รุ่นที่ 2 คนใหม่ แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ลำดับTimestampคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาระดับหลักสูตรที่ท่านรับผิดชอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการเข้าร่วมการอบรมสถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
2
113/03/2019 10:19:04อ.ดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช-วท.บ. ชีววิทยา (พฤกษศาสตร์)วท.ม. (พฤกษศาสตร์)Ph.D. (Agricultural and Life Sciences)สรีรวิทยาพืช
สรีรวิทยาการผลิตผัก
คณะเกษตรระดับปริญญาตรีเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์064-832-4262jutiporn.thu@ku.thทั่วไป
3
213/03/2019 10:37:29อ.พชร ใจอารีย์-บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) เกียรตินิยมอันดับ 1วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) เกียรตินิยม-การบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
0863996595phachara.j@gmail.comทั่วไป
4
313/03/2019 10:38:50อ.ดร.วรญา เนื่องมัจฉา-วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)logistics & supply chain, optimization, schedulingคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
0880260508fengwyn@ku.ac.thทั่วไป
5
413/03/2019 10:45:32อ.โสภณ สระทองมา-บธ.บ.(การจัดการ)บธ.ม.(การประกอบการ)-การจัดการ,การเป็นผู้ประกอบการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรโครงการจัดตั้งภาควิชาการจัดการและการบัญชี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
73140
089-618-0910mator_ku63@hotmail.comทั่วไป
6
513/03/2019 10:47:55อ.ดร.ศศรส ใจจิตร์วท.บ. (วิศวกรรมอาหาร)วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)Applied Statistics, Economic Decision Analysis คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรีอาจารย์ใหม่ต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1 หมู่ 6 ต. กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
086-416-7964sasarose.j@ku.thทั่วไป
7
613/03/2019 12:35:42อ.ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติไม่มีวท.บ.เทคโนโลยีอาหารวท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพวท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีการผลิตเบียร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรที่ทำงาน0844306742fagiulw@ku.ac.thทั่วไป
8
713/03/2019 12:43:29อ.ดร.กาญจนา บุญเรืองไม่มีวท.บ. (พฤกษศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)ปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ)สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวคณะเกษตรระดับปริญญาตรีรอการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร0818706866kanchana.boon@ku.thทั่วไป
9
813/03/2019 13:51:20ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรอ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMSc. Tourism Planning and Development, University of Surrey, England-การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
การพัฒนาคุณภาพการบริการ
การจัดการธุรกิจและการตลาดการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้บริหารระดับคณะ, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์
081-801-2727fhumnnw@ku.ac.thทั่วไป
10
913/03/2019 13:59:38รศ.ดร.วินัย พูลศรีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กศ.บ. (พลศึกษา)กศ.ม. (พลศึกษา)ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)วัฒนธรรมกีฬาและพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาผู้บริหารระดับคณะต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน081-8576027feduwip@ku.ac.thทั่วไป
11
10ย้ายจากรุ่น 1อ.อัจฉรา นามบุรี-วท.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)-- Computer vision
- Machine learning
- Image processing
- Object behaviour analysis
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร59/5 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 470000820122903csnarn@ku.ac.thทั่วไป
12
11ย้ายจากรุ่น 1อ.ศศิธร สุชัยยะ-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.ม สิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-Software Engineeringคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.ฉกส0917701209Sasithorn@ku-inova.orgทั่วไป
13
12ย้ายจากรุ่น 1ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทานวศ.บ.วิศวกรรมชลประทานวศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำวศ.ด.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน0863833289fengwwt@ku.ac.thทั่วไป
14
13ย้ายมาจากรุ่นที่ 1ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์-วท.บ. (จิตวิทยา)วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรอาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 324
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
086-894-9930sayamonjeep@yahoo.com, fsocsma@ku.ac.thทั่วไป
15
1414/03/2019 13:18:18อ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราชมีอส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร)วศ.ม วิศวกรรมเครื่องกลAgricultural Technology and Machineryเครื่องจักรกลเกษตรคณะเกษตรระดับปริญญาตรีผู้ประเมินที่ไม่ได้อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรagrpyp@ku.ac.thทั่วไป
16
1514/03/2019 16:23:32ผศ.ดร.เจนจิรา ชุมภูคำไม่มีวท.บ. (พืชศาสตร์)วท.ม (ปฐพีศาสตร์)Ph.D (Horticulture)สรีรวิทยาการผลิตไม้ผลคณะเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาคพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-631-7987fagrjrc@ku.ac.thทั่วไป
17
1615/03/2019 12:39:26ผศ.ดร.น.สพ. ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณรองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาลสพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)-Ph. D. (Physiology) Diplomat of Thai Board of Veterinary Medicine (DTBVM)
คณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาผู้บริหาระดับภาควิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาสัตวบาล
คณะเกษตร
ม. เกษตรศาสตร์
0855099825agrcwb@ku.ac.thทั่วไป
18
1715/03/2019 09:23:13รศ.ดร.สิทธิ์​ ​ธีรส​รณ์​-นศ. บ. (การโฆษณา​และ​ประชาสัมพันธ์)​BA (communication) DBA (management) บริหารธุรกิจ​คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร9/17 ถนนเลียบ​ทางด่วน
เขต​ทุ่งครุ​ กทม.​10140​
914142354 Sterason@gmail.com ทั่วไป
19
1815/03/2019 16:33:24อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)M.Eng. (Agricultural Engineering)-เครื่องจักลการเกษตรและการจัดการ
คณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาเกษตรกลวิธาน
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
73140
081-856-9314agrtnc@ku.ac.thทั่วไป
20
1916/03/2019 11:11:52ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่างรองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบช.บ.บธ.ม.D.B.A. Financeการเงินคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวอทยาลัยเกษตรศาสตร์
081 -616-1119fbussum@ku.ac.thทั่วไป
21
2016/03/2019 14:37:42อ.ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กำแพงแสนศศ.บ. (พลศึกษา)ศศ.ม.(พลศึกษา)ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา)พลศึกษา, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และการกีฬา, การจัดการกีฬา และหลักการเป็นผู้ฝึกคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม. 6 ต. กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
093-5325335mayochon_t@hotmail.comทั่วไป
22
2118/03/2019 10:30:32รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)Public Economics and System Analysisสหกรณ์คณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาผู้บริหารระดับคณะต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร02-5792166 ต่อ 5702,5703fecovss@ku.ac.thทั่วไป
23
2218/03/2019 10:32:25อ.ดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์-วท.บ.(ชีววิทยา)วท.ม.(พฤกษศาสตร์)ปร.ด.(ชีววิทยา)พฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรห้อง 304/4 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 084-632-2070clipy.pornsawan@gmail.comทั่วไป
24
2319/03/2019 00:50:43ผศ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตMS. (Animal Pathology) Ph.D. (Avian Immunology)Avian gut health
Acute phase protein and acute phase response
Coccidiosis
Immunosuppresive viruses in chicken

Salmonella control
คณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต กำแพงแสน
นครปฐม 73140
0817631690n.upragarin@gmail.comทั่วไป
25
2419/03/2019 09:29:26อ.ดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.พันธุศาสตร์วท.บ.(ประมง)วท.ม.(พันธุศาสตร์)
Ph.D.(Genetics)พันธุศาสตร์ประชากร, พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.081-206-9929akarapong.s@ku.thทั่วไป
26
2519/03/2019 10:32:17อ.ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์-วท.บ.(รังสีเทคนิค)วท.ม.(สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย)ปร.ด.(โภชนศาสตร์)โภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย
สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา0869961123apasara.a@ku.thทั่วไป
27
2619/03/2019 10:57:19อ.ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุลกรรมการฯหลักสูตร
วทบ.(เกษตรศาสตร์)
คณะเกษตรบางเขน
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(เกษตรศาสตร์)-ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรคณะเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรบางเขน0840938725agrpyc@ku.ac.thไม่ทานเป็ดและไก่
28
2719/03/2019 11:59:33อ.ดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์รองหัวหน้าภาควท.บ. (ชีวเคมี)วท.ม. (พันธุวิศวกรรม)Ph.D. (Biotechnology)molecular biology
biochemistry
biotechnology
คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้บริหาระดับภาควิชาผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมิน ภาคชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0896952323fscinpp@ku.ac.thทั่วไป
29
2819/03/2019 12:23:35รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัยผช อธิการบดี (สารสนเทศ)วทบ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)MSc.(Computer Science)Ph.D.(Computer Science and Engineering)Computer architecture;parallel computing,GPU; Big data processing; Deep learningคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, ผู้ประเมินที่ไม่ได้อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์
บางเขน
0830108294fengcnc@ku.ac.thทั่วไป
30
2919/03/2019 13:26:54อ.ดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอมไม่มีวท.บ.(ชีววิทยา)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)วท.ด. (พืชสวน)เกษตร
พืชสวน
คณะเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0816846894fagrart@ku.ac.thทั่วไป
31
3019/03/2019 14:45:37ผศ.ดร.ราตรี วงศ์ปัญญา-วท.บ. (ชีววิทยา)-ปร.ด. (ชีวเคมี)ชีววิทยาโมเลกุล ยีนและการแสดงออกของยีน ระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-158-5847Ratree.w@ku.thทั่วไป
32
3119/03/2019 15:15:08อ.ดร.อำนวย ตันพานิชย์ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีวท.บ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา)วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา)วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
พลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับปริญญาตรีผู้บริหารระดับคณะ, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, ผู้ประเมินที่ไม่ได้อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140085-062-8114fssant@ku.ac.thทั่วไป
33
3219/03/2019 16:53:45อ.ดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ-วท.บ.(เคมี)-Ph.D.(Chemistry)Organic and Supramolecular Chemistryคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ก.(บางเขน)092-270-3075fscibts@ku.ac.thทั่วไป
34
3320/03/2019 10:47:27อ.ดร.ปกรณ์ ตั้งปองอาจารย์ประจำหลักสูตรวท.บ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วท.ม (รังสีประยุกต์และไอโซโทป)Ph.D. (Science de la vie)Nuclear Chemistry
Radiochemistry
Radiopharmaceutical Production
Radiosynthesis
คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
063-230-1622fscipota@ku.ac.thทั่วไป
35
3420/03/2019 11:16:03อ.ดร.รุ่งอรุณ ทิศกระโทกไม่มีวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (กีฏวิทยา)ปร.ด. (กีฏวิทยา)แมลงที่มีความสำคัญทางชุมชนคณะเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์094-980-1182rungarun_tis@hotmail.comมังสวิรัต
36
3520/03/2019 11:26:40ผศ.ดร.วนิดา อ่วมเจริญรองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา ฝ่ายกิจการนิสิตวท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร)-ปร.ด. (กีฏวิทยา)สารสกัดจากพืชควบคุมแมลงและไรคณะเกษตรระดับปริญญาตรีผู้บริหาระดับภาควิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์093-909-3518fagrwda@ku.ac.thทั่วไป
37
3620/03/2019 11:29:16ผศ.ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรวท.บ. (เคมี)M.S. (Chemistry)
M.A. (Chemistry)
Ph.D.(Chemistry)Bioorganic chemistry, medicinal chemistry, organic synthesisคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)085-481-9388Pitak.C@ku.ac.thทั่วไป
38
3720/03/2019 12:39:30ผศ.ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)Ph.D. Engineering (Biotechnology)Plant physiology, คณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร0972454014agrctt@ku.ac.thทั่วไป
39
3820/03/2019 15:18:51อ.ดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุลไม่มีวท.บ. เคมีวท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส์DPhil ChemistryHeterogeneous Catalyst based on carbon nanomaterialsคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม เกษตรศาสตร์ บางเขน0909838037patraporn.l@gmail.comทั่วไป
40
3920/03/2019 15:23:01อ.ดร.วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทรไม่มีวท.บ. (เคมี)วท.ม. (เคมี)Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Chemistry)Inorganic/Materials Chemistryคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน095-735-0388fsciwks@ku.ac.thทั่วไป
41
4020/03/2019 15:26:29ผศ.ดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูรไม่มีBsc chemistryMsc bioinfomatics
Msc physical chemistry
Dphill biochemistryComputational biologyคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม 109000840822388fsciprpo@ku.ac.thทั่วไป
42
4120/03/2019 15:35:32ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร-วท.บ.(เคมี)-ปร.ด.(เคมี)Computational Chemistryคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม 10900081-702-5911fscipnsk@ku.ac.thทั่วไป
43
4220/03/2019 15:55:26อ.ดร.กัลพฤกษ์ พลศรประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)วท.ม.(นันทนาการ)ปร.ด. (การจัดการกีฬาและนันทนาการ)นันทนาการ คุณภาพชีวิต สุขภาวะ ผู้พิการ คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์0813542327Kanlapruk@gmail.comทั่วไป
44
4320/03/2019 16:43:48รศ.ดร.สันติ สุขสอาด-วท.บ.(วนศาสตร์)วท.ม.(วนศาสตร์)วท.ด.(วนศาสตร์)การจัดการทรัพยากรป่าไม้คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ081-499-1491fforsss@ku.ac.thทั่วไป
45
4421/03/2019 13:17:01อ.ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ไม่มีอ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)อ.ม. (ภาษาศาสตร์)Ph.D. (International cultural studies)Phonetics
Phonology
คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
064-06113132sirikanerat.por@gmail.comทั่วไป
46
4521/03/2019 13:22:19อ.ดร.มุกข์ดา สุขธาราจารหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ศศ.บ. (วรรณคดีไทย)ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)ปร.ด.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้บริหาระดับภาควิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.0814979209fhummds@ku.ac.thทั่วไป
47
4621/03/2019 14:57:45อ.ศลิษา เตรคุพ พุทธพงศ์ศิริพรประธานหลักสูตร ศศบ. เยอรมันค.บ. (เยอรมัน - ไทย) M.A. in German as a Foreign Language -การสอนภาษาต่างประเทศ การแปลภาษาเยอรมันคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 081-456-8020salisagerman@yahoo.comทั่วไป
48
4721/03/2019 16:01:46อ.ดร.กฤษฎิ์ ชัยรัตน์ไม่มีศศบ. (ภาษาเยอรมัน)M.A. German Studies (Literature Studies)Dr. Phil. (German Literature)ภาษาและวรรณคดีเยอรมันคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน083 472 6227ทั่วไป
49
4821/03/2019 17:17:06อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น-วท.บ. (ชีวเคมี)วท.ม. (ชีวเคมี)Ph.D. (Cell Biology)Biochemistryคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพมหานคร
0616594549thippayaratc@gmail.comทั่วไป
50
4921/03/2019 17:18:49อ.ดร.พรพิมล เมธีนุกูล-วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) ศศ.บ. (ประเมินและวัดผลการศึกษา) พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)วท.บ. (ชีวเคมี)วท.ด. (ชีวเคมี)ชีวเคมีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
086-723-9610cvtppm@ku.ac.thทั่วไป
51
5021/03/2019 19:09:56อ.ดร.วิมลรัตน์ อินศวร-วท.บ.(เคมี)วท.ม.(เคมี)ปร.ด.(เคมี)เคมีวิเคราะห์ เทคนิคการแยก การสกัดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 081-346-8017 cvtwri@ku.ac.thทั่วไป
52
5122/03/2019 14:46:53ผศ.ดร.นันทชัย กานตานันทะรองหัวหน้าภาควิชาวศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)M.S. (Industrial Engineering)Ph.D. (Industrial Engineering)Applied Statistics, Economic Decision Analysisคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้บริหาระดับภาควิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน081-689-5345nantachai.k@ku.ac.thทั่วไป
53
5222/03/2019 14:55:10รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญประธานหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์M.Eng., (Industrial Eng. & Management) จาก Asian Institute of TechnologyD.Eng., (Industrial Eng. & Management) จาก Asian Institute of TechnologyOperations Research and Simulationคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
081-668-3131fengros@ku.ac.thทั่วไป
54
5322/03/2019 16:01:11อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิตไม่มีวท.บ. (ศรษฐศาสตร์)วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)เศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์085-221-7744lbcsmu@ku.ac.thทั่วไป
55
5426/03/2019 10:36:53ผศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลีรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาวศ.บ. วิศวกรรมโยธาM.S. Civil and Environment Engineering Ph.D. Civil and Environment Engineering วิศวกรรโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้บริหาระดับภาควิชาต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร02-797-0999 ต่อ 1301-1304Fengshm@ku.ca.thทั่วไป
56
5526/03/2019 13:11:16ผศ.ดร.วีนาวรรณ สมผลประธานหลักสูตร วท.บ.เคมีวท.บ.(เคมี)-ปร.ด. (เคมี)เคมีอนินทรีย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาซาสตร์0954515639faaswnw@ku.ac.thทั่วไป
57
5626/03/2019 13:23:59ผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวท.บ.(ชีววิทยา)วท.ม.(พฤกษศาสตร์)วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)พฤกษศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561คณะ ศวท. มก. กพส.ทั่วไป
58
5726/03/2019 15:34:14อ.ดร.ปณิทัต หาสิน-วท.บ. (เคมี)วท.ม. (เคมี)Ph.D. (Inorganic Chemistry)เคมีอนินทรีย์คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1011 เกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
085-489-9411fscipths@ku.ac.thทั่วไป
59
5826/03/2019 21:13:21ผศ.ดร.อรอุมา บุณยารมย์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาวท.บ. (กายภาพบำบัด)วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)Ph.D. (Physical Therapy)Physical Therapy, Rehabilitation Sciences, Exercise and Sport Sciences, Health Promotionคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาผู้บริหารระดับคณะต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140
08-7199-3789fssomb@ku.ac.thทั่วไป
60
5927/03/2019 16:45:02อ.กฤษณพงศ์ ภู่กลาง-ศศ.บ.(การเดินทางและท่องเที่ยว)ศศ.ม.(การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)-ธุรกิจการบิน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม081-483-0752kp_first@yahoo.comทั่วไป
61
6027/03/2019 17:29:27ผศ.สมบัติ ขาวประทีปรองหัวหน้าภาควิชาวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)-เครื่องจักรกลการเกษตรคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม0649328991sombat-1@hotmail.comทั่วไป
62
6127/03/2019 18:07:57อ.ดร.ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์รองหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)ปร.ด.(สารสนเทศศาสตร์)บรรณารักษศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
การจัดการสารสนเทศ
สารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-559-2812duangkaew.n@ku.thทั่วไป
63
6228/03/2019 13:31:20อ.ดร.อมลิน ต้องกระโทกไม่มีวศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลวศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกลวศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกลความร้อน ของไหล พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, ผู้ประเมินที่อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 256159/5 คณะวิทยาศาสตร์แลัวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
0813376745kaset.amarin@gmail.comทั่วไป
64
6328/03/2019 15:59:56รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไลรองคณบดีฝ่ายวิชาการศศ.บ.(พลศึกษา)ศศ.ม.(พลศึกษา)ศศ.ด.(มวยไทยศึกษา)พลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาผู้บริหารระดับคณะผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม081-423-1970fedutsk@ku.ac.thทั่วไป
65
6429/03/2019 09:23:29อ.ดร.บัณฑิตา วานิกรอาจารย์วท.บ.วท.ม.วท.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรอาคาร 3 ชั้น 6 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0950405415Bandhita.w@gmail.comทั่วไป
66
6529/03/2019 12:10:06อ.ดร.มัสลิน นาคไพจิตรไม่มีวท. บ (เทคโนโลยีชีวภาพ)วท. ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)เทคโนโลยีชีวภาพคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร0816194594fagimln@ku.ac.thทั่วไป
67
6603/04/2019 12:40:53รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล-บธ.บ.M.F, M.A Ph.D.เศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์0817202006fecowdj@ku.ac.thทั่วไป
68
6703/04/2019 12:41:06รศ.ดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์-ศบ.M.A.EconPh.D.เศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์098-261-6189fecotmp@ku.ac.thทั่วไป
69
6804/04/2019 17:01:00ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวีกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำวท.บ. (กายภาพบำบัด)วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)สรีรวิทยาการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน087-059-5940jatuporn.w@ku.thทั่วไป
70
6905/04/2019 17:06:25ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสินรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยB.S. (Computer Science)M.S. (Computer Science)Ph.D. (Computer Science)Communication Network Protocols, Future Internet, Web Technology, Recommender Systemsคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 ถ. งามวงศ์วาน จตุจักร กทม. 109000891107890sukumal.i@ku.thทั่วไป
71
7018/04/2019 10:44:30ผศ.ดร.อุมาพร​ รุ่งสุริยะวิบูลย์ไม่มีวท.บ. เทคนิคการแพทย์วท. ม. เวชศาสตรํเขตร้อน​ ​(เภสัชวิทยาคลินิก)​PH.d (Medical science) Medical science (One health) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินคณะเทคนิคการสัตวแพทย์​ มก.095-9598961​cvtopr@ku.ac.thทั่วไป
72
7122/04/2019 13:37:06อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์-วทบ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์วทม. เทคโนโลยีสารสนเทศปรด.เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน0822227937kairat.j@ku.ac.thทั่วไป
73
7222/04/2019 13:39:28อ.อนุมัติ อิงคนินันท์-วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า)วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้า)-ระบบควบคุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน083-0908564fengame@ku.ac.thทั่วไป
74
7324/04/2019 10:36:26ผศ.ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาลไม่มีวศ.บ. (สิ่งแวดล้อม)วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ)วศ.ด. (พลังงานและสิ่งแวดล้อม)วิศวกรรมน้ำเสียและการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์081-585-6420Fengwny@ku.ac.thทั่วไป
75
7428/04/2019 15:07:25อ.บริสุทธิ์ แสนคำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวบธ.ม. โรงแรมและท่องเที่ยว-โรงแรม ท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา0830838352bsaenkam@gmail.comทั่วไป
76
7528/04/2019 15:15:35อ.ดร.อิสระพงษ์ พลธานี-ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวปร.ด. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการโรงแรม ท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา0896256853Isarapong_aaa@hotmail.comทั่วไป
77
7601/05/2019 12:20:31อ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณหัวหน้าสาขาวิชาคบ.(ดนตรีศึกษา)ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา)ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์)ดนตรี , การศึกษา,คณะศิลปกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, หัวหน้าสาขาวิชาผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 58) เลขที่ 1
ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10310
0812987059jo.drum@hotmail.comทั่วไป
78
7711/04/2019 15:51:49อ.ดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์-วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ)ปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ)เทคโนโลยีการบรรจุคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 081-860-1786pattarin.le@ku.ac.thทั่วไป
79
7813/02/2019 11:30:27ผศ.ดร.พัชราวดี ศรีบุญเรืองรองหัวหน้าภาควิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกษ.บ.ส่งเสริมการเกษตร, นศ.บ.การประชาสัมพันธ์,ศษ.บ.แนะแนว.ศษ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาวท.ม. การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (นานาชาติ)ค.ด.เทคโนโลยีการศึกษาส่งเสริมการเกษตร การสื่อสาร เทคโนโลยีการศึกษาคณะเกษตรระดับปริญญาตรีผู้บริหาระดับภาควิชาผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มก.0858484123Fagrpds@ku.ac.thทั่วไป
80
7910/05/2019 13:39:18อ.งามสิริ วิฑูรย์พันธุ์-นิติศาสตร์บัณฑิตBusiness with Marketing Management-Digital Marketing คณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ081-659-7303ngamsiri.w@ku.thทั่วไป
81
8026/02/2019 07:55:47รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล-วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
M.Sc.Tech. (Engineering Materials)
Ph.D. (Packaging Technology)Smart Packaging
Active and Intelligent Packaging
คณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรีประธานหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
095-365-1796panuwat.s@ku.ac.thทั่วไป
82
8115/05/2019 18:41:59ผศ.ดร.อรรถพล คำเขียน-อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ)ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)Ph.D. (English Language Teaching and Applied Linguistics)English for Academic Pusposes English for Specific Purposes, Genre analysis, TEFL, EIL, corpus analysisคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์0841574599faasapk@ku.ac.thทั่วไป
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...