ม.3/3
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ผู้ประเมิน 1. ....นางเจิดจรรย์ ศรีสุข... 2. ...........นางนิรมล บุญมาลี.........
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายเกียรติศักดิ์ พานเงิน
4443434443323.50ดี
8
2นายจิรเดช ตราชู4441434422223.00ดี
9
3
นายจีระศักดิ์ กุลบุตร
4443434443423.58ดีมาก
10
4
นายฉัตริน วงศ์ชมภู
4441434422223.00ดี
11
5นายชยารพ บุญชิต4443434433323.42ดี
12
6
เด็กชายตฤณพงศ์ คงศิลา
4441434422223.00ดี
13
7
เด็กชายเทวราช รักดี
4443434444323.58ดีมาก
14
8
นายธนวัฒน์ ไวว่อง
4442434422223.08ดี
15
9นายนคร ทองงาม4442434433323.33ดี
16
10
เด็กชายนภัสกร ท้าวแก้ว
4444434444323.67ดีมาก
17
11
เด็กชายนัฐพล จิตรมั่น
4444434444423.75ดีมาก
18
12
นายพีรพัฒน์ ทาลาศรี
4442434422323.17ดี
19
13
นายภานุวัฒน์ สินสันเทียะ
4442434422223.08ดี
20
14นายรัฐพล พูลภาพ4444434433423.58ดีมาก
21
15
นายวรโชติ วิลาสพิทยาเลิศ
4444434444423.75ดีมาก
22
16
เด็กชายสนธยา วงศ์น้อย
4443434442423.50ดี
23
17
นายสมศักดิ์ บุญสูง
4443434443323.50ดี
24
18
เด็กชายอัศวิน เห็นถูก
4444434444323.67ดีมาก
25
19
นายอานุภาพ สอนสวัสดิ์
4443434433423.50ดี
26
20
นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง
4444434443423.67ดีมาก
27
21
นางสาวกติญา ผุยผง
4444434433423.58ดีมาก
28
22
เด็กหญิงกนกพรรณ คำภีระ
4444434444423.75ดีมาก
29
23
เด็กหญิงกรกนก มาตรโสภา
4443434433323.42ดี
30
24
นางสาวจิรวรรณ โคตรหลักคำ
4444434443423.67ดีมาก
31
25
นางสาวจิราพร วงศ์หมั่น
4444434444423.75ดีมาก
32
26
เด็กหญิงชนาพร กลั่นความดี
4443434443423.58ดีมาก
33
27
นางสาวณัฐิกา แสงทอง
4443434433323.42ดี
34
28
นางสาวธนาภรณ์ ไชยชนะ
4443434433423.50ดี
35
29
เด็กหญิงพรปวีณ์ มะลิ
4443434443423.58ดีมาก
36
30
นางสาวมัชฌิมา แก่นจันทร์
4443434443323.50ดี
37
31
เด็กหญิงรติรัตน์ จันทร์ทรง
4443434433423.50ดี
38
32
นางสาววรินทร ทิมา
4443434433423.50ดี
39
33
นางสาวศตพร ทองนัยต์
4443434433323.42ดี
40
34
นางสาวศศิภา รงค์ทอง
4443434443423.58ดีมาก
41
35
นางสาวศศิภา มะณีสาย
4443434433323.42ดี
42
36
นางสาวศุภาพิชญ์ แก้วสิงห์
4443434443423.58ดีมาก
43
37
นางสาวสิริยากร กอบเกื้อ
4443434443423.58ดีมาก
44
38
เด็กหญิงอรวรรณ โทบุตร
4442434432323.25ดี
45
39
นางสาวธิดารัตน์ มั่งคั่ง
4443434433223.33ดี
46
40
เด็กหญิงฐนิยาภรณ์ นิธิบุณยากร
4443434433323.42ดี
47
41138.673.466666667
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1