برنامه زمانی درمانگاه خصوصی گرگان
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
چشم پزشکی
مغزواعصاباورولوژی
زنان وزایمان
روانپزشکیارتوپدی وجراحیاطفالداخلیپوست وموتغذیه ومشاورهگوش وحلق وبینیقلب وعروقدندانپزشکیعمومیشیفتایام هفته
2
پناهیدانشورخدیویمسکوببیاتاسماعیلیصبح
3
محمودیفرهنگیانصاریایمانیبرقاننوایی نیاهاشمیسمیعیاسفندیاریدانهطهرانچیعصرشنبه
4
روزمهبهادرادبدوستشب
5
6
شهسواریغلامیانطلاییمحمدیموحداسماعیلیصفویصبح
7
شهسواریایمانیقربانیبهادراسفندیاریدانه
رحیمی-مدرسی
عصریکشنبه
8
برقانقنادیموسویشب
9
10
اسدی کرمدانشورخدیویمسکوب
نیک پوری
اسماعیلیصبح
11
جعفرنژادیاطهری کیابنی هاشمیترابیخدیویغلامیاننوایی نیااسفندیاریدانه
رحیمی-تهرانچی
عصردوشنبه
12
روزمهبیاتموسویشب
13
14
پناهیقاسمیعبدلیانغلامیانطلاییهاشمیموحداسماعیلیصفویصبح
15
فرهنگیترابیایمانیقربانیبهادراسفندیاریدانهرحیمیعصرسه شنبه
16
شهسواریبرقانقنادیادبدوستشب
17
18
دانشورمسکوبقنادیاسماعیلیصفویصبح
19
شهسواریترابیغلامیاننوایی نیامحمدیسمیعیاسفندیاریدانهطهرانچیعصرچهارشنبه
20
روزمهبیاتموسویشب
21
22
فرهنگیبرقانبیاتهاشمیاسماعیلیصفویصبح
23
رجبیاسدی کرماطهری کیامتینخدیویقربانیدانهرحیمیعصرپنج شنبه
24
پورحسینشب
25
Loading...
Main menu