11 10 62 - 12.00-14.30 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. คณะ (Faculty) 4. สาขา (Major)
2
2/10/2019, 17:06:01
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142102
นางสาวแสงหอม จันทร์แก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3
2/10/2019, 17:07:05
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142140นางสาวอริสา ปาโน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4
2/10/2019, 20:48:33
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152523
นาย เกียรติศักดิ์ ขันคำกาศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
5
2/10/2019, 20:54:43
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152507นายวรเชษฐ ภูญชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
6
2/10/2019, 20:55:07
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152535
นางสาวพิมพ์มาดา ปัญญาภู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
7
2/10/2019, 20:56:34
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152544
นางสาววนัชพร จิตต์ใสย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
8
2/10/2019, 20:57:06
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152515นายธีระนัย ปาง้วน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
9
2/10/2019, 20:57:31
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152540นายนัฐดนัย ยารังษี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
10
2/10/2019, 20:57:57
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152518นายพงศกร ยารังษี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
11
2/10/2019, 20:59:49
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152505นายธันชลัช ดอกงาม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
12
2/10/2019, 21:00:56
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152518นายพงศกร จันทร์ตา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
13
2/10/2019, 21:01:06
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152532
นางสาวรมณ์ฤดี ศิริวิริยะพันธ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
14
2/10/2019, 21:08:47
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152530
นางสาวมนัสชนก ต่อตัน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
15
2/10/2019, 21:29:02
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152520นายผไท สุวรรณเชษฐ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
16
2/10/2019, 22:25:20
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142112
นางสาววรวลัญช์ กาวิละ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
17
2/10/2019, 22:26:18
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142129
นางสาววิลาสิณี เจนวานิชกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
18
2/10/2019, 22:27:10
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142158
นางสาวจิรภัทร์ มะโนริ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
19
2/10/2019, 22:28:08
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142133
นายศักยวิทย์ ไชยวงศ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
20
2/10/2019, 22:29:00
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142160
นางสาวอังษินา คำภีระ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
21
3/10/2019, 13:41:40
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152539นางสาว อารยา ต๊ะอาจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
22
3/10/2019, 13:46:07
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152539นางสาว อารยา ต๊ะอาจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
23
3/10/2019, 13:54:12
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152539นางสาว อารยา ต๊ะอาจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
24
3/10/2019, 14:02:02
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152517
นางสาววิชญา สุวรรณพานิชย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะเเละการออกเเบบ
25
3/10/2019, 15:34:55
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122926
นาย ศตวรรษ จันทร์สัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
26
3/10/2019, 15:35:53
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122934นาย ศิรวิทย์ กันยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
27
3/10/2019, 15:36:29
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122933
นางสาว อารยา ปัญญาฟู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
28
3/10/2019, 15:37:05
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122910
นางสาว โสภิดา แม่ลังก๊ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
29
3/10/2019, 15:37:36
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122937นางสาว กรณิศ ท้าวคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
30
3/10/2019, 15:38:11
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122938
นางสาว รสวรรณ วังคำฟู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
31
3/10/2019, 15:38:57
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122905
นางสาว กานต์สิริ เทพมาลัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
32
3/10/2019, 15:39:12
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122945
นางสาวพลอยไพลิน มีเดช
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
33
3/10/2019, 15:40:07
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122951นางสาวพรนภา นาติ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
34
3/10/2019, 15:40:11
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122915พัชร์นันทร์ ใจวงค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
35
3/10/2019, 15:40:29
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122913
นางสาว ณิชกานต์ พันธ์เดช
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
36
3/10/2019, 15:40:34
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122919
นายพุทธราช แสนวังทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
37
3/10/2019, 15:40:55
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122904
นางสาวบุรัสกร เตอะเลอะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
38
3/10/2019, 15:41:08
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122950ศุภชัย ไชยโย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
39
3/10/2019, 15:41:33
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122948นายรชธร ประดิษฐ์ศา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
40
3/10/2019, 15:42:25
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122947นาย วรากร สุวิวัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
41
3/10/2019, 15:46:46
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144304นายณัฐพงศ์ ยอดน้ำคำวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
42
3/10/2019, 15:46:47
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144344
นางสาวพิมพิไล ศรีธรรม
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
43
3/10/2019, 15:46:51
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144343
นางสาวอัสรา แก้วจันทร์
วิทยาการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
44
3/10/2019, 15:46:54
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144357
นางสาวปภาวดี กาวิระเดช
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
45
3/10/2019, 16:29:46
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142201
นางสาว รัตนาวดี เงาทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
46
3/10/2019, 16:29:51
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142204
นางสาวสุกัญญา ใหม่ปัน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
47
3/10/2019, 16:29:58
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142206
นางสาวภคมน เตจ๊ะมงคล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
48
3/10/2019, 16:38:10
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142226
นางสาวณัฐกานต์ ผดุงศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
49
3/10/2019, 16:38:14
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142212
นางสาว จินตพร ปู่มูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
50
3/10/2019, 17:29:51
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124812
นางสาวพรรณพนัช เอกภวดี
วิทยาการจัดการการบัญชี
51
3/10/2019, 17:32:03
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124860
นางสาวเกวลิน สิงห์เปรม
วิทยาการจัดการการบัญชี
52
3/10/2019, 17:32:25
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124972
นางสาวฟ้าทิพย์ กันแสง
วิทยาการจัดการการบัญชี
53
3/10/2019, 17:35:16
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124843
นางสาวศศินิภา ไชยวงค์
วิทยาการจัดการการบัญชี
54
3/10/2019, 17:42:44
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124815 จิราวรรณ แก้วเล็กวิทยาการจัดการการบัญชี
55
3/10/2019, 17:58:09
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124865
นางสาว เกษรา ปัดมะมะ
วิทยาการจัดการการบัญชี
56
3/10/2019, 18:52:45
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124827
นางสาววิภาวรรรณ วิระคำ
วิทยาการจัดการการบัญชี
57
3/10/2019, 18:53:29
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124824
นางสาวธิดารัตน์ สุปินะ
วิทยาการจัดการการบัญชี
58
3/10/2019, 18:53:34
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124827
นางสาววิภาวรรรณ วิระคำ
วิทยาการจัดการการบัญชี
59
3/10/2019, 21:41:54
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142111
นางสาวจันจิรา ฤทธิรงค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
60
4/10/2019, 0:56:35
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142150
นาย ไชยศักดิ์ เตชาภัคฐานุพงศ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
61
4/10/2019, 16:24:31
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144965นางสาวเบญจมาศ คำมีวิทยาการจัดการการจัดการ
62
4/10/2019, 16:25:23
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144917
นางสาวกุลธิดา ฟูคำมี
วิทยาการจัดการการจัดการ
63
4/10/2019, 16:25:50
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144929นางสาวปริญญา ปัญญาวิทยาการจัดการการจัดการ
64
4/10/2019, 16:32:56
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144942
นางสาวกรรธิกา สติดี
วิทยาการจัดการการจัดการ
65
4/10/2019, 19:49:46
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123387
นางสาววริยาภรณ์ สมชาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
66
4/10/2019, 19:49:46
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123369นายนันทพงศ์ คำหน่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
67
4/10/2019, 19:54:44
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123377
นางสาว กาญจนา หวานใจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ
68
4/10/2019, 22:38:44
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142604
นางสาว วรรณพร สุขพวง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
69
4/10/2019, 22:55:53
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152534นายชัยธวัช ถนอมเล็ก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
70
4/10/2019, 23:08:41
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152525นาย กฤตนัย สมศรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะเเละการออกเเบบ
71
5/10/2019, 0:09:08
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152503
นาย เทพพิทักษ์ วงศ์อารีไท
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
72
6/10/2019, 11:57:50
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153456
นางสาวการะเกด พลอยรักษาสกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
73
6/10/2019, 11:57:51
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153458
นางสาวณัฏฐณิชา สำเนียงไพเราะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
74
6/10/2019, 11:57:51
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143858
นางสาวจิราวรรณ เสารางทอย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
75
6/10/2019, 11:57:52
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153507นางสาวกนกวรรณ ดำยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
76
6/10/2019, 11:57:52
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143827
นางสาว กิตติยา ฟองปัญญา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
77
6/10/2019, 11:57:54
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153416
นางสาวเสาวนีย์ ทาสุข
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
78
6/10/2019, 11:57:59
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153454
นางสาว ดวงกมล พร้อมเพียรใจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุชุมชน
79
6/10/2019, 12:02:30
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143836
นางสาววรรณทนา ทาสิงห์คำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
80
6/10/2019, 12:03:22
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143863
นางสาวกานต์สิรี ซามี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
81
7/10/2019, 16:19:12
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59134830นางสาวกชกร ญาติฝูงวิทยาการจัดการการจัดการ
82
7/10/2019, 21:26:42
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142349
นางสาววารุณี สัติยะวงษ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
83
7/10/2019, 21:29:07
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142309นางสาวนัยนา จันทาคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
84
7/10/2019, 21:29:38
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142347
นางสาวสุรัตรา สังวิละ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
85
7/10/2019, 21:30:06
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142363
นายเมฆวิชัย ตะสูงเนิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
86
7/10/2019, 21:30:15
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142321
นางสาวจันทราณี รัศมีวงค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
87
7/10/2019, 21:30:35
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142340นางสาวสุนันท์ สักลอ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
88
7/10/2019, 21:31:13
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142372
นางสาวจิราภรณ์ สายทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
89
7/10/2019, 21:36:11
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142346นางสาวชลิตา นินบุรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
90
7/10/2019, 21:36:36
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142351
นางสาวกุลสตรี ต่อมคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
91
7/10/2019, 22:05:23
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123727
นายเอกชัย จันทร์แก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
92
7/10/2019, 22:06:58
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123774นาย พชร มั่งมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
93
7/10/2019, 22:06:59
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123770
นายชัยวัฒน์ สันแววดาว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก่อสร้าง
94
7/10/2019, 22:07:18
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123730
นายฤทธิเกียรจิ จันทร์แปง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก่อสร้าง
95
7/10/2019, 22:09:26
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123772
นาย หาญณรงค์ เชิดชูวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
96
7/10/2019, 22:11:52
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123775นายกำชัย หนึ่งวิมาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
97
7/10/2019, 22:13:02
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123735
นายเกียรติศักดิ์ เบญจวรรณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก่อสร้าง
98
7/10/2019, 22:14:17
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123754นายปฏิภาณ ใจอินตา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก่อสร้าง
99
7/10/2019, 22:15:15
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123701นายชาย นันตา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก่อสร้าง
100
7/10/2019, 22:16:27
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123713
นายบุญสถิตย์ ศรีวนรัตน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก่อสร้าง
Loading...