สงป301-302ประจำเดือนพฤษภาคม 60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1
ข้อเสนอแนะ
2
***ห้ามแก้ไขตารางใดๆนะคะ***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษารายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเพิ่มสูงขึ้นแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดบริการของ กศน.ตำบลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด1) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถเป็นวิทยากรแกนนำได้ศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต สามารถให้บริการ ได้อย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกตำบลหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐานอาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ (ต่อยอดอาชีพเดิม)1 อำเภอ1อาชีพ3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) บ้านหนังสือชุมชน3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน4) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ระดับประถมศึกษา2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย4) ระดับปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรที่มากกว่า 30 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง31 ชั่วโมงขึ้นไปไม่เกิน 60 ชั่วโมง60 ชั่วโมงขึ้นไปทวิศึกษาทวิภาคี
6
เมืองลำพูนจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
8
จำนวนแห่ง
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
11
พัฒนาตนเอง
12
สร้างรายได้
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
15
ป่าซางจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)2001001000
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)2151501600
17
จำนวนแห่ง
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
20
พัฒนาตนเอง
21
สร้างรายได้
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
24
บ้านโฮ่งจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)60202020200200
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)77202433300285
26
จำนวนแห่ง
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)77202433300285
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
29
พัฒนาตนเอง2033
30
สร้างรายได้
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ24
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)259901000169908000
33
แม่ทาจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
35
จำนวนแห่ง
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
38
พัฒนาตนเอง
39
สร้างรายได้
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
42
ลี้จำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)12525202020302020150320100094301434
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)45453125402015383201673461420103307431
44
จำนวนแห่ง
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)454531254020153830
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ0000000
47
พัฒนาตนเอง531252520153830
48
สร้างรายได้0000000
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ00150000
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)142,2303,600108,00013,4804,750012,40000000
51
ทุ่งหัวช้างจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)13430020000090241561209012000000006611216520000000
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)2923702000002007215613510014400000006611216520000000
53
จำนวนแห่ง00000
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)505370200000200720000000000000000000
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ0000000001560000
56
พัฒนาตนเอง370000000000000
57
สร้างรายได้000000007200000
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ002000002000020000
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)1661003,000.000.0018,000.000000240009600858000000000000125,4002576003795000025700000000
60
บ้านธิจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
62
จำนวนแห่ง
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง
66
สร้างรายได้
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
69
เวียงหนองล่องจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)826517
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)826517
71
จำนวนแห่ง
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)826517
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง579
75
สร้างรายได้33
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ55
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)678885288815000
78
Loading...
 
 
 
สงป.301-302
แบบสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ
แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเฉพาะศว.
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu