แบบประเมินผลการดำเนินงานคลีนิคสุขภาพเกษตรกรของหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่เป้าหมายปี 2556 ดำเนินการปี 2557ด้วย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABC
1
แบบประเมินผลการดำเนินงานคลีนิคสุขภาพเกษตรกรของหน่วยบริการปฐมภูมิ
2
(เป้าหมายปี 2557 ร้อยละ 10 ของรพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ)
3
พื้นที่เป้าหมายปี 2556 และปี 2557 ด้วย
4
********************************************
5
รพ.สต./PCU ที่เป้นพื้นที่เป้าหมาย มีการดำเนินงานบริการอาชีวะอนามัยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
6
ระดับเริ่มต้น หมายถึง รพ.สต./PCUมีผลการดำเนินงานตามกิจกรรมข้อ 1 - 6
7
ระดับเริ่มดี หมายถึง รพ.สต./PCUมีผลการดำเนินงานตามกิจกรรมข้อ 1 - 9
8
ระดับเริ่มดีมาก หมายถึง รพ.สต./PCUมีผลการดำเนินงานตามกิจกรรมข้อ 1 - 13
9
10
ตัวชี้วัด/กิจกรรมผลการดำเนินงาน
11
มีไม่มี
12
1. การเปิดคลีนิคบริการสุขภาพเกษตรกร 1 วันต่อสัปดาห์/
13
2. ข้อมูลกลุ่มอาชีพในฐานข้อมูลของหน่วยบริการสุขภาพ/
14
3. ผลการประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกร/แรงงานในชุมชน/
15
4. ผลการคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานและความเสี่ยงมิติอื่น ๆ/
16
5. รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/
17
6. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแก่ผู้ประกอบอาชีพอย่างน้อย 1 กิจกรรม/
18
7. การวินิจฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพ/
19
8. การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัยในการดูแลสุขภาพเกษตรกร/แรงงานในชุมชน อย่างน้อย 1 เครือข่าย/
20
9. คืนข้อมูลให้แก่เกษตรกร ชุมชน และ อปท. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/
21
10. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่/ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน อสม.ด้านอาชีวอนามัย กลุ่มอาชีพ/
22
11. มีแผนงานโครงการดูแลสุขภาพเกษตรกร/แรงงานในชุมชนร่วมกับ อปท./
23
12.การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพประจำตำบลในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยจาการทำงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพในชุมชน/
24
13. โครงการหรือกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน/
25
26
ผู้รายงาน...ยุทธชัย ต้นเกตุ...
27
(.....นายยุทธชัย ต้นเกตุ...)
28
ตำแหน่ง .......นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.........
29
หมายเลขโทรศัพท์ ......081-0656247......
30
31
32
Loading...
 
 
 
รพ.สต.อาวอย
รพ.สต.ขนุน
รพ.สต.หนองคล้า
รพ.สต.ตะเคียนบังอีง
รพ.สต.คลองกลาง
รพ.สต.โคกเพชร