MO-RFD-Rahata Aug 2016
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
2
वैद्यकिय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र, Kolhar Bk यांचा गुणानुक्रम अहवाल (RFD)
3
सुचना-वैद्यकिय अधिका-यांनी दरमहा ६ तारखे पर्यंत सदरचा अह्वला तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे सादर करवा. कॉलम क्रं.५ H आणी I मध्‍ये कुठलाही बदल अथवा टाईपिंग करावयाचे नाही.
4
महिनाoctobar 2017माहीती भरल्‍याचा दिनांकराहाता
5
विभागअ.क्र.विषयउद्दिष्ट, साध्य व स्पष्टिकरण तक्ताएकूण ग़ुणउद्दिष्टसाध्यगुण
6
कुटुंब कल्याण1.0कुटुंब कल्याण स्त्री शस्त्रक्रिया१०० टक्के ३ गुण, ८५ ते ९० टक्के २ गुण, ७0 ते ८५ टक्के १ गुण, ७० टक्क्यापेक्षा कमी ० गुण१७०41.01.0
7
पुरुष शस्त्रक्रिया१०० टक्के ३ गुण, ७० ते ९९ टक्के २ गुण, ६० ते ६९ टक्के १ गुण, ६० टक्क्यापेक्षा कमी ० गुण१०0.00.0
8
2.0दोन अपत्यावर शस्त्रक्रिया९० टक्के पेक्षा जास्त ३ गुण, ८० ते ९० टकके २ गुण, ७० ते ८० टक्के ० गुण12.014.03.0
9
3.0सदरच्या महिन्यात प्रा- आ- केंद्रात शस्त्रक्रियाग़ृहात झालेल्या शस्त्रक्रिया १० पेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया ३ गुण, ६ ते ९ शस्त्रक्रिया २ गुण, ५ पेक्षा कमी शस्त्रक्रिया ० गुण 21.026.03.0
10
4.0तांबी१०० पेक्षा जास्त ३ गुण, ८० ते ९९ २ गुण, ७९ पेक्षा कमी ० गुण22.044.03.0
11
बाल आरोग्य1.0लसीकरण :- बीसीजी१०० ट्कके व त्यापेक्षा जास्त २ गुण, ८० ते ९९ ट्कके १ गुण, ८० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण63.042.02.0
12
लसीकरण :- डीपीटी63.00.02.0
13
लसीकरण :- हिपॅटायटीस63.00.02.0
14
लसीकरण :- गोवर63.051.01.0
15
लसीकरण :- जिवनस्त्व अ63.051.00.0
16
2.0अहवाल महिन्यात बीसीजी व गोवरच्या कामातील तफावत१० पेक्षा कमी तफावत २ गुण १० पेक्षा जास्त तफावत ० गुण0.015.00.0
17
अहवाल महिन्यातील डीपीटी पहिला व डीपीटी तिसरा डोस मधील तफावत0.00.0
18
अहवाल महिन्यात जिवनसत्व अ पहिला आणि ९ डोस मधील तफावत0.00.00.0
19
3.0अहवाल महिन्यातील व्हि- सी-डी- चे आयोजन५ किवा ५ पेक्षा जास्त ३ गुण, २ ते ४ = २ गुण, २ पेक्षा कमी ० गुण0.00.00.0
20
4.0अहवाल महिन्यातील सी-टी-सी- मध्ये दाखल केलेले बालकेहोय १ गुण नाही ० गुण0.00.00.0
21
5.0अहवाल महिन्यातील प्रा-आ- केद्र काय्रक्षेत्रातील एकुण जन्मापैकी MCTS मध्ये नोंदविलेले जन्म१०० टक्के ३ गुण, ९० ते 99 टक्के २ गुण, ९० टक्क्यापेक्षा कमी ० गुण६४81.03.0
22
6.0WIFS :- अपेक्षित लभार्थीपैकी चारही IFA डोस दिलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या९0 टक्क्यापेक्षा जास्त २ गुण, ८० ते ८९ टक्के २ गुण, ८० टक्क्यापेक्षा कमी ० गुण2.0
23
माता आरोग्य1.0गरोदर माता नोंदणी१०० व १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त ३ गुण, ९५ ते १०० टक्के २ गुण, ९० ते ९५ टक्के ० गुण70.081.02.0
24
2.0गरोदर माता नोदणी १२ आठवड्याच्या आत नोदणी१०० व १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त ३ गुण, ८० ते १०० टक्के २ गुण, ८० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण63.076.02.0
25
3.0प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रसुती१०० व १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त ३ गुण, ७ ते ९ प्रसुती २ गुण, ५ पेक्षा जास्त प्रसुती ० गुण0.03.00.0
26
4.0जननी शिशु सुरक्षा योजने अंतर्ग़त प्रा-आ- केंद्रातील एकुण प्रसुतीपैकी शासकीय वाहनाने आणलेल्या प्रसुती (Pick up )१०० ते ९५ टक्के ५ गुण, ९५ ते ९० टक्के ३ गुण, ९० ते ८५ टक्के २ गुण ८५ ते ८० टक्के ० गुण4.03.05.0
27
5.0अहवाल महिन्यातील एकुण ग़रोदर नोंदणी पैकी एमसीटीएस मध्ये नोदविलेल्या गरोदर माताची संख़्या१०० टक्के २ गुण, ८० ते ९९ टकके १ गुण, ८० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण632.081.02.0
28
6.0अ‍हवाल महीन्यात माता मृत्युची संख्या० मातामृत्यु १ गुण १ व १ पेक्षा जास्त मातामृत्यु ० गुण0.00.01.0
29
7.0अ‍हवाल कालावधी जननी सुरक्षा योजनेसाठी पात्र लाभार्थी व लाभ दिलेले लाभार्थी १०० टक्के १ गुण, १०० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण10.00.00.0
30
साथरोग1.0जोखीमग्रस्त किंवा दुषित पाणी नमुने ग्रामपंचायतीत दोन्ही वैद्यकिय अधिका-यांनी दिलेल्या भेटी‌ ( शेरा आवश्यक आहे )५ पेक्षा जास्त ५ गुण, २ ते ५ = २ गुण, २ पेक्षा कमी ० गुण0.00.0
31
2.0प्रा आ केद्र कार्यक्षेत्रातील अंगणवाडीं / ग्रामपंचायत दिलेल्या भेटी (अंगणवाडी / ग्रामपंचायत भेटीचा शेरा आवश्यक आहे)५ पेक्षा जास्त ५ गुण, २ ते ५ = २ गुण, २ पेक्षा कमी ० गुण0.05.05.0
32
3.0उपकेद्र भेटी (उपकेंद्र भेटीचा शेरा आवश्यक आहे)६ पेक्षा जास्त ५ गुण, ३ ते ५ = २ गुण, ३ पेक्षा कमी ० गुण5.05.05.0
33
4.0अ‍हवाल महिन्यात जलजन्य किटकजन्य आजाराच्या साथी० साथ १ गुण, १ व एकापेक्षा जास्त साथी ० गुण0.00.01.0
34
किटकजन्य आजार1.0नवीन बाह्य रुग्णाच्या तुलनेत एकुण घेतलेले रक्त नमुने टककेवारी १५ टक्क्यापेक्षा जास्त ५ गुण, १० ते १४ = १ गुण, १० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण0.015.65.0
35
2.0एकुण गावांपैकी एकही रक्त नमुना न घेतलेल्या गावाची संख्यारक्‍त नमुना निरंक असल्यास ० गुण, नसल्यास २ गुण0.00.02.0
36
3.0एकुण कर्मचा-यांपैकी निरंक रक्तनमुना असलेल्या कर्मचा-यांची संख्यारक्‍त नमुना निरंक असल्यास ० गुण, नसल्यास ३ गुण0.00.03.0
37
4.0गप्पी मासे पैदास केंद्राना वैद्यकिय अधिका-यांनी दिलेली भेट १० पेक्षा जास्त ५ गुण, १० पेक्षा कमी ० गुण0.00.0
38
आर.एन. टीसी.पी 1.0एकुण ओपीडीच्या तुलनेत घेतलेले थुंकी नमुने३ टक्क्यांपेक्षा जास्त ४ गुण २ ते ३ टक्के ३ गुण, २ टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण0.016.04.0
39
2.0अहवाल महिन्यात घेतलेले एक़ुण थुंकी नमुने नमुन्यांची टक्केवारी१० टक्क्यांपेक्षा जास्त ३ गुण, ७ ते ९ टक्के ३ गुण, ७ टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण0.03.50.0
40
3.0थुंकि नमुने न घेतलेल्या गावांची संख्याथुंकी नमुने निरंक असल्यास ० गुण, नसल्यास ३ गुण0.00.03.0
41
4.0अहवाल महिन्यात शोधलेले एकुण क्षय रुग्ण मसिक उददिष्टाच्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त ३ गुण, ७० ते ८९ टक्के = २ गुण ७० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण 0.02.00.0
42
5.0 NIKSHYA Software मध्ये अहवाल महिन्यातील रुग़्ण नोंदणी१०० टक्के नोंदणी २ गुण, १०० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण0.00.00.0
43
कुष्ठरोग1.0अहवाल महिन्यात शोधलेल्या संशयीत कुष्ठरुग्णांची संख्या१० पेक्षा जास्त ५ गुण, १० पेक्षा कमी ० गुण0.017.05.0
44
2.0अहवाल महिन्यात नविन शोधलेल्या कुष्ठरुग्णांची संख्या१ पेक्षा जास्त २ गुण १ पेक्षा कमी ० गुण0.00.00.0
45
1.0अहवाल महिन्यात प्रा आ केंद्र कार्यक्षेत्रातील एक़ुण जन्मापैकी पुरुष व स्त्री जन्म ( लिंग गुण्णोत्तर )१००० = ३ गुण, ९५० ते १००० २ गुण, ९०० ते ९५० पेक्षा कमी ० गुण1000.0680.03.0
46
2.0ई औषधी कार्याप्रणाली मध्ये वैद्यकिय अधिक-यांनी लॉग ईन केलेले कामअसल्यास २ गुण, नसल्यास ० गुणyesyes2.0
47
3.0एम सी टी एस वर्क प्लॅन एक़ुण उपकेंद्रांपैकी अहवाल महिन्यात वर्कप्लॅन काढलेल्या उपकेंद्रची संख्या१०० टक्के २ गुण १०० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण5.00.02.0
48
4.0अहवाल महिन्यातील बाह्य रुग्ण संख्या१२०० पेक्षा जास्त २ गुण,१००० ते १२०० १ गुण, १००० पेक्षा कमी ० गुण1567.01499.02.0
49
5.0वैद्यकिय अधिकारी यांनी आयोजित केलेले सर्व रोग निदान शिबीरअसल्यास ५ गुण, नसल्यास ० गुण5.02.05.0
50
एकुण
51
टीप % - १) तालुका आरोग़य अधिकरि यांनी - औषधी व इतर ऑनलाईन अह्वाल तपासून मुल्यांकन करावे
52
२) सदरचा अहवाल मासिक उद्दिष्ट्या नुसार भरवा
53
३) वैद्यकिय अधिका-यांनी दरमहा सहा तारखे पय्रंत सदरचा अह्वला तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे सादर करवा
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
MO-Sum-RAHATA
Sheet2
Sheet1
MO-Astgaon
MO-Dad Budruk
MO-Dhoharle
Sheet4
MO-Kohlar
Sheet3
MO-Savali vihir
MO-Wakdi