ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Các mức quyền trên tài khoản ManagerEditor Viewer
2
3
Là quyền cao nhất trên tài khoản, có các quyền ngang với Owner Là người có quyền xem và tạo Landing Page,Banner Ads nếu được chọn là Team Leader thì sẽ là người có quyền cao nhất của Team đó và được xem các nội dung được phân quyền Nhân viên chỉ có quyền xem các nội dung được phân quyền
4
Các mức quyền trên Team Team Leader Member
(Thao tác trên tài nguyên tự tạo và được phân quyền)
5
6
Các quyền liên quan đến Landing Page
7
Xem Landing Page
Landing Page được phân quyền
8
Tạo Landing Page mớiKhông
9
Xóa/Khôi phục Landing Page đã xóaKhôngKhông
10
Sửa nội dung Landing Page Có (áp dụng với Landing Page tự tạo và Landing Page được phân quyền Edit trở lên)
11
Sửa tên và gắn tag cho Landing Page
(Áp dụng với Landing Page tự tạo)
Không
12
Tạm ngưng Landing Page KhôngKhông
13
Nhân bản Landing Page Không
14
Báo cáo Không
15
Tải dữ liệu BackupKhôngKhông
16
Tải file .ladipageKhôngKhông
17
Tải file .htmlKhôngKhông
18
Xuất bản Landing Page với tên miền preview demoCó (Nếu có quyền Publish trên Landing Page)Không
19
Xuất bản Landing Page với tên miền riêng Có (Nếu có quyền Publish trên Landing Page)
Được phân quyền tên miền riêng
Không
20
Phân quyền thao tác trên Landing Page (Publish, Edit, Read Only)KhôngKhông
21
Xem lịch sử chỉnh sửa Landing PageKhông
22
Xem lịch sử hoạt động của Tài Khoản KhôngKhôngKhông
23
Tạo Tag mới Không
24
Chỉnh sửa tên Tag
(Áp dụng với các Tag Tự tạo )
Không
25
Xóa TagKhôngKhôngKhông
26
Gắn Tag cho Landing PageKhông
27
Phân quyền Tag Có (có thể chia sẻ với cả Team mà Editor là thành viên, nhưng không chia sẻ được cho từng thành viên cụ thể)Không
28
Quản lý thư viện (ảnh, tài liệu, video)Có ( hiển thị toàn bộ của toàn bộ tài khoản)Có ( những nội dung do mình thao tác)Có ( những nội dung do mình thao tác)Không
29
Các quyền liên quan đến Tích hợp: Tài khoản liên kết, Cấu hình form, Global Tracking
30
Tài khoản liên kết form
31
Tạo mới liên kết form Có (Phải tạo trong Team)KhôngKhông
32
Sửa liên kết form KhôngKhông
33
Xóa liên kết formKhôngKhôngKhông
34
Phân quyền liên kết form KhôngKhông
35
Cấu hình Form
36
Tạo mới cấu hình form Không
37
Sửa cấu hình form
(Áp dụng với cấu hình form tự tạo)
Không
38
Xóa cấu hình form Không KhôngKhông
39
Phân quyền cấu hình form
(Áp dụng với cấu hình form tự tạo)
(Chia sẻ với cả Team mà Editor là thành viên, nhưng không chia sẻ được cho từng thành viên cụ thể)
Không
40
Sử dụng cấu hình form trong Builder Không
41
Tracking Global
42
Tạo mới mã Tracking Global Không
43
Sửa mã Tracking Global
(với mã Tracking Global tự tạo)
Không
44
Xóa mã Tracking Global KhôngKhôngKhông
45
Phân quyền mã Tracking Global
(Áp dụng với mã Tracking Global tự tạo)
(Chia sẻ với cả Team mà Editor là thành viên, nhưng không chia sẻ được cho từng thành viên cụ thể)
Không
46
Thành viên
47
Tạo thành viên mới KhôngKhôngKhông
48
Xóa thành viên Không KhôngKhôngKhông
49
Thay đổi quyền của thành viên thấp hơn mình KhôngKhôngKhông
50
Tạo Team mới KhôngKhôngKhông
51
Xóa Team KhôngKhôngKhôngKhông
52
Thêm thành viên mới vào Team KhôngKhông
53
Xóa thành viên khỏi Team KhôngKhông
54
Đổi tên của Team KhôngKhôngKhông
55
Phân quyền làm Team Leader của TeamKhôngKhôngKhông
56
Các quyền liên quan đến Tên Miền
57
Tạo mới tên miền KhôngKhông
58
Xóa tên miền KhôngKhôngKhông
59
Chỉnh sửa tên miền khôngKhông
60
Phân quyền tên miền KhôngKhông
61
62
Các quyền liên quan đến Banner Ads
63
Xem Banner Ads
Banner Ads được phân quyền
64
Tạo Banner AdsKhông
65
Xóa/Khôi phục Banner Ads đã xóaKhôngKhông
66
Sửa nội dung Banner AdsCó (áp dụng với Banner Ads tự tạo và Banner Ads được phân quyền Edit trở lên)Không
67
Sửa tên và gắn tag cho Banner Ads
(Áp dụng với Banner Ads tự tạo)
Không
68
Nhân bản Banner AdsKhông
69
Export .bannerKhông
70
Xuất bản Banner Ads với tên miền demo/Tải Banner-file ảnhCó (Nếu có quyền Publish trên Banner Ads)Không
71
Phân quyền thao tác trên Banner Ads (Publish, Edit, Read Only)KhôngKhông
72
Tạo Tag mới
*Lưu ý :Tags của Banner Ads độc lập với Tags của Landing Page
Không
73
Chỉnh sửa tên Tag
(Áp dụng với các Tag Tự tạo )
Không
74
Xóa TagKhôngKhôngKhông
75
Gắn Tag cho Banner AdsKhông
76
Phân quyền Tag Có (có thể chia sẻ với cả Team mà Editor là thành viên, nhưng không chia sẻ được cho từng thành viên cụ thể)Không
77
Showcase
78
Xem trước và sử dụng Showcase Không
79
Dynamic
80
Tạo chiến dịch Không
81
Bật (Chạy) chiến dịchKhôngKhông
82
Xem chi tiết Không
83
Xem báo cáo Không
84
Nhân bảnKhôngKhôngKhông
85
Kết thúc KhôngKhông
86
Funnel
87
Các quyền liên quan đến Funnel
tạo mới, chạy chiến dịch, xem chi
KhôngKhôngKhông
88
Dataset ( CMS)
89
Tạo mới Không
90
Sửa nội dung Không
91
Sử dụng Dataset đã tạo Không
92
Xóa Dataset đã tạo KhôngKhôngKhông
93
Các quyền liên quan đến POPUP X
94
Xem POPUP X
POPUP X được phân quyền
95
Tạo POPUP X mớiKhông
96
Xóa/Khôi phục POPUP X đã xóaKhôngKhông
97
Sửa nội dung POPUP X Có (áp dụng với POPUP X và POPUP X được phân quyền Edit trở lên)
98
Sửa tên và gắn tag cho POPUP X
(Áp dụng với POPUP X tự tạo)
Không
99
Tạm ngưng POPUP X KhôngKhông
100
Nhân bản POPUP X Không