บันทึกการส่งงานของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 : แผ่น1