3_11 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.3/11 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกรวิชญ์ มีสุข
1 13 11 2546 30 5 2561 65 180
15
2
เด็กชายชัยสิทธิ์ ป้อมวงศ์
1 4 4 2546 30 5 2561 40 160
16
3
เด็กชายจานุทัศน์ จำปาทอง
1 26 3 2547 30 5 2561 62 173
17
4
เด็กชายชยานันต์ นาควัน
1 18 9 2547 30 5 2561 40 158
18
5
เด็กชายชัยชนะ เอี่ยมถ้วย
1 24 8 2546 30 5 2561 36 140
19
6
เด็กชายณัฐกาญ เข็มกลัด
1 6 11 2546 30 5 2561 63 177
20
7
เด็กชายธนกฤต พูลวิจารณ์
1 4 8 2546 30 5 2561 40 156
21
8
เด็กชายนนทกร ลาภเจริญวงศา
1 22 3 2547 30 5 2561 69 172
22
9
เด็กชายนภัทร สงเคราะห์
1 16 9 2546 30 5 2561 40 158
23
10
เด็กชายบรรณภพ เมืองนิล
1 6 4 2547 30 5 2561 40 155
24
11
เด็กชายพงศกร วิเศษศิลป์
1 11 6 2546 30 5 2561 49 160
25
12
เด็กชายพงศธร ศรีลออ
1 14 4 2547 30 5 2561 42 179
26
13
เด็กชายพชร สิทธิกูล
1 25 11 2546 30 5 2561 45 165
27
14
เด็กชายพุฒิพร ศรีคะ
1 27 11 2546 30 5 2561 48 175
28
15
เด็กชายภาคภูมิ พรโสภณชัย
1 4 11 2546 30 5 2561 55 180
29
16
เด็กชายภานุพงศ์ เอี่ยมฤทธิ์
1 14 8 2546 30 5 2561 94 180
30
17
เด็กชายภูผา พละสุข
1 2 8 2546 30 5 2561 63 178
31
18
เด็กชายรวิสุตธิ์ ธูปทอง
1 23 8 2546 30 5 2561 90 190
32
19
เด็กชายวีรเทพ คุ้มพ่วงมี
1 20 6 2546 30 5 2561 50 176
33
20
เด็กชายศรัณย์ภัทร ภูมมาฤทธิ์
1 17 3 2547 30 5 2561 50 160
34
21
เด็กชายสหรัฐ โมพันดุง
1 29 9 2546 30 5 2561 70 185
35
22
เด็กชายอติชาติ รักอยู่
1 14 11 2546 30 5 2561 85 167
36
23
เด็กชายอัศวิน ใจเอม
1 1 11 2546 30 5 2561 44 165
37
24
เด็กชายอิศวะเทพ โถสุวรรณ์
1 19 1 2546 30 5 2561 48 149
38
25
เด็กชายนพพร แสงเย็น
1 6 3 2547 30 5 2561 40 152
39
26
เด็กชายปัญญาพงศ์ อมฤก
1 29 4 2547 30 5 2561 69 163
40
27
เด็กหญิงคัมภีพรรณ แจ่มจำรัส
2 2 6 2546 30 5 2561 40 159
41
28
เด็กหญิงฉัตรธิดา นวมเศวต
2 14 3 2547 30 5 2561 50 160
42
29
เด็กหญิงชมนภัส ประสิทธิ์
2 29 8 2546 30 5 2561 53 163
43
30
เด็กหญิงชริสา ชะมังชัย
2 18 4 2547 30 5 2561 46 166
44
31
เด็กหญิงฐาปนีย์ เรียงเสาร์
2 17 3 2547 30 5 2561 42 159
45
32
เด็กหญิงณัฐภัทร ศรีบุญเรือง
2 20 10 2546 30 5 2561 60 165
46
33
เด็กหญิงธิดารัตน์ จูสิงห์
2 12 10 2547 30 5 2561 45 153
47
34
เด็กหญิงนพวรรณ เกิดพิทักษ์
2 1 12 2546 30 5 2561 56 158
48
35
เด็กหญิงนวพรรณ สนิทชาติ
2 20 4 2547 30 5 2561 52 161
49
36
เด็กหญิงนวรัตน์ สีหะ
2 8 3 2547 30 5 2561 50 164
50
37
เด็กหญิงมินตรา เกิดเปลี่ยน
2 25 4 2546 30 5 2561 43 165
51
38
เด็กหญิงรสสุคนธ์ พันธุ์พักต์
2 25 12 2546 30 5 2561 37 155
52
39
เด็กหญิงสุธาริณีย์ โพแก้ว
2 7 4 2547 30 5 2561 50 163
53
40
เด็กหญิงณิธาภัทร เกตุน้อย
2 8 10 2546 30 5 2561 52 165
54
41
เด็กหญิงปริชญาภัทร เอี่ยมจิตร์
2 10 10 2547 30 5 2561 43 155
55
42
เด็กหญิงเกวลิน บวชสันเทียะ
2 12 1 2546 30 5 2561 39 157
56
43
เด็กหญิงกรกนก บุบผา
2 16 2 2547 30 5 2561 59 162
57
44
เด็กหญิงเมษา คุ้มวา
2 6 4 2547 30 5 2561 67 172
58
45
เด็กหญิงกรวลัย เบ็งยา
2 30 5 2561 62 183
59
46 30 5 2561 45 175
60
47 30 5 2561
61
48 30 5 2561
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu