4_8 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.4/8 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายภูริพัฒน์ ยอดดำเนิน
1 3 2 2545 31 5 2561 70 165
15
2
นายจารุวิทย์ เก่งกลการ
1 26 7 2544 31 5 2561 50 180
16
3
นายสุวพิชญ์ คุ่ยจาด
1 19 10 2544 31 5 2561 50 177
17
4
นายหทัยทัต ทองเทพ
1 24 7 2544 31 5 2561 50 167
18
5
นายอัคคพล อาจวิเศษ
1 31 7 2544 31 5 2561 58 172
19
6
นายณัฐโนดม กันเขียว
1 5 7 2544 31 5 2561 60172
20
7 นายศักดา บุญทา1 5 11 2544 31 5 2561 67 171
21
8
นายศุภวิชญ์ จีลกาล
1 2 12 2544 31 5 2561 54 171
22
9
นางสาวสุฑาทิพย์ เรือนเพ็ชร์
2 29 7 2544 31 5 2561 130 185
23
10
นางสาวปุณณดา เนียมเมือง
2 10 1 2544 31 5 2561 76 173
24
11
นางสาวณิธาภัทร จันทร์กระแจะ
2 23 12 2544 31 5 2561 83 173
25
12
นางสาวสิริพร สังข์ธูป
2 11 6 2544 31 5 2561 58 172
26
13
นางสาวชลธิชา แก้วสุวรรณ
2 21 4 2544 31 5 2561 58 175
27
14
นางสาวกรรณิการ์ อยู่ยอด
2 8 11 2544 31 5 2561 52 170
28
15
นางสาวชนกนันท์ พันเเจ่ม
2 13 11 2544 31 5 2561 60 180
29
16
นางสาวเพชราภรณ์ ไวยคีรี
2 27 5 2544 31 5 2561 52 170
30
17
นางสาวณัฐณิชา โตสม
2 4 7 2544 31 5 2561 53 173
31
18
นางสาวกัญชลิการ์ นิ่มมา
2 9 10 2544 31 5 2561 80 178
32
19
นางสาวจรัญญา ครุธาโรจน์
2 8 10 2544 31 5 2561 80 183
33
20
นางสาวปนัดดา เนตรนิล
2 9 6 2544 31 5 2561 59 170
34
21
นางสาวปิยธิดา พลพุ่ม
2 5 12 2544 31 5 2561 60 170
35
22
นางสาววรรณทนีย์ จันทรหัส
2 6 11 2544 31 5 2561 59 171
36
23
นางสาวศรทิพย์ ศรีหนารถ
2 22 9 2544 31 5 2561 60 170
37
24
นางสาวศุภิสรา จุ้ยวรมิตร
2 29 10 2544 31 5 2561 49 156
38
25
นางสาวสุชิราภรณ์ พิมพ์ภู
2 9 9 2544 31 5 2561 55 165
39
26
นางสาวฐิติมา น้อยหร่าย
2 30 9 2544 31 5 2561 35 170
40
27
นางสาวบุญรักษา สุวรรณนคร
2 18 9 2544 31 5 2561 38 150
41
28
42
29
43
30
44
31
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu