จำนวนนักเรียนสมัครออนไลด์ ปีการศึกษา 2563 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลา
สมัครเรียนต่อในระดับชั้น ?
คำนำหน้าชื่อ - นามสกุลเลขประจำตัวประชาชนวัน / เดือน / ปีเกิดที่อยู่ปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้น
ชื่อโรงเรียนปัจจุบัน
ที่อยู่ของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ - สกุล บิดา
เลขประจำตัวประชาชนบิดา
ชื่อ - สกุล มารดา
สภาพการสมรสของบิดามารดา
ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง
ความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับนักเรียน
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ปกครอง
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนจัดอยู่ในเด็กด้อยโอกาสประเภท
ผู้กรอกข้อมูล
เลขประจำตัวประชาชนมารดา
เลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
2
14/1/2020, 19:09:30
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นางสาวสิระมล แปงอุด255150001605729 พฤษภาคม 2547
204 บ้านน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
0947395744
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
โรงเรียนบ้านน้ำชัางพัฒนา หมู่11 หมู่บ้านน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
0947395744
นางสาวแสงเดือน อูปแก้ว
0947395744นายสุภาพ แปงอุด5551500006129นางน้อย แปงอุดอยู่ด้วยกัน
204 บ้านน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
0612790268
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวสิระมล แปงอุด0551589000311
3
14/1/2020, 19:10:46
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นางสาวจิรภิญญา แปงอุด15515000366115เมษายน2548
54บ้านนน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
0947395744
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านนน้ำช้างพัฒนา
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา หมู่11 หมู่บ้านน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์55130
0947395744
นางสาวแสงเดือน อูปแก้ว
0947395744นายพล แปงอุด5551500006099นางจีรนันท์ แปงอุดอยู่ด้วยกัน
54หมู่บ้านนน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน รหัสไปรษณี55130
0908008004
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
ด.ญ จิรภิญญา แปงอุด5551500006901
4
15/1/2020, 9:08:21มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายณัฐพล ปองปา155100009375530/12/2550
33/9 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
0639174690
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านห้วยนาย
39หมู่9 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180054731891นายจีระพงษ์ คำแสน0933027879นายยงยุทธ ปองปา3551000112519นางสมหญิง ปองปาอยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวชนิดา สารทอง15510000040767
5
15/1/2020, 9:14:31มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงธาวินี นวลแก้ว155100009368204/12/2550
31หมู่9 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
0968134931
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านห้วยนาย
39หมู่9 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180054731891นายจีระพงษ์ คำแสน0933027879นายสายยันต์ นวลแก้ว5551090001068นางกรรณิกา แสงรุณอยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวชนิดา สารทอง3620100831418
6
15/1/2020, 9:29:35มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงกํญญาณัฐ เทพสุทา155100009347027/07-2550
58หมู่16 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
0645126470
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านห้วยนาย
39หมู่9 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180054731891นายจีระพงษ์ คำแสน0933027879นายรามมีน เทพสุทา 3551000112217นางพรพรรณ เทพสุทาอยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวชนิดา สารทอง1551000002784
7
15/1/2020, 9:35:16มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงนัชชารินทร์ ทะปัน155990053208628/06/2550
41หมู่10 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
0962083779
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย
หมู่ที่ 6 บ้านค้างอ้อย ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 551800835752626
นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล
0857255921นายโพน อินเสาร์3551000114317
นางดุจเดือน อินเสาร์
อยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวชนิดา สารทอง1551000031873
8
22/1/2020, 16:09:44มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงกุ้งนาง จีนหิน136870003114929 กรกฎาคม 2550
บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่1 หมู่บ้านปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
0918655007
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านปางยางโรงเรียนบ้านปางยาง บ้านปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 551200878568944นายสมปอง แก้วระดี0878568944นายประครอง จีนหิน3360800035145
นางสาวกมลรัตน์ ศรีละหาน
บิดา ถึงแก่กรรม
6.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้าบิดา หรือ มารดา
นางสาวมัลลิกา นิลคง
3360800036401
9
22/1/2020, 16:18:32มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงกมลทิพย์ อินปา155960003443924 กันยายน 2549
บ้านเลขที่71 หมู่ที่ 2 บ้านขุนกูน ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
0648011008
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านปางยางโรงเรียนบ้านปางยาง บ้านปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 551200878568944นายสมปอง แก้วระดี0878568944นายชาติชาย อินปา1550500010297นางสาวจิตรา อินปาอยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวมัลลิกา นิลคง
1550500076603
10
27/1/2020, 9:12:28มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงอารายา ปันติ155990053324421 กรกฎาคม 2550
33 หมู่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
080-3743120, 087-8445493
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลเมืองลีโรงเรียนอนุบาลเมืองลี ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180098-2511781นางเกษร สุทธิ 098-2511781นายวิวัฒน์ ปันติ35510 00065 96 1นางอรุณศรี คำสูงบิดา ถึงแก่กรรมนางอรุณศรี คำสูงมารดา
33 หมู่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทร.080-3743120
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวนันธิดา สอนปั๋น
35510 00068 40 435510 00068 40 4
11
27/1/2020, 9:27:21มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงปาลิตา โตลุข161960002469618 พฤศจิกายน 2549
84 หมู่ 6 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
062-8240214
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บ้านน้ำอูนโรงเรียนบ้านน้ำอูน ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 099-1944515นายยอดยิ่ง จินะแปง089-8147232
นายมนตรี ปิงจันทร์ดี
35510 00079 147นางสาวสวย โตสุขอยู่ด้วยกันนางสาวสวย โตสุขมารดา
84 หมู่ 6 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทร.062-8240214
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวนันธิดา สอนปั๋น
3 6103 00238 2983 6103 00238 298
12
7/2/2020, 11:06:25ประถมศึกษาปีที่ 1เด็กชาย
เด็กชานฐนนพงษ์ เตี้ยมจุมพล
153990119383821 ตุลาคม 2556
27/72 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
096-7323134อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
เลขที่ 8 ถนนจิตรเพลินนอก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000055 411 236
นางประทุมทิพย์ ไพเราะ
-
นายสุรพล เตี้ยมจุมพล
1539900443091
นางรัตนาภรณ์ เลี้ยงประเสรฺิฐ
หย่าร้าง
นางสุภาพ เตี้ยมจุมพล
ย่า
36/3 หมู่ 5 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
096 7323134
6.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้าบิดา หรือ มารดา
นางสุภาพ เตี้ยมจุมพล
-3530300271549
13
13/2/2020, 16:19:55มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงผกามาศ แซ่เปี่ยน155950002898413มิถุนายน2549
20หมู่4บ้านน้ำลัก ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน55140
0649840677
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ บ้านน้ำลัก หมู่4 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 551400817561845นางนภาพร เจริญผล0817461845นายวิชัย แซ่เปี่ยน2550600012389
นางเจี่ยวเสี่ยว แซ่เปี่ยน
อยู่ด้วยกัน--
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางนภาพร เจริญผล3550600444066-
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...