ระบบคุมโครงการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
เลขที่รับวันที่รับหนังสือชื่อโครงการวันที่จัดโครงการลักษณะโครงการแหล่งเงินหมวดเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนที่ใช้จริงเอกสารแนบAPยุทธศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าสำนักงาน
วันที่เสนอ
เลข ศธ
ลงวันที่
สำเนาโครงการ
วันที่ส่งรายงานผล
การติดตามรายงานผลโครงการ
2
ต่อเนื่อง
ใหม่
รายได้
อุดหนุนฯ
อื่นๆ
งานหมวดรายการ(บาท)ผู้บริหาร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
3
001/2560
2 ก.ย. 2016โครงการประกวดขับร้องประสานเสียง18-24 ตุลาคม 2559ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานติ เดชคำรณ
เอกสารแนบ
4
5
002/2560
12 ก.ย. 2016โครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์3 ธันวาคม 2559งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกองทุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม10,000อาจารย์มานิต เทพปฏิมาพร
เอกสารแนบ
6
7
003/2560
14 ก.ย. 2016โครงการนาฏศิลป์นิพนธ์บางแสนปั้นท่า ครั้งที่ 820 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2559
เอกสารแนบ
ส่งแล้ว
8
9
004/2560
4 ต.ค. 2016โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ
ดนตรีไทยให้กับนักเรียนภาคตะวันออก
9-13 ตุลาคม 2559งานบริการแก่ชุมชนกองทุนบริการวิชาการเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ24,000อาจารย์สันติ อุดมศรี
เอกสารแนบ
ส่งแล้ว
10
11
005/2560
4 ต.ค. 2016โครงการดนตรีไทยสู่ทำนองลูกทุ่ง-ลูกกรุง1 ธันวาคม 2559งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกองทุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม25,000อาจารย์ปภัสพล สว่างสุข
เอกสารแนบ
รายงานผล
12
13
006/2560
6 ต.ค. 2016โครงการบริการวิชาการดนตรีและการแสดงสำหรับ
บุคคลทั่วไป
3 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ
เอกสารแนบ
14
15
007/2560
6 ต.ค. 2559โครงการบริการวิชาการเพื่อบริการธุรกิจและอุตสาหกรรมบันเทิง3 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ
เอกสารแนบ
16
17
008/2560
29 ก.ย. 2559โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะดนตรีและการแสดง6 ตุลาคม 2559งานบริหารทั่วไปกองทุนทั่วไปตอบแทนใช้สอยและวัสดุ30,00030,0003.1-4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานติ เดชคำรณ
เอกสารแนบ
18
19
009/2560
12 ต.ค. 2559โครงการนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ดนตรีระดับนานาชาติ ในการประชุมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม Seoul National University,Korea15-20 พฤศจิกายน 2559งานบริหารทั่วไปกองทุนทั่วไปงบกลาง50,0003(3.2)อาจารย์ พงศธร สุธรรม
เอกสารแนบ
20
21
010/2560
30 ต.ค. 2559โครงการบูรณาการเรียนการสอน Young Designer
"Costume de Couture Show case by MUPA"
10 ธันวาคม 2559
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
22
23
011/2560
2 พ.ย. 2559โครงการนำเสนอดนตรีพิพนธ์ Music and Performing
Arts Thesis 602458
7-9 พฤศจิกายน 2559
เอกสารแนบ
24
25
012/2560
4 พ.ย. 2559ขออนุมัติโครงการบูรณาการสร้างสรรค์และการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน Bangsaen's SUM of
Music" ประจำปี พ.ศ. 2559
14-17 พฤศจิกายน 2559
เอกสารแนบ
26
27
013/2560
8 พ.ย. 2559ขออนุมัติโครงการศิลปะการละครนิพนธ์ บางแสน
ละครก่อนจบครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559
24-25 พฤศจิกายน 2559เอกสารแนบเอกสารแนบ
28
ภาพถ่าย
29
014/2560
7 ธ.ค. 2559โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัย
"BEDstories:A contemporary Dance Theatre"
14 ธันวาคม 2559
เอกสารแนบ
30
31
015/2560
7 ธ.ค. 2559โครงการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก
ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 37
11-12 มีนาคม 2560
เอกสารแนบ
รายงานผล
32
33
016/2560
14 ธ.ค. 2016โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 416 ธันวาคม 2559
เอกสารแนบ
34
35
017/2560
21 ธ.ค. 2016โครงการจัดทำวารสารวิชาการตลอดปีงบประมาณ
เอกสารแนบ
36
37
018/2560
12 ม.ค. 2017โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดง
The Management of music and performing arts
project
16,30 ม.ค. และ 6,20
ก.พ. 2560
งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์กองทุนเพื่อการศึกษาเงินอุดหนุนส่วนงานที่รับผิดชอบหลักสูตร14,000อาจารย์จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์13/01/17
เอกสารแนบ
38
หนังสือเชิญ
39
019/2560
17 ม.ค. 2017โครงการเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 256005/01/17กองทุนสวัสดิการดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ
เอกสารแนบ
40
41
020/2560
17 ม.ค. 2017โครงการบูรณาการเรียนการสอน ASEAN FAIR การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรมอาจารย์คอลิด มิดำ
เอกสารแนบ
42
43
021/2560
17 ม.ค. 2017โครงการบูรณาการเรียนการสอนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นาฏศิลป์สากล "คอนเทมโพรารีดานซ์"
29 ม.ค. - 24 ก.พ. 60
เอกสารแนบ
44
45
022/2560
18 ม.ค. 2017โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องดนตรี "เบสไฟฟ้า"19 ม.ค. 2560
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
46
47
023/2560
18 ม.ค. 2017โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านกลองชุด23 ก.พ. 60
เอกสารแนบ
48
49
024/2560
19 ม.ค. 2017โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบรเลงวงปี่พาทย์เสภา
เครื่องคู่
5 ก.พ. 60
50
51
025/2560
19 ม.ค. 2017โีครงการเผยแพร่ดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 25593-5 ก.พ. 60
เอกสารแนบ
รายงานผล
52
53
026/2560
24 ม.ค. 2017โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีทางดนตรี
"Music Techonlogy 2017"
10 ก.พ. 60
เอกสารแนบ
รายงานผล
54
55
027/2560
2017-01-25โครงการประกันคุณภาพการศึกษา "แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา"26 ม.ค. 60งานบริหารทั่วไปกองทุนทั่วไปเงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา5,500
เอกสารแนบ
56
57
028/2560
16 ก.พ. 2017โครงการคอนเสิร์ตลูกทุงบัณฑิต ตอน กาลครั้งหนึ่ง
ไม่นานมานี้
18 มี.ค. 60
เอกสารแนบ
รายงานผล
58
รายงานผล
59
029/2560
22 ก.พ. 2017โครงการเข้าร่วมการบรรยายเชิงสร้างสรรค์ประกอบการ
ขับร้องประสานเสียง
22 ก.พ. 60
เอกสารแนบ
60
61
030/2560
3 มี.ค. 2017การแสดงดนตรี (Music Concert) ตอน ภูบดินทร์ศิลป์สยาม ๒๕๕๙26 มี.ค. 60
เอกสารแนบ
ส่งแล้ว
62
63
031/2560
3 มี.ค. 2017โครงการบูรณาการสร้างสรรค์และการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน "Long Do" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 20-23 มี.ค. 60
เอกสารแนบ
64
รูปถ่าย Long Do
65
032/2560
23 ก.พ. 2017โครงการ การแสดงนาฏศิลป์ไทยระดับนานาชาติ "The Great Oriental Art Festival"
เอกสารแนบ
ส่งแล้ว
66
67
033/2560
7 มี.ค. 2017โครงการละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชน20 มี.ค. - 30 พ.ค. 60
เอกสารแนบ
รายงานผล
68
69
034/2560
20 มี.ค. 2017โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เทา-ทอง16-22 มี.ค. 60
เอกสารแนบ
70
71
035/2560
23 มี.ค. 2017โครงการส่งเสียงส่องศิลป์25 เม.ย. 60เอกสารแนบ
72
73
036/2560
31 มี.ค. 2017โครงการพัฒนาศัยกภาพนิสิตด้านการขับร้องประสานเสียง5 เม.ย. 60งานบริหารทั่วไปกองทุนทั่วไปรายได้จากการบริจาครอการรับรู้
เอกสารแนบ
74
75
037/2560
31 มี.ค. 2017โครงการค่ายผู้นำนิสิตรักษ์วัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 141-28 เม.ย. และ
25-28 พ.ค. 60
76
77
038/2560
7 เม.ย. 2017โครงการนำเสนอผลงานบริการวิชาการเพลงเดี่ยว
สืบสานทำนองครู รุ่นที่ 16
30 เม.ย. 60
เอกสารแนบ
ส่งแล้ว
78
79
039/2560
10 เม.ย. 2017โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 27/04/2560งานบริหารทั่วไปกองทุนทั่วไปเงินอุดหนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์30,00030,000
เอกสารแนบ
80
81
040/2560
11 เม.ย. 2017โครงการศิลปะการแสดงสู่สังคม20/05/2560งานบริการแก่ชุมชนกองทุนบริการวิชาการเงินอุดหนุดโครงการบริการวิชการ10,00010,000
เอกสารแนบ
82
83
041/2560
10 เม.ย. 2017โครงการบูรณาการเรียนการสอน Art and Creativity
เอกสารแนบ
84
85
042/2560
7 เม.ย. 2017โครงการอบรมนิสิตสาขาวิชาดนตรีสากล Meet the Aritst11 เม.ย. 17
เอกสารแนบ
86
87
043/2560
10 เม.ย. 2017โครงการนำเสนอดนตรีนิพนธ์20-21,24 เมษายน 2560
เอกสารแนบ
ส่งแล้ว
88
89
044/2560
2 พ.ค. 2017โครงการอบรมความรู้เบื้อวต้นและความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ
รายงานผล
90
91
045/2560
3 พ.ค. 2017โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 1924 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ
92
93
046/2560
5 พ.ค. 2017โครงการนำเสนอวิชาเพลงพื้นบ้านประจำปี 2559
"ครื่นเครงเพลงถิ่น สืบศิลป์สี่ภาค"
8 พ.ค. 60
เอกสารแนบ
94
95
047/2560
18 พ.ค. 2017โครงการสำเสนอผลานสร้างสรรค์ เรื่อง Spring Breathes
double concerto for Ranad EK,Klui and Pi-Nai
with Chinese Orcrestra
25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน
2560
เอกสารแนบ
96
97
048/2560
19 พ.ค. 2017โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะการแสดง 23-24 พฤษภาคม 2560
เอกสารแนบ
รายงานผล
98
99
049/2560
14 มิ.ย. 2017โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานคณะดนตรีและการแสดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
19 มิถุนายน 2560
เอกสารแนบ
100
Loading...
 
 
 
ทะเบียนคุมโครงการงานสารบรรณ 60
ทะเบียนคุมโครงการงานสารบรรณ59