ABCF
1
UppdragAnsvarigMedhjälpareKommentar
2
Organisation
3
A04: Ta fram nya former för organisering och sammanhang för tidigare Sverokare och de som idag inte lever upp till MUCFs förordning.MaxClara, Maro
4
A05: Med grund i det tidigare arbetet, arbeta vidare med att etablera nya former för Sveroks organisering.MaxClara, Maro
5
Ta fram ett tydligt underlag/lathund/infofolder till medlemsföreningar om varför och hur de kan vara en stödförening samt vad det innebär för sagda föreningKanslietInkludera även hur en medlemsförening går till väga för att göras om till en stödförening samt information om hur man som stödförening återgår till att bli en medlemsförening.
6
F01: Fortsätta arbetet med motionen “Framtida organisationsstruktur” för att presentera den på Riksmötet 2022.Klar
7
Ekonomi
8
E01: Arbeta för att långsiktigt stärka förbundets ekonomi och arbeta med nya former av finansiering, bland annat genom att arbeta för att inleda samarbeten som genererar fria medel för förbundet.DavidRebecka, MagsInsamlingsarbete, 90-konto, distriktfinansiering. Kopplad till E02. Halvpaus just nu.
9
E02: Ta fram ett nytt ekonomiskt ramverk för Sverok.DavidRebecka, MagsKlar innan årsskiftet 2022. David lovar
10
E03: Hitta nya former av offentlig finansiering genom att samverka mer med andra nationella, regionala och kommunala verksamheter.DavidRebecka, MagsHalvpaus, samkörs med de andra ekonomipunkter. Ramverket ska sätta grunden för detta, sedan ska punkten arbetas med.
11
Utbildning
12
C01: Utveckla Sveroks former för utbildning för att stärka spelkulturen och Sveroks medlemmar.MagsMorris, ClaraSkriva en utbildningsstrategi för förbundet.
13
E05: Med grund i tidigare erfarenheter, utveckla möjligheterna att använda utbildningsverksamhet för att stärka förbundets verksamhet och ekonomi.MagsMorris, ClaraSamköras med C01
14
E06: Utreda hur Sverok på ett bredare plan kan arbeta med forskning för att stärka spelkulturens plats i samhället.MagsMorris, ClaraKontaktat Uppsala Universitet. Skjuts på till 2023.
15
D03: Genom utbildning och påverkansarbete öka förståelsen för spelkultur och digitalisering hos makthavare och tjänstepersoner.Klar
16
Engagemang
17
A02: Långsiktigt arbeta för att stärka och utveckla det ideella engagemanget i förbundet.ClaraMaro, Rebecka
18
A07: Kartlägga medlemmarnas upplevelser av stress & hållbart engagemang i syfte att utvärdera samt följa upp förbundets arbete med hållbart engagemang.ClaraMaro, RebeckaFrågor skickade till medlemsenkäten.
19
A14: Inspirera eldsjälar till fortsatt engagemang genom att belöna dem.ClaraMaro, RebeckaSe över styrdokument för medaljer och pins. Pris till distrikt
20
Löpande
21
F02: Arbeta aktivt med att implementera Sveroks nya strategi under 2022–2023.MaroMaxEnkät för att följa upp arbetet med strategin till kansliet och styrelsen. Styrelsen innan årsskiftet och kansliet efter årsskiftet
22
D02: Bedriva ett aktivt påverkansarbete för att stärka ungdomars plats i samhället och spelkulturen, bland annat genom att ta en aktiv roll i valet 2022.MaxMaroPolitiska ställningstaganden
23
Utredning
24
att uppdra åt förbundsstyrelsen att till 2024 lägga fram ett nytt förslag på ombudssystem.MaxRebecka, Maro, kanslietFörändring av ombudssystemet
25
att uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka hur nuvarande ombudssystem lever upp till de förväntningar, mål respektive syfte när det skapades samt att presentera undersökningens resultat riksmötet 2023.MaxRebecka, Maro, kansliet
26
D06: Öka förståelsen för kulturskapares utsatthet och behov av trygga miljöer.MagsMorrissverok.se/trygg bla. formulär utskickat, väntar på svar
27
B02: Tillsammans med förbundets distrikt utarbeta hur vi tillsammans kan skapa en långsiktig och hållbar distriktsverksamhet i förbundet.DavidRebeckaSamverkansavtal med distrikten, samfinansiering. Paus 2022, fokus under 2023. Samverka med F06
28
att till Riksmötet 2024 återkomma med en utvärdering och eventuella förslag på förändringar av nuvarande system som ska presenteras för Riksmötet.MaxMorris, ClaraBiennala årsmöten - på riktigt!
29
Att ålägga till FS att utreda valberedningens verkliga rollDavidStadgar gällande nomineringsprocess
30
att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda om det finns förtydliganden som behöver göras i stadgarna och återkomma med förslag på detta till nästa Riksmöte med motionsmöjlighet.2024Om Korrekt och folkbildande språk. Skjuts på till 2024
31
Nomineringsprocessen
32
att ålägga till FS att återkomma under RM 2023 med utvärderingssvar för vidare diskussion inför motionsåret 2024.MaxRevisorerna, VBStadgar gällande nomineringsprocess
33
att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda frågan tillsammans med valberedningen och revisorerna till Riksmötet 2024MaxRevisorerna, VBStadgar gällande nomineringsprocess
34
att uppdra åt valberedningen att tillsammans med förbundsstyrelsen och revisorerna utvärdera eventuella stadgeändringar, och återkomma med resultat till Riksmötet 2023.MaxRevisorerna, VBStadgar gällande nomineringsprocess
35
36
37
Kansliet
38
G01: att uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka plats för riksmöten samt möjligheten att ha mindre samlingspunkter för lokala ombud att samlas och ansluta till riksmötet digitalt.KanslietTill Riksmötesgruppen
39
B08: Sverok kartlägger hur särskolans elever/vuxna med intellektuellt funktionsnedsättning bättre kan inkluderas i förbundets verksamhet och demokratiska möten, vad som krävs för det och vilka resurser som behövs.KanslietTill Riksmötesgruppen
40
F06: Förbundet ska arbeta fram material för att stärka föreningarnas samtal och samarbeten med lokala aktörer inom skol-, fritids- och övriga kultursektorn.KanslietUtbudet. Det finns ett PM, kika på det
41
A01: Stärka Sverok nationellt genom att erbjuda, uppsöka och driva samverkansprojekt med ideella Sverokföreningar.
42
A03: Stärka tjejer och icke-binäras roll bland annat genom att aktivt arbeta med arbetsgruppen Leia.Föreningsutvecklaren stödjer AG Leia i deras verksamhet. Förbundet har stöttat Leia med deras projektansökningar
43
A06: Sveroks arbete ska motverka utsatthet för tjejer, transpersoner, ickebinära, personer som rasifieras som icke vita och personer med funktionsnedsättning.Startat en förstudie "Förstudie Rasism inom spelvärlden".
44
A08: Arbeta med trygga mötesplatser specifikt på föreningsnivå.
45
A09: Fånga upp barn (särskilt flickor) som ännu inte fått ett intresse innan de förlorar sin lekfullhet.Föreningsutvecklaren stödjer AG Leia i deras verksamhet. Förbundet har stöttat Leia med deras projektansökningar
46
A10: Att översätta hemsidan till största minoritetsspråken i enlighet med likabehandlingsplanen.
47
A11: Att Sverok ska ge stöd åt föreningar att samarbeta direkt med varandra, exempelvis genom gemensamma arrangemang.
48
A12: Ta fram och tillgängliggöra 1 eller flera utbildningar (t. ex. på Skilltree) i konflikthantering samt kommunikation (för att hjälpa föreningar skapa tryggare gemenskaper).
49
A13: Utveckla material för att hjälpa föreningar att internt föra kunskap vidare genom mentorskap.Fått pengar från Postkodstiftelsen för att starta och driva ett ledarskapsprogram 2022-2023.
50
A15: Att, kopplat till A4, införa mentorsprogram riktade mot yngre medlemmar inom Sverok och dess föreningar, därav äldre medlemmar över 26 års ålder hjälper till att skapa en tradition av gemenskap och trygghet genom erfarenhet.Fått pengar från Postkodstiftelsen för att starta och driva ett ledarskapsprogram 2022-2023.
51
B01: Genom nya externa samarbeten, vässa Sveroks medlemserbjudande för sina medlemmar.
52
B03: Hitta nya möjligheter att göra spelkulturen mer tillgänglig genom att tillämpa likabehandlingsplanen som grund för detta.
53
B04: Arbeta aktivt med att stärka Sveroks stöd och erbjudande till dess medlemmar.
54
B05: Utbilda ungdomsledare inom Sverok så att de effektivt kan främja en trygg och utvecklande miljö för barn.Fått pengar från Postkodstiftelsen för att starta och driva ett ledarskapsprogram 2022-2023.
55
B06: Att ge föreningar sätt att dela vidare namnet Sverok. Detta kan genomföras till exempel via “merch” paket till nystartade föreningar.
56
B07: Att skapa en funktion för coachning och hjälp för föreningar som är nya eller vill expandera.Vi har ett löpande stöd i form av föreningsutvecklare.
57
B09: Förbundet ska undersöka nya möjligheter att stödja verksamhet för föreningar som engagerar sig i unga och barn.
58
B10: Sverok ska verka för att medlemsföreningarnas verksamhet ska finnas lättillgänglig i en aktivitetskalender.
59
C02: Ta fram och tillgängliggöra lättlästa texter om Sveroks verksamhet, strategi och stadgar.
60
C03: Erbjuda alla föreningar tillgängliga utbildningar om föreningsposter/styrelseuppdrag och deras uppdrag.Detta finns genom Skilltree. Vi marknadsför dessa i medlemsbreven löpande.
61
C04: Erbjuda handledning och konkret stöd för föreningar med att sammanställa sina verksamhets- och ekonomiska rapporter.Vi har ett löpande stöd i form av föreningsutvecklare.
62
D01: Stärka Sveroks varumärke och expandera våra rekryteringsytor genom att öka förbundets digitala närvaro.
63
D04: Öka förståelsen för spelkulturens storhet genom att tillgängliggöra statistik för beslutsfattare och civilsamhället.
64
D05: Att få juridisk hjälp mot myndigheter som motverkar hobbyn.Vi har ett löpande stöd i form av föreningsutvecklare. Vi har även uppmanat medlemmar att höra av sig till förbundet om de önskar juridisk hjälp i förbundsbrevet.
65
D07: Att Sverok ska samarbeta med skolor för att sprida information om föreningar till barn/ungdomar.Detta gör vi genom utbudet.se
66
E04: Ta fram arbetssätt för att stärka och förfina den löpande verksamheten i förbundet.
67
E07: Att utöka existerande digitala plattformar med funktioner som främjar utbyte av idéer och resurser mellan föreningar.Vi har stöttat Ag Tvi och ökat deras ekonomiska anslag
68
F03: Fortsätta uppsöka nya samarbeten med skol-, kultur- och fritidssektorn.
69
F04: Förbundet ska aktivt, genom att utveckla befintlig verksamhet, rekrytera nya medlemmar och föreningar.
70
F05: Arbeta fram nya, men sammanhängande grafiska profiler, tillsammans med distrikten, som ska främja en tydligare regional marknadsföring och ge distrikten en unik identitet.
71
F07: Förbundet ska arbeta fram materiel för att stödja föreningarna i att nå ut i media, främst fokuserat på lokalmedia.