ABCDEFGHIJNOPQRS
1
Timestampมหาวิทยาลัย / Universityคณะ / Faculty
ชื่อทีม(เป็นภาษาอังกฤษ) / Team Name
สมาชิกคนที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ - นามสกุล / Member No.1 Advisor Name - Surname
สมาชิกคนที่ 2 ชื่อ - นามสกุล / Member No.2 Name - Surname
สมาชิกคนที่ 3 ชื่อ - นามสกุล / Member No.3 Name - Surname
สมาชิกคนที่ 4 ชื่อ - นามสกุล / Member No.4 Name - Surname
สมาชิกคนที่ 5 ชื่อ - นามสกุล / Member No.5 Name - Surname
สมาชิกคนที่ 6 ชื่อ - นามสกุล / Member No.6 Name - Surname
2
3
7/31/2021 22:46:39มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมธรรมศาสตร์และการผังเมือง
8.00E+88
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์
นางสาวเบญญาภา สุวรรณโรจน์
นางสาวรสรัตน์ บรรณางกูร
นางสาวกชกร สีดาว
นางสาวณัฐนิชา คีรีรัตน์
นางสาวณีรชา สิริเปรมรัศมี
4
8/5/2021 3:59:44มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปัตยกรรมศาสตร์Bamboo boiiอ.กานต์ คำแก้วนาย กำแพง รามสูต
นาย วุฒิภัทร ยศปัญญา
5
8/5/2021 15:30:47มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปัตยกรรมศามตร์
anonymous panda eating yamnohmai
อาจารย์ กานต์ คำแก้วนายชลณัฏฐ์ บุญมาดำ
นางสาวชาบดี เฉลิมโชควัฒนา
นายปกรณ์ สาดแก้วนายสิรวิชญ์ โกบุตร
6
8/5/2021 17:19:52จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์Paituanlom
Assist.Prof. Terdsak Tachakitkachorn (Ph.D.)
Patrapol PrapasphenKavin AngkanavisulNichakorn TantsetthiPimdao Indradat
Peeranat Hiranyaprathip
8
8/6/2021 18:13:32
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University
สถาปัตยกรรมศาสตร์ / Architecture
PichYuan
พิช โปษยานนท์ / Pich Poshyananda
วิชยุตม์ ชูเดช / Wichayut Chudet
โชษิตา อุปฮาด / Chosita Upahard
อัญชสา บุญศรี / Anchasa Boonsri
นรบดี บัวศรีภูมิ / Narabordee Bursripoom
ลัทธพล วิมลโนช / Latthapon vimonnod
10
8/9/2021 22:04:08
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Faculty of Architecture and design
SuperSPY
ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์ - Svit Piriyasurawong
ธวัลพร พรประกฤต - Thawanporn Pornprakit
ปุณณภา อิทธิจารุกร - Punnapha Aitthijarukorn
เชษฐ์ธิดา ทองมาโนชญ์ - Chetthida Tongmanoach
ญาณิศา วรุณศรี - Yanisa Warunsri
-
11
8/10/2021 20:57:37จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์bambooboo
อ. ดร.ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ/ Chavanont Khosakitchalert, Ph.D.
นิพพิชฌน์ เฉยบำรุง/ Nippit Cheybumroong
ศุภวิช ศิรนรากุล/Supawish Siranarakul
ณัชชา ธนกิจสมบูรณ์/ Natcha Thanakitsomboon
พรพิชชา วงศ์จีระศักดิ์ / Pronpitchcha Wongjirasak
พิมพ์ชนก จิตร์มงคลสุข/ Pimchanok Jitmongkolsook
12
8/11/2021 16:23:53มหาวิทยาลัย​รังสิต​สถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​4 sian bamboo​ sword
Sudjit Svetachinta Sunee Thongswang
Chompoonut maomeesri​
Suthida choedchu
Paramaporn Chueaprayoon
Busra Jehmasor
13
8/18/2021 0:28:12
มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Panda Studentณภัทร์ ศักดิ์อาธรทรัพย์
ธนวัฒน์ ธาราสันติสุข
14
8/18/2021 19:33:54มหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาปัตยกรรมศาสตร์Power shoot
ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
นาย วิริยะ ดำรงค์กุล
นาย อภิวัชร พลอาสา
นางสาว สิรภัทร พั่วโพธิ์
นางสาว อัญฐิริมาภรณ์ พิรุณสุนทร
15
8/19/2021 16:50:43Naresuan University
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
NHORMAI
รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
นายอภินันท์ เชื่อมบางแพ
นายภาณุพงษ์ วงศ์ทองแดง
นายอภิณพ สมรูปนายกฤษติณห์ โนราชนายฐาปนนท์ บุญนาค
16
8/22/2021 21:14:37ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
PHO.PHAIรศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์นภัส ววรณโสภาคย์ธมนวรรณ วิโรจน์กุล
17
8/22/2021 21:21:28ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
์NABIรศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์ปองณัฐ สุคันธารุณธศิชญ์ จาวิสูตร
18
8/24/2021 16:53:08มหาวิทยาลัยรังสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์Time machine
ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์ / Mr.Punnarat Jarungkon
นายกวีกานต์ หาทรัพย์ / Mr.Kaweekran Hasup
นางสาวพลอยไพลิน อังคะเว / Miss Ploypailin Ungcawa
นางสาวนภัสวรรณ กันจีนะ / Miss Naphatsawan Kancheena
นายจรณินท์ บุญเกื้อ / Mr.Jaranin Boonkuea
นายธีรภัทร พันธุ์เอก / Mr.Theeraphat Phanaek
19
8/25/2021 17:41:20
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/Mahasarakham University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์/Faculty of Architecture, Urban Design And Creative Arts
Umbrella Sliderอ.ดร.นิลปัทม์ ศรีโสภาพ
นางสาวธวัลรัตน์ ทวีทรัพย์
นายธนพัฒน์ สอดศรีจันทร์
นายพรเทพ พลสูงเนินนายธัชธรรม วงศ์ชารีนายชัชวาล พิกุลศรี
21
8/27/2021 16:55:24มหาวิทยาลัยกรุงเทพสถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​Monkeดร.สดานุ สุขเกษม
นายศตวรรษ ไทรโรจน์รุ่ง
นายปัณณวิทร์ ไวคำนายอภิสิทธิ์ ทองขาว
นางสาวพอยไพลิน วิสีสมบัติ
นางสาวธีรนาฏ สว่างแจ้ง
22
8/27/2021 18:34:00มหาวิทยาลัยรังสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์BaiPhaiHaChaek
ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์ / Mr.Punnarat Jarungkon
นายศริตวรรธน์ กาญจนธนเศรษฐ/Mr.Sarittawat Kanjanatanasade
นายกวิน จงมโนประเสริฐ/Mr.Kavin Jongmanoprasert
นายเมาซายูกิ ลิมป์สิทธิสาร/Mr.Masayuki Limsittisarn
นางสาว สิริพิชญ์ นฤเบศไกรสีห์/Mrs.Siripich Narubeskraisee
นายเกรียงกมล รุ่งนภาพร/Mr.Kriangkamon Rungnapaporn
23
8/27/2021 21:23:10Khon Kaen UniversityFaculty of ArchitectureButterflyWarunee Wang
Nicharee Wattanaudomchai
Warunthorn Phoonsawat
Thanayut BanpanukWhatchara Abphak-wanPoramate Kwanta
24
8/28/2021 17:29:55Walailak University
Architecture and Design
Nhor Tong
Assistant Professor Doctor Supawadee Chuapram
Aumar AumasaAnwar RachniyomNaphat PuanauyPhuwadon ThipkeawAtira Maoti
25
8/28/2021 20:40:55
มหาวิทยาลัยรังสิต / Rangsit University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / Faculty of Architecture
อมองอัส / Among Us
ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์ / Mr.Punnarat Jarungkon
นางสาวนภสร ศรีช่วย / Ms.Napasorn Srichouy
นางสาวสุวรรณา ศิลวงศ์ / Ms.Suwanna Silwong
นางสาวปิ่นมณี เพชรมีศรี / Ms.Pinmanee Phetmeesri
นางสาวพลอยรุ้ง รักบุญ / Ms.Ployrung Rukboon
นางสาวสุวภัทร จีนไทย / Ms.Suwaphat Chinthai
26
8/29/2021 8:44:07เชียงใหม่สถาปัตยกรรมศาสตร์Snafing
ผศ.กานต์ คำแก้ว (อ.ประจำ คณะสถาปัตย์ มช.)
นางสาวชลิตา แก้ววิเศษ
นางสาวสุริราภรณ์ แก้วสมวาง
นางสาวเอมอร บุตะลา
นางสาวนพัสวรรณ ก้อนเรือง
-
27
8/29/2021 12:21:02มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง เเละนฤมิคศิลป์
BoomBim
อาจารย์ นิลปัทม์ ศรีโสภาพ
นางสาว วชิราภรณ์ นระราช
นางสาว สุนิสา พินขุนทด
นาย อภิวัฒน์ หาทอน
นาย อานุภาพ น้อยเชียง
นาย วิชัย แหลมพิมาย
28
8/29/2021 13:38:58Khon Kaen UniversityFaculty of ArchitectureBobaWarunee Wang
Mr.Chutinun Shukbunthoeng
29
8/29/2021 14:57:19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาปัตยกรรมTECT-TOKอ.กนกวรรณ คชสีห์นาย วรพล ฟูน้องนาย คณิน มณีเเก้วนาย ไชยวัฒน์ วงรอบ
นางสาว อภิญญา สิทธิสงคราม
นาย อุดมศักดิ์ คำหล้า
30
8/29/2021 16:29:51เชียงใหม่สถาปัตยกรรมศาสตร์Zang Contentอจ.รุ่งพรรษาชญานนท์ โรจน์ศุภร
ปราณ ปรานวีระไพบูลย์
อภิชัจ โสธะโรภาคิน ทองบางธัชพล พิชัย
31
8/29/2021 18:46:28ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่สถาปัตย Yettehอ. กนกวรรณ คชสีห์นาย ณัชพล มิ่งขวัญ
นาย วัชรพฤต ฤทธิ์รวมทรัพย์
นาย ปภังกร มรม่วง
นาย ธนพงศ์ ลิ่วยอดสิงขร
นาย ธีธัช ธัญญานิธิวัฒน์
32
8/29/2021 20:01:02มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
candyนายพัชรพงษ์ กิ่งทวยหาญนางสาวอภิญญา พลหมอ
นายชาญวุฒิ อุณารัตน์
นายโชคชัย บุญสุวรรณ์
นายสหรัถ บุตรโคตร
นางสาวภัทราวดี ครวญดี
33
8/29/2021 22:25:01khonkaen UniversityFaculty of Architect Classy-StudioWarunee WangWai SutasattakulWiphada phuprasitPeeradol Thanakhan
Sunanthawat Saengthong
Chinnasee Labnongsaen
34
8/29/2021 23:01:18KHON KAEN UniversityFaculty of ArchitecturePiscesWarunee Wang
Pimchanok Sanguansak
Chanita SomphornSakonwan Horeepongsatorn phonmol
Wachirawit kosonsuratoom
35
8/30/2021 11:43:42มหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาปัตยกรรมศาสตร์PorSUMNiiศ.ดร.วารุณี หวังกนกพร บุญทองปานวาด สงวนตระกูล
โยธกาฐ์ ธีระเผ่าพงษ์
สุวภัทร จุ้ยหนองเมือง
36
8/30/2021 12:17:21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาปัตยกรรม
In. 4 Creator Ser Creative
อาจารย์ วราภรณ์ บุตรจันทร์
มาวิน สมสิทธิ์
กันตกฤษฎิ์ อัครธีระโภคิน
ธัญญลักษณ์ รอดประเสริฐ
นายอรรถวิทย์ จันทร์สว่าง
37
8/30/2021 12:21:08
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาปัตยกรรมAll for One
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณัชชา โลหะพิริยกุล นางสาวสุรีย์พร ทรงปัญญา
นางสาวธัญชนก จรัสศรีพิบูลย์
นายเดชฤทธิ์ อนุศักดิ์
นายชลธาร เกิดแก่น นายเจษฎากรณ์ กุลดี
38
8/30/2021 12:22:47ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์เเละสถาปัตยกรรม
Outstandingนาง ณัชชา โลหะพิริยกุล
นางสาว สุธาสินี รุ่งสว่าง
นาย บารมี โงนสันเทียะ
นางสาว อรวรรณ โพธิ์ทองเหลือ
นางสาว อุ่นกมล เหมมูล
นางสาว รุจิรา ประยูรคำ
39
8/30/2021 12:30:56
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Harmony
อาจารย์ณัชชา โลหะพิริยกุล
นางสาววนิดา ดีเหลือ
นางสาวจุฬาลักษณ์ หนองคำภา
นางสาวณัฐกฤตา อุ่นจิตร
นายจิรายุทธ คำสุภาพ
นายพลภัตร์ หนูแก้ว
40
8/30/2021 12:33:55
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Amazeballs
อาจารย์วราภรณ์ บุตรจันทร์
นางสาววรรณพร ธรรมสงฆ์
นายฐิติพงษ์ วิวาสุข
นายจิรสิน แก้วกระจาย
นางสาวสิรภัทร ระหาญนอก
41
8/30/2021 12:35:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Assembleอ.ณัชชา โลหะพิริยกุลนาย ธีรเดช ธรรมชาติ
นาย เจตสิทธิ์ รัชโลธร
นางสาว ไอรดา ฮาซันบิน
นาย ธนวัฒน์ หลิ่มน้อย
42
8/30/2021 12:43:24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
Creative freedom
อาจารย์ วราภรณ์ บุตรจันทร์
นาย อภิเดช ขุนเดื่อ
นาย ชนาธิป อินทชัย 022
นางสาว อัฐภิญญา แมมิ่ง
นางสาว อริสา ธงพันษา
43
8/30/2021 12:50:01มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาปัตยกรรมศาสตร์
yingaengkorlumbark /หญิงเองก็ลำบาก
อ.ศุภกร อรุณเจริญยิ่ง
นางสาวสุภาภรณ์ ชูชื่น
นางสาวตรีนา เวียงแก้ว
นางสาวพิชชาพร มะลิงาม
นางสาววนัสนันท์ จันทวงศ์
นายศิวนนท์ ผิวดี
45
8/30/2021 15:03:58
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Heavenly bamboo
นางสาววราภรณ์ บุตรจันทร์
นางสาวนภสิริ ถนอมแสง
นายกษิดิศ กลิ่นมาลานายนิธิกร นีระพจน์นางสาวสุทิษา ฉิมปี๋
46
8/30/2021 16:00:15มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาปัตกรรมศาสตร์NEAPPLISMนายวิสุทธิ์ นุชนาบี
นายอัฐพล พงศ์เจริญพิทย์
นายอริยพงษ์ ช่วยพิชัยเกษม
นายณัฐพงค์ รอดกรงนายนุมาน ดิงนายเอกฤทธิ์ แหมะจิ
47
8/30/2021 16:16:48มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
150CMนางสาวมนัชนก เรืองจาบ
นายสิริศักดิ์ ฮาดทักษ์วงศ์
น.ส.สุทิศา การอุภัย
นางสาวพรรณิภา ชูรัตน์
นางสาวนภาพรรณ ใครบุตร
นางสาวศศิธร พงสวัสดิ์
48
8/30/2021 17:42:44
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
Outstandingณัชชา โลหะพิริยกุล
นาย บารมี โงมสันเทียะ
นางสาว รุจิรา ประยูคำ
นางสาว อรวรรณ โพธิ์ทองเหลือ
นางสาว อุ่นกมล เหมมูล
นางสาว สุธาสินี รุ่งสว่าง
49
8/30/2021 21:25:32
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
HLB Rein (หลบเริน)อาจารย์วิสุทธิ์ นุชนาบี
นางสาวเจ๊ะอามีดา หะยีสะแม
นางสาวนพวรรณ บุญสิริพิพัฒน์
นางสาวภัณฑิรา ตรีตรง
นางสาวอามีเราะห์ เจ๊ะเยาะเจ๊ะเตะ
นางสาวฟิรดาว เตะมาหมัด
50
8/30/2021 22:52:40มหาวิทยาลัยขอนเเก่นสถาปัตยกรรมศาสตร์Maiprong-Maiphaiศ.ดร. วารุณี หวังนาย จิรเมธ พฤกษะวันนาย ธนัย มหาเเก้วนาย สุรัตน์ กรจักร์
นางสาว นภัสวรรณ บุญกอง
นางสาว นฤมล อริยะสังกัปปะ
51
8/30/2021 22:57:00มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เฉลวอ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี
รัฐธรรมนูญ สายจันทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศุภกานต์ สิทธิสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิงแวดล้อม สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เยาวเรศ พลเพียร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิงแวดล้อม สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นฤบดินทร์ ภูลา
52
8/31/2021 11:59:56มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปัตยกรรมศาสตร์KAVAผศ.กานต์ คำแก้ว
นางสาว ณิชาภัทร แสงสุข
นางสาว มนลักษณ์ บวนภิรมย์
นางสาว สินิทรา สว่างบุญมี
นางสาว สุนิสา เรืองเพชร
53
8/31/2021 12:00:16Chiang Mai UniversityFaculty of ArchitectureSusuBurin TharavichitkunTamonwan KwandeeSilin ZhangBolun liangPrem ChedithaChaninard Thephi
54
8/31/2021 12:29:33เชียงใหม่สถาปัตยกรรมศาสตร์Snafingผศ.กานต์ คำแก้ว
นางสาวชลิตา แก้ววิเศษ
นางสาวสุจิราภรณ์ แก้วสมวาง
นางสาวเอมอร บุตะลา
นางสาวนพัสวรรณ ก้อนเรือง
-
55
8/31/2021 13:54:43มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปัตยกรรมศาสตร์CREELอ.กานต์ คำแก้ว
นายเจษฎาพันธ์ กันธาหล้า
นายวชิรวิทย์ บุญมา
นาวสาวณัฐชนก จงลักษมณี
นายภากร อิสริยะชัยกุล
56
8/31/2021 14:18:14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์Multicultural
อ.จามิกร มะลิซ้อน /Jamikorn Malison
นายอภินันท์ สะบูดิง /Apinan Sabuding
นายอัศม์เดช เกื้อสกุล /Atsadet Kuasakun
58
8/31/2021 14:39:07มหาลัยเชียงใหม่คณะสถาปัตยกรรมsleepy team
อาจารย์บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
พริมา สร้อยเพ็ชรกำแพง รามสูต วุฒิภัทร ยศปัญญาJiayi XiongKang Sunyang
59
8/31/2021 14:53:09ChiangMai UniversityIDEABamboo mountainPiyachon Ounchanum ,yoyoXiaoxue Hu,ChristinaJunyi Chen,JoyRuiru Rao,pollyYulin Duan,Lin
60
8/31/2021 15:13:45Mahasarakham University
Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts
KhopaiPramyuda ChompukhamKulthida KamsriNitipon PalasakWachiraphan LorsengThanathip RueradaNatee Jantarachai
61
8/31/2021 16:04:39มหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาปัตยกรรมศาสตร์JEEBศ.ดร.วารุณี หวัง
นางสาวเฌอภัค ประจะเนย์
นางสาวธนาวดี ศรีสุขเจริญยิ่ง
นายภูพาน ปักโคทะกังนายวิทวัส โคตรบุรี
นายอภินันท์ โล่ห์สุวรรณ
62
8/31/2021 16:07:32มหาลัยเชียงใหม่คณะสถาปัตยกรรมsleepy team version2Burin TharavichitkunPharima SroypetchJiayi XiongKang Sunyang
63
8/31/2021 16:30:18มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Bambusอาจารย์วารุณี หวังนายจิรโชติ แก้วอาสา
นางสาวรพีพร หอมพิกุล
นางสาวรุ่งมิลินทร์ อินทรารักษ์
นางสาววาสิณี ทรัพย์เกิด
นายอัมรินทร์ สุมา
64
8/31/2021 16:43:36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์bamboo in koh yo
ดร.กาญจน์ เพียรเจริญ/Dr.Karn Phiancharoen
น.ส.ณิชนันทน์ คงประวัติ/Nichanan Kongprawat
น.ส.รอสนะห์ หมานสะยะ
นายธนากร ศิริเอก/Thanakron Sirieak
น.ส.ต่วนฟิตรีณีย์ ตูแวลอเซ็ง/Tuanfitrini Tuwaeloseng
น.ส.เปมิกา จิตนวล
65
8/31/2021 16:56:35มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
Bamboo ARCนายเกริก รัตนเสรีวง์
ธนกฤต สันติดำรงพันธุ์
วรรณพร อินทร์ดีกนกวรรณ เดือนเพ็งยสุตมา ดาษดาเสาวลักษณ์ จันทรหอม
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105