ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Men's Side
Women's Side
2
Seat #
First Name
Last NameSeat #First NameLast Name
3
1JOSEPHRAFAILOVEGrandmaSuyunov
4
2YITZHAKINAYEV1MrsLAKCHAKOV
5
3ELAZARLAKCHAKOV2MISSLAKCHAKOV
6
4DAVIDDEZORAIEV3MAZALARONOVA
7
5GABRIELLAKCHAKOV4MAZALARONOVA
8
6YITZHAKLAKCHAKOV5BELLAYAKUBOV
9
7ISAAKKATANOV6RACHELYAKUBOV
10
8YAKOVKATANOV7ARIELYAKUBOV
11
9SHALOM DAVIDOV8ADINAYAKUBOV
12
10GAVRIELZAVUROV9
13
11DAVIDHIYAYEV10
14
12DANIELMATATOV11
15
13YAKOVKHAIMOV12
16
14YAKOV YUSHANAYEV
17
15ELIAISKHAKOV
18
16ARTEMRAFAILOV
19
17ARSENRAFAILOV
20
18SHAMUELRAFAILOV
21
19NATHANKATANOV
22
20ROMAYAKUBOV
23
21NATANIELYAKUBOV
24
22ALEXKATANOV
25
23AVIKATANOV
26
24DAVIDKATANOV
27
25DAVIDARONOV
28
26DAVIDARONOV
29
27DAVIDARONOV
30
28MOSHEYAKUBOV
31
29ELIRANAMINOV
32
30
33
31SPACEFILLER
34
32NAFTALISHIMANOV
35
33NATHANSHIMANOV
36
34JOSEPHAMINOV
37
35NATHANYAKUBOV
38
36
39
37
40
38
41
39
42
40
43
41
44
42
45
43MARKIELDAVIDOV
46
44MOSHERAFAILOV
47
45SHALOMRAFAILOV
48
46KHANANKHAVASOV
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100