ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต สพม.17 (จันทบุรี)
2
แข่งขันวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (1 ท่านสามารถลงได้ 1 รายการต่อวัน)
3
4
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3,ม.4-ม.6 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
5
สังกัด เขต 1สังกัด เขต 2
6
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทรลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุลโรงเรียนเบอร์โทร
7
1นายสุนทร เรืองภักดีเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี08-1437-30881นาย
ปฏิพันธ์ วิรุญจิตร
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม08-9748-1409
8
2นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอดเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี08-9831-51522นางสาวเบญจวรรณ สังวังราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี08-3342-7551
9
3นายพิทยา ปฏิโคเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี08-3111-83833
10
4นางดาริกา เรืองภักดีเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี08-1652-52494
11
5นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติศรียานุสรณ์08-9936-36355
12
6นางสาว
ชวันรัตน์ อภิศักดิ์ลภัสธร
มัธยมวัดเขาสุกิม062-429-2862
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100