บ้านโคกน้ำเกี้ยง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการรู้เรื่องการอ่านแนว PISA นักเรียนชั้น ม.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
2
โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ศูนย์เครือข่ายเมือง 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 14คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ3คนนักเรียนทั้งหมดรวม17คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
1
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีระดับคุณภาพการรู้เรื่องการอ่านแนวPISA
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วขาว
X
8
2
เด็กชายธนากร อ่องเภา
X
9
3
เด็กชายธีรภัทร สมพิลา
/
10
4
เด็กชายภาณุ อุตส่าห์
/
11
5
เด็กชายวงศธร พุฒละ
X
12
6
เด็กชายอดิชัย ดอนคำภา
/
13
7
เด็กชายเตวิช ศรีเทศ
/
14
8
เด็กชายอัษฎา อาจวงษ์
/
15
9
เด็กหญิงกันทิมา ศรีประดู่
/
16
10
เด็กหญิงจิราวรรณ สิงห์อาจ
/
17
11
เด็กหญิงชลธิชา อนุศรี
/
18
12
เด็กหญิงทิพวัลย์ สมภาร
/
19
13
เด็กหญิงธัญจิรา วรรณมูล
/
20
14
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สีหัสดี
/
21
15
เด็กชายเจษฎา นันทวงศ์
/
22
16
เด็กชายนวดล สูนทอง
/
23
17
เด็กหญิงแพร เทียนทอง
/
24
รวมนักเรียนปกติ4811
25
รวมนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้0102
26
รวมนักเรีียนตามระดับคุณภาพ4913
27
รวมจำนวนนักเรียนแต่ละด้าน17
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...