BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCG
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)การประเมินจาก สมศ. (ถ้ายังไม่ประเมิน กรอก ยังไม่ประเมิน)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ภาคเรียนที่2/2560 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ขนาดเล็กได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
ผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4อ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์โทรสารชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทจำนวนผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตรพ.ศ.ผลการประเมินพ.ศ.
ผลการประเมิน
พ.ศ.ผลการประเมินพ.ศ.ผลการประเมิน
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
อยากให้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.โปรดเเจ้ง
4
1760260103976026039010082กุดดู่โนนสังบ้านโสกช้าง1003000101นางอุดรทิพย์ แก้วก่านิคมสงเคราะห์ 222548
ต้้องปรับปรุงเร่งด่วน
2553ดีมาก2557ดีมาก9864545500046982325931
นางจุไรรัตน์ ลุนพรม
5
2760262103976026239010084กุดดู่โนนสังนิคมสงเคราะห์ 21004010110นายรุ่งเรือง วงษ์นครปกติบ้านโสกช้างกุดดู่โนนสัง22546พอใช้2549ดี2554ดีี99977111171100081862385354
นายรุ่งเรือง วงษ์นคร
6
3760263103976026339010085กุดดู่โนนสังบ้านกุดคอเมย10030000.501  นายพงษ์พันธ์   เกตุพัดปกติบ้านหนองเม็กกุดดู่โนนสัง12548พอใช้2550ดี2555ดี585657164000๕๖
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
2933957373
นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด
7
4760285103976028539010087โคกม่วงโนนสังตาดไฮบ้านแมดสามัคคี18111นายชนะ วงษ์มา 2556ไม่ผ่าน
ยังไม่ประเมิน
00630106774
นายศิริกิตต์ โพธิเจริญ
8
5760286103976028639010088โคกม่วงโนนสังบ้านข่าน้อย10032010.501นายจรุง นวลละออปกติบ้านห้วยบงโนนเมืองโนนสัง32548
ต้องปรับปรุง
2553ดี2558ดี1414131672851400093094 3921854นายจรุง นวลละออ
9
6760296103976029639010091โคกม่วงโนนสังบ้านวังมนสาขาชัยมงคลพื้นที่สูงบ้านวังมนโคกม่วงโนนสัง30
10
7760264103976026439010092โคกใหญ่โนนสังบ้านโคกใหญ่100600010100นายประภาส ลิโป้ปกติิบ้านหนองตานาโคกใหญ่โนนสััง22547ปรับปรุง2553ดีมาก2557ดีมาก131091198121200084096-3076004นายสำราญ หีบแก้ว
11
8760267103976026739010095โคกใหญ่โนนสังบ้านหนองตานานายสุริยา นาใจรีบปกติบ้านหนองสะแบงโคกใหญ่โนนสัง1.511139149610800080083-3296853
12
9760268103976026839010096โคกใหญ่โนนสังบ้านหนองสะแบง1003101010ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ อุภัยพรมบ้้านหนองตานาโคกใหญ่่โนนสัง1.5
ต้องปรับปรุง
ดีมากดีมาก746411105600053892743088
ว่าที่พันตรีสุพจน์ อุภัยพรม
13
10760269103976026939010097โคกใหญ่โนนสังบ้านโนนปอแดง1003001100นายสมคริต เตชะปกติิบ้านหนองสะแบงโคกใหญ่2.52548พอใช้2553ดี2557ดี7665353700042092-4458928-นายสมคริต เตชะ
14
11760291103976029139010099นิคมพัฒนาโนนสังบ้านโคกสะอาด10070000.501นายคำพุ สักขวาปกตินิคมสงเคราะห์วิทยานิคมพัฒนาโนนสัง32555พอใช้้02416121011172016126849576323นายคำพุ สักขวา
15
12760292103976029239010100นิคมพัฒนาโนนสังบ้านดงบาก0086-0265662นายมีนา ลุนบับภา
16
13760293103976029339010101นิคมพัฒนาโนนสังบ้านโสกแดง0012000000นายลำพูน โสโท (รักษาการ)ปกติบ้านหนองเเวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง52547พอใช้2551ดี2556ดี0115111400014
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
5 กม.872185556
นางน้ำทิพย์ โอฆะพนม
17
14760294103976029439010102นิคมพัฒนาโนนสังนิคมสงเคราะห์ 40011000100นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ (รักษาการ)ปกติิบ้านหนองเเวงงิ้วตากโนนสังโนนสััง42547พอใช้้2553ดีี2557ดีี3223111100014
โรงเรีียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
4 กม.934082255
นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์
18
15760254103976025439010103โนนเมืองโนนสังบ้านโนนตาล1003101101นางปาริชาติ ไกยฝ่ายปกติบ้านโนนเมืองโนนเมืองโนนสัง2.52547ดี2550ดี2555ดี13141010859800077986016753
นางปาริชาติ ไกยฝ่าย
19
16760255103976025539010104โนนเมืองโนนสังบ้านโนนสว่าง10070000.510นายทวีเดต คำแพงศรีปกติบ้านโคกม่วงชุมโนนเมืองโนนสัง30
20
17760256103976025639010105โนนเมืองโนนสังบ้านโนนเมือง131000.500นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์ปกติบ้านโนนตาลโนนเมืองโนนสัง2.52548พอใช้2553ดีมาก2557ดี46410578800052085 7426842
นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์
21
18760288103976028839010106โนนเมืองโนนสังบ้านห้วยบงนายชวาลชัย สุ่มมาตย์ปกติบ้านห้วยบงโนนเมืองโนนสัง30
22
19760289103976028939010107โนนเมืองโนนสังบ้านโคกม่วงชุม0014000001
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายเรืองยศ ศรีผำน้อยปกติบ้านโคกม่วงชุมโนนเมืองโนนสัง32548พอใช้2552ดี2557ดี915751236900066614435004-
นายเรืองยศ ศรีผำน้อย
23
20760244103976024439010110โนนสังโนนสังบ้านโคกกลาง1004100000นายสุชาติ แวววงศ์โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง50
24
21760245103976024539010111โนนสังโนนสังบ้านโสกจาน1002101110
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
2นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาปกติบ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 32548พอใช้2552ดี2557ดี128196868600073880139490
นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา
25
22760246103976024639010112โนนสังโนนสังบ้านฝายหิน11010000นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ปกติิบ้านหนองเเวงงิ้วตากโนนสัังโนนสัง1.52547พอใช้้2552ดีี2557ดีี0201253200015
โรงเรีียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
1.5 กม.934082255
26
23760301103976030139010114บ้านค้อโนนสังบ้านท่าศิลา1002010100นายสุทธี อ้วนสาลีปกติบ้านหนองทุ่มบ้านค้อโนนสัง58284477343
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
11 กม.
27
24760302103976030239010115บ้านค้อโนนสังบ้านกุดแห่0001000000ปกติบ้านค้อบ้้านค้อโนนสัง3ปรับปรุง
ปรัับปรุง
ปรับปรุง
โรงเรียนบ้้านค้อ๐๘๗๖๓๔๑๓๑๖
นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิช
28
25760298103976029839010117บ้านค้อโนนสังบ้านหนองทุ่ม๐.๒๕
ครูจ้างชั่วคราวรายเดือนเงิน รร.
นายวิภาส เหล่าบ้านค้อปกติบ้านกุดฉิมบ้านค้อโนนสัง3๒๕๔๔ดี๒๕๔๗
ปรับปรุง
๒๕๕๕ดีมาก๑๓๑๒๑๑๑๑๗๙๐๖๒ู๖๕๘๑๖๓๓
นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ
29
26760299103976029939010118บ้านค้อโนนสังบ้านหนองนกเขียน10020100.33100นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์ปกติบ้านค้อบ้านค้้อโนนสัง5.12552ดี2557ดี9575467900052บ้านค้อ5.1951685892
นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์
อยากให้้สำรวจ/วิจัย/ผลการเรียนรวม
30
27760300103976030039010119บ้านค้อโนนสังบ้านกุดฉิม1005000010
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ปกติบ้านหนองทุ่มบ้านค้อโนนสัง32544ดี2549ดี2556ดี1316178697581
โรงเรีียนบ้านหนองทุ่ม
981934780
นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์
อยากให้ออกเยี่ยม
31
28760276103976027639010120บ้านถิ่นโนนสังบ้านหนองเล้าข้าว1003000010
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายสังวร นามบุญลือปกติบ้านถิ่นบ้านถิ่นโนนสัง1.52548ดี2552ดี2557ดี255412456400047
โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร
2.2629850801นายสังวร นามบุญลือ
32
29760277103976027739010121บ้านถิ่นโนนสังนิคมโคกม่วงศรีสมพร1012010000
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายชัยยุทธ อุ่นใจปกติบ้้านโนนสูงหนองสวรรค์บ้านถิ่ิ่นโนนสััง2.52548
ต้องปรับปรุง
2553ดี2557ดีมาก67134641500037089-2732289ไม่มีนายชัยยุทธ อุ่นใจ
33
30760279103976027939010122บ้านถิ่นโนนสังบ้านหินสิ่ว10040010.501นางจิตติพร เชื้อบัณฑิตปกติโสกแคนหนองหญ้าปล้องบ้านถิ่นโนนสัง22547ดี2552ดี2557ดี137141213108800085930868280
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต
34
31760273103976027339010125บ้านถิ่นโนนสังบ้านกุดกวางสร้อย1002101101
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1บ้านถิ่ิ่น2.52548ดี2553ดี2557ดี6365101261058986619275
นายวีระชาติ หารวาระ
35
32760274103976027439010126บ้านถิ่นโนนสังบ้านโสกก้านเหลืองนายสุทธี วรจิตรปกติบ้านโนนสูงหนองสวรรค์บ้านถิ่นโนนสัง30
36
33760280103976028039010127ปางกู่โนนสังโสกแคนหนองหญ้าปล้อง10010000110
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายประมวล อุ่นเรือนปกติิปรางค์กู่ปางกู่โนนสััง22548ดี2553ดี2556ดี961291096986690083-3382213
นายประมวล อุ่นเรือน
37
34760281103976028139010128ปางกู่โนนสังปรางค์กู่1005000010
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นางนคร ฉลาดแย้มปกติโสกแคนหนองหญ้าปางกู่โนนสัง22547
ต้องปรับปรุง
2553ดี2558ดี1011531065900059819758807นางนคร ฉลาดแย้ม
38
35760282103976028239010129ปางกู่โนนสังนิคมวัฒนา 61004010001
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายเสถียร ทาขุลีปกติบ้านหนองบัวเงินปางกู่โนนสัง42548พอใช้2552ดี2557ดี819121217121210000102087-8563250-นายเสถียร ทาขุลี-
39
36760283103976028339010130ปางกู่โนนสังบ้านหนองบัวเงิน1003100010
ครููจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายระวี ไสยสัตย์ปกติินิคมสงเคราะห์ 3ปางกู่โนนสััง2.52548
ต้องปรับปรุง
2553ดี2558ดี85967591000059872188904นายระวี ไสยสัตย์
40
37760275103976027539010131ปางกู่โนนสังบ้านหนองแวงป่งสัง1003001101
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายนิรภัย ศรีทะรังปกติบ้านโสกก้านเหลืองบ้านถิ่นโนนสัง22548ดี2553ดีมาก2557ดี514961486300065879511949
niraphai2515@gmail.com
นายนิรภัย ศรีทะรัง
41
38760278103976027839010132ปางกู่โนนสังนิคมสงเคราะห์ 31004000010นางสุภิญญา วงษ์นามปกติบ้านหนองบัวเงินปางกู่โนนสัง2.52547พอใช้2550ดีมาก2555ดีมาก36651167650934163737นางสุภิญญา วงษ์นาม
42
39760253103976025339010137หนองเรือโนนสังบ้านหนองลุมพุก1005001110นายกานต์ โง่นทองปกติบ้้านหนองกุงคำไฮหนองเรือโนนสัง1.52547พอใช้้2551ดี2555ดีมาก868871019700073093-4786882
karntawan0210@gmail.com
นายกานต์ โง่นทอง
43
40760249103976024939010138หนองเรือโนนสังบ้านหนองกุงคำไฮ1006001111นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงบ้านหนองลุมพุก1.52546ดีมาก2549ดีมาก2554ดีมาก151118132091311000110096-1064463
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100