSC to verify the authenticity of the filed information, to make inquiries about me to the law enforcement authorities, such information to be considered in the process of making decision on execution of labour agreement with me.
I hereby give my consent to make relevant inquiries and receive information about me and my related persons from official information resources. At the same time, I certify that I have the consent of the persons related to me for processing the aforementioned information by "ID Bank" CJSC for the purpose of establishing working relations with me.
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100