ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
3
ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
4
5
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหน่วยนับการดำเนินงานงบประมาณ
6
แผนงานผลงานร้อยละทั้งปีได้รับการจัดสรรเบิกจ่ายแล้วร้อยละ
7
ปี 2565
8
1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
9
1.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
10
1.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่--
11
- พัฒนาพื้นที่ตามแนวทางระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ฯแปลง
12
- อบรมเกษตรกรราย
13
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตแปลง
14
1.2 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความต้องการของตลาด
15
(พืชสมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ และไม้มีค่า)--
16
1.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ
17
- จัดทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ (งบลงทุน)แห่ง
18
- อบรมเกษตรกรราย
19
1.3 โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
20
และระบบตรวจสอบย้อนกลับ
21
1.3.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
--
22
และการตรวจรับรองมาตรฐาน
23
- อบรมเกษตรกรราย
24
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
25
2.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
71,12552,87545,95064.60
26
2.1.1 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตกรรม151510021,12521,12519,16590.72
27
- อบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (อบรมโดย ส.ป.ก.จังหวัด)
ราย151510021,12521,12519,16590.72
28
- อบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (อบรมโดย ศพส.)ราย--
29
2.1.2 กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริราย50,00031,75026,78553.57
30
(อบรมโครงการพระราชดำริ 960 ราย + อบรมหญ้าแฝก 240 ราย)
31
- คลินิกเกษตรฯครั้ง42507,5003,7503,40045.33
32
- อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)โรงเรียน2210028,00028,00023,38583.52
33
- โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กฯโรงเรียน--
34
- โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกกล้า30,000--14,500---
35
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
36
3.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
--
37
3.1.1 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่--
38
- ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ราย
39
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตราย
40
3.1.2 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)
--
41
- ฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ราย
42
3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
--
43
3.2.1 กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
--
44
- ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ราย
45
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตราย
46
3.2.2 กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม --
47
- พัฒนาพื้นที่แปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่
48
1) พัฒนาพื้นที่เดิมพื้นที่
49
2) พื้นที่เตรียมการจัดที่ดินพื้นที่
50
3.3 โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
51
3.3.1 กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน--
52
- พัฒนาระบบการให้บริการ (งบลงทุน)แห่ง
53
3.3.2 กิจกรรมจัดที่ดินไร่33--701,880701,880311,74744.42
54
3.3.2.1 งานพื้นที่คงเหลือราย3--
55
- รังวัดไร่30--
56
- สอบสวนสิทธิราย3--
57
- มอบ ส.ป.ก. 4-01ราย3--
58
3.3.2.2 การจัดที่ดินแทนที่ กรณีสละสิทธิ (แบ่งแปลง/เต็มแปลง)
ราย15--
59
- รังวัดไร่50--
60
- สอบสวนสิทธิราย15533.33
61
- มอบ ส.ป.ก. 4-01ราย1516.66
62
3.3.2.3 การจัดที่ดินแทนที่ กรณีเสียชีวิต (แบ่งแปลง/เต็มแปลง)
ราย15--
63
- รังวัดไร่100--
64
- สอบสวนสิทธิราย15--
65
- มอบ ส.ป.ก. 4-01ราย15--
66
4. โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดิน ฯ ที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
67
4.1 โครงการส่งสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
68
- อบรมเกษตรกรราย--
69
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่
70
4.2 โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน207,560207,56095,74046.13
71
- อบรมเกษตรกรราย202010082,56082,50064,86078.56
72
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่200--125,000125,00030,88024.70
73
4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
207,000207,00072,74035.14
74
- อบรมเกษตรกรราย601118.33152,000152,00072,74047.64
75
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่180--54,30054,300--
76
4.4 โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน166,400166,40088,64053.27
77
- อบรมเกษตรกร (จังหวัด 1,784 ราย ส่วนกลาง 216 ราย)ราย50--161,400161,40083,64051.82
78
- อบรมตลาดออนไลน์ (ส่วนกลาง)ราย441005,0005,0005,000100
79
4.5 โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
80
- การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ราย222210034,34034,34018,80554.76
81
4.5.1 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)ราย44-----
82
4.5.2 อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.)ราย1818-----
83
4.6 โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่ที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network
84
ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
85
- ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK
ไร่--
86
(จังหวัด 53,000 ไร่ ส่วนกลาง 147,000 ไร่)
87
4.7 โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
88
- ประชาชน/เกษตรกรที่ได้รับบริการจาก ส.ป.ก.ราย150256170.6122,400122,40055,00044.93
89
4.8 โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน95,34760,77031,57533.11
90
4.8.1 ตรวจสอบการถือครอง (กรณีปกติ)ไร่2,3592,16991.95----
91
แปลง311311100----
92
4.8.2 ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ)ไร่53350494.56----
93
แปลง13610174.26----
94
- ทำหนังสือแจ้งเตือนแปลง-
95
- ตอบกลับหนังสือแจ้งเตือนแปลง-
96
4.8.3 ตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม
ไร่-
97
แปลง
98
4.9 โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
99
เกษตรกรได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ราย--
100
- สำรวจรังวัดแปลง