อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
2
3
ลำดับที่หลักสูตรชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิประสบการณ์ด้านการสอนประสบการณ์ในการทำวิจัยประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัย
4
5
คณะครุศาสตร์
6
1ค.ม. (การบริหารการศึกษา)1. อ. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ปร.ด. การบริหารการศึกษา1. ระดับปริญญาตรี 14 ปี
2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 4 ปี
3. ระดับปริญญาโท 5 ปี
1. เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2546). รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการและความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาในการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฏยะลา.ยะลา:มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.220 หน้า. (ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2545)
1. ในโครงการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National Symposium on Educational Research.เรื่อง“พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล” เรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่12 กันยายน 2555
13
2. เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2547). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา:มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.275 หน้า.(ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของ สกอ. ปีงบประมาณ 2546)
2. ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 หัวข้อ “เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมกับการเข้าสูประชาคมอาเซียน”มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง“เรื่องลักษณะส่วนบุคคลลักษณะงานที่ปฏิบัติประสบการณ์ในงาน และสถานการณ์ความไม่สงบกับความผูกพันต่อองค์กรของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”ณ โรงแรม สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556)
14
3. เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2548). รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผ้าในเขตภาคใต้เพื่อพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน.ยะลา:มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.315 หน้า. (ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของ สกอ. ปีงบประมาณ 2547)
3. ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 เรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” (ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2556) ) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่16– 20 สิงหาคม 2557
15
4. เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2554). รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.248 หน้า.(ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2553)
4. ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” เรื่อง“โครงการทางการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการทำผ้าบาติกด้วยสีธรรมชาติของกิจกรรมการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” (ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2556) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16–20 สิงหาคม 2558
16
5. เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.275 หน้า.(ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2554)
17
6. เนาวรัตน์ตรีไพบูลย์. (2556). รายงานการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.325 หน้า. (ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของ สกอ. ปีงบประมาณ 2555)
18
7. เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2557). รูปแบบการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. (ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของ วช. ปีงบประมาณ 2556)
19
8. เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2557).โครงการทางการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการทำผ้าบาติกด้วยสีธรรมชาติของกิจกรรมการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. (ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2556)
20
9. เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2558).ภาวะผู้นำเชิงปริวรรตเพื่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.(ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2558)
23
2. ผศ. ดร.จรุณี เก้าเอี้ยนศษ.ด. การบริหารการศึกษา1. ระดับปริญญาตรี 17 ปี
2. ระดับปริญญาโท 6 ปี
3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 4 ปี
1. จรุณี เก้าเอี้ยน.(2555).รายงานวิจัยเรื่อง การสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 242 หน้า.
-
24
2. จรุณี เก้าเอี้ยน.(2556). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม. ยะลา : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 214 หน้า.
-
25
3. จรุณี เก้าเอี้ยน.(2557). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะทางการการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม. ยะลา:คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 2 หน้า. -
26
4. จรุณี เก้าเอี้ยน.(2558). การพัฒนารูปแบบเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา:คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 196 หน้า.-
27
5. จรุณี เก้าเอี้ยน.(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม(กำลังดำเนินการ)-
28
6. จรุณี ขวัญแก้ว.(2545). รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 125 หน้า.
-
29
7. จรุณี เก้าเอี้ยน.(2554). รายงานการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 135 หน้า.
-
30
8. จรุณี เก้าเอี้ยน.(2555). รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 129 หน้า.-
31
9. จรุณี เก้าเอี้ยนและคณะ .(2556). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 62 หน้า. -
32
10. จรุณี เก้าเอี้ยน.(2556). รายงานการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกาาตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา :
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 146 หน้า.
-
33
11. จรุณี เก้าเอี้ยน.(2557). การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 121 หน้า.-
34
12. จรุณี เก้าเอี้ยน.(2558). สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 152 หน้า.
-
35
13. จรุณี เก้าเอี้ยน.(2559). พฤติกรรมการบริหารงานกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
-
36
14. จรุณี เก้าเอี้ยน.(2560). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของสังคม พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. (กำลังดำเนินการส่งให้คณะกรรมการ การวิจัยแห่งชาติพิจารณา)
-
38
3. ผศ. ดร.นิตยา เรืองแป้นปร.ด. การบริหารการศึกษา1. ระดับปริญญาตรี 16 ปี
2. ระดับปริญญาโท 2 ปี
1. นิตยาเรืองแป้น. (2532). รายงานการวิจัยเรื่อง การแนะแนวอาชีพในโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง.วิทยานิพนธ์. ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 357 หน้า-
39
2. นิตยา เรืองแป้น. (2535). รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาในโรงเรียนหารเทาจังหวัดพัทลุง.พัทลุง: โรงเรียนหารเทา. 163 หน้า.-
40
3. นิตยา เรืองแป้น. (2542). รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้ชุดการสอนหัวข้อเรื่องพฤติกรรมประจำวัยของเด็กวัยรุ่นในรายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.184 หน้า.-
41
4. นิตยา เรืองแป้น. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเขตพื้นที่ชลประทาน: กรณีศึกษาเครื่องกำจัดวัชพืชของน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนปัตตานี จังหวัดปัตตานี.ยะลา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฎยะลา.212 หน้า.-
42
5. นิตยา เรืองแป้น. (2545). รายงานการวิจัยเรื่อง เจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาการศึกษาสถาบันราชภัฏยะลา.ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.143 หน้า.-
43
6. นิตยา เรืองแป้น. (2545). รายงานการวิจัยเรื่อง ชุดวิชาชีพครูหลักสูตรสถาบันราชภัฏที่เน้นปรีชาสามารถเป็นฐาน.ยะลา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 85 หน้า.-
44
7. นิตยา เรืองแป้น. (2546). รายงานการวิจัยเรื่อง การปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 (ค่ายพญาลิไท) จังหวัดยะลา.ยะลา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.210 หน้า.-
45
8. นิตยา เรืองแป้น. (2546).รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยโรงเรียนร่วมพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.336 หน้า.-
46
9. นิตยาเรืองแป้น. (2546). รายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น การจัดทำบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำปัตตานี พื้นที่เทศบาลนครยะลา. ยะลา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.352 หน้า.-
47
10. นิตยา เรืองแป้น. (2547). รายงานการวิจัยเรื่อง การฝึกความไวในการรับรู้เพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์.มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. ยะลา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.180 หน้า.-
48
11. นิตยา เรืองแป้น. (2548). รายงานการวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดยะลา เพื่อการแนะแนวอาชีพ.ยะลา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.161 หน้า-
49
12. นิตยา เรืองแป้น. (2549).รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกด้านจริยธรรมรักไทยรักถิ่น สำหรับเยาวชนในจังหวัดยะลา.ยะลา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.365 หน้า.-
50
13. นิตยา เรืองแป้น. (2550).รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินการใช้หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.138 หน้า.-
51
14. นิตยา เรืองแป้น. (2552). รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการสวัสดิการเพื่อสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา:คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.154 หน้า.-
52
15. นิตยา เรืองแป้น. (2553).รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบันและปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.182 หน้า.-
53
16. นิตยา เรืองแป้น. (2553). รายงานการวิจัยเรื่อง การบริหารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอนาคต. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.210 หน้า.-
54
17. นิตยา เรืองแป้น. (2553). รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการใช้บล็อกในการจัดการความรู้ ในรายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครูต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง.ยะลา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.117 หน้า.-
55
18. นิตยา เรืองแป้น. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.143 หน้า.-
56
19. นิตยา เรืองแป้น. (2555). การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้.ดุษฎีนิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 460 หน้า
-
57
20. นิตยา เรืองแป้น และดุษฎี มัชฌิมาภิโร. (2557). ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการพัฒนาทักษะการคิด เรื่องการคิดวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาการคิด. 100 หน้า.-
58
21. นิตยา เรืองแป้น และดุษฎี มัชฌิมาภิโร. (2558). รูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามพื้นที่จังหวัดยะลา.106 หน้า-
59
22. นิตยา เรืองแป้น และดุษฎี มัชฌิมาภิโร. (2558). การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลขององค์กรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพื้นที่จังหวัดยะลา.
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
-
60
4. รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโรกศ.ม. การอุดมศึกษา1. ระดับปริญญาตรี 33 ปี
2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 ปี
3. ระดับปริญญาโท 4 ปี
1. จรุณี เก้าเอี้ยน และดุษฎี มัชฌิมาภิโร. (2554). ภาวะผู้นำกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้. 80 หน้า.-
61
2. จรุณี เก้าเอี้ยน, นิตยา เรืองแป้น, ดุษฎี มัชฌิมาภิโร และพุมพนิต คงแสง. (2557). การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนใต้. 100 หน้า.-
62
3. ดุษฎี มัชฌิมาภิโร, จรุณี เก้าเอี้ยน และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 6. (2557). ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้. 80 หน้า-
63
4. นิตยา เรืองแป้น และดุษฎี มัชฌิมาภิโร. (2557). ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการพัฒนาทักษะการคิด เรื่องการคิดวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาการคิด. 100 หน้า.-
64
5. ดุษฎี มัชฌิมาภิโร และนิตยา เรืองแป้น. (2558). รูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามพื้นที่จังหวัดยะลา. (อยู่ระหว่างดำเนินการ).-
65
6. นิตยา เรืองแป้น และดุษฎี มัชฌิมาภิโร. (2558). การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลขององค์กรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพื้นที่จังหวัดยะลา.
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
-
66
5. รศ. ดร.สันติ บุญภิรมย์Ph.D. Development Education1. ระดับปริญญาตรี 18 ปี
2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 10 ปี
3. ระดับปริญญาโท 9 ปี
1. สันติ บุญภิรมย์. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลสายผู้สอน สังกัดเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา.ยะลา :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 206 หน้า.
-
67
2. สันติ บุญภิรมย์. (2554). รายงานการวิจัยเรื่อง วิจัยและพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.102 หน้า.
-
68
3. สันติ บุญภิรมย์. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 88 หน้า.
-
69
4. สันติ บุญภิรมย์. (2557). รายงานการวิจัยเรื่อง การพยากรณ์พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน .ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 158 หน้า.-
70
5. สันติ บุญภิรมย์. (2557). รายงานการวิจัยเรื่อง ศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาของรัฐลบาล ในสามจังหวัดชายแดนใต้เกี่ยวกับการเตรียม ความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน.ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา. 93 หน้า.
-
71
2ค.ม. (การสอนอิสลามศึกษา)1. อ. ดร.มูฮำหมัดสุใหมี เฮงยามาPh.D. Islamic Revealed Knowledgeระดับปริญญาโท 3 ปี
1. มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และคณะ. (2557). การประเมินหลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2556. ยะลา: คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
72
2. มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และคณะ. (2558). การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
73
3. มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และคณะ. (2558). ผลการสังเคราะห์งานวิจัยของคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างปี 2554-2556. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
74
4. มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และคณะ. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษา มรย. ต่อการใช้บริการมัสยิด มรย.เพื่อการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ. ยะลา:
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
75
5. มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา. (2558). การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
76
6. มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และคณะ. (2556). รายงานโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 52 หน้า.-
77
2. อ. ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะPh.D. Islamic Studies1. ระดับปริญญาตรี 2 ปี
2. ระดับปริญญาโท 3 ปี
1. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง และมูหัมมัดตอลาล แกมะ. (2556). รูปแบบการจัดการความรู้สู่การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
83
2. มูหัมมัดตอลาล แกมะ. (2558). การศึกษาความต้องการต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
84
3. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง และคณะ. (2556). รายงานโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
85
4. มูหัมมัดตอลาล แกมะ. (2558). การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
86
5. มูหัมมัดตอลาล แกมะ. (2559). บทบาทของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน.ยะลา:
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
87
6. มูหามัดรูยานี บากา, มูหัมมัดตอลาล แกมะ และคณะ. (2559). การพัฒนาการจัดการสอนอิสลามศึกษาแบบบูรณาการระดับอิสสามศึกษาตอนปลายสำหรับโปรแกรมวิทยาศาสตร์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีศึกษาระดับอิสลามศึกษาชั้นปีที่ ๑.ยะลา: สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒-
88
3. อ. ดร.อับดุลรอแม สุหลงPh.D.Islamic Civilization ระดับปริญญาโท 1 ปี
1. อับดุลรอแม สุหลง. (2558).ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ Yogyakarta State University และเขตพื้นที่จังหวัดยะลา. (กำลังดำเนินการ)-
89
2. อับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2558). การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
90
3. อับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษา มรย. ต่อการใช้บริการมัสยิด มรย.เพื่อการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ.ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
91
4. รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอดกศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา ระดับปริญญาโท 3 ปี 1.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด. (2553). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
92
2. ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด และกนกอร รื่นฤทัย. (2554). รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 105 หน้า.-
93
3. ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง ทักษะและความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
94
5. ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็งศษ.ม. หลักสูตรและการสอน1. ระดับปริญญาตรี 9 ปี
2. ระดับปริญญาโท ปี
3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ปี
1. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2556). รูปแบบการจัดการความรู้สู่การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม.ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 154 หน้า.
-
95
2. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2556). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ สาระอัลหะดีษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 325 หน้า.-
96
3. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2556).การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ อัลกุรอาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 260 หน้า.-
97
4. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2556).รายงานโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.52 หน้า.-
98
5. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2556).ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อการศึกษาต่อในหลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 116 หน้า
-
99
6. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2555). รายงานโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 161 หน้า-
100
7. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2545). รายงานการวิจัยเรื่อง รายงานการใช้คู่มือการนิเทศการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอคุระบุรี ปีการศึกษา 2545. พังงา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา. 152 หน้า.-
101
8. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2550).การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เพลงพื้นบ้านดิเกร์ฮูลู. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 292 หน้า.-
102
9. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2545). รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. พังงา :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา. 125 หน้า
-
103
6. อ. ดร.ยามีละห์ โต๊ะแมปริญญาเอก (Ph.D Islamic Civilization)1.English Instructor, SamardeeSchool,Pattani, Teaching English skills for upper secondary level. (1997 – 1999)
2.อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. (2003 – 2005)
3.Tutor in Islam and Asian Civilization Subject (TITAS), for undergraduate students,UniversitiSains Malaysia. (2009)
4. อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ UniversitiSains Malaysia สอนในรายวิชา ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม (TITAS).(2012)
5 .อาจารย์พิเศษเต็มเวลาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (2012 – 2013)
6. อาจารย์ประจำสาขาการสอนอิสลามศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ฟอฏอนี (2013-2015)
7. อาจารย์พิเศษเต็มเวลา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(ปัจจุบัน)
1. JameelahTokmae. (2003). Tengku Mahmood Mahyiddeen : His life and Thought on Social Development. Thesis.Prince of Songkla University.-
104
2. JameelahTokmae. (2012). Pengajian Islam di InstitusiPengajian Tinggi Islam di Selatan Thailand :KajianPerbandingan Antara KolejPengajian Islam(CIS) dan University Islam Yala (YIU). (Islamic Studies in Islamic Institutions of Higher Leaning in Southern Thailand : A Comparative Study Between College of Islamic Studies (CIS) and Yala Islamic University (YIU). Thesis.University Sains Malaysia.-
105
3. อับดุลรอแม สุหลงและคณะ. (2559). การแก้ปัญหาการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาระดับตอนปลายไม่พร้อมกัน : ศึกษากรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.(กำลังดำเนินการ)
-
106
3ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา)1. ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนาศศ.ด. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับปริญญาโท
1. สันติ บุญภิรมย์. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลสายผู้สอน สังกัดเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา.ยะลา :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 206 หน้า.-
107
2. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2544). การประเมินโครงการพลเรือน ตำรวจและทหารที่ 4 ส่วนแยก 2. ยะลา : กองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทารที่ 43.-
108
3. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2547). ความต้องการศึกษาของชุมชนในวิทยาลัยชุมชนจังหวัด.นราธิวาส : วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส.-
109
4. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2548).ความต้องการศึกษาของชุมชนในวิทยาลัยชุมชนจังหวัด ยะลา. ยะลา : วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา.-
110
5. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2548). ความต้องการศึกษาของชุมชนในวิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี. ปัตตานี : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี.-
111
6. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2547). ทัศนะของประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม. ยะลา : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน.-
112
7. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2547). การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา. (วส. 912 สนภ. 4 นทพ.) ยะลา : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุด.-
113
8. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2547). การประเมินแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุด.-
114
9. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2547). พฤติกรรมการทุจริตการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
Loading...