07 10 62 - 9.00-11.30 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. คณะ (Faculty) 4. สาขา (Major)
2
30/9/2019, 11:39:18
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123928
นายนวดล พรพิริยะวงษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
3
30/9/2019, 12:03:56
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123221
นางสาว เกวลิน สุขกาศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
4
30/9/2019, 12:04:10
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123208
นางสาว วิลาวัลย์ เสาร์แก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
5
30/9/2019, 12:05:00
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123206นางสาว พิมประภา อนุ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
6
30/9/2019, 12:07:47
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142690นางสาวแคทรียา เซ็ง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
7
30/9/2019, 12:48:01
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152626
นางสาวขวัญจิรา วงค์คำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
8
30/9/2019, 12:50:26
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142652นายกฤษดิ์ พึ่งสุยะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
9
30/9/2019, 12:50:45
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142632
นาย ศุภกร ตันติวัฒนะผล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
10
30/9/2019, 13:05:45
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142606
นางสาว นันทิชา วิชัยวงค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
11
30/9/2019, 13:12:31
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142722
นางสาววิสาขา เรือนแก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
12
30/9/2019, 13:18:25
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142626
นางสาวขวัญจิรา วงค์คำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
13
30/9/2019, 15:54:48
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123232
นางสาวเสาวลักษณ์ นามอยู่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
14
30/9/2019, 15:55:29
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123210
นางสาวศศิวิมล ดวงศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
15
30/9/2019, 15:58:21
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123204
นางสาวฤดีพร กอบความดี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
16
1/10/2019, 13:58:38
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122959
นางสาว ลักษิกา ต่างใจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
17
1/10/2019, 13:59:55
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122930
นายกิตติภัต มะโนจิตต์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
18
2/10/2019, 12:46:50
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144225
นาย สิทธิเดช ใจลังกา
วิทยาการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
19
2/10/2019, 12:46:59
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144245
นาย วีระพัตร์ บัวอ๊อด
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
20
2/10/2019, 12:47:01
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144255นายนฤมิต ลาวัณณาวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
21
2/10/2019, 12:48:56
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144269นาย รัฐพงศ์ ยาชัยวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
22
2/10/2019, 15:20:22
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144260
นางสาวรุ่งนภา ผ่องแผ้ว
วิทยาการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
23
2/10/2019, 15:20:26
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144258
นางสาว ปรียาพร ไชยรังษี
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
24
2/10/2019, 15:20:33
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144206นางสาวพรรษชล คารวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
25
2/10/2019, 15:21:02
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144228
นางสาว​ อัมพิกา​ ดวงดี
วิทยาการจัดการ
การบริหาร​ทรัพยากร​มนุษย์​
26
2/10/2019, 15:21:03
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144201
นางสาวสุธิกาญจน์ ลุงใจ๋
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...