ประจำเดือน กันยายน แบบรายงาน สงป. 301 302 สำนักงาน กศน.จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
2
***ขอความกรุณาอย่าปรับแก้ไขตาราง***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษาเรียงตามตัวอักษรรายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนครูที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.เด็กที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้ม
เต็มความรู้
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่
ได้รับบริการติวเข้ม
เพิ่มสูงขึ้น
แหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถ
อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มาใช้บริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดบริการ
ของ กศน.ตำบล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาชนที่ผ่าน
การอบรมตาม
หลักสูตรที่กำหนด
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสามารถ
เป็นวิทยากรแกนนำได้
ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาอาชีพ
ชุมชน / ประชาชน
ที่ดำเนินกิจกรรมการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในรูปแบบต่าง ๆ
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่มีการนำกลับไปใช้
ประโยชน์ (กก.)
จำนวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นวิทยากร
แกนนำหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
ประชาชนที่เข้า
รับการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับ
ดิจิทัล
จำนวน
ร้านค้า Online
ที่จัดตั้ง
โดยผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ
Smart Farmer
ข้อเสนอแนะ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรชั้นเรียนอาชีพอาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ
(ต่อยอดอาชีพเดิม)
3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน3) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ก่อนประถมศึกษา
(ใน ศศช.)
2) ระดับประถมศึกษา4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5) ระดับ ปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรที่มากกว่า 31 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง1 อำเภอ 1 อาชีพทวิศึกษาทวิภาคี
6
อำเภอเมืองลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)
8
จำนวนแห่ง
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
11
พัฒนาตนเอง
12
สร้างรายได้
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)
15
อำเภอป่าซางจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)2430342
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)24109442
17
จำนวนแห่ง
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)2424
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
20
พัฒนาตนเอง24
21
สร้างรายได้
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)1800
24
อำเภอแม่ทาจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)130182303
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)130182303
26
จำนวนแห่ง
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)31526
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
29
พัฒนาตนเอง
30
สร้างรายได้
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)
33
อำเภอบ้านโฮ่งจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)
35
จำนวนแห่ง
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
38
พัฒนาตนเอง
39
สร้างรายได้
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)
42
อำเภอเวียงหนองล่องจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)
44
จำนวนแห่ง
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
47
พัฒนาตนเอง
48
สร้างรายได้
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)
51
อำเภอทุ่งหัวช้างจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)15010004397188
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)21015504397188
53
จำนวนแห่ง
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)1515
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
56
พัฒนาตนเอง
57
สร้างรายได้
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)03096089240172960
60
อำเภอบ้านธิจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)60402094360
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)60403594360
62
จำนวนแห่ง
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)604035
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง4035
66
สร้างรายได้
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)22,007.0016,400.0011,000
69
อำเภอลี้จำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)100100
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)196152
71
จำนวนแห่ง
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง
75
สร้างรายได้
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)
78
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)00004002028054217327949100
79
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)00004003551574917327949100
80
จำนวนแห่ง00
81
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)00006403500000
82
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ00000000
83
พัฒนาตนเอง0000640350
84
สร้างรายได้00000000
85
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ00000000
86
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)22,007000018,200011,00000030960892401729600
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu