สำเนาของ รายชื่อนักเรียน-ม1-ม4-มีเลขประจำตัว61.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1/1 ปีการศึกษา 2561
2
ที่เลขประจำตัวคำนำหน้า
3
117774เด็กชายจิตรเทพ จันทะลุน
4
217775เด็กชายพีรพัฒน์ ช่อทับทิม
5
317776เด็กชายวีรากร วิโย
6
417777เด็กหญิงจิณห์นิภา วะราวัง
7
517778เด็กหญิงจิิณห์วรา วะราวัง
8
617779เด็กหญิงชัญญานุช อินนะระ
9
717780เด็กหญิงชุติกาญจน์ มงคล
10
817781เด็กหญิงธนพร บรรลุศิลป์
11
917782เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เกตุวีระพันธุ์
12
1017783เด็กหญิงแพรวา เตโช
13
1117784เด็กหญิงภูฬิญาภรณ์ ภูดินดาน
14
1217785
เด็กหญิงรุจิราพร ดำรงเชื้อ
15
1317786
เด็กหญิงวศินี พ่วงมาก
16
1417787
เด็กหญิงศิรรัตน์ ไชยงค์
17
1517788
เด็กหญิงสุชานันท์ พรหมอารักษ์
18
1617789
เด็กหญิงอันน์ ทนงหาญ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1/2 ปีการศึกษา 2561
44
ที่เลขประจำตัวคำนำหน้า
45
117790เด็กชายกฤตยชญ์ มาติยา
46
217791เด็กชายชวัลวิทย์ ธนต้น
47
317792เด็กชายณัฐสิทธิ์ เขจรฤทธิ์
48
417793เด็กชายเตชินท์ แสงฉาย
49
517794เด็กชายทัชชวิญญ์ ไชยมาตย์
50
617795เด็กชายทีปกร เจริญโลก
51
717796เด็กชายธราธร โกพลรัตน์
52
817797เด็กชายธีรภัทร จิ้มจีน
53
917798เด็กชายธีรเมธ สายคำ
54
1017799เด็กชายธีวสุ สุรพินิจ
55
1117800เด็กชายนนทกร สุขปิติกุล
56
1217801เด็กชายนันทวัธ คำมุงคุณ
57
1317802เด็กชายบุณยกร เหลื่อมเภา
58
1417803เด็กชายปฏิภาน ศรีวรมย์
59
1517804เด็กชายปิยพงศ์ โพธิสาขา
60
1617805เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดมงคล
61
1717806เด็กชายวณิชย์ สังฆมานนท์
62
1817807เด็กชายศตายุ เตโช
63
1917808เด็กชายสรยุทธ แสนมิตร
64
2017809เด็กชายสวพล เลี้ยงเสรี
65
2117810เด็กชายสันติภพ นาดี
66
2217811เด็กชายสิริวัฒก์ นิธานโกฎิศักดิ์
67
2317812เด็กหญิงชนากานต์ รัตนมงคล
68
2417813เด็กหญิงชัญญานุช พลเชียงขวาง
69
2517814เด็กหญิงญาตาวี ใต้ศรีโคตร
70
2617815เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมอารักษ์
71
2717816เด็กหญิงณัทธิดา กาวน
72
2817817เด็กหญิงธันย์ชนก สุวรรณ
73
2917818เด็กหญิงนฤมล ธงยศ
74
3017819เด็กหญิงปพิชญา ต้นเงิน
75
3117820เด็กหญิงปภาวรินท์ อภัยโส
76
3217821เด็กหญิงปัณณ์ศิกา แสนเวียน
77
3317822เด็กหญิงศศิกาญจน์ อุโท
78
3417823เด็กหญิงอรณิช อ้วนอ่อน
79
3517824เด็กหญิงอาทิติญา ชาชัย
80
3617825เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ รัตนสินโพธิ์
81
82
83
84
85
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1/3 ปีการศึกษา 2561
86
ที่เลขประจำตัวคำนำหน้า
87
117826เด็กชายกายศิตย์ แก้วหอม
88
217827เด็กชายกิตติกร พลโลก
89
317828เด็กชายกิตติ์ชโยดม ธงยศ
90
417829เด็กชายคชาธาร บัวสาย
91
517830เด็กชายเจตพล แสนคำ
92
617831เด็กชายธีรภัทร เค้าคำ
93
717832เด็กชายนรสิงห์ ใหญ่สาร
94
817833เด็กชายพงศ์พล หงษ์ภักดี
95
917834เด็กชายพุฒิพงศ์ ทิพย์โพธิ์
96
1017835เด็กชายโยธา ไชยมาตย์
97
1117836เด็กชายรพีวิชญ์ บุญเกื้อ
98
1217837เด็กชายวชินันท์ พลหาญ
99
1317838เด็กชายวิสุทธิชาต โกพลรัตน์
100
1417839เด็กชายสุรเกียรติ จันทะนิตย์
Loading...
Main menu