ผลการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต งานบริการประชาชน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการพิจารณา อนุมัติ / อนุญาต งานบริการประชาชน ปีงบประมาณ 2561
2
3
ลำดับที่ชื่อ / สกุล (ผู้ยื่นคำขอ)หมู่ที่ตำบลประเภทการขออนุญาตยื่นคำขอเมื่อวันที่
ผลการพิจารณา
รวมระยะเวลา
4
อนุมัติ / เมื่อวันที่
5
1นาย
พิทักษ์ วิชัยไพบูลย์
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
18 ธันวาคม 2560
19 มกราคม 2561
32
6
2นายมนูญ ตันทบ7
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
12 มกราคม 2561
22 มกราคม 2561
10
7
3นายนคร ทัพผดุง1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
19 มกราคม 2561
23 มกราคม 2561
4
8
4นายธนยงค์ แก้วคำ2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
12 มกราคม 2561
23 มกราคม 2561
10
9
5นาง
อุไรรัตน์ ทองเจื้อ
1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
12 มกราคม 2561
23 มกราคม 2561
10
10
6
นางสาว
วิลลา กิติตกรวรเดช
1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
21 ธันวาคม 2560
23 มกราคม 2560
33
11
7นาย
พิพัฒน์ หลอดทองแดง
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
24 มกราคม 2561
6 กุมภาพันธ์ 2561
13
12
8นาง
จุฬาลักษณ์ บุนนาค
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
24 มกราคม 2561
6 กุมภาพันธ์ 2561
13
13
9
นางสาว
แดง ปั้งปูน1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
12 มกราคม 2561
7 กุมภาพันธ์ 2561
27
14
10
นางสาว
ดวง ปั้งปูน1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
12 มกราคม 2561
7 กุมภาพันธ์ 2561
27
15
11
นางสาว
นิตยา วิฑูรย์1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
7 กุมภาพันธ์ 2561
9 กุมภาพันธ์ 2561
2
16
12นาง
อุไรรัตน์ ทองเจื้อ
1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
6 กุมภาพันธ์ 2561
9 กุมภาพันธ์ 2561
3
17
13
วัดมงคลวนาราม
1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
9 กุมภาพันธ์ 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561
6
18
14นาย
ดวงเนตร สมการณ์
4
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
12 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561
10
19
15
นางสาว
วรนิษฐา คำทอง5
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
21 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
7
20
16
นางสาว
ณัฐกฤตา ณ ลำปาง
1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
23กุมภาพันธ์ 2561
6 มีนาคม 2561
11
21
17นาง
นางนิตข์ ใบบอกบุญ
1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
23กุมภาพันธ์ 2561
6 มีนาคม 2561
11
22
18
นางสาว
นิรมล เจริญสุข
1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
12กุมภาพันธ์ 2561
9 มีนาคม 2561
25
23
19
นางสาว
อมราพร อินต๊ะ1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
6 มีนาคม 2561
15 มีนาคม 2561
9
24
20นาย
นราธิป ธรรมปัญญา
1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
7 มีนาคม 2561
15 มีนาคม 2561
8
25
21
นางสาว
จันฉาย ใจสันต์
2
ยางเนิ้ง
ถนนค.ส.ล.
21 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
6
26
22
นางสาว
จันฉาย ใจสันต์
2
ยางเนิ้ง
รั้ว ค.ส..ล.
21 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
6
27
23นาย
สุวิท พันตรานนท์
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
12 มีนาคม 2561
28 มีนาคม 2561
16
28
24นาย
สาโรจน์ ศักดิ์วงค์
1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
22มีนาคม 2561
28 มีนาคม 2561
6
29
25
นางสาว
ดวงฤทัย กันธาเจริญ
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
15มีนาคม 2561
28 มีนาคม 2561
14
30
26นาย
วีรยุทธ สารลิขิต
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
13มีนาคม 2561
28 มีนาคม 2561
14
31
27นาง
จุรีรัจน์ แวววุฒินันท์
4
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
21มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
9
32
28นาย
สุทัศน์ ฟุ้งกลิ่นผกาทิพย์
3
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
12มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
18
33
29นาง
รัตนา ก่อสิบวัฒนา
3
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 4 ชั้น
23 กุมภาพันธ์ 2561
30 มีนาคม 2561
26
34
30
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
35
31
นางสาว
ลำดวน ไผ่บุญ1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
26 มีนาคม 2561
5 เมษายน 2561
10
36
32
นางสาว
ลำดวน ไผ่บุญ1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
26 มีนาคม 2561
5 เมษายน 2561
10
37
33
นางสาว
ลำดวน ไผ่บุญ1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
26 มีนาคม 2561
5 เมษายน 2561
10
38
34
นางสาว
ลำดวน ไผ่บุญ1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
26 มีนาคม 2561
5 เมษายน 2561
10
39
35นาง
มลิวัลย์ กิ่งแก้ว
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
27 มีนาคม 2561
5 เมษายน 2561
9
40
36นางปราณี ธรรมชัย1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
3 เมษายน 2561
9 เมษายน 2561
6
41
37
นางสาว
หนึ่งฤทัย กันทวัง
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
15 มีนาคม 2561
11 เมษายน 2561
26
42
38นาย
ชาติชาย จงเจริญ
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
23 มีนาคม 2561
11 เมษายน 2561
19
43
39นาย
สุจิลักษณ์ ทองแย้ม
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
26 มีนาคม 2561
18 เมษายน 2561
23
44
40
นางสาว
ฐิตินันท์ นันชัย
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
26 มีนาคม 2561
18 เมษายน 2561
23
45
41
นางสาว
เสาวณี มณีวรรณ
7
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
29 มีนาคม 2561
18 เมษายน 2561
21
46
42
นางสาว
ยุพิน แพทย์วรค์
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
18 เมษายน 2561
20 เมษายน 2561
12
47
43
นางสาว
จันทรฉาย ใจสันติ
2
ยางเนิ้ง
วางท่องระบายน้ำ
21 มีนาคม 2561
30 เมายน 2561
39
48
44นาง
จิราภรณ์ วุฒิโสภณ
3
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
18 เมษายน 2561
30 เมายน 2561
12
49
45นาย
เทียนชัย มหาหล้า
1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
9 เมษายน 2561
30 เมายน 2561
21
50
46
นางสาว
คุณากร โตไพบูลย์
3
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว 4 คูหา
22 มีนาคม 2561
30 เมายน 2561
38
51
47
นางสาว
คุณีกร โตไพบูลย์
3
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว 5 คูหา
22 มีนาคม 2561
30 เมายน 2561
38
52
48
นางสาว
คุณีกร โตไพบูลย์
3
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว 4 คูหา
22 มีนาคม 2561
30 เมายน 2561
38
53
49นาย
จีระวัฒน์ แสนเมืองชิน
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
2 เมษายน 2561
30 เมายน 2561
28
54
50นางสุภาวดี พิกุล6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
2 เมษายน 2561
30 เมายน 2561
28
55
51นาง
วรัญภัทรา สวยงาม
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
2 เมษายน 2561
30 เมายน 2561
28
56
52นาง
เจริญพร สุริยะ
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
9 เมษายน 2561
3 พฤษภาคม 2561
23
57
53
นางสาว
พวงเพชร แดงสว่าง
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
2เมษายน 2561
30 เมายน 2561
28
58
54
นางสาว
ธนพร คงชาตรี2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
30 เมษายน 2561
10 พฤษภาคม 2561
10
59
55นาง
กาญจนา คงชาตรี
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
30 เมษายน 2561
10 พฤษภาคม 2561
10
60
56นาย
อนิรุตต์ อินต๊ะแก้ว
7
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
2 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม 2561
14
61
57
นางสาว
ธนัญญา คำสูง2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
27 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
18
62
58
นางสาว
กุหลาบ สุกสี6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
23 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
22
63
59
นางสาว
ชวิศา อนาคม6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
23 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
22
64
60นาง
สมฤทัย บุรณพัฒนา
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
27 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
18
65
61นาย
จีรยุทธ เล้มปิน
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
27 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
19
66
62นาง
สมฤทัย บุรณพัฒนา
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
27 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
19
67
63นาง
สมฤทัย บุรณพัฒนา
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
27 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
19
68
64นาง
สมฤทัย บุรณพัฒนา
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
27 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
19
69
65นาง
ศิริวรรณ โปษญาอนุวัตร
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
27 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
19
70
66
บริษัท ทิพภิรมย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
5
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
5 เมษายน 2561
18 พฤษภาคม 2561
18
71
67
บริษัท ทิพภิรมย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
5
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
5 เมษายน 2561
18 พฤษภาคม 2561
18
72
68
บริษัท ทิพภิรมย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
5
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
5 เมษายน 2561
18 พฤษภาคม 2561
18
73
69
บริษัท ทิพภิรมย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
5
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
5 เมษายน 2561
18 พฤษภาคม 2561
18
74
70
บริษัท ทิพภิรมย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
5
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
5 เมษายน 2561
18 พฤษภาคม 2561
18
75
71นายวิชา ใจมูลธิ4
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
8 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม 2561
10
76
72นาง
จันทิมา ถาเกิด
1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
15 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
10
77
73
บริษัท แสนดี เอสเตท จำกัด
6
ยางเนิ้ง
ถนน ท่อระบายน้ำ
7 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
18
78
74นาง
วรรณา โกมารทัต
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
16 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม 2561
12
79
75นาย
สุเมฆ สุลัยมาน
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
1 มิถุนายน 2561
4 มิถุนายน 2561
3
80
76
บริษัท แสนดี เอสเตท จำกัด
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว A 5 ยูนิต
1 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561
10
81
77
บริษัท แสนดี เอสเตท จำกัด
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว B 4 ยูนิต
1 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561
10
82
78
บริษัท แสนดี เอสเตท จำกัด
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว C 3 ยูนิต
1 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561
10
83
79
บริษัท แสนดี เอสเตท จำกัด
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว E 4 ยูนิต
1 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561
10
84
80
บริษัท แสนดี เอสเตท จำกัด
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว F 5 ยูนิต
1 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561
10
85
81
บริษัท แสนดี เอสเตท จำกัด
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว G 4 ยูนิต
1 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561
10
86
82
บริษัท แสนดี เอสเตท จำกัด
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว H 7 ยูนิต
1 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561
10
87
83นาง
วรรณา โกมารทัต
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
23 พฤษภาคม 2561
13 มิถุนายน 2561
50
88
84นาง
วริศรา อ้ายชุม
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
3 พฤษภาคม 2561
13 มิถุนายน 2561
10
89
85
บริษัท แสนดี เอสเตท จำกัด
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
1 มิถุนายน 2561
13 มิถุนายน 2561
12
90
86
บริษัท แสนดี เอสเตท จำกัด
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว 4 ยูนิต
6 มิถุนายน 2561
13 มิถุนายน 2561
6
91
87นาย
วสุธร สิทธิชัย
6
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
13 มิถุนายน 2561
22 มิถุนายน 2561
9
92
88
นางสาว
อัมภา แซ่โค้ว4
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
13 มิถุนายน 2561
22 มิถุนายน 2561
9
93
89นายเกษม แสงหล้า3
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
20 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน 2561
9
94
90นางศรีแพร บุญแสง4
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
20 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน 2561
9
95
91
นางสาว
สิริกร ศาลาพาท
7
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. 2 ชั้น
25 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน 2561
4
96
92นาง
รัตนาภรณ์ ไปร่งศรี
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
29 มิถุนายน 2561
3 กรกฎาคม 2561
29
97
93นาง
พรทิพย์ แจ้งจิต
2
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
29 มิถุนายน 2561
3 กรกฎาคม 2561
4
98
94
นางสาว
วลีพร มินนา1
ยางเนิ้ง
ต่อเติม ค.ส.ล. ชั้นเดียว
26 มิถุนายน 2561
17 กรกฎาคม2561
21
99
95
นางสาว
พัฒน์ธิดา นามน้อย
3
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ร้านอาหาร)
6 กรกฎาคม 2561
19 กรกฎาคม 2561
13
100
96
นางสาว
ไสว ตุ้มทอง1
ยางเนิ้ง
ค.ส.ล. ชั้นเดียว
12 กรกฎาคม 2561
19 กรกฎาคม 2561
7
Loading...
Main menu