8 sariin medee
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот Улсын тайлан ТГ-4
2
тушаалаар батлав.
3
52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ
4
/өссөн дүнгээр,мян.төг/
5
ҮЗҮҮЛЭЛТМӨРТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙЦЭТГЭЛ
6
Мөнгөн хөрөнгийн 2014оны 1р сарын 1ний үлдэгдэл
100
7
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл200
8
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
3042000
9
I. ОРЛОГЫН ДҮН5=6+7+8+9+10+1111368105001138841695
10
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих611298939001129893900
11
Төлбөртэй үйлчилгээний орлого900
12
Туслах үйл ажиллагааны орлого1069166007568721
13
ХЧТА тэтгэмж111379074
14
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН12=13+4111368105001093677648
15
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН13=14+3711368105001093677648
16
1. Бараа үйлчилгээний зардал14=15+18+2111241122001080979416
17
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил15=16+17845173600820534101.5
18
Үндсэн цалин16800234200777139237.5
19
Үр дүнгийн урамшил4493940043394864
20
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл
18=19+209427920090381402
21
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл197713752773948421
22
Тэтгэврийн даатгал5999585457515437
23
Тэтгэмжийн даатгал68566696573192
24
ҮОМШӨвчний даатгал85708368216492
25
Ажилгүйдлийн даатгал17141681643300
26
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж201714167316432981
27
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал21=22+…+36184659400170063912.4
28
Бичиг хэрэг2269882002526600
29
Гэрэл, цахилгаан23984090010325294
30
Түлш, халаалт243048930024307331
31
Тээвэр (шатахуун)2510130001585000
32
Шуудан, холбоо2623743001268205.4
33
суваг ашигласны түрээс11550001024100
34
Ном хэвлэл923600417000
35
Цэвэр, бохир ус2798981009823014
36
Дотоод албан томилолт282729000
37
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх29112128007338108
38
Эд хогшил худалдан авах \Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс\
3060239003299900
39
Жижиг эд хогшил худалдан авах00
40
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл3133830002574300
41
Үдийн цайны зардал8934940095271100
42
Эм, баглаа боодол33926100200000
43
Урсгал засвар3467352007735200
44
Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн875400680000
45
Төлбөр хураамж2085500588760
46
аудит00
47
Татаас ба урсгал шилжүүлэг37=381269830012698232
48
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг38=39+401269830012698232
49
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал
1269830012698232
50
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
1269830012698232
51
Шагнал, урамшил11128001100000
52
Төсөл арга хэмжээ
53
Мөнгөн хөрөнгийн 2014 оны 8-р сарын 31-ний үлдэгдэл
44045164047.08
54
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл45045164047.08
55
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
47012169700
56
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО4811
57
АЖИЛЛАГСАД БҮГД49=50+51+52114123
58
Удирдах ажилтан5055
59
Гүйцэтгэх ажилтан518997
60
Үйлчлэх ажилтан522121
61
хүүхдийн тоо5322402610
62
Захирал......................................Б.Балган Хянаж хүлээн авсан:
63
Тамга
64
Нягтлан бодогч.........................Д.Пүрэвханд
Мэргэжилтэн:.........................................
65
2014 оны 10 сарын 31 ны өдөроны сарын өдөр
66
67
Балансын шалгалт: Мөрийн дугаар 44=1+5-12.
68
Мөрийн дугаар 46-ийн дүн өглөгийн дэлгэрэнгүй ТГ-8-ийн нийт өглөгийн эцсийн үлдэгдэлтэй тэнцүү.
69
**Хэрвээ мэдээ гаргах хугацаа нь амралтын өдөртэй давхцвал тухайн сарын ажлын эхний өдөр мэдээг гаргана.
70
Loading...
Main menu