Programme children and young people
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Informazioni per i genitori dei ragazzi e giovani da 9 a 17 anniInformation for parents with kids & youth between 9 and 17 years of ageInformationen für Eltern mit Kindern und Jugendlichen zwischen 9 und 17 JahreInformacje dla rodziców z dziećmi w wieku od 9 do 17 lat
2
S’incontrano sempre direttamente nella discoteca del Majestic (lunedì dalle 9.30 alle 12, martedì e venerdì dalle 9 alle 10, mercoledì dalle 18 alle 19 e giovedì dalle 10 alle 12).

Martedì e venerdì dalle 18 alle 19 e mercoledì dalle 9 alle 10 invece c’è un programma per loro nell’Oratorio di Tonadico (nella stessa casa sono anche gli adulti).
They always meet directly in the disco of Majestic Hotel (Monday from 9.30 to 12, Tuesday and Friday from 9 to 10, Wednesday from 18 to 19 and Thursday from 10 to 12.)

Tuesday and Friday from 18 to 19 and Wednesday from 9 to 10 instead there is a program for them in the Oratory of Tonadico (the adults are in the same house).
Sie treffen sich immer direkt in der Disco des Hotels Majestic (Montag von 9.30 bis 12 Uhr, Dienstag und Freitag von 9 bis 10 Uhr, Mittwoch von 18 bis 19 Uhr und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr).

Dienstag und Freitag von 18 bis 19 Uhr und Mittwoch von 9 bis 10 Uhr gibt es hingegen ein Programm für sie im Oratorium von Tonadico (die Erwachsenen sind im gleichen Haus).
Zawsze spotykają się bezpośrednio w dyskotece Majestic (poniedziałek od 9.30 do 12, wtorek i piątek od 9 do 10, środa od 18 do 19 i czwartek od 10 do 12).

Wtorek i piątek od 18 do 19 i środa od 9 do 10 zamiast tego jest program dla nich w Oratorium w Tonadico (kilka metrów od namiotu, gdzie znajdują się dorośli).
3
4
Informazioni per i genitori dei bambini dai 4 agli 8 anniInformation for parents with kids between 4 and 8 years of ageInformationen für Eltern mit Kindern zwischen 4 und 8 JahrenInformacje dla rodziców z dziećmi w wieku od 4 do 8 lat
5
6
Un programma per i bambini è previsto in contemporanea ai momenti di meditazione e di programma in sala:There will be a program for these children at the same time when there is the program with meditation in the meeting hall ( green tent) during the following days:Es gibt ein Programm für diese Altersgruppe zur selben Zeit wenn ein Programm für die Erwachsenen mit Meditationen in der Treffens Halle (grünes Zelt) stattfindet:Jest program dla tej grupy wiekowej w tym samym czasie, gdy program dla dorosłych z medytacjami odbywa się w sali spotkań (zielony namiot):
7
8
- Lunedì: mattina a S. Martino- Monday: at S.Martino- Montag: in San Martino- Poniedziałek: w San Martino
9
- Martedì: mattina a San Martino; sera a TonadicoTuesday: in the morning at San Martino, in the late afternoon at Tonadico - Dienstag: am Morgen in San Martino, am späten Nachmittag in Tonadico- Wtorek: rano w San Martino, późne popołudnie w Tonadico
10
- Mercoledì: mattina a Tonadico; sera a S. Martino- Wednesday: in the morning at Tonadico, in the late afternoon at S.Martino- Mittwoch: am Morgen in Tonadico, am späten Nachmittag in San Martino- Środa: rano w Tonadico, późne popołudnie w San Martino
11
- Giovedì: mattina a S. Martino- Thursday: in the morning a San Martino- Donnerstag: am Morgen in San Martino- Czwartek: rano w San Martino
12
- Venerdì: mattina a San Martino; sera a Tonadico- Friday: in the morning at San Martino, in the late afternoon at Tonadico- Freitag: am Morgen in San Martino, am späten Nachmittag in Tonadico- Piątek: rano w San Martino, późne popołudnie w Tonadico
13
- Sabato: pomeriggio a S. Martino- Saturday: in the afternoon at San Martino- Samstag: am Nachmittag in San Martino- Sobota: popołudnie w San Martino
14
15
Attenzione, il programma può subire cambiamenti!Attention: the program can be subject to change (depending on the weather)Achtung: Das Programm kann sich ändern (vom Wetter abhängig)Uwaga: program może ulec zmianie (w zależności od pogody)
16
17
Lunedì mattina i genitori sono invitati a portare i loro bambini nella sala parrocchiale alle 9:30, gli altri giorni 15 minuti prima del programma.Monday morning the parents are invited to take the kids to the parish hall (Canonica) at 9.30am, the other days 15 minutes before the program.Am Montag Morgen sind die Eltern eingeladen ihre Kinder um 9.30 Uhr zum Pfarreisaal (Canonica) zu bringen, die anderen Tage circa 15 Minuten vor Beginn des Programms.W poniedziałek rano rodzice są proszeni o zabranie swoich dzieci do sali parafialnej (Canonica) o godzinie 9.30, pozostałych dni około 15 minut przed rozpoczęciem programu.
18
I bambini ritorneranno poi nel tendone di S. Martino, accompagnati dagli assistenti, per la fine del programma (e prima di eventuali celebrazioni liturgiche) dove ritroveranno i loro genitori.The kids will be brought back by the assistents to the meeting tend of S.Martino at the end of the program (and prior to any liturgical celebrations) and will be able to find their parents there.Die Kinder werden von den Assistenten wieder zur Treffens Halle (grünes Zelt) am Ende des Programms (oder vor den Gottesdiensten) zurückgebracht und können dort ihre Eltern finden.Dzieci są zwracane przez asystentów do sali spotkań (zielony namiot) na koniec programu (lub przed usługami) i mogą tam znaleźć swoich rodziców.
19
20
Importante: i bambini devono avere sempre il loro cartellino con il nome, un numero di telefono di contatto e la lingua che parlanoImportant: The kids need to carry always their card with their name, a contact telefon number and the language they speak and understand.Wichtig: Die Kinder sollten immer die Karte mit ihrem Namen, einer Kontakt Telefon Nummer und der Sprache die sie sprechen tragen.ważne: Dzieci powinny zawsze nosić kartę z nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego i językiem, w którym mówią.
21
Le autorizzazioni firmate devono essere consegnate all’info point o agli assistenti il lunedì mattina prima del programma.The letter of authorization need to be signed and given back to the Info Point or to the assistants on Monday morning before the program starts.Den Brief der Einverständniserklärung bitte unterschreiben, ihn am Info Point abgeben oder spätestens am Montagmorgen, vor Beginn des Programms den Assistenten übergeben.Podpisz list zgody, przekaż go do punktu informacyjnego lub przekaż asystentom nie później niż w poniedziałek rano przed rozpoczęciem programu.
22
23
Indirizzi delle sale:Address of the Children’s meeting hall:Addressen der Hallen wo die Treffen für die Kinder stattfinden.:Adresy sal, w których odbywają się spotkania dla dzieci:
24
S. Martino: casa parrocchiale/canonica: via Colbricon 10 (5 minuti a piedi dall’hotel Majestic)At San Martino: Casa parrocchiale / Canonica/ Via Colbricon 10 ( 5 minutes on foot from the Hotel MajesticIn San Martino: Casa parrocchiale / Canonica/ Via Colbricon 10 ( 5 minuten zu Fuß vom Hotel Majestic)W San Martino: Casa parrocchiale / Canonica / Via Colbricon 10 (5 minut spacerem od hotelu Majestic)
25
Tonadico: Oratorio di Tonadico, via Fuganti, 6A. I genitori saranno nella stessa casa.At Tonadico: Oratorio di Tonadico, via Fuganti 6A. The meeting hall of the parents is in the same house.In Tonadico: Oratorio di Tonadico, via Fuganti 6A. Das Programm der Erwachsenen ist im gleichen Haus.W Tonadico: Oratorio di Tonadico, via Fuganti 6A. Namiot dorosłych znajduje się zaledwie kilka metrów dalej: tendone delle feste di Tonadico.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100