รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาว ครั้งที่ 5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
กิจกรรม เปิดฟ้าตามหาดาว ครั้งที่ 5
2
ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
3
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00น. ถึง 22.00น.
4
5
6
ลำดับที่ชื่อสกุลจังหวัดหมายเหตุ
7
1นายเจริญมั่นบรรจง
8
2นางสาวเยาวณัฐบุตรแก้ว
9
3นางสาวณัฐพัชญ์อรชุลีทองฤกษ์
10
4เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎาเลอศิลป์
11
5นางสุจิตรพรเลอศิลป์
12
6นายธีรธรเลอศิลป์
13
7นางสาวกวิศราเข็มเพชรสละสิทธิ์
14
8นางสาวบุญญรสเข็มเพชรสละสิทธิ์
15
9เด็กชายธนกรเข็มเพชรสละสิทธิ์
16
10นางสุพัฒนา
คุ้มรุ่งโรจน์
17
11นางสาวภัฑฑิราเตชะวงศ์สถิต
18
12นายสัญญาสีฝั้น
19
13นางเบญจมาศสีฝั้น
20
14นายปิยะ
นันตาฤทธิ์นนท์
21
15นางสุพักตรีญา
นันตาฤทธิ์นนท์
22
16นางสาวสุธาสินีปารมี
23
17นายเกรียงไกร ชัยมงคล
24
18นาง ปัณณพรชัยมงคล
25
19เด็กชายชิติพัทธ์ชัยมงคล
26
20นางสาววิมลพรรณเลาหเจริญยศ
27
21นายจิระเดชครุธไทย
28
22นางสาวสิวนาถดวงดาวเล็กสละสิทธิ์
29
23นางจินดาไกรกิจราษฎร์สละสิทธิ์
30
24นางภัทริยาตันสุหัชสละสิทธิ์
31
25นางสุกันยา
เลาหะตั้งสกุล
32
26เด็กชายเมชาวิน
เลาหะตั้งสกุล
33
27เด็กชายโมทนา
เลาหะตั้งสกุล
34
28นายอภิรักษ์
เลาหะตั้งสกุล
35
29นางญาณีกานต์
โลหริบูลย์กิจ
36
30เด็กชายธนดล
โลหริบูลย์กิจ
37
31นายประสบลาภ
โลหริบูลย์กิจ
38
32นายคริสเตียนฮาเลย์เชียงใหม่
39
33นางสาววัลยาฮาเลย์เชียงใหม่
40
34เด็กชายวินเซนต์ฮาเลย์เชียงใหม่
41
35นางสาวพิมผกาปัญญาสดเชียงใหม่
42
36เด็กหญิงขณิฎสาวีรวรรณกทม
43
37นางสาวนิธิดาอัศวนิพนธ์กทม
44
38นางสาวสุมนพันธ์คงอุทัยกุลปทุมธานีสละสิทธิ์
45
39นายเมธีคงอุทัยกุลปทุมธานีสละสิทธิ์
46
40นายมัทนพลคงอุทัยกุลปทุมธานีสละสิทธิ์
47
41นางสาวจื่อเย่นหลินปทุมธานีสละสิทธิ์
48
42นายครรชิตพลมาโนเชียงใหม่
49
43นางสาวหัสยาศรีชัยยนต์เชียงใหม่
50
44นางสาวแวนูรฮาซานาปารามัลกทม
51
45นายชัยธวัชตุลาชนเชียงใหม่
52
46นางสาวงามเพ็ญไชยบุรินทร์เชียงใหม่
53
47เด็กชายกฤตินตุลาชนเชียงใหม่
54
48นางสาวชมพูนุชเปี่ยมนงนุชกทม
55
49นางสาวณิชมน
รัตนกิจอนันต์
กทม
56
50นายสิรริชญ์
รัตนกิจอนันต์
กทม
57
51นายณัฐพลกันทายวงลำพูน
58
52นางสาวภูษณิศาตุันกลางลำพูน
59
53Mr.StefanSylla
60
54Ms.PanichaKongkrapan
61
55นางสาวพาริณ
จัิ้มประยูรยงค์
สมุทรปราการ
62
56นางสาวศิริกาญจน์ตุนภรณ์กทม
63
57นางสาวธันย์ชนาสกุลดีเลิศกทม
64
58นายประวิทย์กันแก้วเชียงใหม่
65
59นางสาวสิริวิมลพวงมาลาเชียงใหม่
66
60เด็กชายนิติธรผลมากเชียงรายสละสิทธิ์
67
61นายนิสิตผลมากเชียงรายสละสิทธิ์
68
62นางกัณฐ์ปพรผลมากเชียงรายสละสิทธิ์
69
63นายจีรเดชดวงมะลิเชียงใหม่
70
64นางศรีพรรณ ดวงมะลิเชียงใหม่
71
65เด็กหญิิงนวพร ดวงมะลิเชียงใหม่
72
66นายเจษฎาหมื่นแก้วเชียงใหม่
73
67นางจุรีรัตน์หมื่นแก้วเชียงใหม่
74
68เด็กชายนวรัฏฐ์หมื่นแก้วเชียงใหม่
75
69เด็กหญิงก้องภพหมื่นแก้วเชียงใหม่
76
70นางสาวธัญญาภรณ์มันทะเลเชียงใหม่
77
71เด็กชายเจตตน์พงศ์วิพุธพงษ์เชียงใหม่
78
72เด็กชายพงษ์ธรวิพุธพงษ์เชียงใหม่่
79
73เด็กชายกรกมลสุขะวารีเชียงใหม่
80
74เด็กหญิงกรแก้วสุขะวารีเชียงใหม่
81
75เด็กหญิงจุพีเสกษณ์เตชาติเชียงใหม่
82
76เด็กชายณัฐดนัยเตชาติเชียงใหม่
83
77เด็กหญิงชาลิสาจิตตปัญญาเชียงใหม่
84
78เด็กชายเขมวัฒน์ทิพย์วัฒน์เชียงใหม่
85
79เด็กชายชวินศรีทิพย์วงศ์เชียงใหม่
86
80เด็กชายณภัทรศรีทิพย์วงศ์เชียงใหม่
87
81เด็กชายณวัฒน์ภักดีศรีวงศ์เชียงใหม่
88
82เด็กหญิงฐิติรัตน์อินทรชัยเชียงใหม่
89
83นางสาวกมลรัตน์ต๊ะวงศ์รัตน์เชียงใหม่
90
84นายสุเทพธนัญชัยเชียงใหม่
91
85นางนิตยาธนัญชัยเชียงใหม่
92
86นางสาวธนัชพรธนัญชัยเชียงใหม่
93
87เด็กชายธนัชธนัญชัยเชียงใหม่
94
88เด็กชายพชรดนัยต่อสกุลเชียงใหม่
95
89เด็กชายรัฐพงษ์เดี่ยววิไลเชียงใหม่
96
90นายพงษ์ศักดิ์เดี่ยววิไลเชียงใหม่
97
91เด็กชายรัฐศักดิ์เดี่ยววิไลเชียงใหม่
98
92นางสาวพวนภาอิ่นแก้วเชียงราย
99
93เด็กหญิงธัญพิมล แสนใจพรมเชียงราย
100
94นายกานต์คงบรรทัด เชียงใหม่
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu