แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน มีนาคม-กันยายน 61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
ที่
กศน.อำเภอ
กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่ระยะเวลาผลการดำเนินงาน
3
1
พระนครศรีอยุธยา
78 คน
รร.เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
16 มีนาคม 2561
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4
61 คน
โรงเรียนวัดตูม
6 มีนาคม 2561
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
5
50 คน
โรงเรียนวัดช้าง ตำบลปากกราน
8 มีนาคม 2561
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
6
51 คน
วัดใหญ่ชัยมงคล
22 มีนาคม 2561
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
7
10 คน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1-30 มีนาคม 2561
เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ ความบันเทิงในการอ่านหนังสือ
8
2ท่าเรือ75 คน
โรงเรียนวัดสามเรือน ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ
5 มีนาคม 2561
ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทำใ)ห้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่ และสถานการณ์จริง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ได้พัฒนาทักษะการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านหนังสือและสื่อทุกรูปแบบ
9
51 คน
โรงเรียนวัดจงกลณี ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ
9 มีนาคม 2561
ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่ และสถานการณ์จริง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ได้พัฒนาทักษะการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านหนังสือและสื่อทุกรูปแบบ
10
11
12
13
3นครหลวง----
14
15
16
17
18
4บางไทร30
กศน.ตำบลบ้านม้า
14 มีนาคม 2561
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความ
19
เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้
20
กับบุคคลรอบตัวได้
21
22
23
5บางบาล50
ร.ร.ประชากรรังสฤษฏ์ ต.บางหลวง
9 มี.ค.61
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 90
24
25
26
27
28
6บางปะอิน----
29
30
31
32
33
7บางปะหัน31
-กศน.ต.ทางกลาง
4 มี.ค.2561
ร้อยละ80 มีความพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
34
-กศน.ต.บ้านม้า
11 มี.ค.2561
35
-กศน.ต.บ้้านขล้อ
11 มี.ค.2561
ร้อยละ 80 มีความพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
36
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ทักษะ การคิดและการอ่าน
37
38
8ผักไห่
น.ศ.กศน.20คน
ห้องสมุดประชาชน
เดือนมีนาคม
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในกิจกรรม โดยเฉพาะนักศึกษา กศน.สูงวัยให้ความ
39
เด็กและประชาชน
อำเภอผักไห่
สนใจกับการสอนการศึกษาค้นหาข้อมูลจากInternetเป็นอย่างมาก และ
40
ทั่วไป
สามารถทำเองได้ โดยการเข้ามาฝึกฝนบ่อยๆในห้องสมุด
41
42
43
ประชาชนทั่วไป
ห้องสมุดประชาชน
เดือนมีนาคม
หลังจากห้องสมุดได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าหนังสือเก่าสามารถนำมาบริจาคได้
44
อำเภอผักไห่
ก็มีประชาชนนำหนังสือที่ตนเองไม่ได้อ่านแล้วมาบริจาค
45
46
47
9ภาชี100
โรงเรียนวัดหนองบัว
7 มีนาคม 2561
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้
48
49
50
51
52
10
ลาดบัวหลวง
ประชาชนทั่วไป
ห้องสมุดประชาชน
20 กรกฎาคมประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ
53
ประชาชนทั่ั่วไป
ห้้องสมุดประชาชน
26 กรกฎาคมประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ
54
ประชาชนทั่วไป
ห้องสมุุดประชาชน
9 สิงหาคมประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ
55
เด็กและเยาวชน
โรงเรียนวัดอินทรอารี
2 สิงหาคม
นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียง
56
57
11วังน้อย100
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้(เกตุสุรางค์อุปถัมภ์)
12 มีนาคม 2561
ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
58
เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
59
60
61
62
12เสนา93
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน
14 มี.ค. 61
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
63
450
กลุ่มโรงเรียนแควน้อยลาดโพธิ์ทอง (โรงเรียนวัดหัวเวียง)
27 มีนาคม 2561
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
64
65
66
67
13บางซ้าย50
โรงพยาบาลบางซ้าย
9 มีนาคม 2561
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ระดับดี ร้อยละ 91
68
50วัดคอตัน16 มีนาคม 2561
ผูู้้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ระดับดี ร้อยละ 91
69
70
71
72
14อุทัย11 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านหีบ
16 มีนาคม2561
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการฝึกทักษะการอ่านการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ80
73
26 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองน้ำส้ม
23 มีนาคม 2561
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการฝึกทักษะการอ่านการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ80
74
45 คน
ตลาดประชารัฐตำบลคานหามอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่6
25 มีนาคม 2561
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากการอ่านคิดเป็นร้อยละ80
75
76
77
15มหาราช35 คน
ศาลาประชาคมตำบลบางนา
22 มีนาคม 2561
ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
78
79
80
81
82
16บ้านแพรก60 คน
กศน.ตำบลสองห้อง
13 มีนาคม 2561
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu