สถิติการมาเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
สถิติการมาเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
2
3
สรุปจำนวนนักเรียนมาสาย (ส) และขาดเรียน (ข)
ข้อตกลง
นักเรียนมาสายให้ใส่ ส
นักเรียนที่ขาดเรียนให้ใส่ ข
นักเรียนมาเรียนปกติไม่ต้องใส่อักษรใด
4
5
เดือน
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม
6
ห้อง
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุล
สัปดาห์ที่
12345678910111213141516171819
7
วันที่
2425262728311234789101114151617182122232425282930125678912131415161920212223262728293023456910111213161718192023242526273031123678910131415161720212223242728123
8
1ชื่อครูที่ปรึกษาน.ส.วิฉุณีย์ เกียงเอีย,น.ส.สุกรรญา อินทฤทธิ์
9
1103544เด็กชายกิตติวัฒน์ สินไชย
10
1203545เด็กชายนนทวัต จันทร์ฝาก
11
1303546เด็กชายปัญญา วงค์คำภู
12
1403547เด็กชายพัทธนันท์ จิตรบุญ
13
1503548เด็กชายเมธี ชูทิพย์
14
1603549เด็กชายเศรษฐธร ซู่ซั่น
15
1703550เด็กชายอนุวัฒน์ อ่อนเอียด
16
1803551เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกำเหนิด
17
1903552เด็กหญิงกันติกา สุขกิจจา
18
11003553เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดาวเรือง
19
11103554เด็กหญิงเกศินี รักราวี
20
11203555เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ดำ
21
11303556เด็กหญิงนลินทิพย์ มีศิลป์
22
11403558เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใจสมุทร
23
11503559เด็กหญิงวาสิตา จันทราทิพย์
24
11603560เด็กหญิงศิริพร จันทร์เพ็ชร
25
11703561เด็กหญิงสรรค์พร เกาะเปียะ
26
11803562เด็กหญิงสิตานันท์ เกิดบัวเพชร์
27
11903563เด็กหญิงสุดธิดา ทองหนิด
28
12003564เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์น้อย
29
12103565เด็กหญิงสุดารัตน์ ช่วยเรือง
30
12203566เด็กหญิงสุธีรา แก้วพรม
31
12303568เด็กหญิงอลิสดา ฝักฝ่ายธรรม
32
12403642เด็กหญิงสุธิณี ทองโท
33
125
54
1รวมสาย00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
55
1รวมขาด00000030040021121133001002005301000015230001010004002021212000101000101220110031013010100400000
56
2ชื่อครูที่ปรึกษาครูเบ็ญจวรรณ เนตรทิม,ครูสิริทร โพชสาลี
58
2203569เด็กชายกฤติกร เรืองโรจน์
59
2303570เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ศิริรักษ์
61
2503572เด็กชายณฐกร ชูประสิทธิ์
63
2703574เด็กชายต้นตระการ แสงอรุณ
64
2803575เด็กชายทนงศักดิ์ ชุมดี
65
2903576เด็กชายธนรัตน์ ภิญโญธรรมโนทัย
66
21003577เด็กชายธนาวุฒิ ชูแสง
67
21103578เด็กชายธีระเดช เอียดแก้ว
68
21203579เด็กชายปรเมศวร์ ทองด้วง
69
21303580เด็กชายพสุเทพ หูเขียว
70
21403581เด็กชายพัทธดนย์ จิตรบุญ
71
21503582เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์มิตร
72
21603583เด็กชายภูริ เอียดสงคราม
73
21703584เด็กชายภูวไนย ทองมณี
74
21803585เด็กชายวุฒิพร ช่วยเรือง
75
21903586เด็กชายศุภกิตต์ คงรักษ์
76
22003587เด็กชายสถาพร นิลออ
77
22103588เด็กชายสรวุฒิ เสริฐเสน
78
22203589เด็กชายสุรชัย เพ็งเผา
79
22303590เด็กชายสุริยะ คำนวณ
80
22403591เด็กหญิงกนกวรรณ ทองคำ
81
22503592เด็กหญิงกนิษฐา หัตรสาร
83
22703594เด็กหญิงธิมา เมฆเกตุ
84
22803595เด็กหญิงพรกนก ยารัมย์
85
22903596เด็กหญิงรัชกร สุมะหิงพันธ์
86
23003597เด็กหญิงสมฤทัย แก้วละเอียด
87
23103633เด็กหญิงสุดารัตน์ เต้งชู
88
23203645เด็กชายสิทธิกร นะวะกะเข้าใหม่
102
2รวมสาย00000000000000000000000000000000000000000002000000000010000000000000000001100001000001000000000
103
2รวมขาด000000100201002211110011110113030000221111232210140022310041001122001110123310310101312111110000
104
3ชื่อครูที่ปรึกษาครูวิสูตร คงเพิ่ม ,ครูเกษม บิลรัตน์แก้ว
105
3103598เด็กชายกฤษฎา ช่วยรักษ์
106
3203599เด็กชายกิตติพัฒน์ แดงน้อย
108
3403601เด็กชายชนาธิป สงสุวรรณ
110
3603603เด็กชายณัฐภัทร ดำหมาน
111
3703604เด็กชายณัฐวุฒิ คำจอน
113
3903606เด็กชายธราดล ทองโอ
114
31003607เด็กชายนพภา เครือสุข
115
31103608เด็กชายปฐวี ประทุมเมฆ
116
31203609เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยมณี
117
31303610เด็กชายรณกฤต มากจิตร
118
31403611เด็กชายสิทธินนท์ เกลี้ยงเกลา
119
31503612เด็กชายสิทธิกร ศิริรัตนานนท์
120
31603613เด็กชายสิทธิภาคย์ ปุดจีน
121
31703614เด็กชายสุเมธ จิตรขวัญ
122
31803615เด็กชายอนุชา หูเขียว
123
31903616เด็กชายอนุพงศ์ จินดาสัย
124
32003617เด็กชายอรรถพร จันทร์แก้ว
125
32103618เด็กชายอานนท์ ทิพย์ศรี
126
32203619เด็กหญิงกชกร เรืองโรจน์
127
32303620เด็กหญิงชญานิษฐ์ ชำนาญฉา
128
32403622เด็กหญิงนฤมาทค์ อรัมย่อง
129
32503623เด็กหญิงเบ็ญธิชา คุณาธรรม
130
32603624เด็กหญิงสุพัตรา บุญยง
131
32703625เด็กหญิงอทิตติยา เรืองแสนสกุล
132
32803626เด็กหญิงอัษฎาภรณ์ ส่งเอียด
134
33003638เด็กชายเก่งพงศ์ พลประสิทธิ์
150
3รวมสาย00000000000000000000000001000003000000310000000000000000000000000000000110000000000000000000000
151
3รวมขาด0000002204125255641400335233610030000654441371700170044460136032498445144544646641155234436520000
488
489
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม
490
สรุปสถิติประจำวัน
ห้อง2425262728311234789101114151617182122232425282930125678912131415161920212223262728293023456910111213161718192023242526273031123678910131415161720212223242728123
491
492
สรุปจำนวนนักเรียนมาสายประจำวัน (ส)1/100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Loading...
 
 
 
1
m1
กิตติวัฒน์1.1
m2
m3
m4
m5
m6
สรุปm1-6
สรุป ม.1
สรุปม.3
สรุปม.2
สรุปม.4
สรุปม.5
สรุปม.6
ผลการส่งบันทึก
สรุปรายห้อง
แผนภูมิ
นักเรียนขาดนาน
บันทึกนร.มาสาย