ABCDEF
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ที่ยังสมัครไม่สำเร็จ
2
3
นักเรียนยังไม่ได้ลงวันเวลา ยื่นใบสมัครกับที่โรงเรียน และทำตามคู่มือการกรอกใบสมัครออนไลน์ข้อที่ 6 -11
4
คู่มือการกรอกใบสมัครออนไลน์
5
6
ที่
เลขที่ผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อนามสกุลโรงเรียนเดิม
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
38
39