งานวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โครงการวิจัยใหม่ในปี พ.ศ.2554
2
ลำดับที่
ชื่องานวิจัยผู้วิจัยแหล่งทุน
ระยะเวลาดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
3
งบประมาณ
4
1ภาวะสุขภาพ การรับรู้ การปรับตัวและการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ของผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าและโคลนถล่ม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชจิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 280,000 บาท1 สค 54- 31 กค 55
5
2ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเรื้อรังแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่าศาลานัยนา หนูนิลโครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ 5,000 บาทกย 54 - กย 55
6
3ประสบการณ์ของหญิงไทยวัยกลางคนต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูรทุนส่วนตัว 12,000 บาทสค 54 - กย 55
7
4การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้ :การนำนโยบายสู่การปฏิบัตินัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูรองค์การแพธ 40,000 บาทกย 54 - กย 55
8
5กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศด้วยการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนภาคใต้ตอนบน : นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ระนองสายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิลองค์การแพธกพ54 - ตค 54
9
6การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลท่าศาลานัยนา หนูนิล สายฝน เอกวรางกูร ธนวรรณ สงประเสริฐงบประมาณแผ่นดิน มวล.ปี 2555ตค 54- กย 55
10
7การป้องกันหกล้มและบาดเจ็บจากการหกล้มของผู้สูงอายุโดยชมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชลัดดา เถียมวงศ์ จอม สุวรรณโณ เรวดี เพชรศิราสัณห์งบประมาณแผ่นดิน มวล.ปี 2555 357,000 บาทมิย 55- พค 57
11
8สังเคราะห์องค์ความรู้และระบบการจัดการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในภาคใต้สุดศิริ หิรัญชุณหะ วิภา แซ่เซี้ย ประณีต ส่งวัฒนา หทัยรัตน์ แสงจันทร์ ลีพณา กิจรุ่งโรจน์ม.สงขลานครินทร์ 191,000 บาทพย 54- ธค 55
12
9รูปแบบการดูแลต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในภาคใต้สุดศิริ หิรัญชุณหะ วิภา แซ่เซี้ย ประณีต ส่งวัฒนา หทัยรัตน์ แสงจันทร์ ลีพณา กิจรุ่งโรจน์ ประนอม หนูเพชร เนตรนภา คู่พันธวี ม.สงขลานครินทร์ 311,000 บาทพย 54- ธค 55
13
10สถานภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรมาศ สงวนไทร ทิพย์วัลย์ สุทิน ทัศน์ศรี เสมียนเพชร นันทวัฒน์ ฟองมณี พณิชา โสพรรณรัตน์เงินหมวดวิจัย สถาบัน มวล. 42,000 บาทธค 54- กย 55
14
11การสื่อสารทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังหายที่พึงประสงค์ สู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ชุมชนบ้านท่าสูงบนชูศักดิ์ เพรสคอทท์ ทัศน์ศรี เสมียนเพชร เกียรติกำจร กุศลสกว.ท้องถิ่น 150,000 บาท งบประมาณแผ่นดิน มวล 150,000 บาท1 กย 54 - 31 สค 55
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu