SMARTS 7 register
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
รายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7
2
ติดต่อสอบถาม โทร 034255096
3
ลำดับรหัสบทความชื่อ - นามสกุลชื่อบทความสถานะ
การชำระเงิน
สถานะ
การส่งบทความ
หมายเหตุ
4
1S7001นายประเสริฐ โยธิคาร์ทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมกับแนวทางพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า
ชำระแล้ว
12/02/2560
ส่งบทความแล้ว
12/02/2560
5
2S7002
นางสาวธัญยรัชต์ เรืองสมานวงศ์
การพัฒนาโปรแกรมทางการตลาด สำหรับธุรกิจรับฝากเลี้ยงแมวในเขตกรุงเทพมหานคร
ชำระแล้ว
28/02/2560
ส่งบทความแล้ว
28/02/2560
6
3S7003นางสาวชนิดาภา กัลยานีความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชำระแล้ว
20/02/2560
7
4S7004นางสาวนุชรี วุฒิเบญจรัศมีสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและเล็กในจังหวัดอุดรธานี
8
5S7005นางสาวปารมี ลางคุลานนท์ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน วัดอโศการาม บ้านยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
9
6S7006
นายธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์
ทัศนคติและการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม จังหวัดชลบุรี
ชำระแล้ว
28/02/2560
10
7S7007
ผศ.ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย
ความเครียด และการแก้ปัญหาความเครียดของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ชำระแล้ว
28/02/2560
11
8S7008ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมรการศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1
ชำระแล้ว
27/02/2560
ส่งบทความแล้ว
27/02/2560
12
9S7009นางสาวทิวาพร สุระพลแนวทางในการดำเนินด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา บริษัทปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ชำระแล้ว
28/02/2560
13
10S7010นางสาวจิรัชญา สิงห์มณีแนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ชำระแล้ว
28/02/2560
14
11S7011นายอภิชัย สิงห์ศรีความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ชำระแล้ว
28/02/2560
15
12S7012พระสมศักดิ์ แท่นแก้วบทบาทพระสงฆ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษา พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ชำระแล้ว
28/02/2560
ส่งบทความแล้ว
15/03/2560
16
13S7013นางสาวนฤมล เหรียญมหาสารกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออกที่มีผลต่อกความสำเร็จของผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มดิบของไทย
ชำระแล้ว
28/02/2560
ส่งบทความแล้ว
15/03/2560
17
14S7014นางสาวอริยา ส่งแสงชัยการจัดการด้านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล ที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย
ชำระแล้ว
28/02/2560
ส่งบทความแล้ว
28/02/2560
18
15S7015นางสาวอุษณี วงศ์ศักดิ์การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจห้องเย็นของไทยที่ส่งผลต่อระดับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ชำระแล้ว
28/02/2560
ส่งบทความแล้ว
13/03/2560
19
16S7016นายธำรง อังสุรัตน์โกมลปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการลานมันสำปะหลังไทย กรณีศึกษาผู้ประกอบการลานมันจังหวัดอุบลราชธานี
ชำระแล้ว
01/03/2560
ส่งบทความแล้ว
16/03/2560
20
17S7017นางขวัญฤทัย เทพพิทักษ์การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
ชำระแล้ว
28/02/2560
21
18S7018นายเกียรติขจร แซ่ไต่สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัฒน์ในประเทศไทย
ชำระแล้ว
28/02/2560
22
19S7019นางศันธนีย์ อุ่นจิตติกลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
ชำระแล้ว
28/02/2560
ส่งบทความแล้ว
10/03/2560
23
20S7020
อาจารย์ ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย
ภาษาตระกูลทิเบต-พม่าในประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบภาษาอ่าข่าและภาษาบิซู
24
21S7021
อาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
การค้นหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติ “Ô, Frères Humains” ของอัลแบรต์ โกเฮน
ชำระแล้ว
09/03/2560
25
22S7022อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์การเชื่อมโยงของเมืองตามลำดับศักย์ของเมืองในจังหวัดราชบุรี
ชำระแล้ว
10/03/2560
ส่งบทความแล้ว
09/03/2560
26
23S7023พ.ต.ท.ดร.อรรณพ กาวิกุลการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง
ชำระแล้ว
20/03/2560
ส่งบทความแล้ว
16/03/2560
27
24S7024
นางสาวเบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
28
25S7025อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สืบญาตินวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม
29
26S7026อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใต้ความยั่งยืนของตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
30
27S7027นางสาวจิดาภา ขัตฤกษ์
การจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาภาคเกษตรกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
31
28S7028
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ผู้ลงทะเบียนเสนอผลงาน
ผู้เข้าร่วมงาน