จำนวนนักเรียนสมัครออนไลด์ ปีการศึกษา 2563 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลา
สมัครเรียนต่อในระดับชั้น ?
คำนำหน้าชื่อ - นามสกุลเลขประจำตัวประชาชนวัน / เดือน / ปีเกิดที่อยู่ปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้น
ชื่อโรงเรียนปัจจุบัน
ที่อยู่ของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ - สกุล บิดา
เลขประจำตัวประชาชนบิดา
ชื่อ - สกุล มารดา
สภาพการสมรสของบิดามารดา
ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง
ความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับนักเรียน
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ปกครอง
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนจัดอยู่ในเด็กด้อยโอกาสประเภท
ผู้กรอกข้อมูล
เลขประจำตัวประชาชนมารดา
เลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
2
14/1/2020, 19:09:30
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นางสาวสิระมล แปงอุด255150001605729 พฤษภาคม 2547
204 บ้านน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
0947395744
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
โรงเรียนบ้านน้ำชัางพัฒนา หมู่11 หมู่บ้านน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
0947395744
นางสาวแสงเดือน อูปแก้ว
0947395744นายสุภาพ แปงอุด5551500006129นางน้อย แปงอุดอยู่ด้วยกัน
204 บ้านน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
0612790268
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวสิระมล แปงอุด0551589000311
3
14/1/2020, 19:10:46
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นางสาวจิรภิญญา แปงอุด15515000366115เมษายน2548
54บ้านนน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
0947395744
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านนน้ำช้างพัฒนา
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา หมู่11 หมู่บ้านน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์55130
0947395744
นางสาวแสงเดือน อูปแก้ว
0947395744นายพล แปงอุด5551500006099นางจีรนันท์ แปงอุดอยู่ด้วยกัน
54หมู่บ้านนน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน รหัสไปรษณี55130
0908008004
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
ด.ญ จิรภิญญา แปงอุด5551500006901
4
15/1/2020, 9:08:21มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายณัฐพล ปองปา155100009375530/12/2550
33/9 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
0639174690
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านห้วยนาย
39หมู่9 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180054731891นายจีระพงษ์ คำแสน0933027879นายยงยุทธ ปองปา3551000112519นางสมหญิง ปองปาอยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวชนิดา สารทอง15510000040767
5
15/1/2020, 9:14:31มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงธาวินี นวลแก้ว155100009368204/12/2550
31หมู่9 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
0968134931
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านห้วยนาย
39หมู่9 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180054731891นายจีระพงษ์ คำแสน0933027879นายสายยันต์ นวลแก้ว5551090001068นางกรรณิกา แสงรุณอยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวชนิดา สารทอง3620100831418
6
15/1/2020, 9:29:35มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงกํญญาณัฐ เทพสุทา155100009347027/07-2550
58หมู่16 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
0645126470
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านห้วยนาย
39หมู่9 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180054731891นายจีระพงษ์ คำแสน0933027879นายรามมีน เทพสุทา 3551000112217นางพรพรรณ เทพสุทาอยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวชนิดา สารทอง1551000002784
7
15/1/2020, 9:35:16มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงนัชชารินทร์ ทะปัน155990053208628/06/2550
41หมู่10 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
0962083779
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย
หมู่ที่ 6 บ้านค้างอ้อย ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 551800835752626
นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล
0857255921นายโพน อินเสาร์3551000114317
นางดุจเดือน อินเสาร์
อยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวชนิดา สารทอง1551000031873
8
22/1/2020, 16:09:44มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงกุ้งนาง จีนหิน136870003114929 กรกฎาคม 2550
บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่1 หมู่บ้านปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
0918655007
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านปางยางโรงเรียนบ้านปางยาง บ้านปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 551200878568944นายสมปอง แก้วระดี0878568944นายประครอง จีนหิน3360800035145
นางสาวกมลรัตน์ ศรีละหาน
บิดา ถึงแก่กรรม
6.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้าบิดา หรือ มารดา
นางสาวมัลลิกา นิลคง
3360800036401
9
22/1/2020, 16:18:32มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงกมลทิพย์ อินปา155960003443924 กันยายน 2549
บ้านเลขที่71 หมู่ที่ 2 บ้านขุนกูน ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
0648011008
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านปางยางโรงเรียนบ้านปางยาง บ้านปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 551200878568944นายสมปอง แก้วระดี0878568944นายชาติชาย อินปา1550500010297นางสาวจิตรา อินปาอยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวมัลลิกา นิลคง
1550500076603
10
27/1/2020, 9:12:28มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงอารายา ปันติ155990053324421 กรกฎาคม 2550
33 หมู่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
080-3743120, 087-8445493
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลเมืองลีโรงเรียนอนุบาลเมืองลี ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180098-2511781นางเกษร สุทธิ 098-2511781นายวิวัฒน์ ปันติ35510 00065 96 1นางอรุณศรี คำสูงบิดา ถึงแก่กรรมนางอรุณศรี คำสูงมารดา
33 หมู่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทร.080-3743120
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวนันธิดา สอนปั๋น
35510 00068 40 435510 00068 40 4
11
27/1/2020, 9:27:21มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงปาลิตา โตลุข161960002469618 พฤศจิกายน 2549
84 หมู่ 6 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
062-8240214
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บ้านน้ำอูนโรงเรียนบ้านน้ำอูน ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 099-1944515นายยอดยิ่ง จินะแปง089-8147232
นายมนตรี ปิงจันทร์ดี
35510 00079 147นางสาวสวย โตสุขอยู่ด้วยกันนางสาวสวย โตสุขมารดา
84 หมู่ 6 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทร.062-8240214
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวนันธิดา สอนปั๋น
3 6103 00238 2983 6103 00238 298
12
7/2/2020, 11:06:25ประถมศึกษาปีที่ 1เด็กชาย
เด็กชานฐนนพงษ์ เตี้ยมจุมพล
153990119383821 ตุลาคม 2556
27/72 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
096-7323134อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
เลขที่ 8 ถนนจิตรเพลินนอก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000055 411 236
นางประทุมทิพย์ ไพเราะ
-
นายสุรพล เตี้ยมจุมพล
1539900443091
นางรัตนาภรณ์ เลี้ยงประเสรฺิฐ
หย่าร้าง
นางสุภาพ เตี้ยมจุมพล
ย่า
36/3 หมู่ 5 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
096 7323134
6.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้าบิดา หรือ มารดา
นางสุภาพ เตี้ยมจุมพล
-3530300271549
13
13/2/2020, 16:19:55มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงผกามาศ แซ่เปี่ยน155950002898413มิถุนายน2549
20หมู่4บ้านน้ำลัก ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน55140
0649840677
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ บ้านน้ำลัก หมู่4 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 551400817561845นางนภาพร เจริญผล0817461845นายวิชัย แซ่เปี่ยน2550600012389
นางเจี่ยวเสี่ยว แซ่เปี่ยน
อยู่ด้วยกัน--
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางนภาพร เจริญผล3550600444066-
14
19/3/2020, 12:14:36
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นาย
นายพนาวัลย์ สิงห์เรือง
21199010253091 พฤศจิกายน 2546
42 ม.13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
0879856824
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนซินจง99/1 ถนนมหาวงศ์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000054710180
นายประมวล กระจ่างอรรถชัย
054710180นายมนูญ งามริต3110102161775
น.ส พรทิพย์ สิงห์เรือง
หย่าร้างน.ส นุศรา อุปสมน้า
42 ม.13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
เบอร์โทร 0879856824
6.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้าบิดา หรือ มารดา
น.ส นุศรา อุปสม35499000195041119900056024
15
20/3/2020, 16:20:50
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นางสาว
นางสาวอังศุมาลี ปทุมไพโรจน์
155130001526111ธันวาคม2546
262 บ.ถ้ำเวียงแก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
55160รหัสไปรษณีย์
0612860228
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สมาคมพยาบาลไทยร.ร.สมาคมพยาบาลไทย บ.ถ้ำเวียงแก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน0979506752
นายพิพัฒน์ พงษ์พันธ์
0954525544
นายสิทธา ปทุมไพโรจน์
3550900178108นางอารี ปทุมไพโรจน์อยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวอังศุมาลี ปทุมไพโรจน์
5560600016231
16
26/3/2020, 15:23:52มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิง
ด.ญ กมลพรรณ. ก่ำตุ้ย
155990051845817กันยายน2549
ที่อยู่103หมู่ที่12ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน รหัสไปรษณีย์55000
0654021485
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56
โรงเรียนราชประชานุเคราห์56ที่อยู่198หมู่ที่10ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน. รหัสไปรษณีย์55110
054692082จ.ส.อ เสอก. ฉุนหอม0882632466
นาย บุญยอด. ก่ำตุ้ย
3550700581936
นางสาว. พรภิรมย์. สุยะ
อยู่ด้วยกัน
นางสาว พรภิรมย์. สุยะ
มารดา
103/12ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่านรหัสไปรษณีย55000เบอร์โทรศัพท์0654021485
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
ด.ญ กมลพรรณ. ก่ำตุ้ย55501010701675550101070167
17
27/3/2020, 19:51:49มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงศิริลักษณ์ หนังไธสง155070120802726 พฤษภาคม 2550
บ้านเลขที่222 หมู่บ้านชมพู ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์55110
0613456190
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บ้านชมพู
โรงเรียนบ้านชมพู หมู่บ้านชมพู ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์55110
0956696439อัจฉรา สีโสภา0882529796วันชัย หนังไธสง3620500429145นางเรียม แฮ้วมาหย่าร้างนางบุญผาย แฮ้วมายาย
บ้านเลขที่222 หมู่บ้านชมพู ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์55110 เบอร์โทรศัพท์0949395776
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
ด.ญ.ศิริลักษณ์ หนังไธสง
35507004524863550700452419
18
8/4/2020, 11:18:18มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงสลิลทิพย์ วังสิงห์165990238021506 มกราคม 2550
109 หมู่ที่ 4 บ้านวังตูบ ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
061-1136167/098-8182334
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน)
โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน) บ้านเอิน หมู่ที่ 5 ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 084-8164903นาย วรรณกร กุลเจริญ087-1847844
นาย ทวีศักดิ์ วังสิงห์
3550700174982นาง เทวิกา จีนหลี หย่าร้าง
109 หมู่ที่ 4 บ้านวังตูบ ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นาย ทวีศักดิ์ วังสิงห์
1659900023288
19
12/4/2020, 16:41:12มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงบุญรัตร์ บุญวัน15592000252621 เมษายน 2550
78หมู่12 บ้านร่มไทร ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน 55160
0622950289
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุมชนเจดีย์เชียงโคม
โรงเรียนชุมชุนเจดีย์เชียงโคม บ้านเจดีย์ หมู่10
ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
0646974547
นาย เสกสรรค์ ใจประสงค์
0989519034รอด บุญวัน3550900147539ลัดดาวัลย์ บุญวันอยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
วิชัย เพตะกร2550900013917
20
14/4/2020, 22:46:08มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายสมัชญ์ ฐิติวณิชยา155990052155616 พฤษจิกายน 2549
บ้านน้ำโค้ง 395 หมู่ 4 ต.สะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
0857369534
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
649/3 หมู่ที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140024277408
นายบุญเลิศ โอ่งเคลือบ
024277408นายสุเทพ ฐิติวณิชยา5550200028835นางเยง ฐิติวณิชยาอยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
เด็กชายสมัชญ์ ฐิติวณิชยา
5551200073726
21
15/4/2020, 11:47:28มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงด.ญ.วิภาดี แสนท้าว155960003598225 พฤศจิกายน 2549
95 หมู่1 ต.ป่ากลาง. อ.ปัว จ.น่าน
55120
0849488625
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
21หมู่7 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
16110
0848983917. , 036-503162
นายชลิต. ชมชื่นจิตร์
084-898-3917นายเช้ง. แสนท้าว5550700008809น.ส.เหม่. แสนโซ้งมารดาถึงแก่กรรมนางยิ้ง. ศิริศิวพรป้า
399หมู่6. ต.ป่ากลาง อ.ปัว. จ.น่าน. บ้านสวนทราย
55120. (087-122-7519)
6.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้าบิดา หรือ มารดา
น.ส.นันทิดา. มิ่งมิตรวิบูลย์
35507002978713550700478817
22
21/4/2020, 21:45:49
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นางสาวจารุณี แซ่เติน155990044594904/01/47
115 หมู่5 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
0640536127
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน
โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน หมู่5 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 551400884182803นาย มานนท์ จันเจียม0884182803
นายเกาเซียว เเซ่เติน
3550600440877น.ส.ตอนกวง เเซ่ลีอยู่ด้วยกัน
นายโหลเชี่ยว เเซ่เติน
ลุง
ที่อยู่115หมู่5 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 0830255948
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
น.ส.จารุณี เเซ่เติน85506760000975550600051419
23
22/4/2020, 7:49:47มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงประวีณา แซ่ผ่าน15595000316754สิงหาคม2550
100 บ้านสันเจริญ หมู่ที่6 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
092 816 9951
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านสันเจริญ
โรงเรียนบ้านสันเจริญ บ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140054059721นายขวัญศึก เมฆอากาศ0848106430นายเก้าโจ แซ่ผ่าน3550600436659
นางเหมยเจียว แซ่เติ๋น
อยู่ด้วยกัน5.เด็กในชนกลุ่มน้อยนายจิรายุทธ แซ่ผ่าน0550689000478
24
22/4/2020, 10:31:59
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์-คณิต
นางสาวกัญยารัตน์ ใจปิง15502000830436 มีนาคม 2547
14 หมู่10 บ้านสว่าง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
0966510193
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ราชประชานุเคราะห์56
ราชประชานุเคราะห์56 นาไลย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110054-692082
จ่าสิบเอก เฉวก ฉุนหอม
-นาย ดี ใจปิง5550200030511
นางสาว ยุรี บุญอินทร์
อยู่ด้วยกัน--
14หมู่10 บ้านสว่าง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170 เบอร์โทร 0637584451
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นาย ดี ใจปิง5550200030520-
25
22/4/2020, 11:02:08
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
เด็กชายนาย นนทกร แปงอุด15596001512421/10/2546
129 ม.10 ต. ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน55130
0807911788
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม
13 ถนน สุริยพงษ์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน น่าน550000819508615
พระครูสิรินันทวิทย์
0819508615นาย ยนต์ แปงอุด5 5515 00001 40 2นาง ใส แปงอุดอยู่ด้วยกันนายยนต์ เเปงอุดนาย ยนต์ เเปงอุด
บ้านกิ่วจันทร์ อำเภอเฉลิมพระเกิยรติ ตำบลขุนน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55330 เบอร์0807911788
5.เด็กในชนกลุ่มน้อยนาย นนทกร แปงอุด5 5512 00080 14 55 551 5 00001 40 2
26
22/4/2020, 18:12:23
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นางสาวสุทธิดา ยอดออน15596000250733พฤษภาคม2548
69/บ้านน้ำปัวพัฒนา/ภูคา/ปัว/น่าน/55120
0932285011/0932360978บิดา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภูคาวิทยาคมภูคาวิทยาคม/บ้านน้ำปัวพัฒนา/ภูคา/ปัว/น่าน/55120ไม่มี
นาย สิทธิพล พรมมินทร์
ไม่มีนาย ไชยโย ยอดออน2 5505 00020 93 2
นาง ซ่อนกลิ่น ยอดออน
อยู่ด้วยกันนาง จอน ยอดออนยาย
54 บ้านน้ำปัวพัฒนา/ภูคา/ปัว/น่าน/55120/0622923875
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
สุทธิดา ยอดออน2 5505 00021 07 62 5505 00024 02 4
27
22/4/2020, 18:20:47มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงกันติชา ศรีบุญเรือง155990051634015 สิงหาคม 2549
61ม.12 บ้านใหม่ในฝัน ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000
0820907285
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใกญ่
โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160028125451
นาย ศุภากฤษ์ ศิลปเจริญ
0988313973สมชาย ศรีบุญเรือง5550100038278ฉวี แซ่ว่างอยู่ด้วยกันนันทิชา ศรีบุญเรืองอา
61ม.12 บ้านใหม่ในฝัน ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร 0612949520
5.เด็กในชนกลุ่มน้อยกันติชา ศรีบุญเรือง25508000136645550101070809
28
22/4/2020, 20:10:05
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
เด็กหญิง
อรปรียา โซ่เมืองเเซะ
155960002946016ธันวาคม2548
22บ้านน้ำปัวพัฒนาตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่าน55120
0654412378
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภูคาวิทยาคมภูคาวิทาคม.หมู่6ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน55120ไม่มีค่ะสิทธิพล พรมมินทร์ไม่มีค่ะ
นายรุ่งโรจน์ โซ่เมืองแซะ
2 5505 00020614นางสาว บัวกาบยอดออนอยู่ด้วยกัน
รุ่งโรจน์ โซ่เมืองแซะ
เป็นบิดา
22บ้านน้ำปัวพัฒนาตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่าน55120เบอร์ผู้ปกครอง0989570475
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
อรปรียา โซ่เมืองเเซะ
5 5505 0031626 75 5505 00020 61 4
29
22/4/2020, 20:23:08มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงพิชญา แซ่เฮ้อ15599005237965 มกราคม 2550
99 หมู่ 10 บ้านดอนไพรวัลย์ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210
0612413141
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์
โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ หมู่บ้านบ้านดอนไพรวัลย์ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210ไม่มีเบอร์โทร
นายจิรโรจน์ คำลือเลิศ
0819506323
นายเกรียงไกร แซ่เฮ้อ
5551100021554นางสาวภาวดี แซ่ลีอยู่ด้วยกัน
นานเกรียงศักดิ์ แซ่เฮ้อ
ลุง
99 หมู่ 10 บ้านดอนไพรวัลย์ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210 0613821465
5.เด็กในชนกลุ่มน้อย
นางสาวสุรีรัตน์ กรีติภูมิ
85511730000985551100021546
30
22/4/2020, 21:26:33
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นาย
นาย ชัยณรงค์ ศิริคาม
15592000216074/มิถุนายน/2547
221 บ้านน้ำตา ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ. น่าน 55160
0640084075
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เชียงกลางปริยัติศึกษา
เชียงกลางปริยัติศึกษา054797112
พระครูปุญญากรวิวัฒน์
054797112นาย ชาญ ศิริคาม3550900303816
น.ส. เสาวณีย์ ศิริคาม
หย่าร้าง
น.ส. เสาวณีย์ ศิริคาม
แม่
221 ม.บ้านน้ำคา ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
09858942745.เด็กในชนกลุ่มน้อย
นาย ชัยณรงค์ ศิริคาม
15509000056311550900005631
31
23/4/2020, 7:43:21มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิง
ณัฐธิชา วงค์กองแก้ว
15507012085156 ก.ค. 2550
26/4 หมู่ 4 บ้านป่างิ้ว ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
0643307247
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านไพรอุดม
โรงเรียนบ้านไพรอุดม หมู่5 ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน 551100806778074
นาย สันติ มหายศนันท์
0806778074นาย คำ วงค์กองแก้ว3550700543881นางขจร วงค์กองแก้วอยู่ด้วยกันนางขจร วงค์กองแก้ว
26/1ม.4บ้านป่างิ้วต.แม่สาคร
อ.เวียงสา
จ.น่าน.55110
0643307247
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางขจร วงค์กองแก้ว5550500614615550500661461
32
23/4/2020, 7:58:51
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นางสาววรรณศิริ ยาเงิน112990171462915 เมษายน 2545
27 ม.2 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
0926051755
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เบิดพิทยาสรรค์ ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
เบิดพิทยาสรรค์ ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์044144065
นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์
044144065นายไพรวรรณ์ ยาเงิน33207000047061
นางสาวศิริพร ศรีสมบูรณ์
แยกกันอยู่ หรือแยกกันประกอบอาชีพ
นางพัฒนา แสวงพิทยารัตน์
ยาย
48 ม.1 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวศิริพร ศรีสมบูรณ์
35507005880353550700587977
33
23/4/2020, 13:19:13มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายโชคชัย แซ่จ่าว15595000318889กันยายน2550
117 บ้านสันเจริญ หมู่ที่6 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
0650192708
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านสันเจริญ
โรงเรียนบ้านสันเจริญ หมู่ที่6 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140054059721นายขวัญศึก เมฆอากาศ0848106430มานิตย์ แซ่จ่าว1550600041097กสิณา แซ่ตั้งอยู่ด้วยกัน5.เด็กในชนกลุ่มน้อยจิรายุทธ แซ่ผ่าน1550600067754
34
25/4/2020, 19:35:39มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายภากร ท้าววรรณชาติ154950001377422 มีนาคม 2550
53/2 หมู่ที่ 12 ต.เตาปูน
0612492629
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านแม่แรม โรงเรียนบ้านแม่แรม ม.12 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120ไม่มีนางวิสากร ศรียงค์0932526191นายหลือ แซ่ย่าง5540600010461
นางสาววนิดา ท้าววรรณชาติ
แยกกันอยู่ หรือแยกกันประกอบอาชีพ
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
ภากร ท้าววรรณชาติ5540600014874
35
25/4/2020, 19:36:05มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายภากร ท้าววรรณชาติ154950001377422 มีนาคม 2550
53/2 หมู่ที่ 12 ต.เตาปูน
0612492629
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านแม่แรม โรงเรียนบ้านแม่แรม ม.12 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120ไม่มีนางวิสากร ศรียงค์0932526191นายหลือ แซ่ย่าง5540600010461
นางสาววนิดา ท้าววรรณชาติ
แยกกันอยู่ หรือแยกกันประกอบอาชีพ
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
ภากร ท้าววรรณชาติ5540600014874
36
25/4/2020, 20:36:26
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นางสาวมัณฑนา โสดา15389000171212 กุมภาพันธ์ 2547
16/1 บ้านเด่นชาติ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
0614689837
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
หมู่.10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110054 692 085จสอ.เฉวก ฉุนหอม054 692 083นาย สมศักดิ์ โสดา3530600085651
นางสาว สมหวัง เชาวนิตย์
อยู่ด้วยกันนางสาว กัญญา โสดาอา
6/1 บ้านเด่นชาติ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
5.เด็กในชนกลุ่มน้อยนางสาวมัณฑนา โสดา3650800882741
37
26/4/2020, 20:39:40มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงสุภัชชา ใหม่กันทะ155960004446915 มกราคม 2551
3 หมู่4 บ้านดอนแก้ว ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
0932982563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านดอนมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล บ้านดอนมูล ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120-
นายสมควร เชื้อเมืองพาน
-
นายสุรทิน ใหม่กันทะ
5550500243774-
แยกกันอยู่ หรือแยกกันประกอบอาชีพ
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวรวีวรรณ ใหม่กันทะ
-
38
27/4/2020, 11:00:43มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายยุทธนา จำปารัตน์155990052486528 มกรกคม 2550
บ้านนาก้า 98 หมู่ 1 ต.ยาบหัวนา .เวียงสา จ.น่าน 55110
0960976959
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน บ้านนาก้าโรงเรียนบ้านนาก้า ต.ยาบหัวนา อ.ดวียงสา จ.น่าน 551100845556176นาย สมร สุดธหลวง0895535235นาย หมาย จำปารัตน์3550700618864
นาง เอื้อง จำปารัตน์
อยู่ด้วยกัน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นาย กรกฤต นันทะก๋า3550700146709
39
29/4/2020, 11:17:57ประถมศึกษาปีที่ 1เด็กชายธีรเดช แสนซุ้ง15507012234922 กุมภาพันธุ์2554
46ม.7 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
06388249188
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านบ่อหอยโรงเรียนบ้านบ่อหอย ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 0857239346ลำดวน บุญชญา0857239346
นาย มนูศักดิ์ แสนซุ้ง
3550700298584นางพรทิพย์ แซ่ท้าวหย่าร้าง
นายมนูศักดิ์ แสนซุ้ง
พ่อ
46ม.7 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 0638824918
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นายมนูศักดิ์ แสนซุ้ง
55507000084343550700298584
40
29/4/2020, 11:42:51ประถมศึกษาปีที่ 1เด็กชายธรรมนูญ แสนซุ้ง155070121520110 ธันวาคม 2551
46 ม7 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
0638824918
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านบ่อหอย โรงเรียนบ้านบ่อหอย ม.6 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 551100857239346นางลำดวน บุญชญา0857239346มนูศักดิ์ แสนซุ้ง3550700298584พรทิพย์ แซ่ท้าวหย่าร้างมนูศักดิ์ แสนซุ้งพ่อ0638824918
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
มนูศักดิ์ แสนซุ้ง55507000084343550700298584
41
30/4/2020, 19:34:44
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นางสาววิไล​ แซ่​เฮ้อ​155950000635221​ ​พฤศจิกายน​​ 2546​
138​ บ้าน​ดอย​ติ้ว​ ต​ำ​บล​ศรี​ภูมิ​ อ​ำ​เภอ​ท่าวังผา​จังหวัด​น่าน​
0988183207
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียน​บ้าน​ดอย​ติ้ว​
โรงเรียน​บ้าน​ดอย​ติ้ว​ หมู่​7​ ต​ำ​บล​ศรี​ภูมิ​ อ​ำ​เภอ​ท่าวังผา​ จังหวัด​น่าน​054-798-577อดุลย์​ จิ​ณ​ะ​ชิต​0987491804นาย​ลือ​ แซ่​เฮ้อ​5-5506-00019-43-4นาง​ชง​ แซ่​ว่าง​บิดา ถึงแก่กรรม
6.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้าบิดา หรือ มารดา
วิไล​ แซ่​เฮ้อ​5-5508-00016-58-7
42
2/5/2020, 10:56:44
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์-คณิต
นายศราวุฒิ ถาวร110150122203922 มกราคม 2547
46 หมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
0806976958
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนจ่านกร้อง23/17 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก65000055258420นายเฉลียว คำดีไม่ทราบนายเจษฎา ถาวร3551000107906
นางสาวรัชนก บุญจันทร์
อยู่ด้วยกัน
46 หมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
0806976985
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นายชาญณรงค์ ดวงขาว3320700290143
43
2/5/2020, 19:40:36
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นางสาวเมญาวี ดำดง11499008260411 พฤษภาคม 2547
บ้านเลขที่6 หมู่4 บ่านห้วยแกลบ ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน 55160
0614274039
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตั้งอยู่ที่171หมู่ที่5 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160054777089
ดร.เกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
0819607026นาย ถวิล ดำดง3550900158719นาง แหม่ม ดำดงหย่าร้างนาย มี ดำดงคุณปู่
บ้านเลขที่6 หมุ่4 บ้านห้วยแกลบ ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน 55160
0615274039
6.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้าบิดา หรือ มารดา
นางสาว เมญาวี ดำดง
ไม่ทราบเพราะแม่เป็นคนลาว
3550900159697
44
2/5/2020, 20:58:00
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์-คณิต
นางสาวนัทธพร มาฆะวงศ์113990045026110 กนกฎาคม 2547
44/1 หมู่ 4 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
0809484219
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ราชประชานุเคราะห์56
198 หมู่ 10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน55110
054692082จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม0882632466วีรวัฒน์ มาฆะวงศ์3130500138145ขันทอง อินกุณา
แยกกันอยู่ หรือแยกกันประกอบอาชีพ
หวัด อินกุณาตา
44/1 หมู่ 4 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 0830146453
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นัทธพร มาฆะวงศ์35507005065943550700506560
45
4/5/2020, 7:05:10มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงศิริลักษณ์ หนังไธสง155070120802726 มิถุนายน 2550
222 หมู่ที่ 8 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
0613456190
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านชมพูโรงเรียนบ้านชมพู หมู่บ้านชมพู ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน0956696439อัจฉรา สีโสภา0882529796วันชัย หนังไธสง3620500429145เรียม แฮ้วมาหย่าร้างนางบุญผาย แฮ้วมายาย
222 บ้านชมพู ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
0949395776
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
ศิริลักษณ์ หนังไธสง35507004524863 5507 00452 41 9
46
7/5/2020, 8:14:08
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
เด็กหญิงอรปรียา โซ่เมืองแซะ155960002946016ธันวาคม 2548
22 บ้านน้ำปัวพัฒนาตำบลภูคาอำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
0654412378
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภูคาวิทยาคมภูคาวิทยาคม บ้านเต๋ยกลางหมู่6ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่าน55120ไม่มีค่ะสิทธิพล พรมมินทร์ไม่มีค่ะ
นาย รุ่งโรจน์ โซ่เมืองเเซะ
2 5505 00020 61 4
นางสาว บัวกาบ ยอดออน
อยู่ด้วยกัน
นาย รุ่งโรจน์ โซ่เมืองเเซะ
เป็นบิดา
บ้านเลขที่22 บ้านน้ำปัวพัฒนาตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านรหัสไปรษณีย์ 55120 เบอร์0989570475
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
อรปรียา โซ่เมืองเเซะ
5 5505 00316 26 75 5505 00020 61 4
47
7/5/2020, 21:15:46มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชาย
เด็กชายเจงคริส แซ่ว่าง
15593000248452ตุลาคม2549
110หมู่8 หมู่บ้านน้ำสอด ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55 130
Tel.092_702_1350
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านน้ำสอดโรงเรียนบ้านน้ำสอด 79หมู่12ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 551300993715844นายวุฒิไกร กาบปินะ0993715844นาย ทองดี แซ่ว่าง5550800050033นางสาว ซี แซ่ว่างอยู่ด้วยกัน5.เด็กในชนกลุ่มน้อย
เด็กชาย เจงคริส แซ่ว่าง
5550800051242
48
8/5/2020, 12:27:00มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงไอยรินทร์ สุขช่วย15507012103743. พฤศจิกายน 2550
90 หมู่2
บ.ส้านนาหนองใหม่
ต.ส้านนาหนองใหม่อ
อ.เวียงสา
จ.น่าน
55110
0800318301
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาต
โรงเรียนชุมชนบ้านซาต
อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร์
32190
0812565594นาย นคร พรหนองแสน0812565594
นาย วิทูรย์. สุขช่วย
1320200096244
น.ส. ปนัดดา อินทะหงษ์
อยู่ด้วยกันนาง สวี. อินทะหงษ์ยาย
136 หมู่2
บ.ส้านนาหนองใหม่
ต.ส้านนาหนองใหม่
อ.เวียงสา
จ.น่าน
55110
เบอร์ 0622798606
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
น.ส ปนัดดา อินทะหงษ์
15507001024035550200016071
49
9/5/2020, 12:15:50
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นายภาณุพงศ์ พิมพ์น้อย153890001822527 ตุลาคม 2547
17/1 ม. 9 ต. บ่อเบี้ย อ. บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์ 53180
0932936534
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ราชประชานุเคราะห์ 56 จ. น่าน
โรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 56 ต. กลางเวียง
อ. เวียงสา. จ. น่าน 55110
054692082จ.ส.อ เสวก ฉุนหอม08-82632466นายนอ พิมพ์น้อย3530600049752
นางสงกรานต์ พิมพ์น้อย
อยู่ด้วยกัน
นางสงกรานต์ พิมพ์น้อย
มารดา
17/1 ม 9 ต. บ่อเบี้ย อ. บ้านโคก. จ. อุตรดิตถ์ 53180
09329365345.เด็กในชนกลุ่มน้อย
นายภาณุพงศ์ พิมพ์น้อย
35306000852873530600085287
50
9/5/2020, 12:16:24
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นายภาณุพงศ์ พิมพ์น้อย153890001822527 ตุลาคม 2547
17/1 ม. 9 ต. บ่อเบี้ย อ. บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์ 53180
0932936534
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ราชประชานุเคราะห์ 56 จ. น่าน
โรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 56 ต. กลางเวียง
อ. เวียงสา. จ. น่าน 55110
054692082จ.ส.อ เสวก ฉุนหอม08-82632466นายนอ พิมพ์น้อย3530600049752
นางสงกรานต์ พิมพ์น้อย
อยู่ด้วยกัน
นางสงกรานต์ พิมพ์น้อย
มารดา
17/1 ม 9 ต. บ่อเบี้ย อ. บ้านโคก. จ. อุตรดิตถ์ 53180
09329365345.เด็กในชนกลุ่มน้อย
นายภาณุพงศ์ พิมพ์น้อย
35306000852873530600085287
51
12/5/2020, 8:54:49มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายพรพิพัฒน์ พวงธาตุ153890001972818 มิถุนายน 2549
7 ม. 9 ต. บ่อเบี้ย อ. บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์ 53180
0932936534
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านน้ำลัดโรงเรียนบ้านน้ำลัด ต. ม่วงเจ็ดต้น อ. บ้านโคก. จังหวัดอุตรดิตถ์-นายประชุม ทองน่วม-นายประจวบ พวงธาตุ3530600085309
นางเสาวลักษณ์ พวงธาตุ
อยู่ด้วยกัน
นางสงกรานต์ พิมพ์น้อย
ป้า
17/1 ม 9. ต. บ่อเบี้ย อ. บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์ 53180
09329365345.เด็กในชนกลุ่มน้อย
เด็กชายพรพิพัฒน์ พวงธาตุ
24209000196063530600085287
52
13/5/2020, 16:11:12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์-คณิต
นางสาว
สุพรรณรัศมิ์ นันปลิว
155070119643630/ธันวาคม/2547
30 หมู่7
ต.นํ้ามวบ
อ.เวียงสา
จ.น่าน
55110
0936433013
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์
ต.นํ้ามวบ
อ.เวียงสา
จ.น่าน
55110
0654845772
นาย ณราวิชญ์ อิ่นน้อย
0654845772นาย ธีรชาติ จันติ5550590011801
นาง เพียงใจ. นันปลิว
หย่าร้างนางรัตนา. นันปลิวอา0808050875
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นาง เพียงใจ นันปลิว35507006107401550700006102
53
13/5/2020, 19:12:44
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นายศุภกฤษ แซ่โซ้ง1550200083412830 ธันวาคม 2547
144 หมู่ 10 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
0808549003
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ตำบลน้ำพาง อำเเม่จริม จังหวัดน่าน0821772851นายรัชภูมิ นโนฤทธิ์0821772851นายศุภชัย แซ่โซ้ง5550200022411นางเก๊ง แซ่โซ้งอยู่ด้วยกัน--
144 หมู่10 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นายศุภกฤษ แซ่โซ้ง5550200029416-
54
14/5/2020, 15:46:41มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงกลิกา แซ่เฮ้อ15511000963811 ธันวาคม 2549
153 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
0980029943
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
198 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน_
จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม
_นายประพันธ์ แซ่เฮ้อ5550500489366นางสาวอุษา แซ่โซ้งอยู่ด้วยกัน_-
153หมู่ 10 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
ด.ญ.กลิกา แซ่เฮ้อ8550284003744-
55
14/5/2020, 19:07:08ประถมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงวิรัชดา ขุนศรี16190000532611เมษายน 2555
210 หมู่4 ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
0826747043อนุบาลโรงเรียนพี้ใต้ร.รพี้ใต้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน 551900954456592
นาง ปิยะนาถ ฉุนหอม ร.รบ้านพี้ใต้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
0954456592
นายมะณีกร เกตมะลิกรรณ์
3610200220780นางสุนิตรา ขุนศรีหย่าร้าง
น.ส กรรณีการ์ เกตมะลิกรรณ์
ป้า
210 หมู่4 ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
08226747043
6.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้าบิดา หรือ มารดา
น.สกรรณีการ์ เกตมะลิกรรณ์
16107000572613610200220798
56
16/5/2020, 7:41:47มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิง
เด็กหญิง พรทิพย์ แซ่ท้าว
155930002573615 เมษายน พ.ศ.2550
10หมู่8หมู่บ้านน้ำสอด ต.และ อ.ทุ่งช้าง จะ.น่าน 55130
0951259889
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านน้ำสอด79หมู่12โรงเรียนบ้านน้ำสอด ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน054760249นาย วุฒิไกร กาบปินะ0993715844นายกั๊วะ แซ่ท้าว5550800060063
นางสาว พันธ์เครือ กรธนพาณิชย์
อยู่ด้วยกัน
10 หมู่8หมู่บ้านน้ำสอด ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130โทร.0951259889
5.เด็กในชนกลุ่มน้อย
เด็กหญิง พรทิพย์ แซ่ท้าว
2550500021891
57
17/5/2020, 11:26:11
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นายธีระศักดิ์ แซ่เฮ้อ155060015705223 เมษายน 2547
27 ม.7 บ้านดอนติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
55140
0987688138
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
119 ม.8 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
55140
---
นาย อภิสิทธิ์ แซ่เฮ้อ
5550600019329
นาง อนงค์รดี แซ่เล้า
อยู่ด้วยกัน
นาย อภิสิทธิ์ แซ่เล้า
บิดา0987688138
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นายธีระศักดิ์ แซ่เฮ้อ
55506900003215550600019329
58
18/5/2020, 7:43:38มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิง
แววดาว วัฒนาตระกูลวงศ์
155020008410413 พฤษภาคม 2550
183 ม.9 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
0930211151
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านป่าสักโรงเรียนบ้านป่าสัก ม.2 ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 551700622537168นาย ประเสริฐ ใจน่าน0835819120
นาย สว่าง วัฒนาตระกูลวงศ์
5550200025275
นางสาว เด้อ จรูญสกูลวงศ์
อยู่ด้วยกัน
นางสาว ปิยานุช วัฒนาตระกูลวงศ์
พี่สาว
183 ม.9 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
09302170115.เด็กในชนกลุ่มน้อย
เด็กหญิง แววดาว วัฒนาจระกูลวงศ์
55704000343081550200058677
59
18/5/2020, 9:59:13มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่ท้าว055080000005124กันยายน 2550
112 บ้านน้ำสอด ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
0654470191
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านน้ำสอดโรงเรียนบ้านน้ำสอด บ้านน้ำสอด ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 551300993715844นาย วุฒิไกร กาบปินะ0993715844ไม่มีไม่มีตัวตนน ส อ้นหย่าร้าง
น ส สตรีรัตน์ แซ่ว่าง
ผู้ปกครอง
112 ม.8 บ้านน้ำสอด ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
55130 เบอร์โทร 0654470191
6.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้าบิดา หรือ มารดา
น ส สตรีรัตน์ แซ่ว่าง
ไม่มีสัญชาติไทย5550500679408
60
18/5/2020, 22:08:57
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นายณัฐวัตร แซ่ย่าง154950000802911/7/2547
72 หมู่12 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120
0613528253
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านแม่แรมหมู่12 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120054069736นางนิสากร ศรียงค์054069736นายสือ แซ่ย่าง5540600011115นางป้อยี แซ่ม้าอยู่ด้วยกันนายสือ แซ่ย่างบิดา
72 หมู่12 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120
06357629965.เด็กในชนกลุ่มน้อย
นายสมพงษ์ แซ่ย่าง (พี่ชาย)
55508000385305540600011115
61
20/5/2020, 15:14:49มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงนววรรณ แซ่ย่าง15495000138639/4/2550
72 หมู่12 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120
0613528253
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านแม่แรมหมู่ 12 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120054069736นางนิสากร ศรียงค์054069736นายสือ แซ่ย่าง5540600011115นางป้อยี แซ่ม้าอยู่ด้วยกันนายสือ แซ่ย่างบิดา
72 หมู่12 ต.เตาปูน อ.สอง จแพร่ 54120
06357629965.เด็กในชนกลุ่มน้อยนายสมพงษ์ แซ่ย่าง55508000385305540600011115
62
21/5/2020, 9:39:54มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงชินันพร ขันหลวง155120005598921 กรกฎาคม 2549
บ้านเลขที่ 55 หมู่ 7 บ้านสว้าใต้ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
0970261964
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านสว้าโรงเรียนบ้านสว้า หมู่บ้านบ้านสว้าใต้ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220054731800
นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ
0817967196นายชัย ขันหลวง5551200029077นางสาวจันทนา อักขระอยู่ด้วยกัน
บ้านเลขที่55 หมู่ 7 บ้านสว้าใต้ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
เบอร์โทรศัพท์ 0970261964
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
เด็กหญิงชินันพร ขันหลวง
2551200033339
63
23/5/2020, 7:36:36ประถมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงพิชญา กรธนพาณิชย์155930002888315/12/2552
199หมู่7(บ้านบางแก)ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
0951259889
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านบางแก โรงเรียนบ้านบางแก หมู่7ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน551300643392255
นาย อดิศักดิ์ ชัยอ้าย
0643392255นาย กั๊ว แซ่ท้าว5550800060063
นางสาว พันธุ์เครือ กรธนพาณิชย์
อยู่ด้วยกัน
10หมู่8ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน55130
5.เด็กในชนกลุ่มน้อย
เด็กหญิง พิชญา กรธนพาณิชย์
2550500021891
64
23/5/2020, 17:38:22มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิง
กวินทรา จารุภคพาณิชย์
15511000953007 พฤศจิกายน 2548
161 บ้านร่มเกล้า ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
รหัสไปรษณีย์ 55170
0926368039
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวรดิถ์วิทยาประสูทน์
โรงเรียนวรดิถ์วิทยาประสูทน์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง'14130035660126
พระครูสมุห์เดือน ปุญญจาโร
035660126
ไพศาล จารุภคพาณิชย์
5551100021856ภรัญญา แซ่โซ้งหย่าร้าง
ดวงใจ จารุภคพาณิชย์
พี่สาว
161 บ้านร่มเกล้า ต.น้ำพาง อ. แม่จริม จ.น่าน
รหัสไปรษณีย์ 55170 เบอร์ 0926368039
10.เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กวินทรา จารุภคพาณิชย์
55502000294831551100060581
65
23/5/2020, 17:54:43ประถมศึกษาปีที่ 1เด็กชาย
ชโนทัย จารุภคพาณิชย์
156010164044123 สิงหาคม 2550
161 บ้านร่มเกล้า ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน'55170
0926368039
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวรดิถ์วิทยาประสูทน์
โรงเรียนวรดิถ์วิทยาประสูทน์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง '141300635660126
พระครูสมุห์เดือน ปุญญจาโร
0635660126ไพศาล จารุภคพาณิชย์5551100021856ภรัญญา แซ่โซ้งหย่าร้างดวงใจ จารุภคพาณิชย์พี่สาว
161 บ้านร่มเกล้า ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน'55170 เบอร์0926368390
10.เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ชโนทัย จารุภคพาณิชย์
55502000294831551100060581
66
25/5/2020, 14:08:55
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นายณภัทร งามธุระ110390014751215/12/2546
61 งอบ งอบ ทุ้งช้าง น่าน 55130
0808289381
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทุ้งช้างโรงเรียนทุ้งช้าง ทุ้งช้าง ทุ้งช้าง น่าน 55130054 795 167
ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง
-พ.ต.อ ชาญชัย งามธุระ3550800109929น.ส. ระเบียบ งามธุระ
แยกกันอยู่ หรือแยกกันประกอบอาชีพ
น.ส.ระเบียบ งามธุระแม่08611662575.เด็กในชนกลุ่มน้อยณภัทร งามธุระ35508001133733550800113373
67
26/5/2020, 12:57:29ประถมศึกษาปีที่ 1เด็กชาย
ด.ช.วริทธินนท์ ปากอง
155070123328529/พฤษภาคม/2557
104หมู่1ตำบลน้ำมวบอำเภอเวียงสาจ.น่าน
0939356801ศูนย์เด็กเล็กศูนย์ศูนย์0952573577พับพึ่ง0952573577นายมนย์ชัย ปากอง1550700008113เซ็น เยี้ยมสุขหย่าร้างเจนปากองป้า
6.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้าบิดา หรือ มารดา
ด.ญพิมพิกา กองขันบ่มีเปนคนลาว3550700609661
68
27/5/2020, 17:22:58มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงเอื้อการย์ อาวาท155990053624312 กันยายน 2550
41ม.7ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
0829060471
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านห้วยเลา
ม.7 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน 551500810214418
นาย พิเชษฐ์ ปัญญาอุด
0828872209นายมงคล อาวาท3550400065184
นางสาวคิด ปัญญาแก้ว
แยกกันอยู่ หรือแยกกันประกอบอาชีพ
นางสาวดาริกา สุคนธมาศ
พี่สาว
116 ม.7ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน55150
0953277909
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
นางสาวดาริกา สุคนธมาศ
35504000711001930500214697
69
28/5/2020, 19:23:25
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นายวรันธร ทิพย์บุญศรี193100107595113/พ.ย./2547
เลขที่45 บ้านสาลี่ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
0972863530
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
รร.สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก บ้านน้ำมวบ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110054059688ณราวิชญ์ อิ่นอ้าย0654845772บุญคิด ทิพย์บุญศรี3550700610014วงเดือน ศรีวิชัยหย่าร้างน.ส.เตือนใจ กาษรอา
149 สาลี่ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 0972863530
6.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกำพร้าบิดา หรือ มารดา
น. วรันธร ทิพย์บุญศรี
29310010057652931001005773
70
1/6/2020, 19:18:44
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นาย
นาย นิพัทธ์ อยู่ป่ากลาง
15513000364128/มิ.ย./2547
188 บ้านน้ำพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองเเคว
จ.น่าน รหัสไปรษณีย์ 5516
0806737330
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ราชประชานุเคราะห์56
ราชประชานุเคราะห์56-ต.กลางเวียง
.เวียงสา.น่าน รหัสไปรษณี55160
05469-2082
จ่าสิบเอก เสวก ฉุนหอม
05469-2082
นาย เกรียงไกร อยู่ป่ากลาง
5-5513-00005-24-2
นางสาว ฟามเส็ง เเซ่จ๋าว
อยู่ด้วยกัน
นาง เหมยจิง อยู่ป่ากลาง
ย่า
1 หมู่9 ต.นาไร่หลวง อ.สองเเคว จ.น่าน
5.เด็กในชนกลุ่มน้อย
นาย นิพัทธ์ อยู่ป่ากลาง
35506004432213-6203-00335-98-8
71
1/6/2020, 23:20:21
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ + ทวิศึกษา(การตลาด/ช่างยนต์/คหกรรม)
นายนาย กิตติพงษ์ นุฟู155990048196129 กันยายน พ.ศ2547
19 หมู่5 ต.ภูฟ้า อ.บ่เกลือ จ.น่าน
0926791915
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ราชประชานุเคราะห์56
โรเรียน ราชประชานุเคราะห์56 198 หมู่10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน-จ.ส.อ เสวก ฉุนหอม-นาย อาคม นุฟู-
นาง อรัญญา บุณอินทร์
หย่าร้าง5.เด็กในชนกลุ่มน้อยนาย กิตติพงษ์ นุฟู-
72
3/6/2020, 13:10:19
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์-คณิต
นางสาวณัฐพร วันสีดา134030016381419ก.พ2547
บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังอุบลราชธานี 34220
0635806532
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนหนามเเท่ง ทิพยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนหนามเเท่งทิพยาคม บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
045381033นาย นรเชฐ เบ้าทอง045381033นายศราวุธ เเซ่เติ๋น1550600050321พัฒทาวัลย์ วันสีดาอยู่ด้วยกันนางทำนอง วันสีดายาย ตา พ่อเเม่ 06587663495.เด็กในชนกลุ่มน้อย
นางสาว ณัฐพร วันสีดา
53403000295253340300214890
73
3/6/2020, 15:31:53มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงศวิตา วงษ์แย้ม155070121042131 ตุลาคม 2550
190 ม.6 บ.สันรุ่งเรือง ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
0640525433
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านน้ำมวบ158 ม.8 บ.ธารทองต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 551100871776342นิติพันธ์ ปางน้อย0871776342นพดล แก้วไสย1550700080337ปทุมพร สุริยะวงศ์อยู่ด้วยกันปทุมพร สุริยวงศ์มารดา
190 ม.6 บ.สันรุ่งเรือง ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทร.06405254335.เด็กในชนกลุ่มน้อยปทุมพร สุริยะวงศ์15507000157481550700015748
74
8/6/2020, 9:55:57มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายวัชรกร กีรติภิวัฒิ155990052117310 พฤศจิกายน 2549
138 บ้าน.สองแคว ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000
0885731337
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รร.บ้านสองแควรร.บ้านสองแคว บ้านสองแคว ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 550000811790198
นางสาว จารุวรรณ นาตัน
0811790198
นาย ศุภกฤษ์ กีรติภิวัฒิ
3550100670521
น.ส. จันทรัตน์ กีรติภิวัฒิ
อยู่ด้วยกันบิดามารดา
138 บ.สองแคว ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน55000 0885731337
5.เด็กในชนกลุ่มน้อย
นาย ศุภกฤษ์ กีรติภิวัฒิ
1550100004800
75
10/6/2020, 9:47:29
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์-คณิต
เด็กหญิงด.ญ .สุพัฒตรา แซ่ลี155130004728717 เมษายน 2557
หมู่ .บ้านน้ำพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
0958511368
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงพระคุณนานุบาลพระคุณานุบาล อ.จริม ต.หนองแดง จ.น่าน 55160054769334-5นายชินณธี ธาตุแท้05469334-5นายเจษฎา แซ่ลี5550900001611วริศรา แซ่เติ๋นอยู่ด้วยกัน5.เด็กในชนกลุ่มน้อยนายเจษฎา แซ่ลี1550600044151
76
22/6/2020, 12:31:41มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิง
ปภาวรินท์ เคล้าเเก้ว
120960156295410 สิงหาคม 2550
84/12 หมู่ 6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
0613475464
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
17/3 ม.5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี0816871810นางชญานัน สมมา-ประสาท เคล้าเเก้ว3411600513477ชลธิชา ยะปวงอยู่ด้วยกันชลธิชา ยะปวงมารดา
84/12 หมู่ 6 ทุงเจ๊กเลี้ยว1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
( 0613475464 )
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
ปถาวรินท์ เคล้าเเก้ว
35503000602383550300060238
77
22/6/2020, 12:32:07มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิง
ปภาวรินท์ เคล้าเเก้ว
120960156295410 สิงหาคม 2550
84/12 หมู่ 6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
0613475464
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
17/3 ม.5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี0816871810นางชญานัน สมมา-ประสาท เคล้าเเก้ว3411600513477ชลธิชา ยะปวงอยู่ด้วยกันชลธิชา ยะปวงมารดา
84/12 หมู่ 6 ทุงเจ๊กเลี้ยว1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
( 0613475464 )
7.เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
ปถาวรินท์ เคล้าเเก้ว
35503000602383550300060238
78
2/7/2020, 11:08:55มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิง
ดญ.สุจารีย์ จันทะคุณ
15389000195079 มีนาคม 2549
26 หมู่4 บ้านห้วยครั่ง บ้านโคก บ้านโคก
อุตรดิตถ์ 53180
0929785284
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกวิทยาคม ฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 53180055486363นาย ชยพล เอ็บมูล0931575060นาย อำพล ภาคมฤค3450100959998นาง สาธิตา มาคูณอยู่ด้วยกัน5.เด็กในชนกลุ่มน้อย
ดญ.สุจารีย์ จันทะคุณ
3530600036057
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...