4_6 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.4/6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายสุวพัชร แย้มสุข
1 30 4 2545 31 5 2561 57 180
15
2
นายกิตติภูมิ มาเที่ยง
1 28 4 2544 31 5 2561 55 163
16
3
นายถิรวัฒน์ จัยสิทธิ์
1 31 12 2544 31 5 2561 52 168
17
4
นายปฏิภาณ สังข์อ่วม
1 30 7 2544 31 5 2561 56 177
18
5
นายรุ่งรวิน แย้มสุข
1 1 5 2545 31 5 2561 49 170
19
6 นายพศิน ศรีจรัส1 27 9 2544 31 5 2561 48 162
20
7
นายกรนารายณ์ มาภักดี
1 18 3 2545 31 5 2561 50 170
21
8
นายภูชงค์ คล้ายทอง
1 27 5 2544 31 5 2561 90 173
22
9
นายวรรธนะชัย เที่ยงแจ้ง
1 12 5 2545 31 5 2561 50 171
23
10
นายกิตติศักดิ์ เกิดมี
1 12 5 2545 31 5 2561 63 175
24
11
นายเกียรติภูมิ เกตุฟัก
1 2 10 2544 31 5 2561 68 179
25
12
นายพิพัฒพงศ์ มูลละ
1 5 9 2544 31 5 2561 47 170
26
13
นายอรรถพล อินคล้าย
1 1 2 2545 31 5 2561 50 170
27
14
นายวีรภัทร จันทร์ศรี
1 13 10 2545 31 5 2561 56 184
28
15
นางสาวธันยพร เปี่ยมมอญ
2 27 10 2544 31 5 2561 54 159
29
16
นางสาวจิราภา ปลื้มใจ
2 19 11 2544 31 5 2561 55 175
30
17
นางสาวธิดารัตน์ นาควัน
2 3 9 2545 31 5 2561 51 163
31
18
นางสาวฑิชาภรณ์ แป้นขำ
2 24 5 2544 31 5 2561 48 151
32
19
นางสาวปุณยวีร์ ประชากรธัญญกิจ
2 23 5 2545 31 5 2561 44 160
33
20
นางสาวพัชราภา สาทัง
2 23 5 2544 31 5 2561 57 164
34
21
นางสาวพิมพ์นิภา กาฬสิงห์
2 21 6 2544 31 5 2561 52 157
35
22
นางสาวลลิตา เทิ้งจ้าย
2 1 7 2544 31 5 2561 47 150
36
23
นางสาวสรวีย์ ชาตะสุภณ
2 8 11 2544 31 5 2561 63 147
37
24
นางสาวฉัตราภรณ์ พุ่มพุทรา
2 28 3 2545 31 5 2561 67 170
38
25
นางสาวสายธาร ทองอินทร์
2 29 7 2544 31 5 2561 52 152
39
26
นางสาวจุฑามาศ วงษ์โต
2 9 2 2544 31 5 2561 45 165
40
27
นางสาวชาริสา ขันทายก
2 29 4 2545 31 5 2561 90 160
41
28
นางสาวอรุณรัศม์ อยู่เจ๊ก
2 15 12 2545 31 5 2561 59 157
42
29
นางสาววนิดา ทองขจร
2 4 8 2544 31 5 2561 45 160
43
30
นางสาวกาญจนา วงษ์ชาติ
2 18 8 2544 31 5 2561 40 155
44
31
นางสาวเกศรินทร์ ไหล่แท้
2 22 9 2544 31 5 2561 88 169
45
32
นางสาวตรีรัตน์ รัตนวิจิตร
2 14 11 2544 31 5 2561 48 162
46
33
นางสาววัชราภรณ์ คำเพชร
2 17 5 2544 31 5 2561 64 163
47
34
นางสาวศศินิภา จงจัดกลาง
2 1 3 2545 31 5 2561 65 163
48
35
นางสาวมันทนา กงยี่
2 12 10 2544 31 5 2561 57 160
49
36
นางสาวมาลินี สุรินทร์
2 5 1 2544 31 5 2561 46 158
50
37
นางสาวปุณณภา กลิ่นทอง
2 3 3 2544 31 5 2561 74 165
51
38
นางสาวคณัสนันท์ ผิวอ่อน
2 2 3 2545 31 5 2561 50 165
52
39
นางสาวศศิพร  วงศ์แก้ว
2 14 6 2544 31 5 2561 45 158
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu