ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
שעה/כיתהגומאגפןדובדבןדרדרדקלדולבהרריתהרדוףהדסהדר
118
יום ראשון 3/508:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
119
8:30 מפגש בוקר צוות
120
מתמטיקה 5 יחל הגשת עבודה
121
09-12מגמות : אמנות (רעות), מדמח, תאטרון, אזגל (עבודה עצמאית)תקשורתמתמטיקה
122
123
124
125
12:30-15:30מתמטיקהעברית עברית היסטוריהעברית פרטני לפי רשמהספרותמבוא למדעים
12:30-14:00
ספרות
126
127
128
יום שני 4/508:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
129
130
09-12בגרות תקשורת
מגמות: אמנות | מדמח
היסטוריהתנ"ךתנ"ךספרותחנ"ג 9-9:45 בנים בלבד
131
מגמות: ביולוגיה | עיצוב גלובלי
10-12
132
133
134
12:30-15:30אזרחותאזרחות12:30-13:15חנ"גמבוא למדעים
12:30-14:00
ספרותספרות
135
עבריתתנ"ךמבוא למדעים
14:00-15:30
136
חנ"ג 14:30-15:30
137
יום שלישי 5/508:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
138
8:30-9:30 מפגש בוקר צוות
139
9:30-12:00מתמטיקה | תנ"ך לתלמידי 3 יח"ל מגמות: אמנות | מדמ"ח |
אזג"ל (הגשת פוסטר מדעי)
אנגליתמגמות: תיאטרון | אזג"ל | עיצוב גלובלי | אמנות
140
141
142
143
12:30-15:30מגמות: אמנות | היסטוריה השלמת בגרותמתמטיקהעברית פרטני על פי רשימהאנגלית
144
145
146
יום רביעי 6/508:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
147
148
09-12תנ"ךתנ"ךמתמטיקההיסטוריהעברית ספרותעברית ספרות
149
150
151
152
12:30-15:3012:30-13:30 חנ"גהיסטוריהתנ"ךתנ"ךספרות מתמטיקה
153
חונכות מסיבת סיום
154
155
יום חמישי 7/508:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
156
8:30 מפגש צוות
157
09-12מתמטיקה (5 יחל המשך עבודה ללא שיעור)אנגליתתנ"ךמגמות: תקשורת | ביולוגיה | עיצוב גלובלי | עיצוב
158
159
160
161
12:30-15:30תנ"ךתנ"ך12:30-14:00היסטוריההיסטוריהמתמטיקהספרותעבריתספרותעברית
162
14:00-15:30היסטוריה
163
164
יום שישי 8/508:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
165
166
09:00
167
10:00
168
11:00
169
12:00
170
יום ראשון 10/508:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
171
מדמ"ח בגרות פנימית - הגשת פרוייקט
172
בגרות באזרחות
173
09-12
174
175
176
177
12:30-15:30
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216