สำเนาของ ม.2/7
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายจุฑาภัทร ป้องโล่ห์
0.00FALSE
8
2
เด็กชายธนวัฒน์ อู่ทรัพย์
0.00FALSE
9
3
เด็กชายปฏิภาณ กิจวัฒน์ไพศาล
0.00FALSE
10
4
เด็กชายกมลภพ คาดหมาย
0.00FALSE
11
5
เด็กชายกิตตินันท์ สุขหลัา
0.00FALSE
12
6
เด็กชายจักราวุธ ฉิมยาม
0.00FALSE
13
7
เด็กชายจิรพัฒน์ แสงทอง
0.00FALSE
14
8
เด็กชายจิรวัฒน์ บังศรี
0.00FALSE
15
9
เด็กชายณฐรัตน์ วามะสิงห์
0.00FALSE
16
10
เด็กชายณัฐพล จันทราช
0.00FALSE
17
11
เด็กชายทวีชัย วงษาหล้า
0.00FALSE
18
12
เด็กชายธนสาร พันธ์น้อย
0.00FALSE
19
13
เด็กชายนรรัตน์ โคตรบุตดี
0.00FALSE
20
14
เด็กชายพันกร เงินจันทร์
0.00FALSE
21
15
เด็กชายพีรวิชญ์ พันธ์ทอง
0.00FALSE
22
16
เด็กชายภานุพงศ์ ดำน้อย
0.00FALSE
23
17
เด็กชายภาสกร สายเบาะ
0.00FALSE
24
18
เด็กชายวรรธนัย ศรีกันยา
0.00FALSE
25
19
เด็กชายวุฒิพงศ์ สายแวว
0.00FALSE
26
20
เด็กชายสรินธร ตั๊งถาวรการ
0.00FALSE
27
21
เด็กชายจิระพงศธร ดำสุทธิ์
0.00FALSE
28
22
เด็กชายสุรภัศ ยื้อเผ่าพันธ์
0.00FALSE
29
23
เด็กชายเอกโยธิน แก่นการ
0.00FALSE
30
24
เด็กชายณภัทร รุ่งเรือง
0.00FALSE
31
25
เด็กหญิงพรทิพย์ บุดดารวม
0.00FALSE
32
26
เด็กหญิงกฤตติญา แก้วรักษา
0.00FALSE
33
27
เด็กหญิงกฤติมา คำดี
0.00FALSE
34
28
เด็กหญิงจิรวรรณ เถิงลาชิน
0.00FALSE
35
29
เด็กหญิงชฎาภร ลิพันธ์
0.00FALSE
36
30
เด็กหญิงชมพูนุช ป้อมศร
0.00FALSE
37
31
เด็กหญิงณัฐวรรณ มนัส
0.00FALSE
38
32
เด็กหญิงพิมลพรรณ จันทรมณี
0.00FALSE
39
33
เด็กหญิงมรุดี หอมทรัพย์
0.00FALSE
40
34
เด็กหญิงวรินดา ด้ามพรม
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงวริศรา สานพิเสน
0.00FALSE
42
36
เด็กหญิงวาทินี สุนาคราช
0.00FALSE
43
37
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองดี
0.00FALSE
44
38
เด็กหญิงพิตตินันท์ วิทยาศิลป์
0.00FALSE
45
39
เด็กหญิงชลิดา พินิจกุลณสร
0.00FALSE
46
40
นางสาวภัทรวดี ทองการ
0.00FALSE
47
41
เด็กหญิงสุธาสินี บุญวิทย์ชัยกุล
0.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1