برنامه زمانی درمانگاه خصوصی گرگان
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
چشم پزشکیمغزواعصاباورولوژی
زنان وزایمان
اعصاب وروان
ارتوپدی وجراحیاطفالداخلیپوست وموتغذیه ومشاورهگوش وحلق وبینیقلب وعروقدندانپزشکیعمومیشیفتایام هفته
2
دانشورخدیویمسکوبسمیعیاسماعیلیهاشمیصبح
3
قربانیاسکوییهاشمیدانهرحیمیعصرشنبه
4
روزمهدزفولیادبدوستشب
5
6
صفاییمحسنیانغلامیانطلاییاسماعیلیصفویصبح
7
مقیمیمخبریایمانیقربانیاسکوییکرداریاسفندیاریدانهرحیمیعصریکشنبه
8
علیزادهقنادینجفیشب
9
10
اسدی کرمدانشورخدیویمسکوبهاشمیاسماعیلیهاشمیصبح
11
جعفرنژادیاطهری کیاغلامیاناسکوییحسن نژاداسفندیاریدانهرحیمیعصردوشنبه
12
روزمهدزفولیموسویشب
13
14
صفاییغلامیانطلاییاسماعیلیصفویصبح
15
بیگی شاهایمانیقربانیاسکوییهاشمیکرداریاسفندیاریدانهرحیمیعصرسه شنبه
16
علیزادهقنادیادبدوستشب
17
18
دانشورمسکوبقنادیسمیعیاسماعیلیهاشمیصبح
19
مقیمیغلامیاناسکوییاسفندیاریدانهصفویعصرچهارشنبه
20
روزمهدزفولیموسویشب
21
22
رضاییاطهری کیاخدیویغلامیانهاشمیاسماعیلیرحیمیصبح
23
اسدی کرمبیگی شاهقربانیاسکوییدانهرحیمیعصرپنج شنبه
24
قنادینجفیشب
25
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu