QUẢN TRỊ HỌC - LUẬN VĂN - TIỂU LUẬN - CHUYÊN ĐỀ HK2, 2016 - 2017 : TL_TX