ผลการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต งานบริการประชาชน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
ผลการพิจารณา อนุมัติ / อนุญาต งานบริการประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
2
3
ลำดับที่ชื่อ / สกุล (ผู้ยื่นคำขอ)ประเภทการขออนุญาตยื่นคำขอเมื่อวันที่ผลการพิจารณาหมายเหตุ
4
อนุมัติ / เมื่อวันที่
5
1นางจันทร์ดี มีสตัน 55/2 ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร4/01/255412/01/2554
6
2นางอุไร วิศาลธีระกร ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร7/01/255414/01/2554
7
3น.ส.อภิณท์พร ใจเดช ม.3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร7/01/255417/01/2554
8
4น.ส.ปิยะวรรณ ตั้งตระกูล ม.5 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร10/01/255420/01/2554
9
5น.ส.ปิยะธิดา เทพลิขิตกุล ม.3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร4/01/255420/01/2554
10
6นายชูเดช เกตุชูรัตน์ ม.5 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร19/01/255424/01/2554
11
7นายพิทยา กัณทะวงศ์ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร31/01/25547/02/2554
12
8นางสุพรรณ วงศ์ไชย ม.8 ต.สารภีพรบ.ควบคุมอาคาร1/02/25547/02/2554
13
9นายบุญช่วย ชัยวงค์ ม.5 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร25/01/25548/02/2554
14
10นายอินตา ภิรมณ์ ม.5 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร3/02/25548/02/2554
15
11นางนงคราญ โจนส์ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร23/02/25547/03/2554
16
12นางอมร ช่วยสนิท ม.7 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร4/03/255415/03/2554
17
13น.ส.จีราพรรณ ทรายคำ ม.2 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร8/03/255415/03/2554
18
14นายอมร /นางศุภาวรรณ อู่คงคา ม.4 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร9/03/255416/03/2554
19
15นายทวีศักดิ์ มาตันกุล ม.7 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร10/03/255417/03/2554
20
16นางอาหมี่ อายี่กู่ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร4/03/255417/03/2554
21
17นายมนตรี ไชยชนะ ม.3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร11/03/255417/03/2554
22
18นายดวงเดช จันทะพารา ม.6 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร15/03/255422/03/2554
23
19หจก.ฝ้าย เฮลท์ ฟูดส์ ม.5 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร14/03/255423/03/2554
24
20นางอังคณา ยั่งยืน ม.2 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร14/03/255423/03/2554
25
21นายกฤศตา สังขรรัตน์ ม.6 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร1/03/255428/03/2554
26
22บริษัทเชียงใหม่ เบเวอเรช ม.5 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร17/02/25544/04/2554
27
23น.ส.พิมพ์ลดา อิงคพินันท์ ม.2 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร4/04/255418/04/2554
28
24
นางศิริรัตน์ /นายวีรเดช เดชคุมมาก ม.4 ต.ยางเนิ้ง
พรบ.ควบคุมอาคาร31/03/255418/04/2554
29
25นายสุกิจ อินทจักร ม.2 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร7/04/255428/04/2554
30
26นางอรวรรณ ทาชิอิ ม.6 ต.ยางเนิ้ง พรบ.ควบคุมอาคาร6/04/25543/05/2554
31
27น.ส.วิรัลพัชร จิรทิปต์กุลเมธ ม.7 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร26/04/25543/05/2554
32
28นายรัตน์ อุปขาว ม. 1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร25/04/25544/05/2554
33
29นายภัควัฒน์ คลุฌา ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร28/04/255410/05/2554
34
30น.ส.ลำดวน ไฝ่บุญ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร28/04/255410/05/2554
35
31นางอำไพ วงค์รัตน์ ม.4 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร22/04/255410/05/2554
36
32นายชัชวาลย์ ปัญญา ม.4 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร2/05/255410/05/2554
37
33นายชัชวาลย์ ปัญญา ม.4 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร2/05/255410/05/2554
38
34น.ส.อโนทัย เมฆอำนวย ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร2/05/255423/05/2554
39
35น.ส.ลำดวน ไฝ่บุญ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร23/05/25547/06/2554
40
36น.ส.ลำดวน ไฝ่บุญ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร28/04/25547/06/2554
41
37นายเชิด ขุนจินดา ม.7 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร29/04/25548/06/2554
42
38น.ส.พิมพ์ลดา อิงคพินันท์ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร25/05/25548/06/2554
43
39นายรัตน์ อุปขาว ม. 1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร6/06/255415/06/2554
44
40นายสุรศักดิ์ อัศวเดชขจร ม.2 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร24/05/255415/06/2554
45
41น.ส.ปิยธิดา เทพลิขิตกุล ม.3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร2/06/255417/06/2554
46
42นางสมบูรณ์ ไชยกันทา ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร16/06/25546/07/2554
47
43นางกชพรรรณ วิริยา ม.3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร23/06/25547/07/2554
48
44นางองอาจ กุนนา ม. 7 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร6/07/255411/07/2554
49
45นางปราณี กิลศิริ ม.7 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร1/07/255411/07/2554
50
46น.ส.ฌิชชารีย์ เชาว์ธำรงวรรธน์ ม.3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร4/07/255414/07/2554
51
47นางวรภรณ์ อรรถธรรมสุนทร ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร1/07/255414/07/2554
52
48นายเฉลิมรัตน์ พรหมวัง ม.4 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร6/07/255419/07/2554
53
49นางศุภมาศ ใจมัง ม.3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร14/07/255422/07/2554
54
50นายดวงเดช/นางสุนทรี จันทะพารา ม.6 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร8/07/255425/07/2554
55
51นายพรชัย/นางเกศริน สมเกตุ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร11/07/255425/07/2554
56
52นางยุพิน ศรีบุญเรือง ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร13/07/255426/07/2554
57
53นายสายัณห์ ดีสวัสดิ์ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร4/08/25548/08/2554
58
54นายอรรคสิทธิ์ ธรรมชัย ม.6 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร29/07/25548/08/2554
59
55นางวิลัยวรรณ์ ธรรมชัย ม.6 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร29/07/255410/08/2554
60
56นายเชาวลิต ชัยแก้ว ม.1 ต.สารภีพรบ.ควบคุมอาคาร5/08/255411/08/2554
61
57หจก.อนันต์ภัณฑ์แทรคเตอร์ ม. 5 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร8/08/255416/08/2554
62
58นายศราวุธ บุญจู ม.2 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร16/08/255424/08/2554
63
59นต.เดชา อินทรนัน 259 ม. 4 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร25/08/255429/08/2554
64
60นางปราณี เขื่อนปัญญา 126 ม.5 ต.หนองผึ้งพรบ.ควบคุมอาคาร6/09/255414/09/2554
65
61นางไพรวัลย์ กอนเชาสกี่ ม.7 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร30/08/255414/09/2554
66
62น.ส.ลำดวน ไฝ่บุญ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร31/08/255416/09/2554
67
63บ.เอเชี่ยน แอสฟัลท์ จำกัด ม.3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร4/08/255423/09/2554
68
64นางอัมพวรรณ ธรรมวารีเจริญ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร14/09/255427/09/2554
69
65
นายรติพงษ์ ริมท้าว/นางนภารัตน์ มั่งคั่ง ม. 2 ต.ยางเนิ้ง
พรบ.ควบคุมอาคาร23/09/25545/10/2554
70
66น.ส.ปวีณา ไชยมงคล ม.2 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร23/09/25547/10/2554
71
67นายวัน สุวรรณ์ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร13/07/25547/10/2554
72
68นางศรีพรรณ สมสงวน ม.6 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร19/09/25547/10/2554
73
69นายรุ่ง ดวงพิกล ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร30/09/255413/10/2554
74
70น.ส.อังคณา ยั่งยืน ม.3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร30/09/255413/10/2554
75
71นายสุรชัย นิยะมาศ ม.2 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร30/09/255414/10/2554
76
72นางศรีนวล ไชยวุฒิ ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร20/10/255425/10/2554
77
73นางเบญจวรรณ อำพันศรี ม.6 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร28/10/25542/11/2554
78
74น.ส.ณัฐพร นาใจ ม.4 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร25/10/25543/11/2554
79
75นางปราณี เขื่อนปัญญา ม.5 ต.หนองผึ้งพรบ.ควบคุมอาคาร24/10/25544/11/2554
80
76น.ส.สาวิตรี หวลจิตร ม.6 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร28/10/25548/11/2554
81
77น.ส.สร้อยสอางค์ แก้วโพธา ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร7/11/255417/11/2554
82
78นายอำนวย ทองเฉลิม ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร7/11/255417/11/2554
83
79นายกรกช ฐิตติการณ์โขนงนุช ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร14/11/255424/11/2554
84
80น.ส.วัชรี ฟู่เจริญ ม. 3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร22/11/255428/11/2554
85
81น.ส.วัชรี ฟู่เจริญ ม. 3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร22/11/255428/11/2554
86
82นายบุญศิลป์ จีรัง ม.1 ต.สารภีพรบ.ควบคุมอาคาร22/11/255428/11/2554
87
83นายวิษณุ ขุนชนะ ม.4 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร18/11/255429/11/2554
88
84นายเสาร์ เขื่อนคำ ม.6 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร24/11/255429/11/2554
89
85นางกุสิสรา สัตโยภาส ม. 5 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร25/11/25546/12/2554
90
86น.ส. หฤทัย ไทยมณี ม.1 ต.สารภีพรบ.ควบคุมอาคาร22/11/25546/12/2554
91
87นายอุดม ชัยมงคล ม.3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร30/11/25546/12/2554
92
88น.ส. ดวงดาว ฟูเฟื่อง ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร24/11/255413/12/2554
93
89นายประพันธ์ ยาวุฒิ ม.1 ต.สารภีพรบ.ควบคุมอาคาร25/11/255415/12/2554
94
90บ.เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ม.5 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร14/12/255416/12/2554
95
91นางผ่องศรี ไทยมีสุข ม.5 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร13/12/255420/12/2554
96
92นายวันดี เทพกรรณ์ ม.2 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร13/12/255420/12/2554
97
93นางอำไพ เจริญทั้งวิทยา ม.3 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร19/12/255423/12/2554
98
94นางนวรัตน์ บุญตัน ม.1 ต.ยางเนิ้งพรบ.ควบคุมอาคาร15/12/255429/12/2554
99
100
Loading...
 
 
 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 
Main menu