6. ตาราง ปวช.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา
2
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2562
3
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาวิชาพณิชยการ ครูที่ปรึกษา นางสาวลัดดา ทดสูงเนิน ห้องประจำ SAN 501
4
วัน / คาบ
12345678
5
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.30 - 11.20
11.20 - 12.10
12.10 - 13.00
13.30 - 14.20
14.20 - 15.10
15.10 - 16.00
6
จันทร์ กิจกรรมหน้าเสาธง 08.10 - 08.30
ภาษาไทยพื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โฮมรูม 20 นาทีพักกลางวันการขายเบื้องต้น พักเบรค 30 นาทีพิมพ์ไทยเบื้องต้น
7
ม.สิริยากรม.ลัดดาม.พิชิตม.มาลินี(คอม1)
8
อังคารวิทยาศาสตร์ฯพักกลางวัน
หน้าที่พลเมืองฯ
อาชีวอนามัยฯ
การบัญชีเบื้องต้น
พลศึกษาฯสุขภาพ
9
ม.มนตราม.อาภรภรณ์ม.อมรีภรณ์ม.วันเพ็ญม.สำเริง
10
พุธ
พลศึกษาฯสุขภาพ
หน้าที่พลเมืองฯ
พักกลางวันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
ภาษาไทยพื้นฐาน
11
ม.สำเริงม.อาภรภรณ์ม.สิริยากร
12
พฤหัสบดีอาชีวอนามัยฯ
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
พักกลางวันวิทยาศาสตร์ฯ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น1
13
ม.อมรีภรณ์
ม.มาลินี(คอม1)
ม.มนตราม.ลัดดาม.จุรีมาศ
14
ศุกร์การบัญชีเบื้องต้น พักกลางวัน
กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น1
อังกฤษในชีวิตจริง
อังกฤษในชีวิตจริง
15
ม.วันเพ็ญม.จุรีมาศม.คุณัญญาม.คุณัญญา
16
17
18
19
ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................
20
(นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร)(บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ)
21
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...