คะแนน2/4-1/62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
กิจกรรมจิต1
จิต 2
12รวม
อันดับที่
2
คะแนนเต็ม55101030
3
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อสกุล01
4
131091
เด็กชาย
ชานนท์
อนุภวาลย์
51010253
5
231093
เด็กชาย
ธนชัย
มูลกระโทก
510153
6
331129
เด็กชาย
ธัญเทพพ้อค้า5101510
7
431130
เด็กชาย
ปัญจพนธ์
ประดาพล
59143
1. สรุปเรื่อง coding
8
531205
เด็กชาย
เขมรัฐ
วัฒนกามินท์
5101532
2 scratch เดินเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้า
9
631206
เด็กชาย
จิราณุวัฒน์
ลีทองดี
ออก011
10
731207
เด็กชาย
ณรงค์ชัย
วงษ์สะอาด
101032
11
831208
เด็กชาย
ณัฐภูมินทร์
เชตะวัน
02
12
931209
เด็กชาย
ณัฐวุฒิ
บุควัน10102032
13
1031210
เด็กชาย
ธณกร
จ่ายนอก
032
14
1131211
เด็กชาย
ธนดล
บึงใหญ่
ออก011
15
1231212
เด็กชาย
ธีร์ธวัช
หล้าหิบ
101011
16
1331213
เด็กชาย
ปรมินทร์
พรมสวัสดิ์
101011
17
1431214
เด็กชาย
พิชาภพอัตนโถ101029
18
1531215
เด็กชาย
มงคล
เรียงสันเทียะ
9911
19
1631216
เด็กชาย
ศิริพงศ์
ห้ามไทยสงค์
101032
20
1731217
เด็กชาย
ศุภวัฒน์
แดงน้อย
011
21
1831218
เด็กชาย
สิทธานนท์
บุษราคัม
101032
22
1931219
เด็กชาย
สิริวิศว์
เรือนก้อน
032
23
2031220
เด็กชาย
อธิป
ศิริกิจ
011
24
2131147
เด็กหญิง
ชญานิศ
ฉวีวรรณ
101011
25
2231151
เด็กหญิง
เบญญาภา
ทองลวด101011
26
2331154
เด็กหญิง
เพชรพิชชา
กุลบุตร
101011
27
2431155
เด็กหญิง
มณิสรา
ประดาพล
101011
28
2531156
เด็กหญิง
มัณฑนาวราพุฒ101032
29
2631158
เด็กหญิง
สุณิสา
ชาติสุวรรณ์
032
30
2731159
เด็กหญิง
อนุสสรา
วงภักดี
011
31
2831161
เด็กหญิง
อาทิตยา
ไชยโม101032
32
2931221
เด็กหญิง
ขวัญข้าว
เครือแวงมน
011
33
3031223
เด็กหญิง
โชติกาสมพาน101011
34
3131224
เด็กหญิง
ณัฐณิชา
ฐานิตย์สรกุล
101011
35
3231225
เด็กหญิง
ธนัชพรคำแดง101011
36
3331226
เด็กหญิง
ธิดาพร
สีมาจันทร์
101011
37
3431230
เด็กหญิง
ปิ่นทิพย์
คงดั่น101011
38
3531231
เด็กหญิง
พรไพลิน
คงมังคละ
101032
39
3631233
เด็กหญิง
เพ็ญพิชชา
ไต้วารินทร์
03
40
3731236
เด็กหญิง
ภิรัญญา
หงษ์สีทอง
510153
41
3831237
เด็กหญิง
มนรดา
แดงสนาม
5101530
42
3931238
เด็กหญิง
วริศรา
นาทองถม
553
43
4031240
เด็กหญิง
สุจิตตรา
พันเพลิงพฤกษ์
510153
44
4131242
เด็กหญิง
สุภวรรณ
โพธิ์แข็ง
5101530
45
4232198
เด็กหญิง
รวิสรา
แก้วรัดช่วง
5532
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...