ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Các mức quyền trên tài khoản ManagerEditor Viewer
2
3
Là quyền cao nhất trên tài khoản, có các quyền ngang với Owner Là người có quyền xem và tạo Landing Page,Banner Ads nếu được chọn là Team Leader thì sẽ là người có quyền cao nhất của Team đó và được xem các nội dung được phân quyền Nhân viên chỉ có quyền xem các nội dung được phân quyền
4
Các mức quyền trên Team Team Leader Member
(Thao tác trên tài nguyên tự tạo và được phân quyền)
5
6
Các quyền liên quan đến Landing Page
7
Xem Landing Page
Landing Page được phân quyền
8
Tạo Landing Page mớiKhông
9
Xóa/Khôi phục Landing Page đã xóaKhôngKhông
10
Sửa nội dung Landing Page Có (áp dụng với Landing Page tự tạo và Landing Page được phân quyền Edit trở lên)
11
Sửa tên và gắn tag cho Landing Page
(Áp dụng với Landing Page tự tạo)
Không
12
Tạm ngưng Landing Page KhôngKhông
13
Nhân bản Landing Page Không
14
Báo cáo Không
15
Tải dữ liệu BackupKhôngKhông
16
Tải file .ladipageKhôngKhông
17
Tải file .htmlKhôngKhông
18
Xuất bản Landing Page với tên miền preview demoCó (Nếu có quyền Publish trên Landing Page)Không
19
Xuất bản Landing Page với tên miền riêng Có (Nếu có quyền Publish trên Landing Page)
Được phân quyền tên miền riêng
Không
20
Phân quyền thao tác trên Landing Page (Publish, Edit, Read Only)KhôngKhông
21
Xem lịch sử chỉnh sửa Landing PageKhông
22
Xem lịch sử hoạt động của Tài Khoản KhôngKhôngKhông
23
Tạo Tag mới Không
24
Chỉnh sửa tên Tag
(Áp dụng với các Tag Tự tạo )
Không
25
Xóa TagKhôngKhôngKhông
26
Gắn Tag cho Landing PageKhông
27
Phân quyền Tag Có (có thể chia sẻ với cả Team mà Editor là thành viên, nhưng không chia sẻ được cho từng thành viên cụ thể)Không
28
Các quyền liên quan đến Tích hợp: Tài khoản liên kết, Cấu hình form, Global Tracking
29
Tài khoản liên kết form
30
Tạo mới liên kết form Có (Phải tạo trong Team)KhôngKhông
31
Sửa liên kết form KhôngKhông
32
Xóa liên kết formKhôngKhôngKhông
33
Phân quyền liên kết form KhôngKhông
34
Cấu hình Form
35
Tạo mới cấu hình form Không
36
Sửa cấu hình form
(Áp dụng với cấu hình form tự tạo)
Không
37
Xóa cấu hình form Không KhôngKhông
38
Phân quyền cấu hình form
(Áp dụng với cấu hình form tự tạo)
(Chia sẻ với cả Team mà Editor là thành viên, nhưng không chia sẻ được cho từng thành viên cụ thể)
Không
39
Sử dụng cấu hình form trong Builder Không
40
Tracking Global
41
Tạo mới mã Tracking Global Không
42
Sửa mã Tracking Global
(với mã Tracking Global tự tạo)
Không
43
Xóa mã Tracking Global KhôngKhôngKhông
44
Phân quyền mã Tracking Global
(Áp dụng với mã Tracking Global tự tạo)
(Chia sẻ với cả Team mà Editor là thành viên, nhưng không chia sẻ được cho từng thành viên cụ thể)
Không
45
Thành viên
46
Tạo thành viên mới KhôngKhôngKhông
47
Xóa thành viên Không KhôngKhôngKhông
48
Thay đổi quyền của thành viên thấp hơn mình KhôngKhôngKhông
49
Tạo Team mới KhôngKhôngKhông
50
Xóa Team KhôngKhôngKhôngKhông
51
Thêm thành viên mới vào Team KhôngKhông
52
Xóa thành viên khỏi Team KhôngKhông
53
Đổi tên của Team KhôngKhôngKhông
54
Phân quyền làm Team Leader của TeamKhôngKhôngKhông
55
Các quyền liên quan đến Tên Miền
56
Tạo mới tên miền KhôngKhông
57
Xóa tên miền KhôngKhôngKhông
58
Chỉnh sửa tên miền khôngKhông
59
Phân quyền tên miền KhôngKhông
60
61
Các quyền liên quan đến Banner Ads
62
Xem Banner Ads
Banner Ads được phân quyền
63
Tạo Banner AdsKhông
64
Xóa/Khôi phục Banner Ads đã xóaKhôngKhông
65
Sửa nội dung Banner AdsCó (áp dụng với Banner Ads tự tạo và Banner Ads được phân quyền Edit trở lên)Không
66
Sửa tên và gắn tag cho Banner Ads
(Áp dụng với Banner Ads tự tạo)
Không
67
Nhân bản Banner AdsKhông
68
Export .bannerKhông
69
Xuất bản Banner Ads với tên miền demo/Tải Banner-file ảnhCó (Nếu có quyền Publish trên Banner Ads)Không
70
Phân quyền thao tác trên Banner Ads (Publish, Edit, Read Only)KhôngKhông
71
Tạo Tag mới
*Lưu ý :Tags của Banner Ads độc lập với Tags của Landing Page
Không
72
Chỉnh sửa tên Tag
(Áp dụng với các Tag Tự tạo )
Không
73
Xóa TagKhôngKhôngKhông
74
Gắn Tag cho Banner AdsKhông
75
Phân quyền Tag Có (có thể chia sẻ với cả Team mà Editor là thành viên, nhưng không chia sẻ được cho từng thành viên cụ thể)Không
76
Showcase
77
Xem trước và sử dụng Showcase Không
78
Dynamic
79
Tạo chiến dịch Không
80
Bật (Chạy) chiến dịchKhôngKhông
81
Xem chi tiết Không
82
Xem báo cáo Không
83
Nhân bảnKhôngKhôngKhông
84
Kết thúc KhôngKhông
85
Funnel
86
Các quyền liên quan đến Funnel
tạo mới, chạy chiến dịch, xem chi
KhôngKhôngKhông
87
Dataset ( CMS)
88
Tạo mới Không
89
Sửa nội dung Không
90
Sử dụng Dataset đã tạo Không
91
Xóa Dataset đã tạo KhôngKhôngKhông
92
Các quyền liên quan đến POPUP X
93
Xem POPUP X
POPUP X được phân quyền
94
Tạo POPUP X mớiKhông
95
Xóa/Khôi phục POPUP X đã xóaKhôngKhông
96
Sửa nội dung POPUP X Có (áp dụng với POPUP X và POPUP X được phân quyền Edit trở lên)
97
Sửa tên và gắn tag cho POPUP X
(Áp dụng với POPUP X tự tạo)
Không
98
Tạm ngưng POPUP X KhôngKhông
99
Nhân bản POPUP X Không
100
Báo cáo KhôngKhông