สำเนาของ แบบสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
ประทับเวลา1.1.ชื่อโรงเรียน1.2.ศูนย์เครือข่าย1.3. อำเภอ
2.1.ชื่อผู้รับผิดชอบผู้ประสานงาน ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
2.2.ตำแหน่ง2.3.เบอร์โทร2.4.e-mail
2.1 เครือข่าย Uninet สภาพการใช้งาน (มีจำนวน 24 โรงเรียนเท่านั้น ถ้าไม่มีให้เลือกไม่มี
2.2 เครือข่าย MoeNet (ได้รับจัดสรรทุกโรงเรียน เช่น จานดาวเทียม IP STAR ADSL )
2.2.2 สภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตเครือข่าย Moe-net
3.1 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายเอง (เลือกได้หลายข้อ กรณีเช่าหลายค่าย) ทำเครื่องหมาย / ในช่อง ( )
3.2 ค่าเช่าจ่ายรายเดือนที่โรงเรียนจ่ายเอง รวม VAT……………..บาท
หมายเหต รูปแบบเน็ตอิ่นๆ ที่ รร ได้รับ
ตอนที่ 5 ผู้บริหารรับรองข้อมูล
5.2 ตำแหน่ง5.3 มือถือ
3.1 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ เครื่อง
3.1 คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน ………… เครื่อง
3.3. มี / ไม่มี ห้องคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ……. ห้อง ไม่มีใส่ เลข (0)
3.1 การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหลังจาก ยกเลิกโครงการ MOE-Net (ใส่เลข1)
TOT แบบที่เลือกใช้ 1=DVSL สายทองแดง 2= fiber Optic 3=FiX IP 4=WI-NET 5=อื่นๆ
3.2.1 โรงเรียนเช่าสัญญาณ (ระบบที่ 1)
3.2.2 ความเร็ว (ระบบที่ 1) Mbps
3.2.3 ค่าเช่ารายเดือน รวม VAT (ระบบที่ 1)
3.2.3 ระยะที่ใช้งานมาแล้ว (ระบบที่ 1)
3.3.1 โรงเรียนเช่าสัญญาณ ระบบที่ 2
3.3.2 ความเร็ว (ระบบที่ 2)
3.3.3 ค่าเช่ารายเดือน รวม VAT (ระบบที่ 2)
3.3.3 ระยะที่ใช้งานมาแล้ว (ระบบที่ 2)
ตอนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนโดยภาพรวม (เป็นคำถามที่ต้องตอบ)
3.1 คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ………… เครื่อง
TOT ความเร็ว [แถวที่ 1]
2
19/1/2018, 14:04:2140020044 เก่านาโนมีวิทยา
05แคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่
นางสาวผกานันท์ พร้อมพรั่ง
ครู872195808bp_aom@hotmail.comไม่มีนางสาววิเชียร คำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-234680220มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
สัญญาณไม่ครอบคลุมทุกอาคาร
1
3
19/1/2018, 14:04:4540020192 บ้านดอนปอแดง23โคกสำราญบ้านแฮดนายวิชาญ สังกะคำครูชำนาญการพิเศษ813805530
Tumtelecaster@gmail.com
ไม่มี
นายบุญเลี้ยง ศรีกงพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
85006721711มีระบบอื่นทดแทนTOT30631
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
ไม่มี10
4
19/1/2018, 14:06:1440020054 บ้านโกน้อย09ปราสาทเปือยน้อยเปือยน้อยกีรติ จิณรักษ์ผอ.รร.868561546gonoicity@gmail.comไม่มีไม่มีกีรติ จิณรักษ์ผอ.รร.86856154610มีระบบอื่นทดแทนTOT10714
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
อื่นๆไม่มีระบบที่สองไม่มีระบบที่สอง
3 ตกลงสัญญาแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้ รอการติดตั้งจากผู้ให้บริการ
สัญญาณหลุดและไม่เต็มตามแพ็คเก็จ
5
5
19/1/2018, 14:06:2040020191 บ้านดงหนองเกี่ยว23โคกสำราญบ้านแฮดนายวิชาญ สังกะคำครูชำนาญการพิเศษ813805530
Tumtelecaster@gmail.com
ไม่มี
นายบุญเลี้ยง ศรีกงพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
85006721711มีระบบอื่นทดแทนTOT30631
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
ไม่มี10
6
19/1/2018, 14:06:3540020004 โคกโกโคกกลาง
05แคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่นายวีระพล บัวคำภูครู935670110
ibuakhamphu@hotmail.com
ใช้งานได้นายวิฑูรย์ แนวคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
89713498641มีระบบอื่นทดแทน3BB50749
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไม่มี28
7
19/1/2018, 14:07:0240020013 บ้านหนองแวงไร่07เจ้าปู่บ้านไผ่
นายกฤติพงศ์ พนมศิลป์
ครูชำนาญการ956623404
krucom2014@gmail.com
ไม่มีนายอ่อนสา สุขแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
82315069311ไม่มีระบบใดๆ เลย3BB100Mbps1284
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
3BB30 Mbps675.17
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกอาคารเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณน้อย สัญญาณหรือความเร็วไม่เสถียร
8
8
19/1/2018, 14:07:1240020198 บ้านหนองหัวช้าง23โคกสำราญบ้านแฮดนายรุ่งตะวัน ใจดีครู896154006tawangm@gmail.comไม่มี
นายอนันตพงศ์ ปีนะเก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
81964386811มีระบบอื่นทดแทน3BB100963
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ภาระค่าใช้จ่าย8
9
19/1/2018, 14:07:2140020010 บ้านศิลานาโพธิ์07เจ้าปู่บ้านไผ่นางกอบกูลครู803554929kopkul006@gmail.comไม่มีนายวีระภาพ แพงไทย
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
81054696711มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
บางครั้งสัญญาณติดขัด สัณญาณไม่ทั่วถึงทุกอาคาร
10
10
19/1/2018, 14:07:4040020146 สระแก้วโคกกลาง02ภูระงำชนบทนายพรชัย พั่วศรีครูชำนาญการพิเศษ850990857
srakaewkokklang@gmail.com
ไม่มีนายบุญสาน อายุคง
ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
98586010531มีระบบอื่นทดแทนAIS15390
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกอาคารโรงเรียนมีขนาดเล็กมีงบประมาณน้อย
14
11
19/1/2018, 14:08:1240020043 ไตรมิตรประชาบำรุง
05แคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่
รัตนาวลี พันธุ์หวยพงษ์
ครู918212086
Rathanavalee1988@gmail.com
ไม่มีนายถนอม จอกสำนัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง
83151719911มีระบบอื่นทดแทน3BB30632
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ระบบอินเตอร์เน็ตยังๆม่ครอบคลุมทุกอาคาร ความเร็วของเน็ตไม่เสถียร
11
12
19/1/2018, 14:08:1740020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง07เจ้าปู่บ้านไผ่นาย พิษณุ ผาลาครูจิตอาสา850010417
bom_enza@hotmail.com
ไม่มี
นายนาค อินทร์ทะจันทร์
ผู้อำนวยการ87862058211มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
เครือข่ายสัญญาณไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียนและหลุดบ่อยๆ
15
13
19/1/2018, 14:08:3040020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร17โคกนางามมัญจาคีรีนายสมพร แจ้งภูเขียวครู 856457372swtt16@hotmail.comไม่มีนายนนทวัช วรรณชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8333624831212มีระบบอื่นทดแทน3BB30M/10631.3
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ความเร็วอินเทอร์เน็ต
12
14
19/1/2018, 14:08:5640020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
05แคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่
นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ครูธุรการ876445035
waranya.khu@gmail.com
ไม่มี
นายรุ่งโรจน์ โบราณมูล
ผู้อำนวยการ81262638910มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทั้งโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีงบไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
0
15
19/1/2018, 14:09:1840020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง07เจ้าปู่บ้านไผ่นางจงรัก รือหารครู657580059
nongyapongschool@Gmail. Com
ไม่มี
นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี
ผู้อำนวยการ87866609711มีระบบอื่นทดแทน3BB50749
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไม่มีปัญหา8
16
19/1/2018, 14:09:2740020168 บ้านซับแดง
20ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
โคกโพธิ์ไชยนายอุเทน วารินทร์ครู807376272-ไม่มีนายไพฑูรย์ รูปพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6582631441มีมีระบบอื่นทดแทน3BB50/20749
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
-2
17
19/1/2018, 14:09:5140020062 บ้านวังม่วง10วังม่วงเปือยน้อย
นางสาวแพรวพรรณ ทองดี
ครูผู้ช่วย821082629
Porschepraew583@gmail.com
ไม่มี
นายมานพ เชาว์สันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
81263695631มีระบบอื่นทดแทนCAT301190
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
อินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกอาคาร เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณน้อย
15
18
19/1/2018, 14:09:5840020096 บ้านหนองบัวเย็น18นาข่ามัญจาคีรีนายสงวน โสตาครู896005915
sa.engineer75@ gmail.com
ไม่มี
รุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
ผู้อำนวยการ899416358131มีระบบอื่นทดแทน3BB50
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
3BB50749
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไม่พบ8
19
19/1/2018, 14:10:12
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
05แคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่
นางสาววิลาวัณย์ ยกบัตร
ครู883399308
Wilawany @kkumail.com
ไม่มีนายพัธชนก แสงกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
64321567841มีระบบอื่นทดแทน3BB30 Mbps361.3
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
โดยภาพรวมสามารถใช้อินเตอร์เนตในการจัดการเรียนการสอนได้
9
20
19/1/2018, 14:10:3940020192 บ้านดอนปอแดง23โคกสำราญบ้านแฮด
นายประเสริฐ พื้นหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
814718774Po.sert@hotmail.comไม่มี
นายประเสริฐ พื้นหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
81471877421มีระบบอื่นทดแทนTOT100749
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไม่มี5
21
19/1/2018, 14:11:0340020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย08บ้านลานป่าปอบ้านไผ่
นางสาวศุภลักษณ์ ผือลองชัย
ครูผู้ช่วย951596707
Popcom1@hotmail.com
ไม่มี
นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
ผู้อำนวยการ84428787311มีระบบอื่นทดแทน3BB20631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ระยะทางส่งสัญญาณสั้นเกินไป
10
22
19/1/2018, 14:11:1140020096 บ้านหนองบัวเย็น18นาข่ามัญจาคีรีนายสงวน โสตาครู896005915
sa.engineer75@ gmail.com
ไม่มี
รุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
ผู้อำนวยการ899416358131มีระบบอื่นทดแทน3BB50
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
3BB50749
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไม่พบ8
23
19/1/2018, 14:11:5640020182 ชุมชนบ้านโคก19บ้านโคกนาแพงโคกโพธิ์ไชย
นางเพ็ญพักตร์ บัวผาย
ครู894197997
penpak.bua@gmail.com
ใช้งานได้บ้างนายนิกร ภูมิเขตรผู้อำนวยการ81662837711มีระบบอื่นทดแทน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนไม่ครอบคลุม สัญญาณไม่ค่อยดี
6
24
19/1/2018, 14:12:0440020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย08บ้านลานป่าปอบ้านไผ่
นางสาวศุภลักษณ์ ผือลองชัย
ครูผู้ช่วย951596707
Popcom1@hotmail.com
ไม่มี
นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
ผู้อำนวยการ84428787311มีระบบอื่นทดแทน3BB20631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ระยะทางส่งสัญญาณสั้นเกินไป
10
25
19/1/2018, 14:12:1540020108 บ้านเสาเล้าหินแตก17โคกนางามมัญจาคีรีนายธีรวัฒน์ นักทำนาครู806005298
kolftheerawar@gmail.com
ใช้งานได้บ้างนายธีรวัฒน์ นักทำนาครู80600529811มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
สามารถใช้งานได้อินเทอร์เน็ตโดยภาพรวมได้ดี
5
26
19/1/2018, 14:13:0840020060 ไตรคามประชาพัฒนา09ปราสาทเปือยน้อยเปือยน้อยนายเดชา ประตาครู810569065Kikkak12@hotmail.comไม่มีนายประมวล ศรีกุตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
64065838621มีระบบอื่นทดแทน3BB30685
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกอาคาร
12
27
19/1/2018, 14:13:2840020060 ไตรคามประชาพัฒนา09ปราสาทเปือยน้อยเปือยน้อยนายเดชา ประตาครู810569065Kikkak12@hotmail.comไม่มีนายประมวล ศรีกุตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
64065838621มีระบบอื่นทดแทน3BB30685
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกอาคาร
12
28
19/1/2018, 14:13:3440020066 บ้านวังหินเก่าค้อ10วังม่วงเปือยน้อยนายสันติ สมคำศรีครู คศ.1649538941
somcumsri.s@gmail.com
ใช้งานได้
โรงเรียนอยู่ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ มีระบบ uninet
นายสวัสดิ์ ปิกะตังผอ.ร.ร.93072518831มีระบบอื่นทดแทนTOT20417.3
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
Uninet เสีย แจ้งซ่อมใช้เวลานานกว่าจะเข้ามาแก้ไขให้
13
29
19/1/2018, 14:13:4740020188 บ้านมูลนาค
20ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
โคกโพธิ์ไชยนางวิลาวรรณ สาพิมารครู คศ.1801609727nimwila11@gmail.comไม่มีนายสรยุทธ วาระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมูลนาค
89574991711มีระบบอื่นทดแทนCAT50/251605
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกอาคาร อยู่ห่างไกลเสาสัญญาณ ความเร็วไม่เสถียร อยู่นอกเครือข่ายการบริการของผู้ให้บริการ
13
30
19/1/2018, 14:14:0040020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี11เมืองมัญจามัญจาคีรี
นางสาวปัทมวรรณ สมเหล็ก
ครูผู้ช่วย821003004
domoyuinoi@gmail.com
ใช้งานได้บ้างนายสัญญา รอบรู้
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
85012209921มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกอาคารเรียน
16
31
19/1/2018, 14:14:0440020052 บ้านสว่าง07เจ้าปู่บ้านไผ่นางวราภรณ์ ไชยชินครู คศ.3086-855 5824
nu_sawang@Hotmail. Com
ไม่มีนายอนุชา กองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
098-105375851มีระบบอื่นทดแทน3BB30 ,50 Mbps1380
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
3BB100Mbps749
3 ตกลงสัญญาแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้ รอการติดตั้งจากผู้ให้บริการ
ยังไม่ครอบคลุมทุกห้อง
3
32
19/1/2018, 14:14:2240020059 ชุมชนบ้านหัวขัว09ปราสาทเปือยน้อยเปือยน้อย
นายชินรัตน์ ศิริไพบูลย์
ครู905548898krunoi22@gmail.comใช้งานได้นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
81872166132มีระบบอื่นทดแทนTOT2707.48
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
อุปกรณ์ไม่รองรับการใช้งานในปัจจุบัน
40
33
19/1/2018, 14:15:1040020032 บ้านลาน08บ้านลานป่าปอบ้านไผ่
นายพงษ์ศักดิ์ เค้าแคน
ครูชำนาญการพิเศษ921496408
Pongsak2507@gmail.com
ไม่มีนายก้าน ไสบาลครูชำนาญการพิเศษ85928085311มีระบบอื่นทดแทน3BB30631.3
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกห้องเรียน มีงบประมาณน้อย
16
34
19/1/2018, 14:16:0940020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า06บ้านไผ่เมืองเพียบ้านไผ่
นายภานุพงษ์ นิลเขียว
ครูผู้ช่วย992042211
panupong2211@gmail.com
ไม่มีนางสุภาภรณ์ ปาวรีย์ผู้อำนวยการ86243155411มีระบบอื่นทดแทน3BB100/30700
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
ความแรงของสัญญาณเน็ตตามอาคารที่อยู่ไกลไม่แรงเท่าที่ควร
7
35
19/1/2018, 14:16:5840020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ01ชนบทชนบท
นางสาวพัชรินทร์ สินเธาว์
ครูอัตราจ้าง099-1759550
Patcharin.sinthao@gmail.com
ไม่มีนายสมหมาย สะกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ
086-635073210ไม่มีระบบใดๆ เลย
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
3
36
19/1/2018, 14:17:1940020061 บ้านโนนสว่าง10วังม่วงเปือยน้อยนางกนกวรรณ นาภู่ครูอัตราจ้าง944302082
kanok_parew55@hotmail.co.th
ไม่มี
นายวิทิต เพ็ชรสีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-369214411มีระบบอื่นทดแทน3BB14.7631.3
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
3BB14.7631.3
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไม่มีปัญหา7
37
19/1/2018, 14:18:05
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
01ชนบทชนบท
นางสาวอุมาพร หงษ์สี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ910569226
umaporn.0502@gmail.com
ใช้งานได้
นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
088-560570511มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
-12
38
19/1/2018, 14:18:1840020022 บ้านขามเรียน06บ้านไผ่เมืองเพียบ้านไผ่นายสุนทร ศรีนาครู
094-8427663,088-0618169
Ying.angkanayuphin@gmail.com
ไม่มีนายบัญชา ยุทไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเรียน
085-011385710ไม่มีระบบใดๆ เลยTOT50590
3 ตกลงสัญญาแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้ รอการติดตั้งจากผู้ให้บริการ
ระบบอินเตอร์เน็ตช้ายังไม่ครอบคลุมทุกอาคาร โรงเรียนขนาดเล็ก ใช้งานพร้อมกันหลายๆเครื่องไม่ได้ สัญญาณความเร็วช้ามาก
3
39
19/1/2018, 14:19:1140020019 บ้านเกิ้ง04เมืองไผ่บ้านไผ่
นางดุจเดือน ชัยพรมมา
ครู827459078puyploy9@gmail.comใช้งานได้นายวิวัฒน์ นาฬิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง
89861628320มีระบบอื่นทดแทนTOT20/10802.5
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
โรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุม
8
40
19/1/2018, 14:19:4640020098 สวัสดี18นาข่ามัญจาคีรีนางสุกัณยา โนนพะยอมครู908909057
tuktiknuknik@gmail.com
ไม่มีเน็ตประชารัฐนายพัฒนะ. สีหานู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
85456631421มีระบบอื่นทดแทน
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ไม่ครอบคลุมทุกอาคารของโรงเรียน
27
41
19/1/2018, 14:20:2740020124 บ้านสวนหม่อน12สวนหม่อนมัญจาคีรีนายนิรุติ กมลปรีดีเจ้าหน้าที่ธุรการ611157730
toorakarnnirut@gmail.com
ไม่มีนายเดช รอบคอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
89622833621มีระบบอื่นทดแทน3BB30/10631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
3BB30/10631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ยังไม่คลอบคลุมทุกห้องเรียน
15
42
19/1/2018, 14:20:3440020034 บ้านหนองตับเต่า08บ้านลานป่าปอบ้านไผ่
นางพุทธชาด ปลั่งสำราญ
ครู909352205
puttachat.pla@gmail.com
ไม่มีนายสมทรง ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
91870457211มีระบบอื่นทดแทน3BB30749
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่ค่อยเสถียร
10
43
19/1/2018, 14:21:3340020065 บ้านห้วยแร่10วังม่วงเปือยน้อย
นายเอกพันธ์ โล้กูลประกิจ
ครูผู้ช่วย952624825Wazzto@gmail.comไม่มีนางกิ่งฟ้า ไชยนาม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
86224224831มีระบบอื่นทดแทน3BB10630
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
อินเทอร์เน็ตช้า สัญญาณ ล่มบ่อย เมื่อนักเรียน ใช้งานเยอะเกิดอาการค้าง และใช้ไม่ได้
21
44
19/1/2018, 14:21:5740020144 บ้านแท่น02ภูระงำชนบทนายพิทักษ์ ไชยฤทธิ์ครู ชำนาญการพิเศษ‭082-302-6522‬
Chaiyarit-pt@hotmail.com2
ไม่มีเน็ตประชารัฐ
นายชัยรัตน์ อินทะแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่น
‭080-334-2716‬21มีระบบอื่นทดแทน3BB30634
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
อื่นๆ
สัญญาณอยู่ในระดับพอใช้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และปัจจุบันไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ร.ร.ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ true ตามโครงการประชารัฐแล้ว ยังไม่ดำเนินการตามร้องขอ
10
45
19/1/2018, 14:22:34
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
12สวนหม่อนมัญจาคีรีนายพินัย สุดสีธุรการโรงเรียน859265489pnss2@hotmail.comไม่มีนายประมวล ผอนนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
97302703910มีระบบอื่นทดแทนTOT47/23631
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
-3
46
19/1/2018, 14:23:0040020184 อุดมคงคาคีรีเขต19บ้านโคกนาแพงโคกโพธิ์ไชยนายวิรพงษ์ ผาพิมพ์พนักงานราชการ933633563
wirapong_87@hotmail.com
ไม่มีนายสมดี ปะตังเวสัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
88572782910มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไมมี1
47
19/1/2018, 14:23:4840020184 อุดมคงคาคีรีเขต19บ้านโคกนาแพงโคกโพธิ์ไชยนายวิรพงษ์ ผาพิมพ์พนักงานราชการ933633563
wirapong_87@hotmail.com
ไม่มีนายสมดี ปะตังเวสัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
88572782910มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไมมี1
48
19/1/2018, 14:24:2140020184 อุดมคงคาคีรีเขต19บ้านโคกนาแพงโคกโพธิ์ไชยนายวิรพงษ์ ผาพิมพ์พนักงานราชการ933633563
wirapong_87@hotmail.com
ไม่มีนายสมดี ปะตังเวสัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
88572782910มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไมมี1
49
19/1/2018, 14:24:2940020184 อุดมคงคาคีรีเขต19บ้านโคกนาแพงโคกโพธิ์ไชยนายวิรพงษ์ ผาพิมพ์พนักงานราชการ933633563
wirapong_87@hotmail.com
ไม่มีนายสมดี ปะตังเวสัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
88572782910มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไมมี1
50
19/1/2018, 14:24:4440020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี07เจ้าปู่บ้านไผ่
นางสาวจีราพร ดอนสามารถ
ครู942611898
jiraporn6245@gmail.com
ใช้งานได้
โรงเรียนอยู่ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
นายวีระชน นนทะเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
86235012961มีระบบอื่นทดแทนTOT10910
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ต้นไม้เยอะ อาคารอยู่ไกลกัน ทำให้สัญญาณอ่อน อยู่ห่างไกลเสาสัญญาณความเร็วไม่เสถียร
15
51
19/1/2018, 14:24:4440020123 บ้านมูลตุ่น12สวนหม่อนมัญจาคีรีนายนิรุติ กมลปรีดีเจ้าหน้าที่ธุรการ611157730
toorakarnnirut@gmail.com
ไม่มี
นางนภาภรณ์ วรรณพงษ์
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
65054149610มีระบบอื่นทดแทน3BB30/10631
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
ยังไม่คลอบคลุมทุกห้องเรียน
1
52
19/1/2018, 14:25:4240020158 ชุมชนโนนแสนสุข01ชนบทชนบท
นางสาวอมรรัตน์ ดอนเส , นางสาววีรยา พลสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ , ครูผู้ช่วย
095-1967509 , 085-0029161
Wp9161@gmail.comใช้งานไม่ได้เลยUninetนายประยูร ระดาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
095-602914651มีระบบอื่นทดแทนTOT10995.5
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
3BB20631.3
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณที่เป็นจุดอับสัญญาน ทำให้คลื่นความเร็วเน็ตไม่เสถียร มีคลื่นความเร็วน้อย เล่นได้บ้างไม่ได้บ้าง
20
53
19/1/2018, 14:26:0740020158 ชุมชนโนนแสนสุข01ชนบทชนบท
นางสาวอมรรัตน์ ดอนเส , นางสาววีรยา พลสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ , ครูผู้ช่วย
095-1967509 , 085-0029161
Wp9161@gmail.comใช้งานไม่ได้เลยUninetนายประยูร ระดาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
095-602914651มีระบบอื่นทดแทนTOT10995.5
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
3BB20631.3
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณที่เป็นจุดอับสัญญาน ทำให้คลื่นความเร็วเน็ตไม่เสถียร มีคลื่นความเร็วน้อย เล่นได้บ้างไม่ได้บ้าง
20
54
19/1/2018, 14:26:0940020158 ชุมชนโนนแสนสุข01ชนบทชนบท
นางสาวอมรรัตน์ ดอนเส , นางสาววีรยา พลสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ , ครูผู้ช่วย
095-1967509 , 085-0029161
Wp9161@gmail.comใช้งานไม่ได้เลยUninetนายประยูร ระดาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
095-602914651มีระบบอื่นทดแทนTOT10995.5
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
3BB20631.3
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณที่เป็นจุดอับสัญญาน ทำให้คลื่นความเร็วเน็ตไม่เสถียร มีคลื่นความเร็วน้อย เล่นได้บ้างไม่ได้บ้าง
20
55
19/1/2018, 14:26:1540020109 บ้านหนองสองห้อง17โคกนางามมัญจาคีรีนายสุพิทยา นาทาพนักงานราชการ872243828
petpoy34@hotmail.com
ไม่มีนายภาสกร คงถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
929124944144มีระบบอื่นทดแทน3BB30M/10631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ความเร็วอินเทอร์เน็ต
4
56
19/1/2018, 14:26:1940020045 จตุรมิตรบ้านไผ่04เมืองไผ่บ้านไผ่นายกระแส วิเศษนครครู967951924krasaew63@gmail.comไม่มี
นายเกษมสันต์ ธรรมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
89710146811มีระบบอื่นทดแทน3BB301284
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณน้อย ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกอาคาร
2
57
19/1/2018, 14:26:2740020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์09ปราสาทเปือยน้อยเปือยน้อยนายวัชรินทร์. ไพสอนครู933768973Thecopit@hoimail.comไม่มีนายสงวน. ศิรินารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
89713110511
ใช้การแชร์ผ่านมือถือ
3BB100749
3 ตกลงสัญญาแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้ รอการติดตั้งจากผู้ให้บริการ
โรงเรียนใช้อินเตอร์มือถือคุณภาพสัญญาณมือถือไม่ดีไม่สามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้
7
58
19/1/2018, 14:26:3440020121 ไตรมิตรศึกษา12สวนหม่อนมัญจาคีรีนายพินัย สุดสีธุรการโรงเรียน859265489pnss2@hotmail.comไม่มีนายมานิต โคตรธนูครู คศ.380179959711มีระบบอื่นทดแทนTOT100/50738.3
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
-3
59
19/1/2018, 14:26:3840020033 บ้านสร้างเอี่ยน08บ้านลานป่าปอบ้านไผ่
นางสาวลัคณา เค้างิ้ว
ครู923974804laka789@hotmail.comไม่มีนายกรภัทร คำโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน
87858692411มีระบบอื่นทดแทนTOT50631
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกอาคาร โรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณน้อย อยู่ห่างไกลเสาสัญญาณความเร็วไม่เสถึยร
5
60
19/1/2018, 14:26:5440020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์04เมืองไผ่บ้านไผ่นายสุนทร เค้าโคตรครู คศ.2918675375s.kaokot@gmail.comใช้งานได้
นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
88748955721ไม่มีระบบใดๆ เลย
ไม่มีผู้เชียวขาญด้าน ICT โดยตรง
15
61
19/1/2018, 14:28:4040020126 บ้านวังแคน12สวนหม่อนมัญจาคีรีนายนิรุติ กมลปรีดีเจ้าหน้าที่ธุรการ611157730
toorakarnnirut@gmail.com
ไม่มีนายอรรถพล พรมดีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
84789645420มีระบบอื่นทดแทนTOT30/10524.3
3 ตกลงสัญญาแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้ รอการติดตั้งจากผู้ให้บริการ
ยังคลอบคลุมทุกห้องเรียน
3
62
19/1/2018, 14:28:5140020148 บ้านหันแฮด02ภูระงำชนบทนายนคร สอนคำครู ชำนาญการพิเศษ‭089-609-5579‬
N_S2515@hotmail.com
ไม่มี
ร.ร.บ้านหันแฮดมาเรียนรวมกับร.ร.บ้านแท่น
นายชัยรัตน์ อินทะแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันแฮด
‭080-334-2716‬10ไม่มีระบบใดๆ เลยอื่นๆ
เรียนรวมกับร.ร.บ้านแท่น
เนื่องจาก ร.ร.บ้านหันแฮดมาเรียนรวมกับร.ร.บ้านแท่น จึงไม่มีระบบอินเตอร์เน็ต
6
63
19/1/2018, 14:29:02
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
01ชนบทชนบท
นางสาวสุกัญญา จินดา
ธุรการโรงเรียน9442919512511jinda@gmail.comใช้งานได้บ้างนายสมหมาย สะกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
86635073291มีระบบอื่นทดแทนTRUE1001175
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
บางครั้งระบบไม่เสถียร
0
64
19/1/2018, 14:29:1240020170 นาจานซับสมบูรณ์
20ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
โคกโพธิ์ไชยนายพรเทพ เร่งพิมายครูผู้ช่วย883098890thepnrru@gmail.comไม่มีนายทินกร เทาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
088-309889021มีระบบอื่นทดแทน3BB30/10 Mbps631.3
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกอาคาร
10
65
19/1/2018, 14:30:0640020175 บ้านแก้งค้อ19บ้านโคกนาแพงโคกโพธิ์ไชยนางสาวพัชรา สีขุลีธุรการ937836941
patcharasee2426@gmail.co
ไม่มี
นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
801882859510มีระบบอื่นทดแทน3BB10631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไม่มี1
66
19/1/2018, 14:30:1640020175 บ้านแก้งค้อ19บ้านโคกนาแพงโคกโพธิ์ไชยนางสาวพัชรา สีขุลีธุรการ937836941
patcharasee2426@gmail.co
ไม่มี
นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
801882859510มีระบบอื่นทดแทน3BB10631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไม่มี1
67
19/1/2018, 14:30:2840020175 บ้านแก้งค้อ19บ้านโคกนาแพงโคกโพธิ์ไชยนางสาวพัชรา สีขุลีธุรการ937836941
patcharasee2426@gmail.co
ไม่มี
นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
801882859510มีระบบอื่นทดแทน3BB10631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ไม่มี1
68
19/1/2018, 14:31:1240020127 บ้านแจ้ง13หนองแปนมัญจาคีรีนายสุพัฒ อุดมผอ847603359
supatudomssss@gmail. com
ไม่มีนายสุพัฒ อุดมผอ84760335910มีระบบอื่นทดแทน3BB30631. 31
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
1.สัญญาณช้า
2. งบประมาณ
4
69
19/1/2018, 14:31:3540020127 บ้านแจ้ง13หนองแปนมัญจาคีรีนายสุพัฒ อุดมผอ847603359
supatudomssss@gmail. com
ไม่มีนายสุพัฒ อุดมผอ84760335910มีระบบอื่นทดแทน3BB30631. 31
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
1.สัญญาณช้า
2. งบประมาณ
4
70
19/1/2018, 14:32:1640020177 บ้านโนนงาม19บ้านโคกนาแพงโคกโพธิ์ไชยนางสาวพัชรา สีขุลีธุรการ937836941
patcharasee2426@gmail.co
ไม่มี
นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
801882859510
3 ตกลงสัญญาแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้ รอการติดตั้งจากผู้ให้บริการ
ไม่มี1
71
19/1/2018, 14:33:1040020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง07เจ้าปู่บ้านไผ่นายทรงศักดิ์ เสนไสยพนักงานธุรการ897106252htk.2557@gmail.comใช้งานได้นายอุบล ลิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
86855274521มีระบบอื่นทดแทน3BB10631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ระบบกระจายสัญญาณยังไม้ครอบคลุมทุกอาคารเรียน
16
72
19/1/2018, 14:33:2440020100 บัวเหลือง18นาข่ามัญจาคีรีนางสาวภัสสร แพงวงษ์ครูอัตราจ้าง908516328
Sornyanaruk@hotmail.com
ไม่มีนายสุธน แป้นทองผู้อำนวยการ84391344711มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
อื่นๆ-5
73
19/1/2018, 14:33:3340020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง09ปราสาทเปือยน้อยเปือยน้อยนายกุศล ดรอิศวรครู630077928
Chamai7432@gmail.com
ไม่มี
โรงเรียนอยู่ในโครงการเน็ตชุมชน
นายสนธยา นามเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
89276172611มีระบบอื่นทดแทนTOT
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
สัญญาณไม่เสถียรในบางครั้ง
5
74
19/1/2018, 14:33:5840020100 บัวเหลือง18นาข่ามัญจาคีรีนางสาวภัสสร แพงวงษ์ครูอัตราจ้าง908516328
Sornyanaruk@hotmail.com
ไม่มีนายสุธน แป้นทองผู้อำนวยการ84391344711มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
อื่นๆ-5
75
19/1/2018, 14:34:0340020023 บ้านชีกกค้อ06บ้านไผ่เมืองเพียบ้านไผ่นางมณฑณัฐ บราฮีมีครู825971928
igcenterceo@gmail.com
ไม่มีไม่มีนายสมชาย เล่ห์กัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
81544525511มีระบบอื่นทดแทนTOT30/20630
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
สัญญาณอินเตอร์เน็ตยังมีปัญหาในบางครั้ง
5
76
19/1/2018, 14:34:2340020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา14โพนเพ็กมัญจาคีรี
นางสาวพนิดา แป้งขาว
ครู810595736panida.pb@gmail.comไม่มี
โรงเรียนอยู่ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
นางวนิดา บุษบา
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
81056414771มีระบบอื่นทดแทน
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
อินเตอร์เน็ตใช้งานได้ดี ระบบการเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรทำให้บางครั้ง บางช่วงเวลาสัญญาณความเร็วจึงไม่ค่อยเสถียร
32
77
19/1/2018, 14:34:3340020027 บ้านหนองนางขวัญ06บ้านไผ่เมืองเพียบ้านไผ่
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ มณีวงศ์
ครู883247338
Charintip1920@hotmail.com
ไม่มีนางดวงกมล ชูเชิด
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ
61941662820ไม่มีระบบใดๆ เลยTOT50/30634.25
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
ไม่สามารถใช้ระบบอื่นได้นอกจากTOT เนื่องจากสัญญาณไม่ถึง
2
78
19/1/2018, 14:35:0540020107 บ้านนางาม17โคกนางามมัญจาคีรีนายคึกฤทธิ์ คงแหลม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
828568403
Bigwit_19@hotmail.com
ไม่มีนายคึกฤทธิ์ คงแหลม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8285684031111มีระบบอื่นทดแทน3BB50/30632
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ความเร็วอินเทอร์เน็ต
10
79
19/1/2018, 14:35:5840020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น17โคกนางามมัญจาคีรีนายสมยศ บุญทันครู คศ.2614676220
dpkillerheartlove@gmailk.com
ไม่มี
นายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ
ผู้อำนวยการ954883312920มีระบบอื่นทดแทน3BB30632
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
สัญญาณไม่แรง1
80
19/1/2018, 14:37:1040020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล03โนนพะยอมวังแสงชนบทนายภูวเนศวร์ ศรีทองครู885521554
krooboymail@gmail.com
ไม่มีโรงเรียนประชารัฐนายภูวเนศวร์ ศรีทองครู88552155401มีระบบอื่นทดแทนTRUE1000
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
สัญญาณอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกห้องทุกอาคาร
18
81
19/1/2018, 14:37:2640020028 บ้านผักหวานโนนสวาง08บ้านลานป่าปอบ้านไผ่
นายปิยะพงษ์ วงษ์โคกสูง
ครูผู้ช่วย085-0116658
piyapong.khuntik@gmail.com
ไม่มี
นางนิยาภรณ์ ศรีประจันทร์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง
084-957133011มีระบบอื่นทดแทน3BB30631.3
3 ตกลงสัญญาแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้ รอการติดตั้งจากผู้ให้บริการ
ตอนใช้ MOE-NET ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เคยใช้ได้ ...หลังการยกเลิกโครงการ รร. ไร้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ใน รร. ...ทั้งโรงเรียนผักหวานโนนสวางเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายในการใช้งานเครือค่ายอินเทอร์เน็ต
7
82
19/1/2018, 14:37:4740020033 บ้านสร้างเอี่ยน08บ้านลานป่าปอบ้านไผ่
นางสาวลัคณา เค้างิ้ว
ครู923974804laka789@hotmail.comไม่มีนายกรภัทร คำโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน
87858692411มีระบบอื่นทดแทนTOT50631
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกอาคาร โรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณน้อย อยู่ห่างไกลเสาสัญญาณความเร็วไม่เสถึยร
5
83
19/1/2018, 14:38:53
40020103 บัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว
18นาข่ามัญจาคีรีนางสาวอรอุมา บัวคำครูอัตราจ้าง878623827
aom_buakam@hotmail.com
ไม่มีนายสุธน แป้นทองผู้อำนวยการ84391344711ไม่มีระบบใดๆ เลย_8
84
19/1/2018, 14:40:0640020129 บ้านโนนสำนัก13หนองแปนมัญจาคีรี
นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบน
ครู คศ.2973207422
Pratoomban@gmail.com
ไม่มี
ผอ.ทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์
ผอ. รร. บ้านโนนสำนัก97320742210มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
โรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณน้อย
0
85
19/1/2018, 14:40:3840020111 บ้านนาฮี11เมืองมัญจามัญจาคีรีนางพนิดา หิปะนัดครู800609195
tawan.mp_22@gmail.com
ไม่มี-
นางถนอมจิตต์ พิลาออน
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮี
88324834810มีระบบอื่นทดแทน3BB30749
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
3BB30749
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกอาคาร คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
0
86
19/1/2018, 14:41:28
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
13หนองแปนมัญจาคีรี
ว่าที่ร.ต.กฤษฏิ์ กุนันตา
ครู883492979Krit344@hotmail.comไม่มี
นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ผู้อำนวยการ94289192741มีระบบอื่นทดแทน3BB30631+631(2 เบอร์)
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกอาคาร สัญญาณไม่เสถียร ไม่มีบุคลากรที่ชำนาญทางด้านICT โดยตรง เครื่องคอมเก่าตกรุ่น ชำรุด ไม่เพียงพอ ในห้องคอมใช้เน็ตได้เครื่องเดียว ต้องซ่อมทุกวัน อุปกรณ์ไม่รองรับสื่อรุ่นใหม่ๆ
สายอินเตอร์เน็ตไม่ถึงห้องคอมโดยตรง ถ้าจะลากมาให้ถึงห้องคอมห้องอื่นสัญญาณ WiFi ก็ไม่ถึง
5
87
19/1/2018, 14:50:2840020111 บ้านนาฮี14โพนเพ็กมัญจาคีรีนางพนิดา หิปะนัดครู800609195
tawan.mp_22@gmail.com
ไม่มี
นางถนอมจิตต์ พิลาออน
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮี
88324834810มีระบบอื่นทดแทน3BB30749
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกอาคาร คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
0
88
19/1/2018, 14:53:0340020113 โนนสวางวิทยาสรรค์14โพนเพ็กมัญจาคีรีนายจิรพัฒน์ โนราชครู862282996
Jirapat.Norach@gmail.com
ไม่มี-นายบวร ชัยนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์
81739471311มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกอาคาร คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
5
89
19/1/2018, 14:56:06
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)
14โพนเพ็กมัญจาคีรีนายจิรพัฒน์ โนราชครู862282996
Jirapat.Norach@gmail.com
ไม่มี-นายบวร ชัยนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์
81739471310มีระบบอื่นทดแทน3BB30749
3 ตกลงสัญญาแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้ รอการติดตั้งจากผู้ให้บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกอาคาร คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
0
90
19/1/2018, 15:11:1140020052 บ้านสว่าง07เจ้าปู่บ้านไผ่นางวราภรณ์ ไชยชินครู คศ.3086-855 5824
nu_sawang@Hotmail. Com
ไม่มีนายอนุชา กองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
098-105375851มีระบบอื่นทดแทน3BB30 ,50 Mbps1380
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
3BB100Mbps749
3 ตกลงสัญญาแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้ รอการติดตั้งจากผู้ให้บริการ
ยังไม่ครอบคลุมทุกห้อง
13
91
19/1/2018, 15:21:5540020034 บ้านหนองตับเต่า08บ้านลานป่าปอบ้านไผ่
นางพุทธชาด ปลั่งสำราญ
ครู909352205
puttachat.pla@gmail.com
ไม่มีนายสมทรง ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
91870457211มีระบบอื่นทดแทน3BB30749
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร
10
92
19/1/2018, 15:22:2940020027 บ้านหนองนางขวัญ06บ้านไผ่เมืองเพียบ้านไผ่
นางสาวชรินทร์ทิพย์ มณีงวงศ์
ครู883247338
Charintip1920@hotmail.com
ไม่มีดวงกมล ชูเชิดรก.ผอ.61941662820ไม่มีระบบใดๆ เลยTOT50/30634.25
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
ไม่มี2
93
19/1/2018, 15:22:3840020151 บ้านปอแดง02ภูระงำชนบทนายพูลศักดิ์ มอญดีครูไอซีที (ICT talent)874217081opiu.009@gmail.comไม่มี
โรงเรียนอยู่ในโครงการสานพลังประชารัฐ
นายประชากร สิงห์ศร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
88573395911มีระบบอื่นทดแทนTRUE1000
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ตัวปล่อยสัญญาณไวไฟมีน้อยเกินไป
11
94
19/1/2018, 15:22:5940020210 หนองแซงวิทยาคม21พญาแฮดบ้านแฮด
นางวรรณรัตน์ พานิชย์
ครู956606261
wanpn2323@gmail.com
ไม่มีนายศักดา ศรีผาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
81872377341มีระบบอื่นทดแทนTOT50631.3
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณน้อยจึงมีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
6
95
19/1/2018, 15:23:0740020130 บ้านหนองแปน13หนองแปนมัญจาคีรี
นางสาวกรรณิการ์ วงษ์คำหาร
พนักงานราชการ902363868
kannikar3868@gmail.com
ไม่มี
โรงเรียนอยู่ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
นายชาญศิลป์ สินแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน
86314483411ไม่มีระบบใดๆ เลย-17
96
19/1/2018, 15:23:12
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
21พญาแฮดบ้านแฮดนายไพศาล มูลมณีพนักงานราชการs7000.b@gmail.comไม่มีนางณัฐพร หลาวมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
81729122411มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
บางครั้งอินเทอร์เน็ตช้า
9
97
19/1/2018, 15:23:1840020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล14โพนเพ็กมัญจาคีรีนายภูเบศร์. บาลชนครูผู้ช่วย856473958
Phubesbanchon@hotmail.com
ใช้งานได้บ้าง
นายคนองศักดิ์. เย็นใจ
ผู้อำนวยการ93348186411 ห้องมีระบบอื่นทดแทน3BB30632
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
CATไม่มี4
98
19/1/2018, 15:23:42
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
03โนนพะยอมวังแสงชนบทนางสมทรง สะเดาครู981018500innsa04@gmail.comไม่มีนางสุพรรณนิศา อดทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
96868492321มีระบบอื่นทดแทน3BB30631
2 ใช้งานได้หลัง 1 มค 2561
ไม่ครอบคลุมทุกห้องทุกชั้น
2
99
19/1/2018, 15:23:4540020030 บ้านกุดเชือก08บ้านลานป่าปอบ้านไผ่นายธนาคาร ธรรมศรีครู987478231Sin7ster@hotmail.comไม่มี
โรงเรียนอยู่ในเขตโครงการโรงเรียนประชารัฐ , โรงเรียนอยู่ในเขตโครงการเน็ตชุมชน
นายธนาคาร ธรรมศรีครู98747823111ไม่มีระบบใดๆ เลย3BB100740
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
ความเร็วของอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร , สัญญาณ wi-fi ไม่ทั่วถึง
5
100
19/1/2018, 15:23:5540020024 บ้านดู่ใหญ่06บ้านไผ่เมืองเพียบ้านไผ่
นางสาววิชชุดา องค์มาลัย
ครูผู้ช่วย862186532
Witchuda.nanstar@gmail.com
ไม่มีนายชำนาญ ศรีวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
83327926841มีระบบอื่นทดแทน3BB50749
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
3BB50749
1 ใช้งานมาก่อน 1 มกราคม 2560
-10
Loading...