ABCD
1
UppdragAnsvarigMedhjälpareKommentar
2
A04: Ta fram nya former för organisering och sammanhang för tidigare Sverokare och de som idag inte lever upp till MUCFs förordning.MaxDavid, Helena, Maro
3
A05: Med grund i det tidigare arbetet, arbeta vidare med att etablera nya former för Sveroks organisering.MaxDavid, Helena, Maro
4
F01: Fortsätta arbetet med motionen “Framtida organisationsstruktur” för att presentera den på Riksmötet 2022.MaxDavid, Helena, Maro
5
B02: Tillsammans med förbundets distrikt utarbeta hur vi tillsammans kan skapa en långsiktig och hållbar distriktsverksamhet i förbundet.DavidMaro, Cecilia
6
E02: Ta fram ett nytt ekonomiskt ramverk för Sverok.DavidMax
7
E01: Arbeta för att långsiktigt stärka förbundets ekonomi och arbeta med nya former av finansiering, bland annat genom att arbeta för att inleda samarbeten som genererar fria medel för förbundet.DavidRasmus
8
E03: Hitta nya former av offentlig finansiering genom att samverka mer med andra nationella, regionala och kommunala verksamheter.DavidRasmus
9
E05: Med grund i tidigare erfarenheter, utveckla möjligheterna att använda utbildningsverksamhet för att stärka förbundets verksamhet och ekonomi.HelenaDavid (Rasmus)
10
A14: Inspirera eldsjälar till fortsatt engagemang genom att belöna dem.ClaraPontus, Maro, Max
11
F02: Arbeta aktivt med att implementera Sveroks nya strategi under 2022–2023.MaroDavid, Max
12
A02: Långsiktigt arbeta för att stärka och utveckla det ideella engagemanget i förbundet.CeciliaMaro
13
F06: Förbundet ska arbeta fram material för att stärka föreningarnas samtal och samarbeten med lokala aktörer inom skol-, fritids- och övriga kultursektorn.?Pontus, Maro, Cecilia
14
D02: Bedriva ett aktivt påverkansarbete för att stärka ungdomars plats i samhället och spelkulturen, bland annat genom att ta en aktiv roll i valet 2022.MaxRasmus, David, Pontus
15
D03: Genom utbildning och påverkansarbete öka förståelsen för spelkultur och digitalisering hos makthavare och tjänstepersoner.MaxDavid, Rasmus
16
C01: Utveckla Sveroks former för utbildning för att stärka spelkulturen och Sveroks medlemmar.RasmusCecilia, ?
17
A07: Kartlägga medlemmarnas upplevelser av stress & hållbart engagemang i syfte att utvärdera samt följa upp förbundets arbete med hållbart engagemang.ClaraCecilia
18
D06: Öka förståelsen för kulturskapares utsatthet och behov av trygga miljöer.PontusCecilia
19
B08: Sverok kartlägger hur särskolans elever/vuxna med intellektuellt funktionsnedsättning bättre kan inkluderas i förbundets verksamhet och demokratiska möten, vad som krävs för det och vilka resurser som behövs.ClaraKansliet, RasmusSkjuts på till 2023.
20
E06: Utreda hur Sverok på ett bredare plan kan arbeta med forskning för att stärka spelkulturens plats i samhället.?Clara
21
22
A01: Stärka Sverok nationellt genom att erbjuda, uppsöka och driva samverkansprojekt med ideella Sverokföreningar.Kansliet
23
A03: Stärka tjejer och icke-binäras roll bland annat genom att aktivt arbeta med arbetsgruppen Leia.KanslietFöreningsutvecklaren stödjer AG Leia i deras verksamhet. Förbundet har stöttat Leia med deras projektansökningar
24
A06: Sveroks arbete ska motverka utsatthet för tjejer, transpersoner, ickebinära, personer som rasifieras som icke vita och personer med funktionsnedsättning.KanslietStartat en förstudie "Förstudie Rasism inom spelvärlden".
25
A08: Arbeta med trygga mötesplatser specifikt på föreningsnivå.Kansliet
26
A09: Fånga upp barn (särskilt flickor) som ännu inte fått ett intresse innan de förlorar sin lekfullhet.KanslietFöreningsutvecklaren stödjer AG Leia i deras verksamhet. Förbundet har stöttat Leia med deras projektansökningar
27
A10: Att översätta hemsidan till största minoritetsspråken i enlighet med likabehandlingsplanen.Kansliet
28
A11: Att Sverok ska ge stöd åt föreningar att samarbeta direkt med varandra, exempelvis genom gemensamma arrangemang.Kansliet
29
A12: Ta fram och tillgängliggöra 1 eller flera utbildningar (t. ex. på Skilltree) i konflikthantering samt kommunikation (för att hjälpa föreningar skapa tryggare gemenskaper).Kansliet
30
A13: Utveckla material för att hjälpa föreningar att internt föra kunskap vidare genom mentorskap.KanslietFått pengar från Postkodstiftelsen för att starta och driva ett ledarskapsprogram 2022-2023.
31
A15: Att, kopplat till A4, införa mentorsprogram riktade mot yngre medlemmar inom Sverok och dess föreningar, därav äldre medlemmar över 26 års ålder hjälper till att skapa en tradition av gemenskap och trygghet genom erfarenhet.KanslietFått pengar från Postkodstiftelsen för att starta och driva ett ledarskapsprogram 2022-2023.
32
B01: Genom nya externa samarbeten, vässa Sveroks medlemserbjudande för sina medlemmar.Kansliet
33
B03: Hitta nya möjligheter att göra spelkulturen mer tillgänglig genom att tillämpa likabehandlingsplanen som grund för detta.Kansliet
34
B04: Arbeta aktivt med att stärka Sveroks stöd och erbjudande till dess medlemmar.Kansliet
35
B05: Utbilda ungdomsledare inom Sverok så att de effektivt kan främja en trygg och utvecklande miljö för barn.KanslietFått pengar från Postkodstiftelsen för att starta och driva ett ledarskapsprogram 2022-2023.
36
B06: Att ge föreningar sätt att dela vidare namnet Sverok. Detta kan genomföras till exempel via “merch” paket till nystartade föreningar.Kansliet
37
B07: Att skapa en funktion för coachning och hjälp för föreningar som är nya eller vill expandera.KanslietVi har ett löpande stöd i form av föreningsutvecklare.
38
B09: Förbundet ska undersöka nya möjligheter att stödja verksamhet för föreningar som engagerar sig i unga och barn.Kansliet
39
B10: Sverok ska verka för att medlemsföreningarnas verksamhet ska finnas lättillgänglig i en aktivitetskalender.Kansliet
40
C02: Ta fram och tillgängliggöra lättlästa texter om Sveroks verksamhet, strategi och stadgar.Kansliet
41
C03: Erbjuda alla föreningar tillgängliga utbildningar om föreningsposter/styrelseuppdrag och deras uppdrag.KanslietDetta finns genom Skilltree. Vi marknadsför dessa i medlemsbreven löpande.
42
C04: Erbjuda handledning och konkret stöd för föreningar med att sammanställa sina verksamhets- och ekonomiska rapporter.KanslietVi har ett löpande stöd i form av föreningsutvecklare.
43
D01: Stärka Sveroks varumärke och expandera våra rekryteringsytor genom att öka förbundets digitala närvaro.Kansliet
44
D04: Öka förståelsen för spelkulturens storhet genom att tillgängliggöra statistik för beslutsfattare och civilsamhället.Kansliet
45
D05: Att få juridisk hjälp mot myndigheter som motverkar hobbyn.KanslietVi har ett löpande stöd i form av föreningsutvecklare. Vi har även uppmanat medlemmar att höra av sig till förbundet om de önskar juridisk hjälp i förbundsbrevet.
46
D07: Att Sverok ska samarbeta med skolor för att sprida information om föreningar till barn/ungdomar.KanslietDetta gör vi genom utbudet.se
47
E04: Ta fram arbetssätt för att stärka och förfina den löpande verksamheten i förbundet.Kansliet
48
E07: Att utöka existerande digitala plattformar med funktioner som främjar utbyte av idéer och resurser mellan föreningar.KanslietVi har stöttat Ag Tvi och ökat deras ekonomiska anslag
49
F03: Fortsätta uppsöka nya samarbeten med skol-, kultur- och fritidssektorn.Kansliet
50
F04: Förbundet ska aktivt, genom att utveckla befintlig verksamhet, rekrytera nya medlemmar och föreningar.Kansliet
51
F05: Arbeta fram nya, men sammanhängande grafiska profiler, tillsammans med distrikten, som ska främja en tydligare regional marknadsföring och ge distrikten en unik identitet.Kansliet
52
F07: Förbundet ska arbeta fram materiel för att stödja föreningarna i att nå ut i media, främst fokuserat på lokalmedia.Kansliet