อบรมครูวิทยฐานรุ่น 85
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีเเละเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 85
2
ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2561
3
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ห้องที่ 1
5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลโรงเรียน
6
1นางสาวรุ่งฤดี โยธะคงบ้านหนองตอ
7
2นายบัณฑิต เรืองสุทธิ์บ้านหนองแซง
8
3นางสาวพรทิพย์ จันทร์รักษ์ดงง่ามนางาม
9
4นางสาวรจนา จำปาไชยศรีบ้านโคกสว่าง
10
5นางสาวกิรติกา ศรพรหมบ้านห้วยอาลัย
11
6นางเนาวรัตน์ มนตรีบ้านห้วยอาลัย
12
7นางสาวจารุณี วันทาแก้วบ้านห้วยอาลัย
13
8นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุลแก้งคร้อวิทยา
14
9นายไกรราศ ปังคะบุตรบ้านห้วยอาลัย
15
10นางพรรณชุพร เค้าแคนบ้านเสือเฒ่า
16
11นายประกาศิต พฤกษาสิทธิ์บ้านกุดนาค้อ
17
12นางศุภาแกล้วกมมลย์ อัปการัตน์เพ็ญพิทยาคม
18
13นางภณิตา ทัพซ้ายน้ำพองพัฒนาศึกษา
19
14นางสาวยุคนธร จังหารน้ำพองพัฒนาศึกษา
20
15นางสาวหนึ่งนุช เต็มตารัมย์บ้านยางทะเล
21
16นางปิยวดี ศรีกลับบ้านยางทะเล
22
17นางสาวเอื้อมพร พิมพ์ไกรน้ำพองพัฒนาศึกษา
23
18นายสิทธิพงษ์ สาระทนงค์บ้านโคกสว่าง
24
19นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
25
20นายประสาน แสนสวาทบ้านหนองหญ้าขาว
26
21นายจิรพัฒน์ โนราชสวางวิทยาสรรค์
27
22นางปัทฉราพร แก้วสังข์หนองกรุงศรีวิทยายน
28
23นางศิริญญา ภูครองนาดอนชีวิทยา
29
24นายจักกฤษณ์ เชียรชนะบ้านขามเฒ่า
30
25นางกาญจนา สุภารีหนองมันปลาวิทยา
31
26นางสาวสุมาลี ดวงชัยอนุบาลปากคาด
32
27นางสาวไข่ขวัญ ศรีสำราญบ้านท่าไข่ไทยเจริญ
33
28นางสาวกาญจนา พังภักดีบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
34
29นายวรัญญู จันใต้โพนงามพิทยานุกูล
35
30นางวรรณิศา อารยภัทรวงศ์ศรีสงครามวิทยา
36
31นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
37
32นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
38
33นางวิไลวรรณ ปิ่นสุขบ้านยามกาใหญ่
39
34นายวิชาญ ศรีจันทร์ศรีสงครามวิทยา
40
35นางสาวขรินทร์ธาร โครตสิงห์ขาวสง่าเจริญวิทย์
41
36นางลลิตตา คำชนะชุมชนนาพระชัย
42
37นางปราการ แก้วคำบ้านกุดฉิม
43
38นายกลทีป์ โซ่ทองคำบ้านนิคมหนองตาล
44
39นายเมธี อนุมณทลศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
45
40นางเพ็ชรัตน์ ลูกอินทร์ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
46
41นายวุฒิพงษ์ ทะสุนทรบ้านหนองผือ
47
42นางนลินรัตน์ โพธิ์ศรีดำรงบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
48
43นางสาวกฤษณา สิริเธียรธัญบ้านหนองโพธิ์
49
44นางสาวพีรดา ภูสีน้ำบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
50
45นายจักรพรรดิ พิทักษ์บ้านวังฮาง
51
52
ห้องที่ 2
53
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลโรงเรียน
54
1นายนิกร สีกวนชาขามแก่นนคร
55
2ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์บ้านหัวนาคำ
56
3นางสาวอรวรรณ สมวงษ์บ้านหัวนาคำ
57
4นางสาวศิรินาถ โคชาบ้านปวนพุ
58
5นางณัฐญาณี ศรีบุญมีบ้านปวนพุ
59
6นางสาวพรทิพย์ พลธรรมอนุบาลชัยภูมิ
60
7นางพิริยาพร สาเกตุโคกป่ากุง
61
8นายคุณากร โทแหล่งนครขอนแก่น
62
9นางสาวปาริชาติ กองธรรมนาดีพิทยาคม
63
10นางสาวปวินชญา นาจันทัดศรีกระนวนวิทยาคม
64
11นายอภิวัตร เทกองบ้านห้วยยางสะอาด
65
12นายวิเชียร แก้วแก่นคูณบ้านสระกุด
66
13นายชาญวิทย์ มณีเรืองศรีกระนวนวิทยาคม
67
14นางสาววิริพร อามาตย์สมบัติศรีกระนวนวิทยาคม
68
15นายจักรกริช แก้ววงษาแก้งคร้อวิทยา
69
16นายฉัททันต์ วิโยศรีกระนวนวิทยาคม
70
17นางสาวพิกุล ศรีพลลาเฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด
71
18นางจันทรัสม์ ขาวศรีเฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด
72
19นางกัลยา ขันสาลีทุ่งฝนวิทยาคาร
73
20นางสุปรียา กัตตะโรทุ่งฝนวิทยาคาร
74
21นางธิดารัตน์ จันทีบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
75
22นางสาวปาริชาติ พิทักษาแก้งคร้อวิทยา
76
23นางสาวนราภรณ์ ดวงมณีแก้งคร้อวิทยา
77
24นายวิทยพัฒนา สีหาศิริราษฎร์วิทยาคาร
78
25นางศิรินทรา วรปฏิบ้านแดง
79
26นายบารมี อินทรีย์บ้านโป่งเปือย
80
27นายศุภชัย แตงอ่อนบ้านนา นายกพิทยาคาร
81
28นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิขามแก่นนคร
82
29นางสาววยุรี วงศ์สมศรีขามแก่นนคร
83
30นายนฤดลท์ ศรีแก้วทุมขามแก่นนคร
84
31นางยุพา มูลเทพบ้านกอกโนนแต้
85
32นางสาวณัฐกฤตา หนูจันทร์บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธ์
86
33นางสาวทัศนีย์ นาสีคูณชุมชนบ้านหัขัว
87
34นางสาวปฑิตตา พงษาบ้านวังม่วง
88
35นายอดุลย์ ไชยบัวบ้านวังม่วง
89
36นางกัณตา จันทร์ใดเพียพิทยาพัฒน์
90
37นางสาวิตรี ด้วงตะกั่วจตุรมิตรวิทยาคาร
91
38นางสังวาล หร่ายพิมายบ้านโคกเพชรไสยา
92
39นายสมเด็จ น้อยตำแยเปือยน้อยศึกษา
93
40นายสุวัณชัย ตรีนอกชนบทศึกษา
94
41นางนภาวรรณ พลเวียงธรรมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
95
42นางวัณณิตา สุริวงศ์บ้านหนองเม็ก
96
43นางสาวไพรลิน เชื้อสุขบ้านหนองตานา
97
44นางสาวรสริน แนววิลัยโคกสะอาดศึกษา
98
45นางสาวสุธรรมา ทองคำดงสมบูรณ์ประชารัฐ
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu