ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
สรุปสถานคงคลังยา วมย.และวัสดุการแพทย์ประจำเดือน ปีงบ 2566
2
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
สถานบริการ1.ยา(คลังยา)2.มิใช่ยา(คลังยา)3.สมุนไพร(แพทย์แผนไทย)4.วัสดุการแพทย์(OR)5.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(LAB)จำนวนผู้รับบริการทั้งหมดจำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
4
มูลค่าคงคลัง ยกมา
มูลค่าเบิก ระหว่างเดือน
มูลค่าจ่าย ระหว่างเดือน
มูลค่าคงเหลือ ยกไป
สถานะคงคลัง
มูลค่าคงคลัง ยกมา
มูลค่าเบิก ระหว่างเดือน
มูลค่าจ่าย ระหว่างเดือน
มูลค่าคงเหลือ ยกไป
สถานะคงคลัง
มูลค่าคงคลัง ยกมา
มูลค่าเบิก ระหว่างเดือน
มูลค่าจ่าย ระหว่างเดือน
มูลค่าคงเหลือ ยกไป
สถานะคงคลัง
มูลค่าคงคลัง ยกมา
มูลค่าเบิก ระหว่างเดือน
มูลค่าจ่าย ระหว่างเดือน
มูลค่าคงเหลือ ยกไป
สถานะคงคลัง
มูลค่าคงคลัง ยกมา
มูลค่าเบิก ระหว่างเดือน
มูลค่าจ่าย ระหว่างเดือน
มูลค่าคงเหลือ ยกไป
สถานะคงคลังคนครั้งคนครั้ง
5
ขามป้อม
6
เจียด
7
หนองผือ
8
บาก78,626.6420,652.4721,126.1278,152.993.704,685.001,625.001,305.005,005.003.8416,217.524,250.014,500.2815,967.253.5514,153.401,694.933,487.8512,360.483.543,109.80240.00915.602,434.202.66346.00492.00120.00345.00
9
นาแวง
10
แก้งเหนือ
11
หนองนกทา
12
นาหว้า
13
ม่วงเฒ่า
14
เหมือดแอ่38,264.8813,412.224,686.1646,990.9410.031,513.000.0048.001,464.8930.526,980.320.001,583.235,397.003.413,427.60135.0076.953,485.6545.30999.00306.0058.001,247.0021.50370.00513.0043.0043.00
15
รวม
16
0.000.00
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100