ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
3
ลำดับโรงเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IITผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EITOIT
4
จำนวนตอบแล้วร้อยละจำนวนตอบแล้วร้อยละตอบแล้ว(ครั้ง)
5
1ชุมชนด่านวิทยา131310020201001
6
2ชุมชนบ้านโคน151510040401001
7
3ชุมชนบ้านดง181810022221001
8
4ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา121210023231001
9
5ชุมชนเมืองปากฝาง181810025251001
10
6ชุมชนวัดบรมธาตุ171710025251001
11
7ด่านแม่คํามัน151510025251002
12
8นานกกก161610025251001
13
9นาอินวิทยาคม252510020221101
14
10น้ำริดราษฎร์บำรุง131310030301001
15
11บ้านกองโค111110020391951
16
12บ้านดอนโพ101010025251001
17
13บ้านท่าสัก141410030301001
18
14บ้านนายาง202010031311001
19
15บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214292910050531061
20
16บ้านน้ำอ่างฯ222210050501001
21
17บ้านในเมือง40401001101121021
22
18บ้านป่ากะพี้131310040421051
23
19บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)121210020201001
24
20บ้านวังดิน191910020201001
25
21บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)202010025261041
26
22บ้านวังถ้ำ161610020201001
27
23บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล)151510020201002
28
24บ้านแสนขัน151510022221001
29
25บ้านห้วยใต้111110020201001
30
26บ้านหาดงิ้ว101010020221101
31
27บ้านหาดสองแคว131310025251002
32
28บ้านเหล่าป่าสา171710020211051
33
29บ้านแหลมถ่อนสามัคคี141410025251001
34
30ป่าขนุนเจริญวิทยา181810020221102
35
31วังโป่งดํารงวิทย์181810025251001
36
32วัดคุ้งยาง111110025251001
37
33วัดน้ำใส131310025271081
38
34วัดบ้านเกาะ191910025251001
39
35วัดพระฝาง151510025291161
40
36วัดไร่อ้อย131410820231151
41
37วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)121210020201002
42
38วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)9910020201002
43
39วัดสิงห์ศรีสว่าง121210020201001
44
40วัดอรัญญิการาม222210023261131
45
41สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์151510020201003
46
42หมู่ห้าสามัคคี101010020201002
47
43อนุบาลชุมชนหัวดง191910020201001
48
44อนุบาลอุตรดิตถ์38391033004891631
49
รวมทั้งสิ้น72772910014561691116
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100