ฐานข้อมุลการรับทุนสนับสนุน สายวิชาการ และนักศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
ลำดับที่ชื่อผู้รับทุนโครงการวิจัยเรื่องจำนวนเงินปีงบประมาณสาขาวิชาแหล่งงบ
3
(บาท)
4
1
ผศ.ดร.การุณย์ ศุภมิตรโยธิน
การศึกษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาการปลูกสร้างเรือนโคราช : กรณีศึกษาบ้านโคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา25,000.002562สถ.บ. สถาปัตยกรรมมร.นม. ปี 2562
5
2
นางสาวภิญญาพัชร์ สวัสดิ์กุลนิธิ
การออกแบบตราสัญลักษณ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก ของกลุ่มศิลป์ประดิษฐ์ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา25,000.002562
อส.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มร.นม. ปี 2562
6
3
นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ
การพัฒนาโมดูลสวิตช์สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำกระแสตรงขนาดเล็กชนิดที่ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์โดยตรง25,000.002562
อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มร.นม. ปี 2562
7
4
นายจักกฤษ สุทธานุรักษ์
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในหุบเขาออร์แกนิก ด้วยการตลาดดิจิทัล144,500.002562
วศ.บ. วิศวกรรมการก่อสร้าง
วช.
8
5
นายชัยศิริ หลวงแนม
การพัฒนาเนื้อดินเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การเผยแพร่ในรูปแบบเว็บไซต์และสื่อการเรียนรู้880,880.002562
อส.บ. นวัตกรรมเซรามิกส์
สกว.
9
6
นายศราวุฒิ ใจอดทน
การศึกษาเรือนพักอาศัยและภูมิปัญญาการสร้างเรือนของกลุ่มคนจันทึกในตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา60,000.002562สถ.บ. สถาปัตยกรรมมร.นม. ปี 2562
10
7
นายฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม
ออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กในชุมชนให้สามารถสีข้าวเม่าได้60,000.002562
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
มร.นม. ปี 2562
11
8
1. ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง
การพัฒนารูปแบบสถานที่ผลิตเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยทอดกรอบ (กล้วยเบรกแตก) สู่มาตรฐานการผลิตขั้นต้น ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา50,000.002562
1. วศ.บ. วิศวกรรมการก่อสร้าง
งบ บ.กศ ปี 2562
12
2. นายวุฒิพงศ์ แสนบุดดา
2. สถ.บ. สถาปัตยกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13
3. นางสาวราตรี คมสูงเนิน
3. ตัวแทนชุมผู้ร่วมวิจัย
14
9นางสาวปราณี เท่ากลางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของรายวิชากายวิภาคในการออกแบบ รหัสวิชา ๕๐๒๐๑๔10,000.002562อส.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
งบ บ.กศ ปี 2562
15
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16
17
10นายฐิติวัสส์ กาญจนพิมายการใช้ QR Code เพื่อการส่งเสริมการขาย กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา20,000.002562ค.อ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
งบ บ.กศ ปี 2562
18
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19
20
11
1. นายณพิตร วัฒนวีรพงษ์
การออกแบบตารางเวลาและเส้นทางการเดินรถขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์2,500.002561
1. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
งบ บ.กศ ปี 2561
21
2. นายจิรวัฒน์ โลพันดุง
2. อส.บ. การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22
3. ดร.วรุทัย เดชตานนท์
3. วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
23
4. นางสาวละอองดาว ขุนงิ้ว
4. อส.บ. การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
24
5. นายอนุชิต คงฤทธิ์
5. อส.บ. การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
25
12นายชน ยี่นางการสร้างสุขเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยเครื่องปั้นดินเผา2,500.002561อส.บ. นวัตกรรมเซรามิกส์
งบ บ.กศ ปี 2561
26
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27
28
13ผศ.สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กงานโครงสร้าง2,500.002561ค.อ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
งบ บ.กศ ปี 2561
29
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30
31
14นายรัฐพล ปัญจอาภรณ์แนวทางการปรับปรุงกายภาพของอาคารสถานพยาบาล เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้สูงอายุและคนพิการ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา2,500.002561สถ.บ. สถาปัตยกรรม
งบ บ.กศ ปี 2561
32
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
33
34
15ผศ.ณัฎวรัตน์ ขจัดภัยการศึกษากระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้สำหรับงานตกแต่งประเภท PS Foam30,000.002561อส.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
งบ บ.กศ ปี 2561
35
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
36
16นายจิรวัฒน์ โลพันดุงการออกแบบวิธีการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีรถและสินค้าหลายขนาด กรณีศึกษา บริษัทตัวแทนค้าส่งยางรถยนต์30,000.002561อส.บ. การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
งบ บ.กศ ปี 2561
37
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
38
17ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างบนถนนทางหลวง ในความรับผิดชอบของเขตแขวงการทางนครราชสีมา เขต 210,000.002561อส.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง
งบ บ.กศ ปี 2561
39
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40
18นายดุริวัฒน์ ตาไธสงการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเนื้อเซรามิกส์เบื้องต้น สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา10,000.002561อส.บ. นวัตกรรมเซรามิกส์
งบ บ.กศ ปี 2561
41
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42
19นางสาวภิญญาพัชร์ สวัสดิ์กุลนิธิการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบกราฟิก 1 รหัสวิชา 5021517,000.002560อส.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
งบ บ.กศ ปี 2560
43
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
44
20ดร.ชิตพงษ์ เวชไธสงค์การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย รหัสวิชา 5064047,000.002560อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
งบ บ.กศ ปี 2560
45
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
46
21นายปริญญา เชิดเกียรติพลการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสถาปัตยกรรมภายใน รหัส 5551817,000.002560สถ.บ. สถาปัตยกรรม
งบ บ.กศ ปี 2560
47
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48
22นายอนุชิต คงฤทธิ์การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา วัสดุวิศวกรรม รหัสวิชา 5012017,000.002560อส.บ. การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
งบ บ.กศ ปี 2560
49
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50
23นายวุฒิพงศ์ แสนบุดดาการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา31,000.002560สถ.บ. สถาปัตยกรรม
งบ บ.กศ ปี 2560
51
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52
53
24นายศราวุฒิ ใจอดทนการศึกษาเรือนพื้นถิ่นและเทคโนโลยีการก่อสร้างจากภูมิปัญญาพื้นถิ่น ของชุมชนไทยอีสาน กรณีศึกษา ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา31,000.002560สถ.บ. สถาปัตยกรรม
งบ บ.กศ ปี 2560
54
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
55
รวมทั้งหมด1,480,380.00
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...