ระบบคุมโครงการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
วันที่รับหนังสือชื่อโครงการวันที่จัดโครงการลักษณะโครงการแหล่งเงินหมวดเงินจำนวนเงิน ยุทธศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการหัวหน้าสำนักงานเลข ศธลงวันที่สำเนาโครงการวันที่ส่งรายงานผลการติดตามรายงานผลโครงการ
2
ต่อเนื่อง
ใหม่รายได้
อุดหนุนฯ
อื่นๆงานหมวดรายการ(บาท)
จำนวนที่ใช้จริง
เอกสารแนบAP
ผู้บริหารวันเสนอครั้งที่ 1ครั้งที่ 2
3
001/25594/11/2558
โครงการคอนเสิร์ตวงดุริยางค์แห่งมหาวิทยาลัยบูรพา
27/11/2558//งานบริหารทั่วไปกองทุนทั่วไปงบกลาง20,000.0020,0001 (1.1) 4 (4.2)
อ.จักรี กิจประเสริฐ
คณบดี6/11/20156635.2/1859/11/2015https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUZzdTVmp0QmVHWHMhttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUWDMwbng1QU5LZmM
4
ครั้งที่ 5
5
6
002/255910/11/2558
โครงการ Grow for Go งานผลิตและสร้างสรรค์เรื่อง
14-15/11/58//38,000.0038,0001 (1.3)  4 (4.3)อ.นพพล  จำเริญทองคณบดี10/11/20156635.2/18610/11/2015https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUWVFSS0pKMkZKZVUhttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUQlhNSEpON2hkU1U
7
นนทุก
8
9
003/255911/11/2558
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตการอบรมเชิงปฏิบัติการ
4/1-25/3/58//188,000.001 (1.1)
อ.จุฬาลักษณ์  เอกวัฒนพันธ์
คณบดี11/11/2015https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUTENra1hQQVh6TDg
10
นาฏศิลป์สากล "คอนเทมโพรารีดานซ์" โดยศิลปิน
11
ชาวไต้หวัน Hsin-Yu Kao
12
13
004/255911/11/2558
โครงการนาฏศิลป์นิพนธ์ บางแสนปั้นท่า ครั้งที่7
22 และ 29 /11/28//19,320.0019,3201(1.1) (1.2)
อ.จุฬาลักษณ์  เอกวัฒนพันธ์
คณบดี11/11/2015https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUNll4UjhBcDBsYTghttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUQlhNSEpON2hkU1U
14
1 และ 20 /12/58
15
16
005/255923/11/2558
โครงการความร่วมมือด้านศิลปะการแสดง
21/11/2558//34,440.0034,4402
อ.มานิต  เทพปฏิมาพร
คณบดี19/11/20156635.2/20318/11/2015https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUTWJ4WXRIbGhnb28https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUQlhNSEpON2hkU1U
17
"Burapha University & Unfolding"
18
19
006/255925/11/2558
โครงการนำเสนอดนตรีนิพนธ์ Music and Performing
2-3/12/58//6,000.001(1.1) (1.2)
อ.จันทนา คชประเสริฐ
คณบดี25/11/201530/11/2015https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbURU4wbFRNNG5fZ1khttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUWDMwbng1QU5LZmM
20
Arts Thesis 2(2.2)
21
22
007/255910/10/2558
โครงการบูรณาการสร้างสรรค์และการบริการวิชาการ
16-18/11/58//20,000.0020,0004
อ.ธนะรัชต์  อนุกูล
คณบดี1/10/2015https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbURy1RZndVdmh6OWchttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUSjhSS05CUG5JNkEhttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUWDMwbng1QU5LZmM
23
กับการเรียนการสอน Bangsaen'SUM of Music
24
25
008/255911/12/2559
โครงการนำเสนอผลการวิจัยศิลปะการละครพิพนธ์
6/12/58-6/1/59//18,000.001(1.3)
อ.ไพบูลย์  โสภรณสุวภาพ
https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUQlhNSEpON2hkU1U
26
และนาฏศิลป์นิพนธ์
27
28
009/255911/12/2558
โครงการปี่แก้าวรัตนโกสินทร์ :  เนื่องในโอกาส 150 ปี
23/8/2559//20,000.0020,0001(1.1) 2(2.1)อ.สันติ  อุดมศรีคณบดี7/1/20166635.2/24014/1/2016https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUNWpSdDBJVEFJZkEhttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUWUhUcThaaXZqOVE -
29
30
31
010/255911/12/2558โครงการ Senior Recital7-11/12/2558//20,000.001(1.3)
ผ.ศ.ศานติ  เดชคำรณ
คณบดี14/1/2016https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUNWpSdDBJVEFJZkEhttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUWDMwbng1QU5LZmM
32
33
34
011/255911/12/2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงดนตรีสมัยนิยม
20/11/2558//9,000.00-https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUZXNRQUJsVVZYV1Uhttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUWDMwbng1QU5LZmM
35
36
37
012/255914/12/2558
โครงการบูรณาการด้านการเรียนการสอน Young
18-19/12/2558//20,000.001(1.3)คณบดีคณบดี30/11/20156635.2/20630/11/2015https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUcVVJbUJxeFZIZUUhttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUQlhNSEpON2hkU1U
38
Search-Young Design
39
40
013/255921/12/2558
โครงการบูรณาการสร้างสรรค์ Long do
5 ,15,22,29 /1 และ
//7,000.001(1.1)
อ.ธนะรัชต์  อนุกูล
คณบดี21/12/20156635.1/38521/12/2015https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUaGYwS0xYOE5jZnM
41
5,12 /2/2559
42
43
014/25597/1/2559
44
45
46
015/255914/1/2559
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยดนตรีนิพนธ์ 58
27-28/1/2559//11,000.001
ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ
คณบดี19/1/20166635.2/https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUZXluZXZRa2taLU0https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUWDMwbng1QU5LZmM
47
48
49
016/255915/1/2559
โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ Seoul
20-26/1/2559//29,700.004(4.2) 5 (5.1)
ดร.จันทนา คชปรเสริฐ
คณบดี15/1/20166635.2/24315/1/2016https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUOTVEQWgzSTRoeHchttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUWDMwbng1QU5LZmM
50
4(4.2) 5 (5.1)
51
52
017/255922/1/2559
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านการขับร้อง
20-26/1/2559//18,520.001(1.1)ผศ.ศานติ  เดชคำรณคณบดี22/1/20166635.2/21/1/2016https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUdS1LNzZvd3dHQTAhttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUWDMwbng1QU5LZmM
53
ประสานเสียง คณะดนตรีฯ
54
55
018/25594/2/2559
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
14-24/3/2559//80,600.0080,6001.1  4.2
ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ำ
คณบดี5/2/2016https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUanFRN0syWGpfWjQ
56
เทศกาลดนตรีและการแสดงนานาชาติ
57
https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUNUY1QkMyM2FrYlk
58
59
019/25595/2/2559
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย
13-23/3/2559//382,000.001(1.1) (1.2)
อ.ไพบูลย์  โสภณสุวภาพ
คณบดี2016-02-056635.2/2635/2/2016https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUN0ozZjlUUjI2dmc
60
และการแสดงนานาชาติ 25594(4.1)
61
62
020/25599/2/2559
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต Two Piano Concert
11/2/2559//14,000.0014,0001(1.1)
ผ.ศ.ศานติ  เดชคำรณ
คณบดี9/2/20166635.2/2659/2/2016https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUV3ozV2U5a3JWYk0
63
64
65
021/25599/2/2559
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
18 ก.พ.2559//5,500.005,5005(5.1)
ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ำ
คณบดี9/2/20166635.1/539/2/2016https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbULXVkRFF5TUhsLTA
66
คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 1
67
68
022/25599/2/2559
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (สายสนับสนุน)
12/2-13/5/2559//9,600.003(3.1)
ผ.ศ.ศานติ  เดชคำรณ
คณบดี9/2/20166635.1/519/2/2016https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUUG1iT2c0RXVjUTA
69
70
71
023/255911/2/2559
ขออนุมัติโครงการคอนเสิร์ตลูกทุ่งบัณฑิต ตอน
5/3/2559//103,000.006(6.1)
คณบดี (ที่ปรึกษาโครงการฯ)
คณบดี11/2/20166635.2/26411/2/2016https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbURlZVMHloTnJYSkE
72
"คืนเหงา" ประจำปีการศึกษา 2558
73
https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUbWlDa3dOVjlOcFU
74
024/25591/3/2559
ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะดนตรี
9-13/5/2559//งานบริหารทั่วไปกองทุนทั่วไปเงินอุดหนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร30,000.001(1.1)
อ.ภัชภรชา แก้วพลอย
คณบดี19/1/20166635.2/2779/3/2016
75
และการแสดง และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์
4(4.2)
76
สากล
77
025/25598/3/2559
ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวงดุริยางค์เครื่องลม
8/4/2559//
78
แห่งมหาวิทยาลัยบูรพา
79
80
026/255930/3/2559
ขออนุมัติโครงการ Theory on Stage ประจำปีการศึกษา 2558
3/4/2559//งานบริหารทั่วไปกองทุนทั่วไปเงินอุดหนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์5,000.001(1.1)
ดร.อาทรี วณิชตระกูล
คณบดี2016-03-316635.2/3078/4/2559https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUQmlEX2VEcE9XOUUhttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUYzVKcjY5YWI5MkE
81
82
83
027/255919/4/2559
ขออนุมัติจัดโครงการนำเสนอเค้าโครงดนตรีนิพนธ์
2-3/5/2559//
84
ประจำปีการศึกษา 2558
85
86
028/255919/4/2559
ขออนุมัติโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 4 ประจำปี
28/4/2559//
87
การศึกษา 2558
88
89
029/255911/5/2559
ขออนุมัติจัดโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรม
26/27/5/2559//งานบริการแก่ชุมชนกองทุนบริการวิชาการเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ30,000.002(2.1)
ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริญ
คณบดี11/5/19596635/13211/5/1959https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUeGI4ZnlWV05pSEk
90
ดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค
91
92
030/225918/5/2559
ขออนุมัติโครงการจัดทำวารสารดนตรีและการแสดง
1 ปีงบประมาณ//งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกองทุนเพื่อการวิจัยเงินอุดหนุนกองทุนวิจัยและพัฒนา104,500.002(2.1)
ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ
คณบดี18/5/19596635/16218/5/1959https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUdW5HRldxZ2hXS3M
93
ประจำปีงบประมาณ 2559งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกองทุนเพื่อการวิจัยเงินอุดหนุนทุนส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ54,000.002(2.2)
94
งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกองทุนเพื่อการวิจัยเงินอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ195,500.00
95
031/255918/5/2559
ขออนุมัติโครงการไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์แห่งภาค
25/9/2559//งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกองทุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม64,000.001(1.3)
ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ
คณบดี18/5/19596635/16118/5/1959https://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUcnhCa0lVcEpweGs
96
ตะวันออก คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
97
98
032/255931/5/2559
ขออนุมัติโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะดนตรี
30/5/2559//ไม่ใช้งบประมาณ1(1.1)ดร.รณชัย รัตนเศรษฐhttps://drive.google.com/open?id=0B6flXDhwGfbUbEU0ZTRtcWs0akk
99
และการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558
ถึง
100
287/2559
Loading...
 
 
 
ทะเบียนคุมโครงการงานสารบรรณ59
ทะเบียนคุมโครงการงานสารบรรณ 60
ทะเบียนคุมโครงการงานสารบรรณ 61
 
 
Main menu