สำเนาของ ม.2/7
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ผู้ประเมิน 1 ดร.อัญชนา เฉียงขวา................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายจุฑาภัทร ป้องโล่ห์
3444444444443.92ดีมาก
8
2
เด็กชายธนวัฒน์ อู่ทรัพย์
3444444444443.92ดีมาก
9
3
เด็กชายปฏิภาณ กิจวัฒน์ไพศาล
3444444444443.92ดีมาก
10
4
เด็กชายกมลภพ คาดหมาย
3444444444443.92ดีมาก
11
5
เด็กชายกิตตินันท์ สุขหลัา
3444444444433.83ดีมาก
12
6
เด็กชายจักราวุธ ฉิมยาม
3444444443443.83ดีมาก
13
7
เด็กชายจิรพัฒน์ แสงทอง
3444444444443.92ดีมาก
14
8
เด็กชายจิรวัฒน์ บังศรี
3444444444443.92ดีมาก
15
9
เด็กชายณฐรัตน์ วามะสิงห์
3444444444443.92ดีมาก
16
10
เด็กชายณัฐพล จันทราช
3444444444443.92ดีมาก
17
11
เด็กชายทวีชัย วงษาหล้า
3444444444443.92ดีมาก
18
12
เด็กชายธนสาร พันธ์น้อย
3444444444443.92ดีมาก
19
13
เด็กชายนรรัตน์ โคตรบุตดี
3444444444443.92ดีมาก
20
14
เด็กชายพันกร เงินจันทร์
3444444444443.92ดีมาก
21
15
เด็กชายพีรวิชญ์ พันธ์ทอง
3444444444443.92ดีมาก
22
16
เด็กชายภานุพงศ์ ดำน้อย
3444444444443.92ดีมาก
23
17
เด็กชายภาสกร สายเบาะ
3444444444443.92ดีมาก
24
18
เด็กชายวรรธนัย ศรีกันยา
3444444444443.92ดีมาก
25
19
เด็กชายวุฒิพงศ์ สายแวว
3444444444443.92ดีมาก
26
20
เด็กชายสรินธร ตั๊งถาวรการ
3444444444443.92ดีมาก
27
21
เด็กชายจิระพงศธร ดำสุทธิ์
3444444444443.92ดีมาก
28
22
เด็กชายสุรภัศ ยื้อเผ่าพันธ์
3444444444443.92ดีมาก
29
23
เด็กชายเอกโยธิน แก่นการ
3444444444443.92ดีมาก
30
24
เด็กชายณภัทร รุ่งเรือง
3444444444443.92ดีมาก
31
25
เด็กหญิงพรทิพย์ บุดดารวม
3444444444443.92ดีมาก
32
26
เด็กหญิงกฤตติญา แก้วรักษา
3444444444443.92ดีมาก
33
27
เด็กหญิงกฤติมา คำดี
3444444444443.92ดีมาก
34
28
เด็กหญิงจิรวรรณ เถิงลาชิน
3444444444443.92ดีมาก
35
29
เด็กหญิงชฎาภร ลิพันธ์
3444444444443.92ดีมาก
36
30
เด็กหญิงชมพูนุช ป้อมศร
3444444444443.92ดีมาก
37
31
เด็กหญิงณัฐวรรณ มนัส
3444444444443.92ดีมาก
38
32
เด็กหญิงพิมลพรรณ จันทรมณี
3444444444443.92ดีมาก
39
33
เด็กหญิงมรุดี หอมทรัพย์
3444444444443.92ดีมาก
40
34
เด็กหญิงวรินดา ด้ามพรม
3444444444443.92ดีมาก
41
35
เด็กหญิงวริศรา สานพิเสน
3444444444443.92ดีมาก
42
36
เด็กหญิงวาทินี สุนาคราช
3444444444443.92ดีมาก
43
37
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองดี
3444444444443.92ดีมาก
44
38
เด็กหญิงพิตตินันท์ วิทยาศิลป์
3444444444443.92ดีมาก
45
39
เด็กหญิงชลิดา พินิจกุลณสร
3444444444443.92ดีมาก
46
40
นางสาวภัทรวดี ทองการ
3444444444443.92ดีมาก
47
41
เด็กหญิงสุธาสินี บุญวิทย์ชัยกุล
3444444444443.92ดีมาก
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu