وضعیت موجود کلان منطقه 8
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
2
کلان منطقه8:
3
4
ردیفنام استانجمعیت
استان
مجموع
جمعیت کلان
منطقه
نام دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی
مستقل
نام دانشکده های فعال و مجتمع های
آموزش عالی سلامت
موجود در دانشگاهها/دانشکدههای علوم
پزشکی مستقل
تعداد بیمارستانهای درمانی آموزشی
در دانشگاهها /دانشکده های علوم پزشکی مستقل کلان مناطق
تعداد تخت فعال بیمارستانی در دانشگاهها /دانشکده های علوم پزشکی مستقلتعداد بیمارستانهای در حال احداث
در دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مستقل
تعداد اعضاء هیئت علمی تعداد مقالات نمایه شدهتعداد مقالات نمایه شده تعداد افراد در حال بورس تحصیلیمجموع در کلان منطقهتعداد کل دانشجویان در حال تحصیل( در سال 1396-1395)مجموع تعداد کل دانشجویان
در حال تحصیل در کلان منطقه ( در سال 96-95)
تعدادکل پیشنهادی پذیرش دانشجو به تفکیک مقاطع در کلان منطقه (در سال 96-97 )
5
ملکی یا وابسته به دانشگاه ع پ كرمانقراردادی آموزشیبیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه كرمانبیمارستانهای درمانی1-استان كرمان1-استان كرمان2-استان سيستان وبلوچستانسالISIPubmedسالISIPubmed1-استان كرمان2-استان سيستان وبلوچستانمجموع در داخل کشورمجموع در خارج کشور1-استان كرمان2-استان سيستان وبلوچستان1-استان كرمان2-استان سيستان وبلوچستان
6
با مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشیبا مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشیدر بیمارستاندر بیمارستان1-1دانشگاه كرمان1-2دانشگاه زاهدانمجموع در کلان منطقه1-استان كرمان2-استان سيستان وبلوچشتان1-دانشگاه كرمان1-دانشگاه زاهدان2101-1-دانشگاه كرمان1-2--دانشگاه زاهدان1-1-دانشگاه كرمان2-1-دانشگاه زاهدان
7
-1كرماند . ع . پ كرماننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستان1-1-دانشگاه كرمانتعداد بیمارستانتعداد مربی38تعداد مربی98تعداد مربی3361-دانشگاه كرمان20141931261-دانشگاه زاهدان2014125116داخل کشورخارج کشورداخل کشورخارج کشورالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطعالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطعالف:مجموع
تحصیلات غیر تکمیلی در کلان منطقه
مقطعالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطعالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطع
8
-2د . ع . پ رفسنجاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاندر بیمارستاندر بیمارستانتخت پیش بینی شدهتعداد استادیار315تعداد استادیار197تعداد استادیار76120152071342015151814040بالاترین بورس داخلی در استان1-کاردانی1081-کاردانی5461-کاردانی13291-کاردانی1-کاردانی546
9
-3د . ع . پ جيرفتمجتمع آموزش عالی سلامت کهنوجنام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستان2-1-دانشگاه رفسنجانتعداد بیمارستانتعداد دانشیار88تعداد دانشیار34تعداد دانشیار140آمارکامل نبود20161667820162561472-دانشگاه رفسنجان2-دانشگاه زابل2-کارشناسی پیوسته19112-کارشناسی پیوسته17812-کارشناسی پیوسته2-کارشناسی پیوسته2-کارشناسی پیوسته2098
10
-4د . ع . پ بمدانشکده بهداشت، پرستاری مامایی، پزشکینام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاندر بیمارستاندر بیمارستانتخت پیش بینی شدهتعداد استاد45تعداد استاد21تعداد استاد71مجموع566338مجموع532344داخل کشورخارج کشورداخل کشورخارج کشور3-کارشناسی ناپیوسته3303-کارشناسی ناپیوسته3-کارشناسی ناپیوسته3-کارشناسی ناپیوسته3-کارشناسی ناپیوسته
11
-5د . ع . پ سيرجاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستان3-1-دانشگاه جيرفتتعداد بیمارستانبیمارستان مادرمجموع در دانشگاه486مجموع در دانشگاه350کل مجموع اعضاء هیئت علمی13082-دانشگاه رفسنجان201471822-دانشگاه زابل201434374040بالاترین بورس خارجی در استانمجموع کارشناسی2241مجموع کارشناسیمجموع کارشناسی7963مجموع کارشناسیمجموع کارشناسی
12
-6////////در بیمارستاندر بیمارستانتخت پیش بینی شده2591-2دانشگاه ع . پ رفسنجان2-2دانشگاه زابل20155870201547503-دانشگاه جيرفت3-دانشگاه ايرانشهر --4-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
20074-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
15994-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
52004-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
4-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
1661
13
-7سيستان وبلوچستاند . ع . پ زاهدانپزشکی،دندانپزشکی,توانبخشی,پیراپزشکی،بهداشت،پرستاری و مامایی,مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار و خاش////////4-1-دانشگاه بمتعداد بیمارستانتعداد مربی33تعداد مربی562016931122016141128داخل کشورخارج کشورداخل کشورخارج کشورب:
تحصیلات تکمیلی
ب:
تحصیلات تکمیلی
ب: مجموع
تحصیلات تکمیلی در کلان منطقه
ب:
تحصیلات تکمیلی
ب:
تحصیلات تکمیلی
14
-8کرماند . ع . پ زابلپزشکی،داروسازی،پیراپزشکی،بهداشت،پرستاری و ماماییمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاه////تخت پیش بینی شدهتعداد استادیار132تعداد استادیار69مجموع222264مجموع22221530105-کارشناسی ارشد6255-کارشناسی ارشد2565-کارشناسی ارشد10925-کارشناسی ارشد5-کارشناسی ارشد334
15
د . ع . پ ايرانشهردانشکده علوم پزشگی ایرانشهر و مجتمع آموزش عالی سلامت 5-1-دانشگاه سيرجانتعداد بیمارستانتعداد دانشیار13تعداد دانشیار53-دانشگاه جيرفت20141343-دانشگاه ايرانشهر2014414-دانشگاه بم6-MPH436-MPH186-MPH686-MPH6-MPH18
16
ملکی یا وابسته به دانشگاه ع پ رفسنجانقراردادی آموزشیمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهتخت پیش بینی شدهتعداد استاد5تعداد استاد02015106201548داخل کشورخارج کشورنام بیشترین رشته ای بورس داخلی در کلان منطقه دارد7-Ph.D1817-Ph.D77-Ph.D1977-Ph.D7-Ph.D7
17
با مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشیبا مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشیمجموع در دانشگاه
مجموع در دانشگاه
مجموع در استان كرمانتعداد بیمارستانمجموع در دانشگاه 183مجموع در دانشگاه130201617920162912108-دستیار بالینی تخصصی3668-دستیار بالینی تخصصی2478-دستیار بالینی تخصصی6368-دستیار بالینی تخصصی8-دستیار بالینی تخصصی278
18
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستانبیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه رفسنجانبیمارستانهای درمانیتخت پیش بینی شدهمجموع4019مجموع37215- دانشکده سيرجاننام بیشترین رشته ای بورس خارجی در کلان منطقه دارد9-دستیار بالینی فوق تخصصی49-دستیار بالینی فوق تخصصی09-دستیار بالینی فوق تخصصی49-دستیار بالینی فوق تخصصی9-دستیار بالینی فوق تخصصی0
19
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاندر بیمارستاندر بیمارستان2-استان سيستان وبلوچستان1-3دانشگاه جيرفت3-2دانشگاه ايرانشهر4-دانشگاه بم201481داخل کشورخارج کشور --10-فلوشیپ110-فلوشیپ010-فلوشیپ110-فلوشیپ10-فلوشیپ0
20
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستانتعداد مربی30تعداد مربی3620155500
21
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاندر بیمارستاندر بیمارستان1-2-دانشگاه زاهدانتعداد بیمارستانتعداد استادیار20تعداد استادیار52016222
22
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستانتخت پیش بینی شدهتعداد دانشیارتعداد دانشیار0مجموع357
23
////////در بیمارستاندر بیمارستان2-2-دانشگاه زابلتعداد بیمارستانتعداد استادتعداد استاد05-دانشگاه سيرجان2014مجموع استان2014163154
24
////////تخت پیش بینی شدهمجموع در دانشگاه50مجموع در دانشگاه4120152015202139مجموع استانمجموع استان
25
مجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهدر بیمارستاندر بیمارستان3-2-دانشگاه ايرانشرتعداد بیمارستان1-4دانشگاه بممجموع در استان2016222016426287داخل کشورخارج کشورداخل کشورخارج کشورج:
مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه
5576ج:
مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه
4454ج:
مجموع تعداد کل دانشجویان در کلان منطقه
16490ج:
مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه
ج:
مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه
4942
26
تخت پیش بینی شدهتعداد مربی38تعداد مربی190مجموع22مجموع79158012090
27
ملکی یا وابسته به دانشگاه ع پ جيرفتقراردادی آموزشی////مجموع در استان سيستان وبلوچستانتعداد بیمارستانتعداد استادیار21تعداد استادیار2711-2-دانشگاه رفسنجان2-2-دانشگاه زابل1-2-دانشگاه رفسنجان2-2-دانشگاه زابل
30
ملکی= بیمارستان درمانی آموزشی امام خمینی 300 تخت فعالنام بیمارستانبیمارستان خصوصی قائم جیرفت 64 تخت فعالنام بیمارستانمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع بيمارستان پيش بيني شده در کلان منطقهتعداد دانشیار0تعداد داشيار39مجموع استات2014285213الف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطعالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطعالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطعالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطع
31
مجموع دانشکده های فعال درکلان منطقه ملکی= بیمارستان درمانی آموزشی آیت الله کاشانی 120 تخت فعالنام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستانتعداد استاد0تعداد استاد2120152802151-کاردانی1041-کاردانی991-کاردانی1001-کاردانی61
32
ملکی= بیمارستان درمانی کهنوج تخت فعال 150نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستانبیمارستانهای آموزشی درمانی جيرفتبیمارستانهای درمانیمجموع تخت پیش بینی شده در کلان منطقهمجموع در دانشگاه59مجموع در استان52120163002032-کارشناسی پیوسته7052-کارشناسی پیوسته8992-کارشناسی پیوسته2202-کارشناسی پیوسته300
33
مجموع مجتمع های آموزش عالی سلامت در کلان منطقهملکی= بیمارستان درمانی قلعه گنج تخت فعال 32نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاندر بیمارستاندر بیمارستانمجموع8656313-کارشناسی ناپیوسته2403-کارشناسی ناپیوسته3083-کارشناسی ناپیوسته703-کارشناسی ناپیوسته132
34
ملکی= بیمارستان درمانی منوجان تخت فعال 32//////1-4دانشگاه سيرجانمجموع کارشناسی945مجموع کارشناسی1207مجموع کارشناسی290مجموع کارشناسی432
35
مجموع مجتمع های آموزش عالی سلامت در کلان منطقهملکی= بیمارستان درمانی رودبار تخت فعال 32//////در بیمارستاندر بیمارستانتعداد مربی7مجموع در کلان منطقهسالISIPubmedمجموع ISI و Pubmed4-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
6774-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
5484-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
1004-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
80
36
مجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهتعداد استادیار2ب:
تحصیلات تکمیلی
ب:
تحصیلات تکمیلی
ب:
تحصیلات تکمیلی
ب:
تحصیلات تکمیلی
37
61در بیمارستاندر بیمارستانتعداد دانشیار-2014مجموع 4483678155-کارشناسی ارشد1745-کارشناسی ارشد375-کارشناسی ارشد655-کارشناسی ارشد20
38
ملکی یا وابسته به دانشگاه ع پ بمقراردادی آموزشیتعداد استاد-2015 مجموع4823548366-MPH76-MPH06-MPH56-MPH---
39
با مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشیبا مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشیدر بیمارستاندر بیمارستانتعداد دانشیار-2016مجموع72649012167-Ph.D97-Ph.D07-Ph.D47-Ph.D---
40
پاستورریگاننام بیمارستاننام بیمارستانتعداد استاد-8-دستیار بالینی تخصصی158-دستیار بالینی تخصصی88-دستیار بالینی تخصصی208-دستیار بالینی تخصصی6
41
نرماشیرنام بیمارستاننام بیمارستان////مجموع در دانشگاه9مجموع ISI در سه سال گذشته16569-دستیار بالینی فوق تخصصی09-دستیار بالینی فوق تخصصی09-دستیار بالینی فوق تخصصی09-دستیار بالینی فوق تخصصی---
42
فهرجنام بیمارستاننام بیمارستانمجموع Pubmed در سه سال گذشته121110-فلوشیپ010-فلوشیپ010-فلوشیپ010-فلوشیپ---
43
افلاطونیاننام بیمارستاننام بیمارستانمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع در استان
44
نام بیمارستاننام بیمارستانمجموع در دانشگاه
مجموع در دانشگاه
تعداد مربی146مجموع کل مقالات در سه سال گذشته در کلان منطقه2867
45
////////بیمارستانهای آموزشی درمانی بمبیمارستانهای درمانیتعداد استادیار490
46
////////در بیمارستان پاستورافلاطونیانتعداد دانشیار101
47
14مجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهتعداد استاد50
48
در بیمارستاندر بیمارستانمجموع در استان787ج:
مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه
1931ج:
مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه
1899ج:
مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه
584ج:
مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه
1031
49
ملکی یا وابسته به دانشگاه سيرجانقراردادی آموزشی1-1-دانشگاه جيرفت
50
با مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشیبا مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشیدر بیمارستاندر بیمارستان1-3-دانشگاه جيرفت3-2-دانشگاه ايرانشهرالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطع3-2-دانشگاه ايرانشهر
51
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستانالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطعالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطع1-کاردانی15الف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطع
52
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاندر بیمارستاندر بیمارستان1-کاردانی401-کاردانی1252-کارشناسی پیوسته1811-کاردانی
53
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستان2-کارشناسی پیوسته4932-کارشناسی پیوسته1403-کارشناسی ناپیوسته302-کارشناسی پیوسته
54
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستان////3-کارشناسی ناپیوسته03-کارشناسی ناپیوسته40مجموع کارشناسی2113-کارشناسی ناپیوسته
55
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستانمجموع کارشناسی493مجموع کارشناسی1804-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
40مجموع کارشناسی
56
////////مجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاه4-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
2094-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
ب:
تحصیلات تکمیلی
4-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
57
////////ب:
تحصیلات تکمیلی
ب:
تحصیلات تکمیلی
5-کارشناسی ارشدب:
تحصیلات تکمیلی
58
مجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهبیمارستانهای آموزشی درمانی سيرجانبیمارستانهای درمانی5-کارشناسی ارشد05-کارشناسی ارشد6-MPH5-کارشناسی ارشد
59
در بیمارستاندر بیمارستان6-MPH06-MPH7-Ph.D6-MPH
60
مجموع در استان كرمانمجموع در استان كرمانمجموع در استان كرمانمجموع در استان7-Ph.D07-Ph.D8-دستیار بالینی تخصصی7-Ph.D
61
در بیمارستاندر بیمارستان8-دستیار بالینی تخصصی08-دستیار بالینی تخصصی9-دستیار بالینی فوق تخصصی8-دستیار بالینی تخصصی
62
ملکی یا وابسته به دانشگاه زاهدانقراردادی آموزشی9-دستیار بالینی فوق تخصصی09-دستیار بالینی فوق تخصصی10-فلوشیپ9-دستیار بالینی فوق تخصصی
63
با مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشیبا مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشیدر بیمارستاندر بیمارستان10-فلوشیپ010-فلوشیپ10-فلوشیپ
64
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستان
65
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاندر بیمارستاندر بیمارستان
66
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستان
67
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستان////
68
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستانج:
مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه
266
69
////////مجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهج:مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه742ج:مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه305ج:مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه
70
////////1-1-دانشگاه بم
71
مجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهمجموع دراستان كرمانمجموع دراستان كرمان1-3-دانشگاه بممجموع در استان سيستان وبلوچستانالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطعمجموع در استان سيستان وبلوچستان
72
الف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطعالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطع1-کاردانیالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطع
73
ملکی یا وابسته به دانشگاه زابلقراردادی آموزشی1-کاردانی1821-کاردانی7702-کارشناسی پیوسته1-کاردانی
74
با مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشیبا مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشی2-کارشناسی پیوسته5102-کارشناسی پیوسته3-کارشناسی ناپیوسته2-کارشناسی پیوسته
75
امیرالمومنینامام خمینی رهنام بیمارستاننام بیمارستانبیمارستانهای آموزشی درمانی زاهدانبیمارستانهای درمانی3-کارشناسی ناپیوسته313-کارشناسی ناپیوستهمجموع کارشناسی3-کارشناسی ناپیوسته
76
---بیمارستان سیدالشهدا زهکنام بیمارستاننام بیمارستاندر بیمارستاندر بیمارستانمجموع کارشناسی541مجموع کارشناسی31684-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
مجموع کارشناسی
77
---شهدای هیرمندنام بیمارستاننام بیمارستان4-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
1604-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
2147ب:
تحصیلات تکمیلی
4-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
78
------نام بیمارستاننام بیمارستاندر بیمارستاندر بیمارستانب:
تحصیلات تکمیلی
ب:
تحصیلات تکمیلی
5-کارشناسی ارشدب:
تحصیلات تکمیلی
79
------نام بیمارستاننام بیمارستان5-کارشناسی ارشد05-کارشناسی ارشد2936-MPH5-کارشناسی ارشد
80
------////در بیمارستاندر بیمارستان6-MPH06-MPH187-Ph.D6-MPH
81
------////7-Ph.D07-Ph.D78-دستیار بالینی تخصصی7-Ph.D
82
13مجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهدر بیمارستاندر بیمارستان8-دستیار بالینی تخصصی08-دستیار بالینی تخصصی2559-دستیار بالینی فوق تخصصی8-دستیار بالینی تخصصی
83
9-دستیار بالینی فوق تخصصی09-دستیار بالینی فوق تخصصی010-فلوشیپ9-دستیار بالینی فوق تخصصی
84
ملکی یا وابسته به دانشگاه ايرانشهرقراردادی آموزشی////10-فلوشیپ010-فلوشیپ010-فلوشیپ
85
با مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشیبا مجوز آموزشیبدون مجوز آموزشی
86
نام بیمارستانبیمارستان خاتم الانبیا نام بیمارستاننام بیمارستان
87
نام بیمارستانبیمارستان ایران نام بیمارستاننام بیمارستانمجموع در دانشگاه
مجموع در دانشگاه
88
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستانبیمارستانهای آموزشی درمانی زابلبیمارستانهای درمانی
89
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاندر بیمارستاندر بیمارستانج:
مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه
90
نام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستاننام بیمارستانج:مجموع تعداد دانشجودر دانشگاه883ج:
مجموع تعداد دانشجودر استان
6658ج:
مجموع تعداد دانشجودر استان
91
////////در بیمارستاندر بیمارستان1-1-دانشگاه سيرجان
92
////////1-3-دانشگاه سيرجانالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطع
93
مجموع در دانشگاه2مجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهدر بیمارستاندر بیمارستانالف:
تحصیلات غیر تکمیلی
مقطع1-کاردانی
94
1-کاردانی1252-کارشناسی پیوسته
95
مجموع در استان سيستان وبلوچستانمجموع در استان كرمانمجموع در استان سيستان وبلوچستانمجموع در استان سيستان وبلوچستاندر بیمارستاندر بیمارستان2-کارشناسی پیوسته4963-کارشناسی ناپیوسته
96
3-کارشناسی ناپیوسته79مجموع کارشناسی
97
مجموع در کلان منطقه:مجموع در کلان منطقه:مجموع در کلان منطقه: مجموع در کلان منطقه:////مجموع کارشناسی5754-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
98
4-دکتری حرفه ای
(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)
0ب:
تحصیلات تکمیلی
99
مجموع در دانشگاهمجموع در دانشگاهب:
تحصیلات تکمیلی
5-کارشناسی ارشد
100
5-کارشناسی ارشد06-MPH
101
بیمارستانهای آموزشی درمانی ايرانشهربیمارستانهای درمانی6-MPH07-Ph.D
102
در بیمارستاندر بیمارستان7-Ph.D08-دستیار بالینی تخصصی
Loading...