ข้อมูลการสำรวจผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส พิการ ติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับคำนำหน้าชื่อ - สกุลอายุ(ปี)เลขบัตรประจำตัวประชาชนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลประเภทผู้ป่วยป่วยเป็นโรคประวัติการรักษาความต้องการผู้รายงานตำแหน่งเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้พื้นที่เขตบริการของ รพ.สต./หน่วยบริการ
2
1นางทองพูน ทองมนต์943330500396444682หนองฉลอง
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพนางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ065-121748673 นิคมซอยกลาง
3
2นางโนว บุญขาว7533305009742863210หนองฉลอง
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพนางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ065-121748673 นิคมซอยกลาง
4
3นางวัน พลคำ78333050039246512หนองฉลอง
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพนางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ065-121748673 นิคมซอยกลาง
5
4นายเลิง สารพันธ์6733305013382271996หนองฉลอง
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพนางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ065-121748673 นิคมซอยกลาง
6
5นางบุญมี สารพันธ์893330501338677966หนองฉลอง
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพนางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ065-121748673 นิคมซอยกลาง
7
7นางประสิทธิ์ ถนอม63333050039563471หนองฉลองติดเตียง
ถุงยังชีพ, ที่นอนลม
นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ065-121748673 นิคมซอยกลาง
8
9นาง
บุญเรียน สุวรรณศรี
753450400214815242หนองฉลอง
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพ, ที่นอนลม
นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ065-121748673 นิคมซอยกลาง
9
11นางศรีสวาท มาริบุตร803330500398536111หนองฉลอง
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพ, เตียงฟาวเลอร์
นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ065-121748673 นิคมซอยกลาง
10
12นายหนู คนหาญ85นิคมพัฒนา
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพ, ที่นอนลม
นางพัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ089-722651272 ตรอย
11
13นายเด็ด ใบแสง67นิคมพัฒนา
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพ, ที่นอนลม
นางพัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ089-722651272 ตรอย
12
14นายริ เพ็ญจันทร์863330500153797539หนองฉลอง
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพ, ที่นอนลม
นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ065-121748673 นิคมซอยกลาง
13
15นายหลุย บุญนะรา623330500154106629หนองฉลอง
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพนางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ065-121748673 นิคมซอยกลาง
14
16นาง
นันท์ลินี แสงสว่าง
55หนองฉลองติดเตียง
ถุงยังชีพ, ที่นอนลม, เตียงฟาวเลอร์
นางพัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ089-722651272 ตรอย
15
17นายบัน พงษ์เขียว673-3305-00279-79-1กันทรารมย์ติดเตียงCVAถุงยังชีพนางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
16
18นายสวัสดิ์ สุขเสน73กันทรารมย์ติดเตียงนางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
17
19นางเชียง ทองจันทร์79กันทรารมย์ติดเตียงนางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
18
20นายประยูร มูลสาร79กันทรารมย์ติดเตียงนางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
19
21นางเชือน พิมพ์วงศ์68กันทรารมย์ติดเตียงนางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
20
22นายเสร็จ อายุวงศ์75กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
21
23นางเทียน ใสสาร75กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
22
24นายจูม อุปมัย78กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
23
25นางสอน ใสดาว91กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
24
26นางสมจิตร แซ่เอ็ง75กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
25
27นายกุล ทองจันทร์73กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
26
28นายนิม บุตรงาม101กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
27
29นางพิน ใสสาร86กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
28
30นายสุรินทร์ แสงบุญ88กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
29
31นางจันทร์ ย่อทอง79กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
30
32นางพลอย แกมแก้ว80กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
31
33นางทอง สิงหะ78กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
32
34นางสอน กอกหวาน68กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
33
35นางแสงม สุนโอ80กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพนางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
34
36นางยาด อุปมัย87กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
35
37นางมุน อุปมัย91กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
36
38นายสุจินต์ ขุนพรหม89กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
37
39นายพรชัย มูลสาร69กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
38
40นางสบิน อินหอม70กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
39
41นายสุทิตย์ อุดร60กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
40
42นายพิน สมร84กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
41
43นางพา บุญเครือ92กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
42
44นางอ่อน อุปมัย84กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
43
45นางทองดี มูลสาร76กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
44
46นางแจระ รถทะยงค์69กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
45
47นางชวนชม รถทะยงค์81กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
46
48นางเภา ศักดิ์สูง85กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
47
49นางเชียร ทองจันทร์78กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
48
50นางโอล บุญตา77กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
49
51นางปริน เพิ่มฉลาด75กันทรารมย์
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
นางพีรภา จินดาวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
088-591096748 โคกโพน
50
52นางทัด ใจนวล89โคกเพชรติดเตียงถุงยังชีพนางเพ็ญทิวา สารบุตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการ087-961795165 โคกเพชร
51
53นางสะอาด โคนาบาล82โคกเพชร
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพนางเพ็ญทิวา สารบุตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการ087-961795165 โคกเพชร
52
54นางปิ สินรา65โคกเพชรติดเตียงที่นอนลมนางเพ็ญทิวา สารบุตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการ087-961795165 โคกเพชร
53
55นางเหลืองศรี มูลดับ74โคกเพชรติดเตียงถุงยังชีพนางเพ็ญทิวา สารบุตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการ087-961795165 โคกเพชร
54
56นางสมุทร ใจนวน92โคกเพชรประคับประคองถุงยังชีพนางเพ็ญทิวา สารบุตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการ087-961795165 โคกเพชร
55
57นายนายประนี คำพินิจ57ดองกำเม็ดติดเตียงถุงยังชีพอำไพ เกิดกุลจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน086-259963252 กันจาน
56
58นางสลาย สถานพงษ์49ดองกำเม็ดติดเตียงถุงยังชีพอำไพ เกิดกุลจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน086-259963252 กันจาน
57
59นางยงค์ อินธิบาล76ดองกำเม็ดติดเตียงถุงยังชีพอำไพ เกิดกุลจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน086-259963252 กันจาน
58
60นายเมือง คำพินิจ903330500002012101ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
HTรับยาที่ รพ.ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
59
61นางสมิต คำพินิจ87333050000136931ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
60
62นายมนต์ คำพินิจ87333050000135131ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
61
63นางสา ธรรมพร995330501115135471ปรือใหญ่ติดเตียง
ถุงยังชีพ ที่นอนลม
น.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
62
64นายเชย รสหอม903330500005640501ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
63
66นางโน๊ว สอนเสาร์903330500973140112ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ขาซ้ายถูกตัด
ถุงยังชีพ, ว๊อกเกอร์
น.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
64
67นายเบ็ญ ดอกพอง933330500018067252ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
65
68นางดี ดอกพอง85333050001914482ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
66
69นางจันทร์ สมคณะ943330500019551622ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
67
70นางทอน ลานตวน913330500026434343ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
68
71นางมิน ภูมิแก้ว933330500030164773ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
69
72นางไร ทองมนต์ 843330500029832743ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
70
73นายริม รสหอม8133305000675811393ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
HTรับยา รพ.ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
71
74นายสี รสหอม923330500029999763ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
72
75นายปัญญา รสหอม2613305002027241591ปรือใหญ่ติดเตียง
ถุงยังชีพ ที่นอนลม
น.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
73
76นางติ๋ว คำพินิจ5433305000657282043ปรือใหญ่ติดเตียง
ถุงยังชีพ, ที่นอนลม
น.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
74
77นายมนต์ ศรีลาชัย47333050014166745/120ปรือใหญ่ติดเตียง
ถุงยังชีพ ที่นอนลม
น.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
75
78นางไทย แก้วรักษา893330500022552238ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
76
80นางพจน์ สมคณะ953330500019209148ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
77
81นางดอกไม้ นาคนาคา66นิคมพัฒนาติดเตียงที่นอนลมนางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ085-112198063 กวางขาว
78
82นาย
สุรินทร์ นันทะสิงห์
76นิคมพัฒนาติดเตียงที่นอนลมนางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ085-112198063 กวางขาว
79
83นางคิ้ว วงษ์ปลั่ง76นิคมพัฒนา
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพนางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ085-112198063 กวางขาว
80
84นายหนู ศรีมงคล95นิคมพัฒนา
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพนางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ085-112198063 กวางขาว
81
85นายบุญ กลิ่นกล่อม90นิคมพัฒนา
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพนางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ085-112198063 กวางขาว
82
86นางสุภา บุญขาว85นิคมพัฒนา
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพนางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ085-112198063 กวางขาว
83
87นางพัด สมหวัง733330501184033618หนองฉลองติดเตีียงถุงยังชีพนางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ065-121748673 นิคมซอยกลาง
84
88นายชิด รสหอม863330500024024310ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
85
89นางกิ่ง คำพินิจ8033305000636403210ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
86
90นางนาง รสหอม843330500024211410ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
87
91นางสาร รสหอม9133305000033452517ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
88
92น.ส.ยิน คำพินิจ7033305000058284417ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
89
93นางปา รสหอม8433305000132359617ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
90
94นางแทน รสหอม8733305000039313517ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
พากินสัน
รับยาที่ รพ.ขุขันธ์ แต่หยุดยาเอง
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
91
95นางทอน รสหอม8433305000121237317ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
92
96นางไร คำขาว8433305000772414720ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
93
97นางอุก คำพินิจ8033305000668784920ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
94
98นางหัด ถาวร8453305000146705520ปรือใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ087-446192956 ปรือใหญ่
95
99นางสว่าง สุดา87
3-3305-00514-38-2
4515สะเดาใหญ่ติดเตียงDM with strokeที่นอนลมน.ส.อภิรดี อินทรบุตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
080-436242259 หนองลุง
96
100นางสุเพ็ญ พิมูลชาติ70
3-3305-00516-77-6
7216สะเดาใหญ่ประคับประคอง
เสียชีวิต 10 พ.ค.50
ถุงยังชีพน.ส.อภิรดี อินทรบุตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
080-436242259 หนองลุง
97
101นางที ใบทอง86
3-3305-00689-42-5
8/111สะเดาใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
DMถุงยังชีพน.ส.อภิรดี อินทรบุตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
080-436242259 หนองลุง
98
102นายเชือม ทวารทอง82
3-3305-00522-78-4
222สะเดาใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
HTถุงยังชีพน.ส.อภิรดี อินทรบุตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
080-436242259 หนองลุง
99
103นายประสิทธิ์ ไชยมูล73
3-3305-01385-85-3
149สะเดาใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
เสียชีวิต 8 มิ.ย.60
ถุงยังชีพน.ส.อภิรดี อินทรบุตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
080-436242259 หนองลุง
100
104นางสมิด วงษ์ปลั่ง87
3-3305-00514-77-3
491สะเดาใหญ่
ติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ถุงยังชีพน.ส.อภิรดี อินทรบุตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
080-436242259 หนองลุง
Loading...
 
 
 
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ยังไม่กรอกเลขบัตร ปชช.13หลัก
สรุปรพ.สต.ที่กรอกแล้ว
ตรวจบัตรปชช.ซ้ำ
Note