ผลการประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ของวัดในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBD
1
ประทับเวลาชื่อวัด
สถานที่ตั้ง เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
เจ้าอาวาส/ผู้ปกครองวัด
เบอร์โทรติดต่อ
ชื่อพระภิกษุหรือสามเณรหรือโยมที่ได้รับมอบหมายเป็นจิตอาสาประจำวัด(อสว.) เพื่อประสานข้อมูลด้านสาธารณสุข
เบอร์โทรติดต่อของจิตอาสาประจำวัด(อสว.)
จำนวนพระสงฆ์(รูป)
จำนวนสามเณร(รูป)
จำนวนแม่ชี(คน)
[มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพดีและสะอาด]
[มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นเหม็น]
[แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนและเหมาะสม]
ห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ มีจำนวนเพียงพอ และสะอาด จัดแยกชาย-หญิง และพระภิกษุ มีข้อความ หรือสัญลักษณ์ชัดเจน(ส้วมโยมชายหรือหญิง 1ห้องต่อ 50คน ส้วมพระ-แม่ชี 1 ห้อง ต่อ 6 รูป)
มีบริการน้ำดื่มสะอาด/น้ำใช้เพียงพอ
โรงอาหาร และห้องครัว ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ [บริเวณที่เตรียม-ปรุงและที่รับประทานอาหาร สะอาด ไม่วางอาหารบนพื้น และใช้ช้อนกลางในการตักชิม]
โรงอาหาร และห้องครัว ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ [อาหารสด และอาหารแห้ง แยกเก็บเป็นสัดส่วน]
โรงอาหาร และห้องครัว ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ [สารปรุงแต่งอาหาร อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว น้ำดื่มเครื่องดื่ม และน้ำแข็ง บรรจุในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปิด]
โรงอาหาร และห้องครัว ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ [ภาชนะอุปกรณ์ ต้องสะอาด ไม่ชำรุด และไม่ใช้ปะปนกันระหว่างอาหารดิบและอาหารสุก]
โรงอาหาร และห้องครัว ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ [การล้างภาชนะอุปกรณ์ ด้วยวิธีการอย่างน้อย 2 ขั้นตอนไม่ล้างบนพื้น และเก็บอย่างถูกวิธี]
โรงอาหาร และห้องครัว ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ [ในครัวต้องมีที่รองรับเศษอาหาร]
โรงอาหาร และห้องครัว ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ [ปรุง ผู้เสิร์ฟ (ผู้ประเคน) ต้องแต่งกายสะอาด และล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสอาหารทุกครั้ง]
[มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล]
[มีการเก็บรวบรวมและจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล]
[จัดการน้ำเสียอย่างถูกหลักสุขาภิบาล]
[ในบริเวณวัดไม่มีน้ำขังนองและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย]
[ภาชนะขังน้ำทุกภาชนะไม่มีลูกน้ำยุงลาย]
[สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า]
พื้นอาคารไม่ลื่น สภาพลานจอดรถไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
[มีการติดป้ายเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณประตูเข้า-ออก วัด หรือที่เห็นชัดเจน]
[บริเวณวัดไม่มีการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์]
[ไม่มีการถวายยาสูบแก่พระภิกษุสงฆ์]
[มีการสอดแทรกเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในการเทศนาและบรรยายธรรมแก่ชุมชน]
[ให้คำปรึกษาด้าน สุขภาพอนามัยทั้งทางกาย และจิตใจทั้งรายบุคคล และครอบครัวได้]
[จัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด และจัดกิจกรรมเหมาะสมแก่เพศและวัย ให้เอื้ออำนวยต่อการดูแลและรักษาสุขภาพ]
[ไม่มีอบายมุขภายในวัด]
[จัดมุมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ]
[มีสื่อเผยแพร่ที่สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก]
มีองค์ความรู้หรือแสวงหาความรู้ ดูแลสุขภาพตนเอง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
มีความรู้ตามหลักโภชนาการ
มีความรู้เรื่องทันตสุขภาพ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ การประชุม สัมมนา อบรม หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
ดูแลอนามัยช่องปากตนเองเช้า และก่อนนอน
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกาย เช่นการบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยอาการสำรวม เหมาะสมพอดีในที่อันควร
มีมุมห้องพยาบาล/มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน/สมุนไพร
มีระบบการประสานการส่งต่อ เมื่อเจ็บป่วยต้องรักษาในสถานพยาบาล
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ แหล่งดูงาน เช่น พิพิธภัณฑ์ บันทึก ใบลานหนังสือ เอกสาร นิทรรศการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เช่น งานสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานสงกรานต์ ลอยกระทง การจักสาน หัตถกรรมฯลฯ
ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักให้ชุมชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นแกนนำการรณรงค์
มีนโยบายการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
มีคณะกรรมการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
มีการสื่อสารให้สาธารณชนทราบ เช่น หอกระจายข่าว ,เวปไซต์ ,โซเชียลมีเดีย ฯลฯ
กราบนมัสการพระคุณเจ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอความคิดเห็นจากพระคุณเจ้าซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด/ปกครองวัดทุกรูป เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขในการดูแลวัดส่งเสริมสุขภาพ ให้เป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้น
2
7/5/2019, 3:50:19วัดปรือคัน387ปรือใหญ่
57 ปรือคันตะวันออก
พระครูพิศิษฏ์ ธรรมานุศาสก์
0611955109
นายสวัสดิ์ วงษ์ขันธ์
0899295642
1560ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...