8มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
2
NOรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนห้องสอบเลขที่ชื่อ - นามสกุลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเพศประเภทเด็กพิเศษ1. บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง3. อาชีพของผู้ปกครอง4. รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง5. ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออื่นๆ นอกห้องเรียนใน 1 วัน6. ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออื่นๆ นอกห้องเรียน ใน 1 สัปดาห์ฉบับที่ 1 อ่านออกเสียง (50)ฉบับที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง (30)ฉบับที่ 3 การเขียน (20)คะแนนรวมรวมอ่านออกเสียง รวมอ่าน รู้เรื่องรวมการเขียนแปลผลรวมแปลผลออกเสียงแปลผลอ่านรู้เรื่องแปลผลการเขียน
3
คำ (10)ประโยค (15)ข้อความ (25)คำ (10)ประโยค (12)ข้อความ (8)คำ (5)ประโยค (5)อิสระ (10)
4
11140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่11เด็กชายธนกฤต วัจนา1309903749169199771547432655291511ดีดีดีดี
5
21140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่12เด็กชายสุมนะ ชาวงษ์1110201383320199101425101281428649307ดีมากดีมากดีมากพอใช้
6
31140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่13เด็กชายปองพล จำปาศักดิ์1409903781185199551176422648211710พอใช้พอใช้ดีดี
7
41140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่14เด็กชายวชิรวิทย์ นุชิต113960057532819910152510124531094502618ดีมากดีมากดีมากดีมาก
8
51140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่15เด็กชายพจน์ชวิทย์ จ้อยฉิม1409903854824199101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
9
61140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่16เด็กชายเอกรินทร์ ขนันไทย140990386680619910121610128551088383020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
10
71140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่17เด็กชายธีรวิชญ์ ศรีวงษา14099038679181998152210128351093453018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
11
81140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่18เด็กชายฆนภัส ประเสริฐธรรม140990386457919910152510128431097503017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
12
91140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่19เด็กชายวัฒน์ชานนท์ กิตติศุภรพงศ์11017004741431991015251012855898503018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
13
101140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่110เด็กชายพชรพล ศรีสง่า1409903868990199101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
14
111140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่111เด็กชายนราธิป ตั้งกุลบริบูรณ์140990380712519910152510126451097502819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
15
121140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่112เด็กชายธนชัย หมั่นบ้านต้อน1409903839370199101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
16
131140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่113เด็กชายกฤตภาส จินารักษ์14024000604061991015251012433688502612ดีมากดีมากดีมากดี
17
141140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่114เด็กชายพงศ์ศรัณย์ โยธการี1409903810398199101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
18
151140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่115เด็กชายเสฏฐวุฒิ เพ็ชร์เสือ140990377263119910122010128451091423019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
19
161140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่116เด็กหญิงวิชิตา ชาจุหวัน140990386515029910122510128451096473019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
20
171140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่117เด็กหญิงพิชญา กุศลวัตร140990386869829910152510128451099503019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
21
181140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่118เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ สระอุบล140990386745429910152510128451099503019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
22
191140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่119เด็กหญิงกัลยภัส มีดี1409903862509299811229128551090412920ดีมากดีมากดีมากดีมาก
23
201140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่120เด็กหญิงปิยฉัตร คุณสมบัติ140990388681529910152410128451098493019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
24
211140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่121เด็กหญิงพิชญธิดา เขตคาม1409903819891299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
25
221140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่122เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินทร์ชูวงศ์1100704122089299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
26
231140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่123เด็กหญิงกชพรรณ พลสิม1409903822752299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
27
241140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่124เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพียกเพีย140990384079329910151510128451089403019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
28
251140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่125เด็กหญิงสุภัทรา ประพันธ์140990382999429910151510128451089403019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
29
261140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่126เด็กหญิงศศินันท์ บุรณะสุทธิ์140990388686629910152510124451095502619ดีมากดีมากดีมากดีมาก
30
271140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่127เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีจุ้ยซ้าย1409903828599299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
31
281140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่128เด็กหญิงวนัชพร ชุมแก้ว1440601375038299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
32
291140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่21เด็กหญิงสุภาวีร์ การฟุ้ง1209702519655299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
33
301140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่22เด็กหญิงปวันรัตน์ วันวิเศษ144060137879729910152510128431097503017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
34
311140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่23เด็กหญิงอโนมา เลิศมหาลาภ110070412201129910152510126551098502820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
35
321140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่24เด็กหญิงนงนภัส ทุงจันทร์1440601379891299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
36
331140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่25เด็กหญิงสุทธิดา อนักทัศน์14099037924112998132110128451091423019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
37
341140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่26เด็กหญิงณัฐนิธิกานต์ โนนทิง14099038051312990000
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
38
351140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่27เด็กหญิงวรุณพร นุชิต1409903835722299882010124351080362618ดีมากดีดีมากดีมาก
39
361140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่28เด็กหญิงชญาธร คชพันธ์140970029033129910152510128441098503018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
40
371140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่29เด็กหญิงประภัสสร มูลกัน1103704514389299692210128551087373020ดีมากดีดีมากดีมาก
41
381140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่210เด็กหญิงนภัสรา อุปฮาด14099038704392999581012850663223011ดีพอใช้ดีมากดี
42
391140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่211เด็กหญิงกนกพร พืชผักหวาน1409700294000299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
43
401140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่212เด็กหญิงอรวรา จินารักษ์14078000454842991015251012855898503018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
44
411140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่213เด็กชายจิรเมธ ประพันธ์140110009402919910132510126451095482819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
45
421140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่214เด็กชายธีธัช เถียรทอง1409903861995199915251012845896493017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
46
431140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่215เด็กชายชยางกูร คำไอ่14098005449891998152510128041092483014ดีมากดีมากดีมากดี
47
441140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่216เด็กชายณฐปรัชญ์ แสนสุภา1409903861197199681910124001069332610ดีดีดีมากดี
48
451140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่217เด็กชายธนาธิป อุบลจร14099038560451991015251012645895502817ดีมากดีมากดีมากดีมาก
49
461140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่218เด็กชายจักรินทร์ สมีพันธ์1409903846783199101525912845896502917ดีมากดีมากดีมากดีมาก
50
471140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่219เด็กชายธีรภัทร ศรีตะวัน14099038134781997152010124011079422611ดีมากดีมากดีมากดี
51
481140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่220เด็กชายกฤตนัน บุดดี1139400048308199413177128021073342712ดีดีดีมากดี
52
491140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่221เด็กชายธัญพิสิษฐ์ อักษร14099038488671997152110128411088433015ดีมากดีมากดีมากดีมาก
53
501140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่222เด็กชายธนกร หิรัญคช1104500103845199913209128351089422918ดีมากดีมากดีมากดีมาก
54
511140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่223เด็กชายอโณทัย ภูมุงคุณ140970029342919910152510126551098502820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
55
521140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่224เด็กชายธีร์ธวัช พันสวัสดิ์140990388279819910152510126551098502820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
56
531140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่225เด็กชายเตโชดม โคกแดง12198005127951999122010128151087413016ดีมากดีมากดีมากดีมาก
57
541140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่226เด็กชายชญามิทร์ ชุวัสวัต11031010650781999132110126251088432817ดีมากดีมากดีมากดีมาก
58
551140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่227เด็กชายศวัสกร สมณะ14099038784561997110610641954182214ดีพอใช้ดีดี
59
561140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่228เด็กชายศุภกฤต มิสา124740000261519910102110126451088412819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
60
571140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่31เด็กชายภัทรกร หมื่นเฮ้า1409903793116199810191012825983373016ดีมากดีดีมากดีมาก
61
581140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่32เด็กชายศุภวิชญ์ แสนคำภา1440601374155199711010128231063183015ดีพอใช้ดีมากดีมาก
62
591140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่33เด็กหญิงวัณณะวัท แต่งตั้ง1659902544811299000101265164002812พอใช้
ปรับปรุง
ดีมากดี
63
601140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่34เด็กหญิงณัฐธิดา โสดาจันทร์144990095676629910112510128551096463020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
64
611140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่35เด็กหญิงภคพร สันเทพ14099038581962997101610128451082333019ดีมากดีดีมากดีมาก
65
621140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่36เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วชะเนตร14099038434582998121710126551085372820ดีมากดีดีมากดีมาก
66
631140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่37เด็กหญิงศรัณย์พร เจือมา1409903885088299000548009260179พอใช้
ปรับปรุง
ดีพอใช้
67
641140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่38เด็กหญิงพรกนก กุงหล่า14099038369742990201012645104922819พอใช้
ปรับปรุง
ดีมากดีมาก
68
651140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่39เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เวชกรณ์140990386692029971116812845576342814ดีมากดีดีมากดี
69
661140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่310เด็กหญิงณิชานันท์ อินทร์จันทร์1409903802484299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
70
671140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่311เด็กหญิงธัญพิชชา ลาดมะโรง1409903832898299571610128551078283020ดีมากดีดีมากดีมาก
71
681140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่312เด็กหญิงชนัญชิดา จันทะศิลา1209702506871299992010128551088383020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
72
691140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่313เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไชยชิน14406013727812991101012855105223020ดี
ปรับปรุง
ดีมากดีมาก
73
701140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่314เด็กหญิงแทนฤทัย ศิราภัย1409903812951299811251012855589443015ดีมากดีมากดีมากดีมาก
74
711140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่315เด็กหญิงณัฐริกา หาวอง1409903793817299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
75
721140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่316เด็กหญิงณัฐริกา จูมวงษ์1408100025881299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
76
731140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่317เด็กหญิงวิภาดา ลุนรักษา1409700296622299792210108551086382820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
77
741140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่318เด็กหญิงณัฐณิชา เงาะดี1409903882836299861710128451080313019ดีมากดีดีมากดีมาก
78
751140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่319เด็กหญิงณัฐยมล นิทัศน์1409903830453299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
79
761140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่320เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูลายดอก1409903837407299691910128451083343019ดีมากดีดีมากดีมาก
80
771140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่321เด็กหญิงหนึ่งกัญลยา สละ140990381962029910112110128551092423020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
81
781140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่322เด็กหญิงกัญญาพัชร โนนเค้า1459901333011299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
82
791140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่323เด็กหญิงพิชชาภา นรมาตย์1409903865036299591710128241077313016ดีมากดีดีมากดีมาก
83
801140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่324เด็กหญิงจุฑามาศ ทิทำ140990390417129910152510126551098502820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
84
811140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่325เด็กหญิงธันย์ชนก ยาตรา1409903791644299101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
85
821140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่326เด็กชายคณิศร จำเนียรกุล14097002916631991082310124451086412619ดีมากดีมากดีมากดีมาก
86
831140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่327เด็กชายจิรพล เรืองไชยวุฒิ14098005421701996812102213650261410ดีดีพอใช้ดี
87
841140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่328เด็กชายชนุตร์ นามบุญเรือง140990389204119975191084241069312216ดีดีดีดีมาก
88
851140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่41เด็กชายธนวัฒน์ แซ่เอี๊ยว140990379520819981016106434465342011ดีดีดีดี
89
861140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่42เด็กชายธีรวัจน์ บรรจงพิพัฒน์140990385691619999231012433881412614ดีมากดีมากดีมากดี
90
871140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่43เด็กชายเนติพล กองเกิด1409700294263199881710124331075332616ดีมากดีดีมากดีมาก
91
881140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่44เด็กชายพชรพล กมลทิพย์140990387062519910112510102331084462216ดีมากดีมากดีดีมาก
92
891140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่45เด็กชายภัทรพงษ์ ปิดตาทานัง140990385690819910152510126351096502818ดีมากดีมากดีมากดีมาก
93
901140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่46เด็กชายภูมิใจ บุญทาทิพย์14099038534021991012258126451092472619ดีมากดีมากดีมากดีมาก
94
911140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่47เด็กชายศุภสิน เลิศดิเรกรัตน์140990384490019910132510128341095483017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
95
921140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่48เด็กชายอัสนี พิทักษ์วงศ์โรจน์14099038349211991014221012645891462817ดีมากดีมากดีมากดีมาก
96
931140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่49เด็กชายภัทรภูมิ ปัญจนะ14075000383771991091910102351078382218ดีมากดีมากดีดีมาก
97
941140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่410เด็กหญิงนภัสสรณ์ จันทวรรณ130990370129819910152510128451099503019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
98
951140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่411เด็กหญิงปราชญ์ธิดา สอนสิทธิ์140990381254419910152510126351096502818ดีมากดีมากดีมากดีมาก
99
961140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่412เด็กหญิงพราวรวี สระพรม140970029554519910152110128341093463017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
100
971140100074มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่413เด็กหญิงภูมิวรินทร์ ลี้1119902532940199992310122351083412418ดีมากดีมากดีมากดีมาก
Loading...