แบบสมัครเข้าอบรม SchoolMIS (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFHIKLMNOP
1
ประทับเวลาหน้าชื่อชื่อ - สกุลตำแหน่งโรงเรียน
ศูนย์ครือข่าย (ที่ , ชื่อศูนย์)
สมัครเข้าอบรมรุ่น วันที่
ชื่อผู้ส่งข้อมูล
2
14/3/2018, 17:11:23นายสุนันท์ ศรีคุ้มครู (คศ.3)บ้านวังแสง3 ,โนนพะยอมวังแสง21 มีนาคม 2561
นางสาวพัชรีพร แสงสัตย์
3
14/3/2018, 17:14:00นางเกษมสาน ละอองครู(คศ.2)บ้านวังแสง3 ,โนนพะยอมวังแสง21 มีนาคม 2561
นางสาวพัชรีพร แสงสัตย์
4
14/3/2018, 17:46:13นางบุญหลาย ทาสะโกครู คศ.3โคกโกโคกกลางแคนเหนือหนองน้ำใส20 มีนาคม 2561นางบุญหลาย ทาสะโก
5
14/3/2018, 17:47:41นางสมทรง สะเดาครู คศ.(3
บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
320 มีนาคม 2561นางสมทรง สะเดา
6
14/3/2018, 17:48:23นายธนวุฒิ ทาสะโกครู
บ้านทางพาดหนองแวงโอง
เข้าปู่20 มีนาคม 2561นายธนวุฒิ ทาสะโก
7
14/3/2018, 17:51:21นายศุภกร คุ้มคงครู
บ้านทางพาดหนองแวงโอง
เจ้าปู่20 มีนาคม 2561นายธนวุฒิ ทาสะโก
8
14/3/2018, 17:51:52นายไพศาล สุ่ยวงษ์ครู คศ.3บ้านหูลิงโนนศิลาโนนพะยอมพิทยไพศาล20 มีนาคม 2561ไพศาล สุ่ยวงษ์
9
14/3/2018, 17:53:18นางสาวปานรวี สันพันธ์ครูผู้ช่วย
บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
320 มีนาคม 2561นางสมทรง สะดา
10
14/3/2018, 18:01:46นายธนพงษ์ คาดสนิทครู
บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
11,เมืองมัญจา23 มีนาคม 2561นายธนพงษ์ คาดสนิท
11
14/3/2018, 18:22:01นายเอกภพ คำงามครู คศ.3บ้านคำโซ่16 ศูนย์คำแคน20 มีนาคม 2561นายเอกภพ คำงาม
12
14/3/2018, 18:48:08นายกฤติพงศ์ พนมศิลป์ครูชำนาญการบ้านหนองแวงไร่7, เจ้าปู่20 มีนาคม 2561
นายกฤติพงศ์ พนมศิลป์
13
14/3/2018, 18:52:16นางสาวสว่างนภา คุณภู่ครู
บ้านห้วยยางประชาสรรค์
3 โนนพะยอมวังแสง20 มีนาคม 2561รติ จอกสำนัก
14
14/3/2018, 18:52:57นายรติ จอกสำนักพนักงานราชการ
บ้านห้วยยางประชาสรรค์
3 โนนพะยอมวังแสง20 มีนาคม 2561รติ จอกสำนัก
15
14/3/2018, 18:56:41นางสาวพีรพร ศรีนอกครู
บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
21 พญาแฮด22 มีนาคม 2561พีรพร ศรีนอก
16
14/3/2018, 18:58:02นางสาวพีรพร ศรีนอกครู
บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
21 พญาแฮด22 มีนาคม 2561พีรพร ศรีนอก
17
14/3/2018, 19:01:47นางสุภาพร พรประไพครูบ้านภูเหล็ก7 เจ้าปู่20 มีนาคม 2561นางสุภาพร พรประไพ
18
14/3/2018, 19:02:40นางวิระวรรณ สมบัติราชครู คศ. 3บ้านโนนทันโนนสมบูรณ์(22)22 มีนาคม 2561นางภาวิณี ราชโคตร
19
14/3/2018, 19:03:19นายนายบุญเลิศ มีเศษครูบ้านหนองรูแข้7 เจ้าปู่20 มีนาคม 2561นางสุภาพร พรประไพ
20
14/3/2018, 19:03:57นางจุฑาภรณ์ เอมสรรค์ครูบ้านวังม่วง10 วังม่วง20 มีนาคม 2561
นางจุฑาภรณ์ เอมสรรค์
21
14/3/2018, 19:08:54นางดุจเดือน ชัยพรมมาครูชำนาญการบ้านเกิ้งเมืองไผ่23 มีนาคม 2561ดุจเดือน ชัยพรมมา
22
14/3/2018, 19:10:16นางวิรงรอง อุดมครูชำนาญการพิเศษบ้านเกิ้งเมืองไผ่23 มีนาคม 2561วิรงรอง อุดม
23
14/3/2018, 19:14:54นายกระแส วิเศษนครครูจตุรมิตรบ้านไผ่4,เมืองไผ่20 มีนาคม 2561กระแส วิเศษนคร
24
14/3/2018, 19:16:57นางสาวพัช อุทัยกัลครูบ้านหนองขามบ่อหินเมืองมัญจา20 มีนาคม 2561พัช อุทัยกัล
25
14/3/2018, 19:17:25นางเรณุกา คำแพงครู คศ.3บ้านสร้างเอี่ยนบ้านลานป่าปอ20 มีนาคม 2561นางสาวลำดวน สมอบ้าน
26
14/3/2018, 19:19:31นางจุฑามาศ ไชยรสครูบ้านเหล่าเหนือ2 ศูนย์ภูระงำ20 มีนาคม 2561นางจุฑามาศ ไชยรส
27
14/3/2018, 19:20:56นางสาวประภาพร วงสมบูรณ์ ครู คศ.2บ้านผักหวานโนนสวางบ้านลานป่าปอ20 มีนาคม 2561ประภาพร วงสมบูรณ์
28
14/3/2018, 19:22:28นางสาวลำดวน สมอบ้านธุรการ
บ้านหนองดู่ดอนเปือย สาขาบ้านดอนเปือย
บ้านลานป่าปอ20 มีนาคม 2561ลำดวน สมอบ้าน
29
14/3/2018, 19:27:27นางแจ่มนภาปัญญพัฒน์พงศ์บ้านหนองมะเขือ23,โคกสำราญ23 มีนาคม 2561
แจ่มนภา ปัญญพัฒน์พงศ์
30
14/3/2018, 19:28:44นางสุภาวดี ทวีวัฒน์ครูบ้านโจด11 เมืองมัญจา21 มีนาคม 2561
นางสุภาวดี ทวีวัฒน์
31
14/3/2018, 19:31:01นาย
มงคล​ชัย​ ป​ั​ญ​ญ​พัฒน์พงศ์​
ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​บ้าน​ป่าแดง​แจ้ง​กระห​นวน​
บ้าน​ป่าแดง​แจ้ง​กระห​นวน​
โ​คกสำ​ราญ​ ที่​2323 มีนาคม 2561
มงคล​ชัย​ ป​ั​ญ​ญ​พัฒน์พงศ์​
32
14/3/2018, 19:31:29นางสาวปาริฉัตร กองวงษ์ครูบ้านหนองมะเขือ23,โคกสำราญ23 มีนาคม 2561
แจ่มนภา ปัญญพัฒน์พงศ์
33
14/3/2018, 19:34:44นางเพ็ญพักตร์ บัวผายครูชุมชนบ้านโคก
19 ศูนย์บ้านโคกนาแพง
23 มีนาคม 2561
นางเพ็ญพักตร์ บัวผาย
34
14/3/2018, 19:34:46นางวรรณิกา เสนไสยครู คศ.2
บ้านหนองดู่ดอนเปือย
8 บ้านลานป่าปอ20 มีนาคม 2561ลำดวน สมอบ้าน
35
14/3/2018, 19:34:53นายพงษ์ศักดิ์ เค้าแคนครูชำนาญการพิเศษบ้านลานบ้านลานป่าปอ23 มีนาคม 2561
นางสาวธิติมา แก้วมาลา
36
14/3/2018, 19:35:58นางสาวกมลวรรณ เกตุภูงาครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโจด11 เมืองมัญจา21 มีนาคม 2561กมลวรรณ เกตุภูงา
37
14/3/2018, 19:37:55นางสาวกรวรรณ จันภูงาครูเก่านาโนมีวิทยา
ศูนย์ที่5 แคนเหนือ-หนองน้ำใส
22 มีนาคม 2561น.ส.กรวรรณ จันภูงา
38
14/3/2018, 19:38:44นางสาวสุมาลี ลาหลงครูชำนาญการพิเศษบ้านป่าปอบ้านลานป่าปอ23 มีนาคม 2561
นางสาวธิติมา แก้วมาลา
39
14/3/2018, 19:40:26นางสาวจาริญา เพียสารครู
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
8 บ้านลานป่าปอ20 มีนาคม 2561
นางสาวจาริญา เพียสาร
40
14/3/2018, 19:48:09นายปิยะพงษ์ วงษ์โคกสูงครูผู้ช่วยบ้านผักหวานโนนสวาง8 บ้านลานป่าปอ20 มีนาคม 2561ปิยะพงษ์ วงษ์โคกสูง
41
14/3/2018, 19:48:16นาง
กมลทิพย์ สมบัติธีระ
ครูชุมชนบ้านชนบทชนบท23 มีนาคม 2561
นางสาวเนตรนภา สายเพีย
42
14/3/2018, 19:49:43นางสาวรุ่งทิวา สีหานูครูชุมชนบ้านชนบทชนบท23 มีนาคม 2561
นางสาวเนตรนภา สายเพีย
43
14/3/2018, 19:52:16นางสาวสุกัญญา จินดาธุรการโรงเรียน
บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
1 ชนบท23 มีนาคม 2561
นางสาวสุกัญญา จินดา
44
14/3/2018, 19:54:18นางสาวพัชรินทร์ สินเธาว์ครู
บ้านกุดเพียขอมเหนือ
1 ชนบท23 มีนาคม 2561
นางสาวสุกัญญา จินดา
45
14/3/2018, 19:57:55นางอภิรดี สุวรรณชัยครูผู้ช่วยบ้านหนองผือกอบง6,บ้านไผ่เมืองเพีย21 มีนาคม 2561นางอภิรดี สุวรรณชัย
46
14/3/2018, 19:58:41นางสาวรัตณา สุพรรณครูบ้านเสือเฒ่าบ้านลานป่าปอ20 มีนาคม 2561นางสาวรัตณา สุพรรณ
47
14/3/2018, 20:00:28นายสมยศ สุวรรณชัยครู
ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
เมืองไผ่21 มีนาคม 2561นายสมยศ สุวรรณชัย
48
14/3/2018, 20:08:26นางสาววราภรณ์ หงษ์พรมบุคลากรวิทยาศาสตร์ซับแดงซำไผ่
(20 ,ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย)
20 มีนาคม 2561
นางสาววราภรณ์ หงษ์พรม
49
14/3/2018, 20:10:46นางปภัชญา มิ่งขวัญครู ค.ศ.3สวัสดี18 นาข่า20 มีนาคม 2561นางปภัชญา มิ่งขวัญ
50
14/3/2018, 20:12:13นางปพิชญา ปากเมยครู ชำนาญการพิเศษบ้านวังหว้าพญาแฮด23 มีนาคม 2561นางปพิชญา ปากเมย
51
14/3/2018, 20:17:50นางสาวศศิประภาแสงโทโพบ้านหนองตับเต่า8 บ้านลานป่าปอ20 มีนาคม 2561นางสาวณิชชา สันตชิต
52
14/3/2018, 20:20:04นางสาวศศิประภา แสงโทโพครูชำนาญการพิเศษบ้านหนองตับเต่า8 บ้านลานป่าปอ20 มีนาคม 2561
นางสาวณิชชา สันตชิต
53
14/3/2018, 20:20:52นางศิริวรรณ สงจันทร์ครูบ้านขุมดิน11เมืองมัญจา20 มีนาคม 2561ศิริวรรณ สงจันทร์
54
14/3/2018, 20:21:15นายประณต มิ่งขวัญครู ค.ศ.3บ้านบัว11 เมืองมัญจาคีรี20 มีนาคม 2561นายประณต มิ่งขวัญ
55
14/3/2018, 20:55:23นางเสาวภา สีสดครูชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
หนองแปน23 มีนาคม 2561นางเสาวภา สีสด
56
14/3/2018, 20:59:29นายเสถียร สีสดครูชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
หนองแปน23 มีนาคม 2561เสถียร สีสด
57
14/3/2018, 21:02:50นางขวัญใจ ชนะโยธาครู คศ.3
บ้านขามป้อมราษฏร์นุกูล
ที่ 14 โพนเพ็ก22 มีนาคม 2561นางขวัญใจ ชนะโยธา
58
14/3/2018, 21:05:11นาง
โฉมยงค์ ขุมดินพิทักษ์
ครู คศ.2บ้านห้วยฮวกที่ 14 โพนเพ็ก22 มีนาคม 2561
นางโฉมยงค์ ขุมดินพิทักษ์
59
14/3/2018, 21:07:25นางสาวจิตตรา จันสาครู คศ.3
บ้านขามป้อมราษฏร์นุกูล
ที่ 14 โพนเพ็ก22 มีนาคม 2561นางสาวจิตตรา จันสา
60
14/3/2018, 21:19:20นายปริญญา บาไสครู
บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
2ภูระงำ21 มีนาคม 2561ปริญญา บาไส
61
14/3/2018, 21:25:24นางสาวมลิวรรณ์ จันปัญญาครู คศ.3บ้านซับบอนซับเจริญ2021 มีนาคม 2561มลิวรรณ์ จันปัญญา
62
14/3/2018, 21:26:10นางสาวมลิวรรณ์ จันปัญญาครู คศ.3บ้านซับบอนซับเจริญ2021 มีนาคม 2561มลิวรรณ์ จันปัญญา
63
14/3/2018, 21:28:14นางจรัส มะณีพันธ์ครู คศ.3
บ้านโนนกระยอมกุดลอบ
2021 มีนาคม 2561มลิวรรณ์ จันปัญญา
64
14/3/2018, 21:51:36นางสาวหทัยทิพย์ ชุมนาพนักงานราชการบ้านโนนเค็ง15 ท่าศาลา22 มีนาคม 2561
นางสาวหทัยทิพย์ ชุมนา
65
14/3/2018, 21:57:15นาง
นางวิไลลัษณ์ โรจน์จันทร์
ครูบ้านสว่าง7 ศูนย์เจ้าปู่22 มีนาคม 2561
นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันทร์
66
14/3/2018, 22:21:25นางสาวนัยนา. ผ่านบุตรครู คศ.3บ้านคำโซ่(มัธยม)คำแคน22 มีนาคม 2561
นายศุภกิตติ์ ชนะโยธา
67
14/3/2018, 22:23:46นายบัญชา. ยาโสภาครู คศ.3บ้านห้วยแล้งคำแคน22 มีนาคม 2561
นายศุภกิตติ์ ชนะโยธา
68
15/3/2018, 0:16:12นางพรชนก อุพลเถียรครูบ้านหนองขามสมบูรณ์2223 มีนาคม 2561นางพรชนก อุพลเถียร
69
15/3/2018, 0:43:12นางสาวพยุงค์ ช่างโมพนักงานราชการบ้านคำแคน1620 มีนาคม 2561
นางสาวพยุงค์ ช่างโม
70
15/3/2018, 0:47:23นางสุจิตรา ปานเนาว์ครูชำนาญการพิเศษกุดขอนแก่นท่าเกษม1620 มีนาคม 2561
นางสุจิตรา ปานเนาว์
71
15/3/2018, 5:40:03นางจงกล ชาญชำนิครู
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
ภูระงำ20 มีนาคม 2561จงกล ชาญชำนิ
72
15/3/2018, 5:44:50นางสาวศรัณยา กองกะมุดครูผู้ช่วย
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
ภูระงำ20 มีนาคม 2561จงกล ชาญชำนิ
73
15/3/2018, 6:53:30นางพุทธชาด ปลั่งสำราญครู คศ.1บ้านหนองตับเต่า8, บ้านลานป่าปอ21 มีนาคม 2561
นางพุทธชาด ปลั่งสำราญ
74
15/3/2018, 8:44:07นางน้ำผึ้ง ครูนาจานซับสมบูรณ์2020 มีนาคม 2561นางน้ำผึ้ง นาพยัพ
75
15/3/2018, 8:45:25นายธนาธิป ทวีบุญพนักงานราชการ
หนองกระหนวนหนองเม็ก
โนนสมบูรณ์21 มีนาคม 2561ธนาธิป ทวีบุญ
76
15/3/2018, 8:46:20นางสาวจิตติมาวดี ศรีราชครู
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
1 ชนบท23 มีนาคม 2561
นางสาวสุกัญญา จินดา
77
15/3/2018, 9:02:21นางหนูกร อินตู้ครูชำนาญการพิเศษบ้านกุดเชือกบ้านลานป่าปอ20 มีนาคม 2561นางหนูกร อินตู้
78
15/3/2018, 9:03:59นายศักรินทร์ อารีครู คศ. 1บ้านนาตับเต่า
ที่ 20 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
20 มีนาคม 2561นายศักรินทร์ อารี
79
15/3/2018, 9:06:46นายกิตติพงษ์ สีเทาตรูผู้ช่วยบ้านกุดเชือกบ้านลานป่าปอ20 มีนาคม 2561นายกิตติพงษ์ สีเทา
80
15/3/2018, 9:07:30นางปิยมาศ ทิทำครู คศ.3บ้านเก่าน้อยเจ้าปู่20 มีนาคม 2561นางปิยมาศ ทิทำ
81
15/3/2018, 9:09:22นางน้ำผึ้ง นาพยัพครู คศ. 2นาจานซับสมบูรณ์
ที่ 20 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
20 มีนาคม 2561นางน้ำผึ้ง นาพยัพ
82
15/3/2018, 9:09:49นางสาวปาริชาติ สมีน้อยครูอัตราจ้างบ้านเก่าน้อยเจ้าปู่20 มีนาคม 2561
นางสาวปาริชาติ สมีน้อย
83
15/3/2018, 9:22:03นางสุดารัตน์ ตาปราบครูบ้านป่าดู่ที่ 16 คำแคน20 มีนาคม 2561
นางสาวรุ่งนภา ปทุมวัน
84
15/3/2018, 9:22:57นาย
จันทโรภาส บุญรอดรัมย์
พนักงานราชการแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นโคกนางาม22 มีนาคม 2561
นายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ
85
15/3/2018, 9:23:27นางวัลลภา โกสมครูบ้านหนองขามวิทยาที่ 16 คำแคน20 มีนาคม 2561
นางสาวรุ่งนภา ปทุมวัน
86
15/3/2018, 9:23:44นายสวัสดิ์ ดอกพองครูบ้านหินตั้งซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย21 มีนาคม 2561นายสวัสดิ์ ดอกพอง
87
15/3/2018, 9:28:03นางขวัญเรือน พิลาบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านนางามโคกนางาม22 มีนาคม 2561นายคึกฤทธิ์ คงแหลม
88
15/3/2018, 9:29:48นาย
เอื้ออังกูรณ์ อินธิแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ บ้านแจ้งทัพม้าโคกนางาม22 มีนาคม 2561นายสุวิทย์ คำมา
89
15/3/2018, 9:34:31นางสาววีรยาพลสวัสดิ์ชุมชนโนนแสนสุข1 ชนบท23 มีนาคม 2561
นางสาวนฤมล เวียวงษ์
90
15/3/2018, 9:43:53นางสุภัทร์ พรมภักดีครูชุมชนบ้านแฮด21 , พญาแฮด21 มีนาคม 2561นิรชรา ถาเหง่า
91
15/3/2018, 9:45:01นางสาวสมใจ สุพิมพ์ครูประชาพัฒนาบ้านแฮด21 พญาแฮด21 มีนาคม 2561
นางสาวนิรชรา ถาเหง่า
92
15/3/2018, 9:46:05นางสาวนิรชรา ถาเหง่าธุรการโรงเรียน
ประชาพัฒนาบ้านแฮด,ชุมชนบ้านแฮด
21 พญาแฮด21 มีนาคม 2561
นางสาวนิรชรา ถาเหง่า
93
15/3/2018, 9:47:57นางสาวกนกอร ศรีไชยมูลครูผู้ช่วยบ้านโนนทองวิทยาคม
ศูนย์ 19 บ้านโคกนาแพง
23 มีนาคม 2561
นางสาวกนกอร ศรีไชยมูล
94
15/3/2018, 9:50:23นางสาวสมพิศ วงค์หนองแล้งครูผู้ช่วยบ้านโนนทองวิทยาคม
ศูนย์ 19 บ้านโคกนาแพง
23 มีนาคม 2561
นางสาวสมพิศ วงค์หนองแล้ง
95
15/3/2018, 10:13:31นางอุบล จำปาวงษ์ครูชำนาญการพิเศษบ้านเขวาเมืองมัญจา21 มีนาคม 2561
น.ส.หทัยทิพย์ สิงห์หลง
96
15/3/2018, 10:15:09นางสาวหทัยทิพย์ สิงห์หลงธุรการโรงเรียนบ้านเขวาเมืองมัญจา21 มีนาคม 2561
น.ส.หทัยทิพย์ สิงห์หลง
97
15/3/2018, 10:22:08นาย
นภัทรพี ตระกูลพรพงศ์
ครูผู้ช่วยบ้านวังผือ-ขามป้อม9, ปราสาทเปือยน้อย20 มีนาคม 2561
นายนภัทรพี ตระกูลพรพงศ์
98
15/3/2018, 10:26:17นาย
เชาวฤทธิ์ อ้มเถื่อน
ครูชำนาญการพิเศษบ้านหนองเจ้าเมือง
ศูนย์ที่ 5 แคนเหนือหนองน้ำใส
21 มีนาคม 2561นายอัษฎา แก่นวงษ์
99
15/3/2018, 10:31:21นาง
วิลาวัลย์ อ้มเถื่อน
ครูชำนาญพิเศษบ้านแคนเหนือ
ศูนย์ที่ 5 แคนเหนือหนองน้ำใส
21 มีนาคม 2561นายอัษฎา แก่นวงษ์
100
15/3/2018, 10:33:46นายพนม ขอนจันทร์ครู คศ.3บ้านละว้า
ที่ 6 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ้านไผ่เมืองเพีย
21 มีนาคม 2561นางจารุวรรณ ไร่ขาม
Loading...
Main menu